Sirküler

2020-121 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve Ar-Ge Kanun Teklifi Komisyondan Geçti

No       : 2020-121

Tarih  : 19.10.2020

Konu  : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Sanayi Komisyonunda Kabul Edilmiştir.

Bu bültenimizde TBMM gündeminde yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde öngörülen düzenlemelere ilişkin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 229 sayılı TBMM Sanayi Komisyonu Raporu ile ilgili ayrıntıları ve değişenleri sunacağız.

Teklif ile temelde; Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini arttırma, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini destekleme, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme ve kurumsallaştırma, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirme amaçlanmaktadır.

Meclise sunulan Kanun teklifine ilişkin detaylı bilgileri ve öngörülen düzenlemeleri karşılaştırmalı olarak hazırlamış ve sizlere duyurmuştuk. Bu bilgilere 2020-114 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.

Özet olarak teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. 2/3112 esas numaralı Kanun Teklifi, aşağıda yer verilen değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir.

 • Teklifin 1’inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 • Teklifin çerçeve 2’nci maddesi ile değiştirilen 4691 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ee) bendinde yer alan “biyoloji lisans programları ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine” ibaresi eklenmek suretiyle desteklenecek programların belirlenmesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yükseköğretim Kurulundan görüş alması amaçlanmaktadır.
 • Teklifin çerçeve 3’üncü maddesi ile değiştirilen 4691 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “faaliyet gösteren” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az biri özel kuruluştan olmak şartıyla” ibaresi eklenmiştir. Yapılan değişiklikle, Değerlendirme Kurulunda, Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren iki kurum veya kuruluştan en az birinin özel kuruluş olması sağlanmaktadır.
 • Teklifin 4’üncü ve 5’inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
 • Teklifin çerçeve 6’ncı maddesi ile 4691 sayılı Kanuna eklenen ek 3’üncü maddenin birinci fıkrasının dördüncü cümlesinin madde metninden çıkarılması ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlıdır.” cümlesi eklenmek suretiyle ilgili dönemde bu Kanun kapsamında yararlanılan kazanç istisnasının yüzde iki olarak belirlenen aktarılacak tutarın yirmi milyon Türk Lirası ile sınırlı olduğu netleştirilmiştir.
 • Teklifin çerçeve 7’nci maddesinin çerçeve hükmünde yer alan “aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle” ibaresinin eklenmesi ve çerçeve 7’nci madde ile değiştirilen 4691 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.” cümlesi eklenmek suretiyle teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin daha önce olduğu gibi damga vergisinden istisna edilmesi sağlanmaktadır.
 • Teklifin 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, ll’inci, 12’nci, 13’üncü, 14’üncü, 15’inci ve 16’ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir.
 • Teklifin 17’nci maddesi ile değiştirilen 5746 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “biyoloji lisans programları ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine” ibaresi eklenmek suretiyle değişiklik yapılmış olup desteklenecek programların belirlenmesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yükseköğretim Kurulundan görüş alması amaçlanmaktadır.
 • Teklifin 18’inci maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesine eklenen on dördüncü fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlıdır.” cümlesi eklenmek suretiyle gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince pasifte geçici hesaba aktarılacak üst tutar belirlenmektedir.
 • Teklifin 19’uncu, 20’nci, 21’inci, 22’nci ve 23’üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
 • Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 24’üncü ve 25’inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
 • Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip Teklifin tümü kabul edilmiştir.
 • Ayrıca oluşturulacak metnin kanun dili ve tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla Komisyona redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul edilmiştir.
 • Kanun Teklifinin tamamı, değiştirilen maddeler dâhil olmak üzere, tereddütleri gidermek ve anlamı netleştirmek amacıyla; terim ve ibareler, kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş ve metinde redaksiyon mahiyetinde ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.

 

Sanayi Komisyonunda yapılan düzenlemelerle beraber eski-yeni Kanun karşılaştırması için tıklayınız.

 

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmelerini de takip edip yapılması muhtemel değişiklikleri ve Resmi Gazetede yayımlanması sonrasında da tüm süreci ve detaylarını ayrıca duyuruyor olacağız.

 

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bahar Uçar & Erhan Gürler

Saygılarımızla,

Şaban Küçük & Ahmet Feyzioğlu

 

Tax & International Advisory | Incentives & Innovation

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir