Abone Ol EN

2022-18 / Şubat Ayı İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

No     : 2022-18

Tarih : 28 Şubat 2022

Konu : Şubat Ayı İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

 

Malum yeni yıla mevzuat yönünden çok hızlı bir giriş yaptık. Şubat ayı diğerlerinden kısa bir ay olsa da çok önemli gelişmeler oldu. Çok verimli ve kapsamlı taramaların sonucunda 2022 yılı şubat ayının ikinci yarı bülteniyle karşınızdayız.

Önce vergi gündemi ile başlayalım.

VERGİ

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile kamu ile iş yapan kurum ve kuruluşların bilmeleri gereken çok çeşitli, tutar oran ve göstergeler Resmî Gazete ile yayımlanmıştır.
  • Mevzuat kapsamında uygulanacak olan kasa işlemleri, kaybedilen alıntılara ilişkin yapılacak işlemler, mutemetlik tutarları, pul ve değerli kâğıt işlemleri, kaybolan faturalarla ilgili tutarlar, ön ödeme (avans) iş ve işlem tutarları, Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu ile muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacak tutarları, yıllar itibariyle uygulanacak faiz ve temerrüt faiz oranları Tebliğe ekli tabloda yer almaktadır.
  • 74 sıra numaralı bu Tebliğ 19 Şubat 2022 tarihinde yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından sonra vergide önemli sayılabilecek ve bütçe dengelerini etkileyebilecek bir adım da KDV tarafında atılmıştır.

13 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan 5189 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranı, toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV’ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) %1’e indirilmiştir.

1 Mart 2022 tarihinde yapılan bir değişiklikle de elektrik teslimlerinde KDV %18’den %8’e indirilmiştir.

 • II sayılı liste hali hazırda %8 KDV’ye tabi mal teslimi ve hizmet ifalarını içermektedir. Yapılan değişiklikle meskenlere ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde KDV %8 olarak uygulanacaktır.
 • Oran değişikliği sadece bu iki grup tüketiciye yönelik teslimleri kapsamaktadır. Elektrik teslimi dışında, elektrikle ilgili hizmet veya benzeri teslimlerde genel oranda KDV uygulanır.
 • Gıdaya ilişkin KDV’de yapılan indirimin ayrıntıları özet olarak şu şekildedir:
  • Toptan ve perakende, toptancı hallerinde faaliyet gösterme, KDV mükellefi olma gibi farklı KDV oranı uygulanmasına neden olan hükümler kaldırılarak nereden alındığına, kime satıldığına bakılmaksızın 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı liste kapsamındaki tüm gıda teslimlerinde KDV oranı %1’de eşitlenmiştir.
  • Uygulama 14 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
   • 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girdiği 14.02.2022 tarihinden önce teslim edilmiş ise %8, bu tarih ve sonrasında teslim edilmiş ise %1 oranında KDV uygulanacaktır.
   • Ancak, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 14.02.2022 tarihinden önce;
    • Ürünlere ilişkin fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmiş olması,
    • Ürünlerin alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdi edilmiş olması,
    • Ürünlerin alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde malın nakliyesinin başlatılmış olması ya da nakliyeci/ sürücüye tevdi edilmiş olması hallerinde, KDV oranının %8 olarak uygulanması gerekmektedir.
   • Sadece özel tüketim vergisine tabi olan gıda ürünleri istisnadır. Bu ürünlerin tesliminde %8 oranında KDV uygulanmaya devam edilecektir.
   • Gıdada uygulanan KDV indirimi yeme içme hizmetlerinde uygulanmayacaktır.
    • Lokanta, restoran, kafeterya vb. işletmeler (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki yerler hariç) tarafından yerinde sunulan (ayakta sunulması dahil) yeme-içme hizmetleri, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24’üncü sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabidir.
    • Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki yerlerde verilen söz konusu hizmetler ise %18 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.
    • En son yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme, yeme-içme hizmetlerine uygulanan KDV oranında bir değişiklik öngörmemektedir.
    • Yeme içme hizmeti veren işletmelerin paket servis (on-line, mobil yemek sipariş siteleri dahil) şeklinde verdikleri hizmetler ile catering, tabldot servis gibi adlarla verdikleri yeme içme hizmetleri %8 KDV’ye tabidir.
   • Yapılan düzenleme kapsamında konuyla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları derlenerek Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde sıkça sorulan sorular bölümüne eklenmiştir.
    • Gıda teslimlerindeki KDV oranı indirimine ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 1 Mart 2022 tarihinden itibaren 21/12/2021 tarihli ve 4938 sayılı CBK uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.


Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Yayınlanmıştır.

 • 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/A maddesine göre;
 • Kazançları basit usulde tespit olunan ticaret ve sanat erbabının elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden muaf tutulmuştur.
 • Böylece, basit usule tabi olan mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden 2022 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.
 • Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Defter Beyan sisteminde sınıflar arası geçiş konusunda bir duyuru yapılmıştır.

 • 25 Şubat 2022 tarihinde Defter-Beyan Sisteminde yapılan duyuruda, 1.1.2022 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellef statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin ve “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin 1.1.2022 tarihinden itibaren portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak; gerekli düzenlemeleri ve kontrolleri yapmaları gerekmektedir.
 • Söz konusu açıklamalara yönelik hazırlanmış “2022 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” ve “2022 Yılı Defter Yönetimi ve Bilanço Esasına Geçiş” başlıklı kılavuzlara gov.tr adresinde yer alan “Kılavuz” bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

SGK & İŞKUR

 • 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının ödeme süresi uzatılmıştır.
  • SGK tarafından yapılan 24.2.2022 tarihli duyuruya göre, 2022/Ocak ayına ilişkin gerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gerekse Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin yasal verilme süresinin son günü olan 26/2/2022 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi ve belge verme son günü ile oluşan tahakkukların yasal ödeme sürelerinin aynı günde birleşmesi nedeniyle işverenlerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 28/2/2022 olan 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının son ödeme tarihi 3/3/2022 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.
  • İşverenlerin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir.
  • Diğer taraftan, borçları çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilen işverenlerin taksit son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, ödemelerin ödeme planlarındaki tarihler baz alınarak yapılması gerekmektedir.
  • SGK e-Tebligat Pilot Uygulamasına Eskişehir ili ve ilçelerinde başlanmış olup, eksikler vb. bu uygulama neticesinde belli olacaktır. Eksiklikler giderildikten sonra e-Tebligat uygulaması tüm illerde uygulanmaya başlayacaktır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Yönetmeliğin amacı SGK’nın görev ve yetkileri kapsamında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde ettiği verilerin işlenmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.
  • Yönetmelikte kişisel veriler, kişisel sağlık verileri ile ticari sır niteliğindeki verilerin işlenmesi, veri sorumlusunun görev ve yükümlülükleri, bu tür verilere erişimler, genel sağlık sigortası ile sosyal sigortalara yönelik iş ve işlemlerin paydaşlar ile yürütülmesi, kişinin kendisine ait kişisel veriler ile kişisel sağlık verilerine ilişkin talepleri, Sağlık Bakanlığının kişisel sağlık verisi talepleri, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının sundukları hizmetlere ilişkin veri talepleri, anonim verilerin aktarılması, araştırma, planlama ve istatistik amaçlı anonim veri talepleri, tüzel kişilere ait olan anonim verilerin tüzel kişinin kendisine veya diğer kişilere aktarımı, anonim istatistik yayınları, verilerin aktarıldığı kişi, kurum/kuruluşların sorumlulukları, verilerin korunmasına ilişkin Kurumca yürütülecek işlemler, Kurum yazılımları ile kurum dışı yazılımların entegrasyonu ve entegrasyon usulü ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir.
  • 19 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • İŞKUR 2021 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız.


Teşvik & Ar-Ge

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2022 proje başvuruları başlamıştır;

 • Projenin amacı; kooperatif ve üst kuruluşlarının üretime katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasıdır.
 • Proje kapsamında; ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve daha çok kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları yararlanabilir. Kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilmesi gerekir.
 • Proje kapsamında aşağıdaki destekler alınır;
  • Ortaklarının en az %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarında 200.000 TL,
  • Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına 30.000 TL,
  • Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına yıllık bir personel için 51.000 TL’yi, iki personel için toplam 102.000 TL destek verilecektir.
 • Son başvuru tarihi 15 Mart 2022’dir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı düzenlemeler yapılmıştır.
 • Ana Kararname’de yapılan revizyon ile otomotiv sektörüne yönelik gümrük vergisiz otomobil ithal edilebilmesi imkanında güncelleme yapılmış, yatırımın bitirilmesi, süre verilmesi ve iptal edilmesi konusu ile diğer kurum ve kuruluşların desteklerinden yararlanılması hususlarında düzenleme yapılmıştır.
 • İmalat sanayine yönelik KDVK geçici 37’nci madde kapsamında devam eden yatırımlarda uygulama süresi 2024 sonuna kadar uzatılmıştır.
 • Bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerde düzenlemeler yapılmıştır.
 • Son olarak, Ek-8’de yer alan Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi güncellenmiştir.
 • Aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunamayacağı ve ancak, stratejik yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabileceği cümlesi kaldırılmıştır.
 • Kararın farklı yürürlük tarihleri için yürürlük maddesinin mutlaka kontrol ediniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2022-1 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
 • Tebliğin teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar başlıklı 8’nci maddesinin e) bendi “güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri” olarak değiştirilmiş ve maddeye f bendi eklenmiştir. Buna göre,
  • f) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler değerlendirmeye alınmaz.

Deniz Turizmi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.


Finans & Para

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31 Ocak 2022 Tarihi İtibarıyla Hazine Alacak Verileri açıklanmıştır.

 • Hazine Alacak stoku 31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 20,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,1 milyar TL ile Mahalli İdareler’e aittir.
 • 2022 Ocak ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 0,6 milyar TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.


Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar Cumhurbaşkanı Kararı olarak yürürlüğe girmiştir.

 • 5206 sayılı Karar 21 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Karar 7349 sayılı Kanuna 7351 sayılı Kanunla eklenen Geçici 35’nci maddeye göre çıkarılmıştır.
  • Finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 21/12/2021 ve 31/12/2022 tarihleri arasında açılan Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.
  • Bu madde kapsamında ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmasını, bu madde kapsamında destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
  • Birinci fıkrada yer alan nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya 31/12/2023 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bankalardan gerekli veri ve bilgiyi talep edebilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya bankalar talep edilen veri ve bilgiyi Hazine ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle yükümlü olup, veri ve bilginin birinci fıkrada belirtilen amaç çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmesinde diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmaz.
  • Bu madde kapsamında TCMB tarafından aktarılacak desteğin hak sahipliğinin tespiti ile desteğin doğru ve tam hesaplanmasından, Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka sorumludur. Haksız olarak verildiği tespit edilen destek tutarı, bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte anılan Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.


YUVAM hesabının kapsamına yurt dışında kurulu şirketler de dahil edilmiştir.

 • TCMB tarafından YUVAM (Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi Hesabının tanımı “maddenin (d) bendinde tanımlanan kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri Türkiye dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca belirlenen şirketlerin yurt dışından transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan ve Merkez Bankasınca belirlenen usule göre ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve katılma hesaplarını ifade eder” denilerek kapsama şirketler de dahil edilmiştir.


16 Şubat 2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 10 Soruda Altın Hesabı duyurusu yayınlanmıştır.

 • Vatandaşın elde edeceği getiriler; sistem dahilinde seçmiş oldukları yatırım aracı ve bankaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.   
  • Sağlanacak ek avantajlar, ilgili bankalarca ve oluşturulacak platformlarda vatandaşlara duyurulacaktır.
 • Vatandaşlar sistem dahilinde fiziki altınlarını teslim ettikten sonra istedikleri zaman fiziki altın ya da TL olarak geri alabileceklerdir.


BDDK tarafından taşıt kredilerine ilişkin vade tutarlarına göre kredi oranları ile taksit sayıları güncellenmiştir.

Merkez Bankası tarafından Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 17 Şubat 2022 tarihli toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

 • Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması için atılan ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, atılacak adımlar ve uygulanacak politikalar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerin ortadan kalkıp dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.


Ticari Düzenlemeler

 • Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair Yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yayımlanmıştır.
  • Yönetmelik 9 Şubat 2022 tarihinde yayımlanmıştır.
  • 1 Nisan 2020 tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 24 Şubat 2022 tarih ve 31760 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • Söz konusu 5207 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın GTİP numaraları belirtilen eşyaya ait satırlar çıkarılmış ve bu Kararın eki “Ek-3” sayılı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.


İhracatçılar için önemli bir konu olan TİM ve Birlik aidatları konusunda düzenleme yapılmıştır.

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Şubat 2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Bu Yönetmelik ile Birlik gelirlerinden olan giriş aidatı, mal ihracatında on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden, hizmet ihracatında on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın beş katı arasında belirlenen tutardan fazla olamaz ibaresi ‘yirmi katı’ şeklinde değiştirilmiştir.
 • Yönetmeliğin 46. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir;

“Hizmet ihracatçıları birliklerinde yıllık aidat her yılbaşında tahakkuk eder ve şubat ayı sonuna kadar tahsil edilir.”

 • Yıllık aidatlarını zamanında ödemeyen hizmet ihracatçılarının üyelikleri her yıl aralık ayı sonunda askıya alınır, durum üyeye tebliğ edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmez.
 • Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan haklardan ve birliklerin hizmetlerinden yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki aidat borcu tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.


Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Şubat 2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin dördüncü maddesi, beşinci maddesi, yedinci maddesi ve on birinci maddesi değiştirilmiştir. Yönetmelik değişikliği ile;
  • İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacaktır.
  • Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacaktır.
  • Bu konuda ispat yükümlülüğü satıcı veya sağlayıcıya ait olacaktır.
  • Bir malın etiketinde "malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatı" yer alacaktır
  • Bir malın ambalaj malzemesi ve mal ile ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarı net miktarını verir ibaresi eklenmiştir.
  • Etiket ve listelerin Türkçe yazılması ve ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa bu bedelin tutarının da belirtilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 • Bu Yönetmelik 01/03/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.


Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 23 Şubat 2022 tarih ve 31759 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • Söz konusu tebliğ, Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail Devleti menşeli “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konulmuştur.
 • Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer verilmiştir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Rapor Ek için tıklayınız.


Diğer Mevzuat


Anayasa Mahkemesi Dernekler Kanunu’na göre derneklerin izinle kurabileceği tesisler maddesinde bu tesislerin işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usullerin Yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin önemli bir düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiştir.

 • Derneklerin izinle kurabileceği tesisler
 • Madde 26- Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülkî idare amirinden izin almalarına bağlıdır. Bu tesislerin açılması, işletilmesi ve kapatılmasına* ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.

*Anayasa Mahkemesi’nin 16/12/2021 tarihli ve E.:2021/59, K.:2021/90 sayılı Kararı ile bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “… işletilmesi ve kapatılmasına…” ibaresi iptal edilmiştir. Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Enflasyon düzeltmesi genel muhasebeye tabi kurumlar için de ertelenmiştir.

 • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine eklenen geçici bir maddeye göre
  • 2021 ve 2022 yılı hesap dönemlerinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.
  • Bu hesap dönemleri, enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönemler olarak değerlendirilir.
  • 31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları Oranı Arttırılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

24 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete ile Mal Alımı, Yapım ve Hizmet İhaleleri ile Geçici 5nci madde kapsamında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslarda güncelleme yapılmıştır.
 • Taahhüt işiyle uğraşan mükellefleri çok yakından ilgilendiren bir konudur.

5210 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik güncellenmiştir.

 • Yönetmelik 24 Şubat 2022 tarihinde yayımlanmış ve 19 Aralık 2005 tarihli eski Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Yönetmelik, mevzuat taslaklarının hazırlanma yöntemini, hazırlayacak birimleri, görüş alma, bildirme, Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi, teklif yazıları, taslaklara dair usul ve esaslar, taslakların adı, kısım ve bölümler, maddeler, madde başlıkları, maddelerin sıralanması, ek ve geçici maddeler, yürürlük maddesi, birden fazla düzenleme ve maddede değişiklik, maddelerin değiştirilmesi, ibarelerde değişiklik, atıfların yapılması alt düzenlemelerin yürürlüğe girmesi, gerekçeler, yükümlülük ve sorumluluk getiren düzenlemeler, taslaklarda kullanılacak dil, düzenleyici etki analizinin yapılması, bütçe etki formu, resmi düzenleme, düzeltme ve iade, örnekler ve yürürlük konusu ayrıntılı olarak düzenlemektedir.


Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yapım ve onarım işlerinde kullanılan çeşitli katsayılar bu kapsamda güncellenmiştir.

 • 18 Şubat 2022 Tarihli Resmî Gazetede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğlere istinaden,
 • 2022 Yılında uygulanacak olan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri yayınlanmıştır. Ortalama artış %66 olmakla birlikte, asgari ücret SGK maliyetinin %40 artması nedeniyle 2022 Yılı asgari işçilik çalışmalarının revize edilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve Kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarında değişikliğe gidilmiştir. 2019 1. Döneminde başlamış olan bir projeye geçen sene 1,27 oranında fiyat artışı verilirken 2022 yılında 1,836 oranında artış uygulanmaktadır.
 • Yapı, Tesis ve Onarım işleri ihalelerinde kullanılan iş bitirme belgelerinin 2022 yılına ait değerleme katsayılar yayınlamıştır. 2021 yılında bir önceki yıla uygulanan katsayı 0,24 olmakla birlikte 2022 yılında bir önceki yıla uygulanan katsayı 0,65 olarak belirlenmiştir.
 • Kamu İhale Kurumunun 16 Şubat tarihli duyurusunda; ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farklarının, 20.02.2019 tarihli 2019/DK.D-48 sayılı Kurul Kararı ile hizmet alımı ve yapım işi sözleşmelerinde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesine göre hesaplanan fiyat farkından bağımsız olarak kesilmesi gerektiği belirtilmiştir.Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki 15 günlük bültenimizde tekrar önemli konuları sizler için özetleyeceğiz.

 

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

 
PDF İndir