Hizmetlerimiz

Gümrük ve Dış Ticaret Alanında Danışmanlık ve Denetim Hizmetlerimiz

overview

Gümrük ve Dış Ticaret Alanında Danışmanlık ve Denetim Hizmetlerimiz

Önce aşağıdaki soruları soruyoruz;

Gümrükte düşük vergi ödemek için kullanılabilecek yasal enstrümanlar nelerdir?

İthalat ve ihracat işlemlerinde zaman tasarrufu nasıl sağlanır?

Teşviklerin tamamından haberdar mısınız?

YYS ve OKSB belgelerinin size getireceği avantajları biliyor musunuz?

Gümrük işlemlerinde köprüden önce son çıkışlar var mıdır, nelerdir?

Gümrük idaresine karşı haklarınız nelerdir?

Gümrük idaresince uygulanan müeyyideler karşısında ne gibi haklarınız bulunmaktadır?

Yurt dışından bir eşyayı satın alma kararı vermeden önce yapmanız gereken araştırmalar nelerdir?

Gümrük işlemlerinde sık rastlanılan hatalar nelerdir? Çözüm yolları neler olabilir?

Gümrükte riskli noktalar nelerdir ve bunlar nasıl tespit edilir? Riskler nasıl minimize edilir?

İşletme körlüğünün yaratacağı olası tehlikeleri ölçebiliyor musunuz?

Yükümlülüklerinizin farkında mısınız?

Şirket personelinin gümrük ve dış ticaret işlemleri konusunda alması gereken eğitimler nelerdir?

Gümrükte tahsil edilen vergilerin genel işleyiş düzeni nasıldır?

Gümrük iş akışı, dış ticaret işlemlerinde muhasebe düzeni konusunda bilgi sahibi misiniz? Bu süreç mali işleri ve vergi bölümlerini nasıl etkilemektedir.

 

YYS sahibi iseniz yukarıdaki sorulara ilave olarak;

Faaliyet raporu yazdırıyor musunuz?

YYS’nin devamlılığı konusunda çalışmalarınız ne durumda?

Arşiv düzeniniz var mı, nasıl?

YYS başvurusu esnasında yazılan prosedürlere uyuluyor mu?

Muhasebe birimleri YYS’nin beklentilerini biliyor mu? Buna uygun kayıtlar atılıyor mu?

Yurtdışına yapılan tüm ödemelerden dış ticaret birimi olarak haberdar mısınız?

Gerekli eğitimleri alıyor musunuz?

3 yılda bir denetime alınacağınız için müfettiş denetimlerinde neler önemli bilincinde misiniz?

Bu soruların cevaplarını birlikte çalıştığımız uzmanlarla sunduğumuz hizmetlerimizle buluyoruz. Bu hizmetlerin ana başlıkları şunlardır.

 

HİZMETLERİMİZ

 

Çok sayıda kanun, yönetmelik, tebliğ gibi düzenleme ithal veya ihraç edilen her bir eşya bazında farklı uygulamaların ve prosedürlerin doğmasına neden olmuştur. Birbiri ile bağlantılı olan tüm bu mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi suretiyle bir sonuca ulaşmanın güçlüğünün farkında olan şirketimiz birlikte çalıştığı uzmanlarıyla aşağıda belirtilen alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

 

YYS (Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası) alımı

Belgenin alımı esnasında, proje liderinin seçilmesi, soru formlarının doldurulması, prosedürlerin yazılması, Bakanlığa başvuru süreci, müfettiş incelemesine refakat şeklinde olan danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Faaliyet raporu yazımı

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra, periyodik denetimler ve bu denetimler neticesinde elde edilen bulgulara göre hazırlanıp ilgili makamlara sunulacak olan faaliyet raporu yazımı hizmetini sunuyoruz.

YYS uygulamalarının (sürdürülebilirlik) denetimi

Bu hizmet kapsamında, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınırken yazılmış olan prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığı, arşiv düzenin sürdürülüp sürdürülmediği, gerekli eğitimlerin alınıp alınmadığı, bölge müdürlüklerine bildirilmesi zorunlu değişiklikler hakkında gerekli bildirimlerin yapılıp yapılmadığı, şirketin fiziksel koşulları ve bunların bildirimleriyle ilgili denetimler yapılmaktadır.

YYS soru formu güncelleme

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alımı esnasında hazırlanan 3 yılda bir güncellenmesi gereken soru formunun yeniden doldurulması ve prosedürlerin yeniden yazılması hizmeti verilmektedir.

Gümrük ve dış ticaret mevzuatına ilişkin danışmanlık

Yılda yaklaşık 1000 civarında değişikliğin yayımlandığı gümrük ve dış ticaret mevzuatı çerçevesinde gelen sorulara cevap verilmekte, kritik toplantılara iştirak edilerek mevzuata uygun hareket edilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda gümrük ve dış ticaret mevzuatı, dış ticaret muhasebesi, dış ticaret işlemleri ile bağlantılı vergi mevzuatı, KDV-ÖTV mevzuatı, ihracat işlemleri, dahilde işleme rejimi gibi önemli konularda danışmanlık hizmeti birlikte çalıştığımız partnerlerimiz ile birlikte verilmektedir.

Uzlaşma, itiraz ve dava süreci

Gümrük idaresince uygulanan müeyyidelere karşı tüketilmesi gereken kanuni yollar ve bu yolların seçimi hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İnceleme soruşturma müşavirliği

Gümrük müfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma sürecinde refakat hizmeti verilerek, sürecin lehe sonuçlanması için gerekli yazışmalara şekil verilmesi, evrakların ön incelemesinin yapılması, karşılaşılması muhtemel sonuçların değerlendirilmesi şeklinde hizmetler verilmektedir.

Gümrük idaresince tahsil edilen vergiler kıymet, tarife ve menşe olmak üzere 3 önemli özelliğe sahiptir. Bahse konu bu unsurlarda meydana gelen herhangi bir aşınma veya saptırma vergi matrahına ve/veya tahakkuk eden vergiye doğrudan tesir etmek suretiyle hazinenin gelirlerini etkilemektedir. Bu hususun önemine binaen gümrük idaresince icra edilen denetimlerde vergilendirmeyi etkileyen herhangi bir unsur olup olmadığı araştırılmaktadır.

Yapılan inceleme ve denetimlerde, son yıllarda en sık tespit edilen ve müeyyidelerle karşılaşılmasına neden olan vergilendirme unsurlarının neler olduğunu bilen uzmanlarımız söz konusu risklerin önlenmesi adına denetim (sonradan kontrol) hizmetleri vermektedir.