Abone Ol EN

2022-42 / Haziran 2022 İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

Değerli okuyucularımız, Haziran ayı ikinci yarı bülteni ile karşınızdayız. Bu bültende İstanbul Finans Merkezi Kanunu, Anayasa Mahkemesi'nin vergi ile ilgili verdiği kararları, Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkındaki değişiklikleri ve diğer konuları özetledik. Her zaman olduğu gibi önce vergi ile başlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.
 
VERGİ
 
Yeni bir Torba Vergi Kanunu TBMM gündemine gelmiştir.
 • 28 Haziran tarihinde sunulan teklifte ile çok sayıda kanunda düzenlemeler içeren 57 madde bulunmaktadır. Kurumlar vergisi oranları, nakdi sermaye indirimi ve özel usulsüzlük cezalarının artırılması dahil olmak üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesine başlanan Kanun Teklifiyle ilgili ayrıntılar için hazırlamış olduğumuz yazıya linkten ulaşabilirsiniz.
 
Anayasa Mahkemesi vergi konusunda çok önemli kararlar vermiştir.
 • Anayasa Mahkemesi tarafından Vergi Usul Kanunu’nun kaçakçılık suçları ve cezaları maddelerinin “defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar” fıkrasında geçen “gizleyenler” ibaresi susma hakkı kapsamında değerlendirilmemiş olup iptal talebinin Reddine karar verilmiştir.
  • Karar çok önemli hukuki gerekçelerin tartışıldığı ve özellikle Karşı Oy gerekçelerinin özellikle okunması gerektiği bir niteliğe sahip olduğu için tüm vergi uygulayıcıları tarafından değerlendirilmelidir.
  • Karar 22 Haziran tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
 
 • Anayasa Mahkemesi 7338 sayılı Kanun ile uzlaşma için getirilen 5.000TL’lik alt limitin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.
  • Karar, 17 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Kararda bu düzenlemenin ilave bir mali yükümlülük öngörmediği, kanunda başka indirim mekanizmalarının da bulunduğu ve mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.
 
 • Yetkili müesseselerin (döviz büroları) kimlik tespit etme uygulamasında limit 3.000USD’den 5.000USD’ye çıkarılmıştır.
  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseseler, 1.9.2001 tarihinden itibaren 3.000 (5.000) Amerikan Doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapmaktadırlar.
  • 4358 sayılı Kanun ile 1998’den beri çok sayıda işlemde yükümlülere vergi kimlik numarası tespit zorunluluğu getirmiştir.

Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği mali hükümlerinde önemli düzenlemeler yapılmıştır.
 • Yönetmeliğin lisanslı depo teminatını düzenleyen 16’ıncı maddesine göre lisans kapsamındaki depo kapasitesinin ürün rayiç bedelinin %15’inden az olmamak üzere Ticaret Bakanlığınca belirlenen ve kabul edilen lisanslı depo teminatının verilmesi zorunludur.
 • Yapılan değişikliğe göre teminat tutarı, her yıl Ocak – Haziran ve Temmuz – Aralık dönemleri için Bakanlıkça onaylanan lisanslı depo teminat tarifesi ile belirlenir. Lisanslı depo teminat tarifesinde; Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün grubu bazında, ilgili dönemin başladığı aydan bir önceki ayda Borsada işlem miktarı en çok olan ürün tür ve sınıfının ortalama fiyatı esas alınır. Borsa ortalama fiyatının tespit edilemediği veya Bakanlıkça gerekli görülen diğer durumlarda, Bakanlık ilgili ürünün lisanslı depolarda depolanan türleri için yurt içi ve/veya yurt dışı referans borsa veya borsalarda oluşmuş ortalama fiyatlarını Borsadan ister ve bu fiyatı esas alır.
 • Yönetmeliğin fire konusunu düzenleyen 31’inci maddesine göre depolanmak üzere kabul edilen ürünün aynı miktar ve kalitede geri verilmesi esastır. Ancak, nitelik, çeşit, tür, depolama süresi ve koşulları ile iklim veya bölgesel ya da diğer bazı etkenlere göre üründe doğası gereği değişen oranda fire olabilir.
 • Değişen düzenlemeye göre fire oranları, Bakanlıkça lisanslı depo fire tarifesi ile belirlenir ve bu tarife Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. Fire tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar tarifede gösterilir. Ürün senedinin satıldığı güne kadar fire tarifesine göre hesaplanan fire tutarları, borsa veya takas hizmetlerini sunan yetkili kuruluş veya işleme aracılık eden kuruluş tarafından satış bedelinden kesilerek izleyen ilk beş iş gününde ilgili lisanslı depo işletmesinin hesabına aktarılır. Ürünün lisanslı depodan teslimi sırasında fire tarifesine göre hesaplanan ancak önceden mahsup edilmemiş fire miktarı, lisanslı depo işletmesince ürün miktarından düşülerek ürün teslim edilir.
 • Bozulan, zayi olan, nitelik kaybına uğrayan ya da fire miktarı fire tarifesinde belirlenen sınırları aşan ürünün bedeli sigorta kapsamında ödenemiyorsa, mudinin yazılı başvurusu üzerine lisanslı depo işletmesi, aynı nitelik ve miktardaki ürünü başvuru tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde temin ederek teslim eder ya da aynı tür ve sınıftaki ürünün başvuru tarihinden önceki son beş işlem gününde Borsada oluşmuş fiyatlarının ağırlıklı ortalaması, bu tarihlerde fiyat oluşmamış ise, başvuru tarihinden önceki son otuz gün içinde Borsada oluşmuş fiyatlarının ağırlıklı ortalaması esas alınmak üzere hesaplanacak bedelin % 5 üzerindeki bir tutarı öder. Bu durumda, ilgili ürüne ilişkin ürün senedi iptal edilir ve ürün lisanslı depodan çıkarılır. Borsada fiyatın oluşmadığı veya Bakanlıkça gerekli görülen hallerde esas alınacak fiyat, Bakanlıkça belirlenecek usulle tespit edilir.
 • Yönetmelikle değişen bir diğer madde ise ücret tarifesiyle ilgilidir. Buna göre lisanslı depo ücret tarifesi Bakanlıkça onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu tarife Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksinin ortalaması oranında her yıl ocak ayında güncellenir. Bakanlık bu oranı yarısına kadar azaltmaya ve faaliyet konusu hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışında olan lisanslı depo işletmelerinin ücret tarifelerini piyasa koşullarını ve yöresel ticari ihtiyaçları dikkate alarak farklı oranda güncellemeye yetkilidir.
 • Yeni ücret tarifesi, tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra depolanan ürünler ve yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden önce depolanıp tarifenin yürürlük tarihinden sonra Borsada alım satıma konu olan ürünler için geçerli olur. Bu durumda, ürünün Borsada alım satıma konu olduğu tarihe kadar eski ücret tarifesi, bu tarihten itibaren ise yeni ücret tarifesi uygulanır.
 
 
İndirimli stopaj uygulamasında uygulama süresi uzatılmış, VDMK’lar için stopaj oranı %5 olarak belirlenmiştir.
Geçici 67’nci madde uyarınca uygulanmakta olan geçici stopaj oranları, 27 Haziran 2022 tarih ve 5752 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılmıştır. Ayrıca, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı menkul kıymetlere ilişkin yeni stopaj oranları belirlenmiştir.
 • Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/12/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 6 ay uzatılmıştır.
 • 22/12/2020 tarihli ve 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/12/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 6 ay uzatılmıştır.
 • Bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici bir süre için uygulanacak stopaj oranları 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara geçici süre için %5 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.
 • Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.
 
İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi başvurusu, İnternet Vergi Dairesinde kullanıma açılmıştır.
 • 7394 sayılı Kanun ile getirilen teşvik düzenlemesine ilişkin detaylar belli olmuştur.
 • İstisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 42 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile belirlenmiştir.
 • Bu konuda uygulama detayları ve belge başvuru işlemleri açıklanmıştır.
  • İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına tanınan istisnadan yararlanabilmeleri için "EK 30: İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi" başvurusu, İnternet Vergi Dairesinde yer alan KDV İade İşlemleri / KDV istisna Belgesi İşlemleri / Yeni İstisna Belgesi Talebi menüsü altında kullanıma açılmıştır.
 
İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri bilgi girişi, İnternet Vergi Dairesinde kullanıma açılmıştır.
 • İnternet Vergi Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin bilgi girişi İnternet Vergi Dairesi sisteminden yapılabilecektir.
 
Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkındaki değişiklikler 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Söz konusu değişiklikler, vergi incelemesi işlemleri için verilen süreleri kısıtlayıp elektronik platformların kullanımını teşvik ederek vergi inceleme sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda olası anlaşılmazlıkları önceden düzeltebilmek amacıyla bazı ifadeler değiştirilmiş ve bazı yeni ifadeler eklenmiştir.
 • Ayrıca, süreç için gerekli belgelerin temini kolaylaştırılmıştır.
 • Söz konusu değişikliklerin eski ve yeni halleriyle birlikte karşılaştırdığımız yazımıza ulaşmak için tıklayınız.
 
e-Fatura Paketi şematron dosyası 15/06/2022 tarihinden itibaren devreye alınacak şekilde güncellenmiştir.
 • “İstisna Fatura Tipi”nde yer alan istisna kodlarına (339) ve (340) kodları eklenmiş, “İhracat Senaryosu” nda yer alan (301) kodunun yanında (338) kodu da seçimlik olarak eklenmiştir. Schematron dosyasında TaxExemptionReasonCodeType ve istisna TaxExemption ReasonCodeType güncellenmiştir.
 • UBL-TR Kod Listeleri Kılavuzu güncellenmiştir. V1.29 yayınlanmış, sayfa 11’deki istisna kod listeleri güncellenmiştir.
 

SGK & İŞKUR
 
İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişki SGK tarafından yeni bir Genelge yayımlanmıştır.
 • 4 Şubat 2011 Tarihli ve 2011/13 Sayılı Genelgenin yayımından sonra gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse uygulamada yaşanan tereddütler sebebiyle bu Genelgenin yayımlanmasına lüzum görülmüştür.


TEŞVİK & AR-GE
 
İklim değişikliği konusunda önemli mevzuat düzenlemeleri yapılmakta ve önümüzdeki dönemde de yenilerinin çıkması beklenmektedir. Bu konuda BDDK ve Bakanlık tarafından düzenlemeler yayımlanmıştır.
 • İklim Değişikliği Başkanlığı Yönetmeliği yayımlanmıştır.
  • Yönetmelik yeni yapılanan teşkilatı, ekonomik araçlar, emisyon ticaret sistemi (ETS), iklim finansmanı, ulusal katkı beyanı, yeşil kalkınma ve uyum süreçlerini tanımlamakta ve ülkemiz ve firmalar için İklim Anlaşması çerçevesinde ve özellikle Avrupa ile uyumlu üretim teknolojileri kapsamında önemli düzenlemeleri içermektedir.
  • Teşkilatta iklim finansmanı ve teşvikler dairesi, teknoloji ve yeşil dönüşüm, karbon fiyatlandırma dairesi başkanlığı gibi önemli birimler görev alacaktır.

Sürdürülebilir Bankacılık
 
BDDK tarafından iklim değişikliği ile mücadeleye ve ülkemizin Paris İklim Anlaşması uyarınca bulunduğu karbon emisyon azaltımı taahhütlerinin yerine getirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla kurumun internet sitesine “Sürdürülebilir Bankacılık” başlıklı bir bölüm eklenmiş olup, bu sayfada, yeşil finansman ve sürdürülebilir bankacılıkla ilgili düzenleme, çalışma dokümanları ve sunumlar ilgililerin erişimine açılmış bulunmaktadır.
 • Sürdürülebilir Bankacılık sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
 
Hurdaya Ayrılan Gemilerin Yerine Yenilerinin Yapılmasına Yönelik Teşvik Yönetmeliği 18 Haziran tarihli ve 31870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 • Bu Yönetmelik; ülkemizin deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabatojda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli, sürdürülebilir bir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek üzere; verilecek teşvikin usul ve esaslarını belirler.
 • Hurda teşvikinden faydalanmak isteyenler, her yılın Haziran ayı içerisinde bu Yönetmelik kapsamında yer alan gemi cinsleri için, başvuru formu ve diğer belgelerle birlikte başvuru yapabilir.
 • Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
 
Verimlilik Proje Ödülleri Yönetmeliği 21 Haziran tarihli ve 318763 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik;
 
 • Verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması ve yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amaçlarına yönelik olarak verilecek Verimlilik Proje Ödülleri ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.
 • Projeler; projenin geliştirilmesi, kapsamı ve projeden elde edilen sonuçlar olmak üzere üç kritere ait puanlar göz önüne alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilir.
 • Proje başvuruları yürütücü tarafından çağrının açıldığı yıl veya bir önceki yıl içerisinde tamamlanan projeler için başvuru yapılabilir.
 • Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
 

FİNANS & PARA
 
İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Kanun teklifinin metni ve bu kanun teklifinin Kanun Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiş şeklini içeren Komisyon Raporu daha önce siz değerli okuyucularımızla paylaşılmıştır.
 • İlgili kanun teklifi 22 Haziran 2022’de TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmüştür. Genel Kurul’da 338 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 7. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "mukavele, muhabere, hesap ve defterler" ibaresi "mukavele ve muhabere" şeklinde değiştirilmiştir. Kanunla özetle;
  • Ofis alanında faaliyet göstermek isteyen katılımcıların “katılımcı belgesini” nereden alacağının yolu çizilmiş, katılımcı belgesi verilmesine, katılımcı belgesi muafiyet koşullarına, katılımcı belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin hususlar dâhil katılımcı belgesine dair usul ve esaslar daha sonra yayımlanacak olan uygulama yönetmeliğine bırakılmıştır.
  • Diğer yandan, finansal hizmet ihracatının tanımı yapılmış ve kapsamı belirlenmiş olup ayrıca finansal hizmet ihracatı kapsamında elde edilen kazançların %75'inin kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilmesi sağlanmıştır.
  • Ayrıca, gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlerden 2022 ile 2031 yılları arasında elde edilen kazançlarına, kurumlar vergisi indirim oranının %100 olarak uygulanması,
  • Bu faaliyetler için harç, banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve istihdam edilen personel için birtakım gelir vergisi kolaylıklarının getirilmesi,
  • İFM'de faaliyette bulunan katılımcıların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın defter ve belgeleri yabancı para birimiyle tutabilmelerine imkân sağlanması,
  • Nitelikli uluslararası insan gücüne erişim imkânlarının artırılması; İFM'de bulunan taşınmazlar hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat malikleri kurulu ve benzeri kurullara verilen yetkilerin, 20 yıl süre ile yönetici şirket tarafından kullanılması,
  • İFM'de yer alan bazı taşınmazların yönetici şirket adına tescil edilmesi ve bu tescil işlemlerine yönelik birtakım muafiyet ve istisnalar tanınması amaçlanmaktadır.
  • Kanuna ulaşmak için tıklayınız.
  • Finans Merkezi Kanun Teklifi ile ilgili yazımıza ulaşmak için tıklayınız.
 

TİCARİ DÜZENLEMELER
 
BDDK Türk Parasının kıymetinin korunmasıyla ilgili olarak konut kredileri, türev işlemler ve yeni TL kredi düzenlemesiyle ilgili 3 önemli Karar yayımlamıştır.
 
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler kapsamında aldığı 23.06.2022 tarihli ve 10249 sayılı kararı ile “Konut Alımında Kullandırılabilecek Azami Kredi Tutarları” açıklanmıştır.
 • Konut alımında kullanılabilecek azami kredi tutarları konutun değeri, enerji sınıfı ve yeni/ikinci el olma durumuna göre detaylı olarak özetlenmiştir.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), 24 Haziran 2022 tarihli 10250 kararı ile uzun döviz pozisyonu tutan şirketlerin, Türk Lirası (TRY) bazında kısa olacak şekilde pozisyon boyutlarını arttırmalarının engellenerek TRY devalüasyonunun önüne geçilmesi amaçlanmıştır. BDDK’nın 10250 sayılı kurul kararı ile;
 • Türk Lirası’nın açığa satışının engellenmesi amacıyla aşağıdaki üç kriteri birden karşılayan şirketler TRY bazında kredi kullanamayacaklardır:
  • 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi bir şirket olması,
  • Şirketin yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki yabancı para mevduatın) TRY karşılığının 15 milyon TRY’nın üzerinde olması,
  • Şirketin yabancı para nakdi varlıkların TRY karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının 10%’unu aşması.
  • Konu ile ilgili blog yazımıza ulaşmak için tıklayınız.


BDDK’nın 24.06.2022 Tarihli Kurul Kararı (Bağımsız Denetime Tabi Olma) Hakkında Duyurusuna İstinaden KGK Açıklamada bulunmuştur;
 
 • Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı 6102 sayılı TTK’nın 397/4'üncü maddesinde belirtilmiş olup, 398'inci maddede de yazıldığı üzere, denetime tabi olacak şirketler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Bu kapsamda, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı  ile denetime tabi olacak şirketler için ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütlere uyan şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.
 
 • Şirketlerin bağımsız denetime tabi olma durumlarının sınıflandırılması şu şekildedir,
  • Karar’a Ekli I_Sayili_Liste  kapsamında olan şirketler; aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından bir ölçüte bağlı değildir.
  • 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Halka Açık Sayılan Şirketler; “Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası, Yıllık satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası ve çalışan sayısı 50 kişi” ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerinin tek başına, bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabidir.
  • Karar’a Ekli (II) Sayılı Liste Kapsamında Olan Şirketler; “Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası, Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası, Çalışan sayısı 125 kişi” ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabidir. (II) Sayılı Listeye ve bu listede yer alan şirketlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
  • “Genel Denetim Kriterlerine Tabi Olan Şirketler” yukarıda belirtilenlerin dışından kalan şirketlerdir. Bu şirketlerin ölçütleri ise “Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası, Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası, Çalışan sayısı 175 kişi” ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabidir.
 • Bağımsız Denetime tabi olunup olunmadığının belirlenmesine yönelik hesaplamaların yapılmasında esas alınacak ve diğer önemli detaylar için 16/02/2019 Tarihli 30688 Sayılı Resmi Gazete ’de  belirtilmiştir.
 • Bağımsız denetime tabi olup olunmadığını belirleme yükümlülüğü şirketin kendisine aittir. Kanunun gerekli yükümlülüklerini yerine getirip, hesaplamaları kendisi yapmalıdır.
 • Açıklamanın tamamına linkten ulaşabilirsiniz.
 
BDDK’nın 10248 sayılı kurul kararı ile;
 • Bankaların elinde bulundurduğu TL ve YP kaynakların, finansman ihtiyacının karşılanması amacına uygun olacak şekilde kullandırılmasını sağlamak amacıyla bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilerin, 23.06.2022 tarihinden sonra, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştirmesi halinde, bu kişilere bu Karar tarihinden sonra kullandırılacak olan TL ve YP cinsinden ticari nitelikli nakdi kredilere; 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında; kredi riskine esas tutar hesaplanırken kullanılan yaklaşımdan bağımsız olarak, kredi riski azaltım teknikleri, kredi derecelendirme notları ve gayrimenkul ipotekleri dikkate alınmadan %500 ağırlığı uygulanmasına karar verilmiştir.
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelikte güncelleme yapılmıştır.
 • Yönetmeliğe göre piyango düzenlemek için izin talebinde bulunacakların, İdarece istenen bütün belge ve bilgilerle birlikte kampanyanın başlama tarihinden en geç on beş gün önce İdareye başvurmaları esas olup, buna ilişkin başvuru ve izin bedelini İdare hesaplarına yatırmaları zorunludur.
 • Karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenlemek isteyenlerden alınacak başvuru ve izin bedelleri; her bir kampanya için dağıtılması taahhüt edilen ikramiye rayiç bedelinin %40’ından fazla olmamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Aracılık faaliyetinin yapılabilmesi için İdareden ruhsat alınması zorunlu olup, aracılık faaliyetinde bulunması uygun görülen tüzel kişilere süresi on yılı geçmemek üzere aracılık ruhsatı verilir. Aracı firma karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenlemek isteyenler tarafından elektronik ortam üzerinden yapılacak müracaatların, bu Yönetmelikle belirlenen esaslara uygun olarak İdareye intikal ettirilmesi ve başvuru sahiplerine danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla aracılık yapma ruhsatı verilen tüzel kişileri ifade etmektedir.
 • Aracılık ruhsatı alınabilmesi için Yönetmelikte yer alan şartların sağlanması gerekir. Aracılık ruhsatı verilen tüzel kişi ile İdare arasında aracılık sözleşmesi düzenlenir ve bir örneği ilgiliye verilir. Aracılık ruhsatının geçerli olduğu süre içinde aracılık faaliyetinin aralıksız yapılması esastır. Aracılık ruhsatı İdarenin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde başkalarına devredilemez.
 
Kılavuzluk ve Römorkörcülük kamu payı farklılaştırılarak artırılmıştır.
 • 27 Haziran 2022 tarihli ve 5755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kılavuzluk ve Römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen hasılattan alınacak kamu payı %10 iken, bölgelere göre farklı oranlar belirlenerek değişmiştir.
 • Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı oranı;
  • Aliağa, Ambarlı, Gemlik, İskenderun, Kocaeli ve Mersin Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasındakiler için %30,
  • Bandırma, Ceyhan, İzmir, Samsun, Tekirdağ, Tuzla ve Yalova Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasındakiler için %25,
  • Antalya, Çanakkale, İstanbul, Karadeniz Ereğli ve Zonguldak Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasındakiler ile Karabiga ve Taşucu Liman Başkanlıkları idari sahasındakiler için +,
  • Diğer bölge liman başkanlıkları veya liman başkanlıkları idari için %10, olarak belirlenmiştir,
  • Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilere verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı + olarak belirlenmiştir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 
Haziran ayı Ekonomik güven endeksi 93,6 olarak açıklandı. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 96,7 iken, haziran ayında %3,3 oranında azalarak 93,6 oldu.
 • Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi %6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 83,0 değerini aldı.
Mayıs ayında 67,6 olan tüketici güven endeksi, haziran ayında 63,4 olarak açıklandı.
 • Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre %6,2 oranında azaldı; mayıs ayında 67,6 olan tüketici güven endeksi, haziran ayında 63,4 oldu.


DİĞER MEVZUAT

7413 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunla birlikte taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından yapılabilmesinin önü açılmıştır.
 • “Noterlerin Genel Olarak Yapacakları İşler” başlıklı 60’ıncı maddesine taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılması hususu da görev olarak eklenmiştir.
 • Maddenin birinci fıkrasının üç numaralı bendinde yapılan değişiklikle birlikte noterlerin görevleri arasına, “Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh vermek, taşınmaz satış sözleşmesi yapmak” fıkrası eklenmiştir.
 • Konuya ilişkin siz değerli okuyucularımızla paylaştığımız yazıya ulaşmak için tıklayınız.
 
İdari işlemlerde dava açma sürelerine yönelik olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurul Kararı yayımlanmıştır.
 • 19 Haziran tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kararda,
  • İdari işlemler açısından zımni ret işlemleri üzerine açılan davalarda dava açma süresinin işletilmesi veya işletilmemesi konusunda Danıştay dava daireleri ve kurulları arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesine yer olmadığına ve
  • Yazılı olarak bildirilen özel veya genel dava açma süresine tabi idari işlemlerde dava açma süresinin belirtilmediği hallerde genel dava açma süresinin uygulanması gerektiği doğrultusunda birleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
 
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının belirlenmesi ve yayımlanmasında Kamu Gözetimi Kurumu yetkilendirilmiştir.
 
 • Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 88. Maddesine eklenen fıkra ile uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya Kamu Gözetimi Kurumu yetkili kılınmıştır.
 • Detaylı bilgi ve duyuru metni için tıklayınız
 
Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki 15 günlük bültenimizde tekrar önemli konuları sizler için özetleyeceğiz.
 
Sevgi & Saygılarımızla,
Tax & International Advisory | Taxia & TaxademyPDF İndir