Hizmetlerimiz

Hukuk Hizmetlerimiz

overview

Hukuk Hizmetlerimiz

Taxia olarak çok değerli hukukçular ve uzmanlarla işbirliği içinde müşterilerimize yakından hizmetler sunuyoruz. İş ortaklarımız olarak Şaban Küçük, Namık Kemal Uyanık, Av. İlhan Culha (eski Vergi Hâkimi) ve Tabak & Ongan Hukuk Bürosu ile birlikte mali tablolara temas eden çoğu konuda hizmetler sunmaktayız.

Uzmanlarımız ve ortaklarımız her biri en az 20 yıllık yerli ve uluslararası müvekkillerle çalışma deneyimine sahip uzman bir ekiptir. Ekibimiz, iş hayatının gerekleri ve müvekkillerin & müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşımla yaratıcı ve pratik hukuki çözümler sunmayı amaçlamaktadır. İlkemiz, meslek Yasalarımız gereği profesyonel ve etik kurallara uygun hareket ederek en kaliteli hizmeti hızlı ve etkili bir biçimde sunmaktır. Yurtdışında yer alan network ve firmalarla kurmuş olduğumuz yakın ilişki, uluslararası nitelik taşıyan sınır ötesi işlemlerde başarılı sonuçlar elde etmemizi de sağlamaktadır. Ekibimiz, İngilizce ve Fransızca dillerinde de hizmet sunmaktadır.

Sunduğumuz temel hizmetler özet olarak aşağıdaki gibidir:

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketlerin kuruluşları, şube ve irtibat bürolarının açılışlarının gerçekleştirilmesi, gerekli başvuruların yapılması, her türlü şirket dokümanının hazırlanması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve sermaye artırımı-azaltılması gibi özel nitelikli işlemlerin yürütülmesi, satış, dağıtım, tedarik, inşaat, hizmet, lisans, pazarlama, franchise, kiralama, üretim, bakım ve destek sözleşmeleri ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ulusal veya uluslararası nitelikli sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi.

 • Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve devralma işlemleri dahilinde, taraflar arasında müzakere süreçlerinin başlatılmasından itibaren, hukuki inceleme (due diligence), değerlendirme, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, kapanış ve kapanış sonrası işlem süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması, gerekli olması halinde, Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili sektöre ilişkin kamu izinleri alınması ve izin ve ruhsat devirlerinin gerçekleştirilmesi.

 • Rekabet Hukuku

Yoğunlaşmalarla ilgili Rekabet Kurumu izinlerinin alınması, ticari sözleşmelerin rekabet hukuku kurallarına uygunluk denetimine yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalarda müvekkillerin temsil edilmesi.

 • Uyuşmazlıkların Çözümü

Her türlü hukuki ve ticari uyuşmazlıklarına ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunulması ve müvekkillerin mahkemeler önünde temsil edilmesi.

 • Uluslararası Tahkim

İki taraflı yatırım anlaşmaları ile ev sahibi ülkenin yabancı yatırımlar kanunlarına dayanarak yatırımcı-devlet uyuşmazlığı dolayısıyla açılmış ICSID, ICC, LCIA veya UNCITRAL nezdinde görülen çok sayıda tahkim yargılamasında ilgili taraflara avukatlık hizmetleri sunulması, talep edilmesi halinde üçüncü kişi finansmanı bulunması konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri sunulması, uygulanacak uluslararası anlaşma ve konvansiyonların değerlendirilmesi, hukuki inceleme yapılması ve tahkime konu davanın esası hakkında değerlendirmede bulunulması, taraflar arasında uzlaşma görüşmelerinde bulunulması, uzlaşma görüşmelerinin başarılı olmaması halinde dava sürecinin başlatılması, tahkim yargılaması süresince müvekkil tarafın temsil edilmesi, tahkim kararının uygulanması hizmetlerinin sunulması.

 • İş Hukuku

Gerek bireysel gerek toplu iş hukuku alanlarında şirketlere ve sendikalara hizmet sunulması, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve görüşülmesi, yabancı çalışanlar konusunda danışmanlık, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, kıdem ve ihbar tazminatları, iş kazaları ile ilgili hususlar da dahil muhtelif konularda danışmanlık hizmetleri sunulması, iş hukuku uyuşmazlıkları ile ilgili sulh müzakerelerinde ve yargı mercilerinde müvekkillerin temsil edilmesi.

 • Fikri Haklar

Lisans sözleşmeleri, teknoloji transfer sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri gibi fikri ve sınai haklara ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi.

 

 • Vergisel İhtilaf Çözüm Yolları ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

 

Vergi inceleme sürecinde; incelemenin takibi, inceleme danışmanlığı ve gerek duyulması halinde Vergi Müfettişleri ile görüşmelerde mükellefin temsil edilmesi, vergi inceleme tutanaklarının hazırlanmasında mükellef adına/lehine hareket ederek tutanakların imzalanması, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi, kesilen ceza ve tarh edilen vergilere karşı Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açılması, dava aşamasında ihtiyaç duyulması halinde “özel uzmanlık raporlarının” hazırlatılması, istinaf ve temyiz safhasında yargısal faaliyetlerin takip edilmesi, kararların uygulanması için Vergi Daireleri nezdinde yazılı başvuruların yapılması ve işlemlerin takip edilmesi, yine aynı şekilde Gümrük ve Kaçakçılık Kanunlarından kaynaklanan uyuşmazlıkların takip edilmesi, Gümrük idaresi nezdinde itiraz ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi, devamında gerek duyulması halinde Vergi/Gümrük davalarının açılması ve takip edilmesi, yine aynı şekilde Vergi Usul Kanunundan kaynaklı Ceza Davalarında da, Ceza Mahkemelerinde davaların takip edilmesi ve mükelleflerin teknik bilgi gerektiren bu davalarda temsil edilmesi.

 

Zaman zaman çeşitli kamu kurumları ile özellikle de Vergi İdaresi ile mükellefler arasında ihtilaf doğabilmektedir. Her ne kadar idare ile ihtilaflı olmak arzu edilen bir durum olmasa da ticari hayatın işleyişinde kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır.

İhtilaflı işlerde, herhangi bir hak kaybına uğramamak adına hem teknik hem de hukuki bilgi gerektiren bu süreçte konunun uzmanlarından yardım almak büyük önem taşımaktadır. Kurumumuz bünyesinde gerek idari kadrolarda ve gerekse de yargısal faaliyetlerde uzun yıllar tecrübe kazanmış uzmanlarımız bulunmakta olup vergilendirme döneminde ve/veya inceleme sonrası yargısal faaliyet döneminde her türlü teknik ve hukuki hizmet verilmektedir.

İhtilaflı işlerdeki hizmetlerimiz; ihtilaflı hususun yargıya intikal ettirilmeden önceki safhası ve yargısal faaliyet safhası olmak üzere iki ana başlık altında sunulmaktadır.

Bu kapsamda ihtilaflı hususun yargıya intikal ettirilmeden önceki safhasında uzmanlarımız tarafından verilen hizmetler özet olarak aşağıdaki gibidir:

 • Gerçekleştirilecek bir işlemin vergisel sonuçlarında tereddüte düşülmesi halinde, hukuk ve mevzuat çerçevesinde uzmanlarımızın tecrübelerinden de yararlanılarak olası sonuçları değerlendirmek ve en uygun yolun seçilmesine yardımcı olmak
 • Gerek duyulması halinde tereddüte düşülecek konu ile ilgili özelge talep taslakları oluşturmak ve özelge talep etmek
 • İhtilaflı husus ile ilgili idare nezdinde gerekli başvuruları yapmak ve bunların takibini gerçekleştirmek
 • Vergi İncelemesi sırasında mükellefe teknik ve hukuki destek sağlamak ve inceleme elemanları ile yapılacak yazışmalarda ve görüşmelerde danışmanlık hizmeti sunarak, ileride yaşanılması olası sürprizlerin önüne geçmek
 • İdare ile yapılacak rapor değerlendirme ve/veya uzlaşma görüşmelerine katılmak ve mükellef lehine en uygun yolu göstermek
 • Yargısal faaliyet öncesi idare ile çözülebilmesi muhtemel ihtilafların çözümü için gerekli başvuru ve takip işlemlerinin yapılması
 • İhtilaflı işin ileride yargıya taşınması ihtimaline karşılık gerekli hazırlıkların yapılarak, en etkili sonucun alınmasını sağlamak

 

İhtilaflı hususun yargısal faaliyet yoluyla çözümü için vergi yargısında yıllarca görev yapmış, konusunda uzman ve tecrübeli uzmanlarımız ile hizmet vermekteyiz. Yargısal faaliyet safhasında verilen hizmetlerimiz özet olarak şöyledir:

 • İdari ve adli yargı makamları önünde, mükelleflerin, konusunda uzman avukatlarca temsil edilmesi
 • İhtilaflı hususlara dair dava dilekçelerinin, savunma dilekçelerinin ve gerekli diğer tüm dilekçelerin en ideal şekilde hazırlanıp yargı makamlarına sunulması
 • Mükelleflerin haklarını savunmak ve herhangi bir hak kaybına uğramalarını önlemek için gerekli davaların açılmasını ve takibini sağlamak
 • İstinaf ve Temyiz kanun yollarına başvurmak ve bunların takibini sağlamak
 • Bireysel hak ihlalinin varlığı halinde Anayasa Mahkemesine bireysel hak ihlali başvurusu ve takibini yapmak
 • Güncel içtihatların ve mevzuattaki değişikliklerin takibini yapmak suretiyle, hukuken fazladan vergi ödemesi yapılmasını önlemek ve fazladan bir ödeme yapılmış ise bunların iadeleri için gerekli işlemleri yapmak
 • Mahkeme kararlarının, karara uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli takibi yapmak
 • Gümrük idaresi ile yaşanılması muhtemel gümrük vergisi uyuşmazlıklarında gerekli başvuruları yaparak akabinde dava yoluyla ihtilafı çözmek
 • Vergi ve Gümrük Kanunlarından kaynaklı adli uyuşmazlıklarda, Asliye Ceza Mahkemelerindeki davaların takibini yapmak.