Abone Ol EN

2022-27 / Torba Vergi Kanunu Kabul Edildi

Torba Vergi Kanunu Kabul Edildi

25 Mart 2022 tarihinde TBMM’ye sunulan 39 maddelik Kanun Teklifi, Kurumlar Vergisi, KDV ve Vergi Usul Kanunu gibi esaslı vergi kanunlarında düzenlemeler içermektedir.

Özet olarak teklifin satır başlıklarını ve etkilerini sizlere duyurmuştuk.

 

Teklif ile,

 

 • Vergi kaçakçılığına ilişkin hapis cezalarının üst sınırının artırılması ve etkin pişmanlık hükümlerinin bu suça ilişkin olarak da uygulanması,
 • Vergi bilincinin geliştirilmesi amacıyla vergi ile ilgili uyarıcı ve eğitici yayınlar yapılması,
 • Özel sağlık kuruluşlarıyla sözleşme düzenleyerek çalışan hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi,
 • Reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu harcamalarının vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmemesi,
 • Finans sektörünün kurum kazançlarının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinin %25 olarak uygulanması,
 • Seyahat acentalarının Türk Seyahat Acentaları Birliğine ödediği yıllık aidat tutarının azaltılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi,
 • Muhtar ödeneklerinin net asgari ücret tutarından az olması halinde aradaki farkın ayrıca muhtarlara ödenmesi,
 • Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de geliştiren ve üreten vergi mükelleflerine bu faaliyetler kapsamında verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetlerinin 2023 yılının sonuna kadar KDV’den istisna tutulması,
 • Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresinin uzatılması, ödeme kolaylığı sağlanması ve kentsel dönüşüme pay aktarılması,
 • Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmetlerine ilişkin sözleşmelerde ek fiyat farkı verilebilmesi,
 • 2/B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süresinin uzatılmasıyla birlikte vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve son olarak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun kapsamında kredi borcu bulunan tarımsal üreticilerin aciz vesikasına bağlanan borçlarına uygulanacak faizin esaslarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
 • Ayrıca vergide spesifik olarak; Katma Değer, Vergi Usul, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler öngörülmektedir.
 • Kanun Teklifinin TBMM görüşmelerini yakından takip ettik.
 • TBMM’ye 25 Mart’ta sunulan Kanun Teklifi 29, 30 ve 31 Mart tarihlerinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Muhalefet partileri Kanun Teklifine ilişkin muhalefet şerhlerini sundular. Komisyonlarda yapılan görüşme tutanakları TBMM web sayfasında yayımlandı. (Günlük tutanak sayfa sayısı parantez içinde gösterilmektedir) İlk gün genel görüşmeler yapılmış (145 sayfa) ikinci gün maddeler üzerinde görüşmeler yapılmış (372 sayfa) ve son komisyonda kabul edilmiştir. (344 sayfa)
 • Komisyon Raporuna ulaşmak ve partilerin ileri sürdüğü görüşler, davet edilen sivil toplum örgütlerinin tutanaklara geçen görüşleri ve uygulayıcılar için çok önemli olan Gelir İdaresi Başkanlığı ve benzeri kuruluşların üst düzey yöneticilerinin maddelere ilişkin açıklamalarını Rapordan takip edebilirsiniz.
 • Kanun Teklifi, söz konusu değişiklikler sonrasında Genel Kurul gündemine gelmiş ve 6 Nisan’da genel görüşmeye ve 7 Nisan’da maddeler bazında görüşmelere geçilmiştir.
 • Ekte yer alan tabloda sizin için Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan değişiklikleri eklenen ifade ve cümleleri ve tekliften çıkarılan düzenlemeleri bulabilirsiniz. Okuma kolaylığı olması açısından, kanun madde numarası, hangi kanun maddesinin değiştirildiğini, düzenlemenin amacını ve etkisini kısa özetler halinde bulabilirsiniz.

Genel Kurul’da 3 günlük bir görüşme sonrasında Kanun Teklifi kabul edilmiştir. 7394 sayılı Yasa olarak Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Yasanın kabul edilen metnine https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7394.html linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul’da yapılan görüşmelerde aşağıdaki düzenleme ve eklemeler yapılmıştır: 

 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki eklenen geçici maddenin başlığı "Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi” olarak değiştirilmiş ve taşımalı eğitim için öngörülen fiyat farkı uygulamasına 2022 yılı için yapım ve hizmet işlerine de fiyat farkı verilmesi yönünde fıkralar eklenmiştir.
 • Sağlık konusunda bir düzenleme yapılarak doktorların zorunlu hizmetleri hafifletilmiştir. Üzeri çizili düzenlemeler madde metninden çıkarılmıştır.
  • Uzmanlık eğitimi yaptırılması
  • (1) MADDE 56- (1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir. Bunlar, eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süresi kadar Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlüdür. Söz konusu personelden örneği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır. Bunların hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, varsa hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır.
  • (2) İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir.

Son olarak Kanunla 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  • “GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu maddeyi ihdas eden Kanunla 56 ncı maddenin yürürlükten kaldırılan hükümleri kapsamında uzmanlık eğitimi devam edenlerin Bakanlığa hizmet yükümlülüğü sona erer ve bunlara eğitimleri süresince yapılan ödemeler için borç çıkarılmaz.
  • (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan en son uzmanlık eğitimi giriş sınavına giren adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevden çekilen veya çekilmiş sayılanlar 56 ncı madde kapsamında bir eğitim programına yerleştirilmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde belirlenmiş sürelerin dolması beklenmeksizin uzmanlık eğitimine başlayabilir.”

Kanunun yürürlük maddeleri şu şekildedir,

 • Muhtar ödeneklerinin artırılması düzenlemesi 15 Ocak 2022,
 • Üniversitelere tahsis edilen yeni kadro düzenlemesi 16 Mart 2022,
 • 36. maddesi, yabancılara konut satışında KDV istisnası ve imalat/turizm yatırımlarına yönelik inşaat işlerinde öngörülen KDV istisnası düzenlemeleri 2022 Mayıs ayı başında,
 • ÖSYM düzenlemesi 1 Ocak 2022 tarihinde,
 • Kurumlar vergisi artışı düzenlemeleri ise 2022 vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden (2. Geçici Vergi Beyannamesi) başlamak üzere
 • Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bu konu ile ilgili tüm sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

 

Sevgi & Saygılarımızla

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy
PDF İndir