Abone Ol EN

2022-41 / Yeni Torba Vergi Kanunu TBMM Gündeminde

Çeşitli vergisel düzenlemeleri de içeren Torba Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuştur.28 Haziran 2022 tarihinde sunulan Kanun Teklifi metnine linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Halk arasında Torba Kanun olarak adlandırılacak şekilde, çok sayıda düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşması planlanmaktadır. Kamuoyunda devlet memurlarına verilen ek göstergeler bağlamında yoğun olarak tartışılan konu da bu Yasa’da yerini bulmuştur.

Önce kısa madde başlıklarına, sonrasında özellikle Vergi Düzenlemelerinin ayrıntısına bakalım.

Kanun ile;
 • Devlet Memurları Kanunu’na göre ek gösterge sisteminin revize edilmesi,
 • Emekli aylığı alt limitinin 3.000TL’ye çıkarılması,
 • Vergide özel usulsüzlük cezalarının caydırıcılığının artırılması amacıyla tutarların yükseltilmesi,
 • Kabahatler Kanunu’nda bazı idari para cezalarının ödeme sürelerinin belirlenmesi (Kanunlarında ödeme süresi belirlenmemiş olan idari para cezaları için tebliğinden itibaren 1 aylık ödeme süresi getirilmektedir),
 • Kurumlar vergisinde süresiz olarak öngörülmüş olan nakdi sermaye indiriminin ilk yıl da dahil 5 yıl olarak kullanılmasına imkân verilmesi,
 • Kurumlar vergisi oranlarının 2023 ve takip eden yıllarda da geçerli olmasının sağlanması,
 • Doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı istihdamının uygulama geçirilmesi,
 • Yüksek öğretimde bazı araştırma görevlilerine ve öğrencilere ilave süreler verilmesi,
 • Siyasi partilere elektronik olarak yapılan ödemeler için makbuz düzenleme zorunluluğunun kaldırılması (normalde tüm gelirler için makbuz düzenlenmektedir),
 • Otoyol geçiş ücretlerini ödemeden geçenlere yeni süre ve ödeme uygulaması,
 • Zayi olan defter ve belgeler için 15 gün yerine 30 gün içinde dava açabilme imkânı verilmesi,
 • Biyokütle ve jeotermal kaynaklarda ön lisans başvurularının teknik değerlendirmeye tabi tutulması düşünülmektedir.

Kanun’un tam metnine, genel gerekçe ve madde gerekçelerine TBMM web sayfasından ulaşılabilir.

Teklifi vergi ve mali hükümler bağlamında inceleyerek önerilen uygulamayı ve mevcut durumu birkaç cümle ile özetleyelim:
 
 • Nakdi Sermaye Artışında Kurumlar Vergisi İndirimine 5 Yıl Süre Sınırı: En son yabancı sermayeli firmalar için %75 olarak uygulanmasına karar verilen nakdi sermaye artışlarında belirlenmiş oranda faiz indirimine ilişkin sürenin 5 yıl ile kısıtlanması,
  • Şu anda bu konuda bir süre sınırlaması bulunmuyor. Maddenin kabul edilmesiyle birlikte örnek olarak 2022’de sermaye artışı yapan bir firma bu uygulamadan, 2022 dahil olmak üzere 2026 yılı dahil olmak üzere 5 yıl boyunca faydalanabilecektir.
  • Uygulamadan daha önce yararlanmaya başlayanlar ise 2026 yılı dahil olmak üzere 5 yıl daha yararlanmaya devam edecektir.
  • Bu konuda geçen sene yapılan değişiklikle yurt dışından gelen nakit sermaye için indirim oranı %50 yerine %75 olarak belirlenmişti. Söz konusu düzenlemenin tüm ayrıntılarını sizin için yakından takip etmiştik.
  • Hukuki belirlilik ilkesi gereği, süresiz yararlanmak üzere nakit sermaye artışı yapan firmaların bu düzenlemeyi olumlu karşılamaları mümkün görünmemektedir.
 • Kurumlar Vergisi Oranları 2023 Sonrası İçin de Uygulanabilecek: TBMM’de görüşmeler sırasında sehven yürürlük süresinde belirsizlik oluşan kurumlar vergisi oran değişikliğinin hangi yıllar için uygulanacağı konusunun netleştirilmesi,
  • 7394 sayılı Kanun ile yapılan kurumlar vergisi oran belirlemesinin sadece 2023 için mi uygulanacağı, diğer yıllar için bir oran belirlenmemiş olmasının oluşturduğu hukuki belirsizlik giderilmiş oldu. Konuyla ilgili düzenlemeye Taxia bülteninden ulaşabilirsiniz.
  • Bahsedilen Kanunla ilgili TBMM’de dağıtılan Düzenleyici Etki Analizi dokümanında yer alan bir analize göre faiz indirimi rakamı ve yararlanan mükellef sayısı artmaktaydı. Bu açıdan bakınca, daha geçen sene Ekim ayında çıkan bir Kanunla yurt dışından gelen sermaye için sağlanan %75 indirim sonrasında gelecek yıllara devreden bu kadar da yüksek bir rakam varken, 5 yıllık süre sınırı konulması tartışmaları da beraberinde getirecektir.
    

Yıl

Yararlanan Mükellef Sayısı

Toplam İndirilecek Kazanç Tutarı (TL)

Gelecek Yıla Devreden Faiz İndirimi Toplamı (TL)

2019

3,105

2,174,294,181

11,901,470,534

2020

4,077

4,581,822,735

19,615,736,871

Artış Oranı

31%

111%

65%

 • Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Cezaları 3 Kat Yüksek Olacak: Geçen yıl uygulamasına başlanan ve %25 nihai ortağı belirlemeye yönelik “gerçek faydalanıcı” bilgisinin temin edilmesine yönelik olarak Bakanlığa yetki verilmesi,
 • 2021’de uygulama başlanan gerçek faydalanıcı bilgisinin temin edilmesine yönelik olarak VUK mükerrer 257’inci maddeye bu konuyla ilgili özel ve ayrı bir yetki eklenmekte, buna uyulmamasının yaptırımı diğer özel usulsüzlüklerin 3 katı, elektronik ticarete yönelik olan yükümlülüklere uyulmamasının cezası da katlamalı olarak belirlenmektedir.
 • Mevcut uygulamada 529 nolu VUK genel tebliği ile getirilen bu düzenleme ve uygulama, Mali Eylem Görev Gücü ve OECD Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu’nun çalışmaları ve tavsiyeleri ile de uyumludur.
 • Söz konusu Tebliğe ilişkin ayrıntılara Taxia bülteninden ulaşabilirsiniz.


 • Fatura vb. almama/vermeme cezaları yükseltilecek: Vergi Usul Kanununda öngörülen bazı özel usulsüzlük cezası tutarlarının artırılması,
  • Hali hazırda, caydırıcılığın sağlanması için, fatura ve benzeri belgelerin alınmaması, verilmemesi, bulundurulmaması, kullanılmaması vb durumlarda kesilen cezalar belge başına, her bir tespit başına ve yıl için azami üst limit şeklinde uygulanmaktadır. Sırasıyla, 500, 25 bin ve 250 bin TL olan bu tutarlar sırasıyla, 1.000, 50 bin ve 500 bin TL olarak revize edilmektedir.

 • Sözleşmeli Araştırmacı Uygulaması- Ar-Ge Merkezleri Dahil: Doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı istihdamının uygulama geçirilmesi,
  • Bu uygulamanın 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında ar-ge, yenilik veya tasarım projelerinde görev alan araştırmacıları da kapsama aldığı anlaşılmaktadır.
  • Aynı şekilde Yükseköğretim Kanunu’na eklenen yeni bir madde ile belli yerlerde çalışan nitelikli Türk veya yabancı uyruklu nitelikli araştırmacıların kısmi zamanlı olarak görevlendirilebilmelerine olanak sağlanmaktadır. Kanuna ilave edilen ek madde 46 ile bu kimselerin, görevlendirildikleri yüksek öğretim kurumlarında lisans veya lisansüstü öğretim, danışmanlık, bilimsel araştırma ve uygulama, Ar-Ge, yenilik veya tasarım çalışmaları yapmaları gereklidir.

 • Kefalet Senetleri de Teminat Yerine Geçecek: Yeni uygulamaya giren kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun açısından teminat olarak kabul edilebilmesi,
 • Mevcut uygulamada para yanında bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, milli esham ve tahvilat, menkul ve gayrimenkul varlıklar ile devlet iç borçlanma senetleri teminat olarak kabul edilmektedir.


 • Zayi Defterlerde Dava Açma Süresi 30 Gün: Türk Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, defter ve belgelerin zayi olmasında dava açma süresinin otuz güne çıkartılması öngörülmektedir.

Kanun Teklifi çok fazla kesimi ilgilendirdiği için tüm partilerin uygun görüşüyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanmıştır. İlk gün 34 madde görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Görüşmelere 30 Haziran 2022 Perşembe günü devam edilmektedir.
 
İlk gün verilen bir önerge ile mevcutta 2.500TL olan ve Kanun Teklifi ile 3.000TL olarak öngörülen en düşük emekli maaşı tutarı 3.500TL olarak kabul edilmiştir.
 
Komisyonda bu Kanun dışında 2022 yılı Ek Bütçesi görüşmeleri de yapılacaktır.
 
Konuyu önemine binaen yakından takip edip doğru şekilde sizlere sunmaya çalışacağız.

Saygılarımızla,
Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy
 PDF İndir