Blog Güncel Gündem Makale Sirküler Yayınlar

2021-044 / Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 19) / Finansman Gider Kısıtlaması

No         : 2021-044

Tarih     : 08.04.2021

Konu     : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

(Seri No: 19) / Finansman Gider Kısıtlaması

 

Merhaba,

2013 yılında hayatımıza giren ancak önce Bakanlar Kurulu daha sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından oranı belirlenmediği için uygulanmayan Finansman Gider Kısıtlaması 4 Şubat 2021 tarih 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile 1 Ocak 2021 tarihinden uygulanmaya başlayacaktır.

Finansman Gider Kısıtlamasının uygulanmasında cevaplanması gereken bazı sorular bulunduğundan konu ile alakalı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu taslağın bu sorulara cevap vererek uygulamanın sorunsuz şekilde ilerlemesini sağlayacağı kanaatindeyiz.

Söz konusu taslakta ilk olarak ele alınan Yatırımın Maliyetine eklenen yabancı kaynaklara ilişkin ödenen faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları Finansman Gider Kısıtlaması kapsamı dışındadır.

Finansman Gider Kısıtlaması yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi ile hesaplandığından işletme hesabı esasına tabi mükellefler bu kapsamın dışında bırakılmıştır.

Ayrıca

 • 4632 sayılı kanun kapsamındaki emeklilik şirketleri,
 • 5411 sayılı kanun kapsamındaki bankalar ve finansal holding şirketleri,
 • 5684 sayılı kanun kapsamındaki sigorta ve reasürans şirketleri,
 • 6361 sayılı kanun kapsamındaki kiralama, faktöring ve finansman şirketleri
 • 6362 sayılı kanun kapsamındaki sermaye piyasası faaliyetinde bulunan şirketler

Finansman gideri kısıtlaması kapsamı dışında bırakılmıştır.

Finansman gider kısıtlaması, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle dikkate alınacakken kendilerine özel hesap dönemi tahsis edilmiş mükelleflerde 2021 yılı içinde başlayan hesap döneminin ilk geçici vergilendirme dönemi itibariyle uygulanacaktır.

Merkez Bankasının döviz kurları ile mücadele ettiği şu günlerde faizlerde gerçekleşen iniş çıkışlar ve kurlarda gerçekleşen dalgalanmalar söz konusu kısıtlamayı daha manidar kılmaktadır. Kurdaki bir anlık artışın firmaları bu kısıtlama kapsamına sokabileceği ya da bir anda kapsamdan çıkarabileceği su götürmez bir gerçektir.

 • Finansman gider kısıtlamasında yabancı kaynağın hangi yılda temin edildiğinin veya kredi sözleşmesinin hangi yılda yapıldığının bir önemi bulunmamaktadır. Yani 2020 ve öncesinde temin edilen yabancı kaynaklara ilişkin yapılan giderlerin 2021 yılına sirayet eden kısımları %10’luk finansman gider kısıtlamasına tabi tutulacaktır.
 • Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine ilişkin ödenen BSMV gibi bir yabancı kaynak temini ile alakalı olmayan giderler gider kısıtlaması uygulaması dışında tutulmuştur.
 • Önceki geçici vergi dönemlerinde kısıtlama şartlarını sağlamayan mükellefler, daha sonra şartları sağladıkları geçici dönemlerinden itibaren gider kısıtlamasına tabi olacaktır. Bu durumda önceki geçici vergilendirme dönemlerine düzeltme beyannamesi verilmesine gerek yoktur.
 • Birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması veya Yıllara sâri inşaat ve onarma işlerinin yanı sıra başka işlerin de bulunması halinde, yapılan finansman gideri hangi yılın kar veya zarar tutarının tespitinde dikkate alınıyorsa o yılda gider kısıtlamasına dahil edilmelidir (kısıtlama şartı sağlanıyorsa).
 • Bir diğer önemli konu ise finansman giderinin yanında finansman geliri elde eden mükelleflerin bu gelir ve giderleri netleştirmelerinin mümkün olup olmadığıdır. İlgili taslak bu konuya keskin bir şekilde cevap vererek netleştirmenin mümkün olmadığını, şartlar sağlandığı takdirde yabancı kaynak temininden kaynaklanan giderlerin kısıtlamaya dahil edilirken, gelirlerin söz konusu herhangi bir etkisi olmayacağını belirtmiştir.
 • İşletmenin kullandığı yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve kur farkı gibi giderlerin örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç veya binek otomobil gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle KKEG olarak değerlendirilen kısımları Finansman gider kısıtlaması kapsamı dışında bırakılacaktır.

Tüm bunların dışında firmaların öncelikli beklentileri aşağıda sıralanmıştır:

 • Yabancı kaynaklar tanımının dar olarak düzenlenmesi, yabancı kaynak ile finansman gideri arasında illiyet bağının kurulması ve kullanım süresine bağlı olarak finansman giderine yol açmayan yabancı kaynakların hesaplamaya dahil edilmemesi, ana hatlarıyla belirlenmesi gereken konuların başını çekiyor.
 • Kısıtlamanın hesabında dikkate alınacak öz kaynak tutarının dönem sonu öz kaynak yerine dönem başı öz kaynak olarak dikkate alınmasının artık yerleşik hale gelen örtülü sermaye müessesesinde de olduğu gibi verginin belirliliği açısından da daha isabetli olacağı düşünülmektedir.
 • Finansman gider kısıtlamasında baz alınan miktar; öz kaynakları aşan yabancı kaynak tutarı olduğuna göre, örtülü sermaye halinde, örtülü sermaye olarak kabul edilen tutarın finansman gider kısıtlamasında yabancı kaynak olarak değil öz kaynak olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmemiz gerekiyor.

Ayrıca:

 • Kanunun yayım tarihinden önce kullanılan yabancı kaynakların finansman gider kısıtlamasının hesabına konu edilmeyeceği şeklinde değiştirilmesi,
 • BSMV’nin kısıtlamaya dahil edilmemesi, (Zira devletin tahsil ettiği bir vergiyi finansman gider kısıtlamasına tabi tutarak başka bir ad altında yeniden vergilendirmesine yol açacaktır.)
 • Finansman gider kısıtlaması kapsamında KKEG olarak değerlendirilecek tutarlara ilişkin KDV’nin indirim konusu yapılabilmesinin açıklığa kavuşturulması,
 • Finansman gideri ile finansman geliri ve kur farklarının da bulunması durumunda netleştirme yapılarak safi tutarın dikkate alınması,
 • Finansal kiralama işlemlerinin yabancı kaynak olarak kabul edilmemesi ve finansman gider kısıtlaması hesabında dikkate alınmaması, firmaların beklentileri arasında yer almaktadır.

Söz konusu tebliğ yayımlandıktan sonra siz değerli okuyucularımız için konuyu daha detaylı ele alıp sizlerle paylaşıyor olacağız. Finansman Gideri Kısıtlaması ile alakalı tüm sorularınızı ekip arkadaşlarımıza danışabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Taxia

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir