Abone Ol EN

2022-38 / Üç Aylık Özelge Bülteni

1.KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 

17/03/2022 Tarihli, E-64597866-130-4887 Sayılı, Pastanede Yapılan Doğrudan Satış ve Yeme İçme Hizmetlerinin KDV Konulu Özelge,

 • Şirketinizce, kafeterya/pastane/pasta satış yeri/unlu mamul satışı ruhsatı bulunan hizmet işletmelerinizde;
  • Türk Gümrük Tarih Cetveli'nin 17 no’lu faslında tanımlanan "Şeker ve Şeker Mamulleri" ile 18 no’lu faslında tanımlanan "Kakao ve Kakao Müstahzarları" kapsamındaki çikolata, çikolatalı şekerleme ve drajenin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin A/13 ve 14’üncü sıraları uyarınca,
  • TGTC'nin 19 no’lu faslında tanımlanan "Hububat, Un, Nişasta veya Süt Müstahzarları; Pastacılık Ürünleri" kapsamındaki kek ve pasta gibi fırın ürünlerinin ise aynı listenin A/15’inci sırası uyarınca, herhangi bir hizmet verilmeden/yeme içme hizmetine konu edilmeden ve/veya herhangi bir şekilde müşterilere servis edilmesine yönelik herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın doğrudan (internet üzerinden yapılan satışlar dahil) tesliminde %1,
 • Şirketinizin yeme içme hizmetine yönelik işyeri ruhsatı bulunan ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanları bulunan işletmelerinde, bu yerlerde üretildiğine veya dışarıdan temin edildiğine bakılmaksızın verilen yeme içme hizmetleri ile söz konusu hizmet işletmelerinde bu ürünlerin sipariş suretiyle paket servis şeklinde (içecekler dahil) sunulması/hazırlanması, sonrasında gönderilmesi/gelinip alınması halinde %8; bu işletmelerin birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olması veya üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesinde faaliyet göstermesi halinde ise %18 şeklindedir. (Cumhurbaşkanı kararı ile daha sonrasında %8’e indirilmiştir.)

 

17/03/2022 Tarihli, E-39044742-130[Özelge]-301889 Sayılı, Unlu Mamullerin Satışında KDV Konulu Özelge,

 • Şirkete ait fabrikada/imalathanede üretilen baklava, pasta, poğaça, börek gibi ürünlerin fabrikadan yapılan tesliminde (ayrı mükellefiyeti bulunan şubeleriniz dahil), 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin A/15 inci sırası uyarınca %1,
 • Bu ürünlerin fabrikadan ihraç kayıtlı yapılan teslimlerinde %1,
 • Şubelerin lokanta, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler gibi yemek hizmeti sunan işyeri ruhsatı ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarının bulunması halinde;
  • Bu yerlerde üretildiğine veya dışarıdan temin edildiğine bakılmaksızın buralarda verilen yeme içme hizmetleri ile söz konusu hizmet işletmelerinde bu ürünlerin sipariş suretiyle paket servis şeklinde (içecekler dahil) sunulması/hazırlanması, sonrasında gönderilmesi/gelinip alınması halinde (II) sayılı listenin 24’üncü sırası uyarınca %8,
  • Bu yerlerde yeme içme hizmetine konu edilmeden ve/veya herhangi bir şekilde servise yönelik bir işleme tabi tutulmaksızın bu ürünlerin doğrudan teslim edilmesi durumunda %1,
 • Satış yapılan yerin lokanta, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler gibi yemek hizmeti sunan işyeri ruhsatı ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarının bulunmaması halinde, söz konusu ürünlerin tesliminde %1 şeklindedir.

 

20/04/2022 Tarihli, E-65771276-130[2022]-9494 Sayılı, Pide ve Lahmacun Ürünlerinde Uygulanan KDV Konulu Özelge,

 • Özelge talep formuna “lahmacun ve pidecilik faaliyeti kapsamında işyerinde yeme içme hizmeti sunulan ayrıca sipariş edilen pide ve lahmacunu işyerine gelip alanların yanında evlere (veya cenazelere toplu olarak) paket servis olarak gönderilen aynı zamanda müşteriler tarafından getirilen iç malzemesi ile pide, lahmacun hazırlanılmasına yönelik soru yöneltilmiştir.
  • Yeme içme hizmetine yönelik masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen yerlerde, üretimin nerede yapıldığının önemi olmaksızın, yeme içme hizmetleri ile pide, lahmacun niteliğindeki sipariş suretiyle hazırlanan ürünlerin paket servis şeklinde gönderilmesi, gelinip alınması veya müşteriler tarafından getirilen iç malzemesi kullanılarak pide, lahmacun hazırlanması işlemleri, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24’üncü sırası kapsamında %8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.2.KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

 

21/04/2022 Tarihli, 62030549-125[30-2018/18]-443107 Sayılı, Yurtdışı Şube Kazancının Vergilendirilmesi Konulu Özelge,

 • Pakistan şubesinde ödenen kurumlar vergisinin, ülkemizdeki cari kurumlar vergisi oranını aşan kısmı ile Pakistan şubesi karının Türkiye'ye transferi sırasında ödenen transfer vergisinin Türkiye'de tahakkuk eden kurumlar vergisinden mahsup edilip edilemeyeceği ya da gider hesaplarına alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığa sorulan görüşe istinaden,
  • Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna olmamak kaydıyla yurt dışında bulunan şubeden elde edilen kazançlar üzerinden ilgili ülkeyle yapılan anlaşmaya göre yurt dışında ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergilerin, bu kazançlara Türkiye'deki kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutara kadar olan kısmının, Kurumlar Vergisi Kanununun 33’üncü maddesi gereğince beyanname üzerinde vergiden mahsup edilmesi mümkündür. Ancak yurt dışında ödenen yasal sınırı aşan vergiler, kurumlar vergisinden mahsup edilemeyeceği gibi kurum kazancının tespitinde gider olarak da dikkate alınamayacaktır. 
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

08/04/2022 Tarihli, E-31435689-125-54973 Sayılı, Finansal Kiralama Yoluyla Yurt Dışındaki Firmadan Alınan Makinalar İçin Yapılan Ödemelerde Stopaj Konulu Özelge,

 • 6361 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde yayımlanan ikincil mevzuat uyarınca yurt dışında mukim firmalarca gerçekleştirilen finansal kiralama sözleşmeleri için aranan şartları sağlayarak Finansal Kurumlar Birliğince tescil edilmesi şartıyla, yurt dışında mukim finansal kiralama şirketine bu sözleşme kapsamında yapılacak ödemeler üzerinden 2009/14593 sayılı Karar kapsamında kesinti suretiyle ödenecek kurumlar vergisi oranı %1 olarak uygulanacaktır.
 • Öte yandan, söz konusu şartların sağlanmaması halinde, yurt dışında yerleşik kuruma yapılacak ödemeler üzerinden + oranında kurumlar vergisi kesintisi uygulanması gerekmekle birlikte, vergi kesintisi oranının tespitinde ilgili ülke ile imzalanmış Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinin ayrıca dikkate alınması gerektiği tabiidir. 


01/04/2022 Tarihli, 93767041-125[7570406285]-41191 sayılı, Ar-Ge Merkezi Fiziki Sınırları Dışında Gerçekleştirilen Test Harcamalarının Ar-Ge İndirimine Konu Edilip Edilemeyeceği Konulu Özelge,

 • Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamında olduğundan, işletme içinde veya dışında pilot üretimlerde kullanılan ilk madde ve malzemeye ilişkin giderlerin Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkündür. 3.GELİR VERGİSİ KANUNU

 

15/04/2022 Tarihli, 84098128-120.03.05.06[23-2017/3]-201082 Sayılı, Merkezi Yurtdışında Bulunan Firmanın Türkiye'deki İrtibat Bürosunda Çalıştırdığı Personele Ödenen Ücretlerin İstisna Kapsamında Olup Olmadığı Konulu Özelge,

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendinin (a) alt bendinde; kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.
 • Hizmet erbabına ödenecek ücretler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (14/a) numaralı bendinde sayılan tüm şartların varlığı halinde gelir vergisinden istisna olup, söz konusu ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılmayacaktır. Bu bağlamda, çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin yurt dışından gelen dövizlerle karşılanması şart olup bu ödemelerin çalışanlara, döviz olarak veya bu dövizlerin yetkili bankalarda bozdurulmak suretiyle Türk lirası olarak yapılması mümkündür.
 • Ödemelerin Türk lirası olarak yapıldığı durumda, döviz bozdurulması ile ilgili belgelerin ücret bordrolarına eklenmesi gerekmektedir. Buna göre, ücret ödemelerinin yurt dışından getirilen dövizlerle karşılanması kaydıyla, çalışanlarınla yapılan hizmet sözleşmelerinde ücretlerin Türk lirası cinsinden belirlenmesi ve bu ücretlerin çalışanlarınıza Türk lirası olarak ödenmesi, anılan istisnadan faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

28/04/2022 Tarihli, E-62030549-120-474397 Sayılı, Adi Ortaklığın Sermaye Şirketine Devredilmesi Konulu Özelge,

 • Tüm ortakları gerçek kişilerden oluşan ve bu adi ortaklık tarafından işletilen bir ticari işletmenin, adi ortaklardan birinin ortağı olduğu bir sermaye şirketine devrinin 193 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan hüküm çerçevesinde gelir vergisi doğmaksızın mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığın görüşü talep edilmiştir.
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.) halinde değer artışı kazancı hesaplanmayacağı ve vergileme yapılmayacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, adi ortaklığın tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde bir sermaye şirketine devri mümkün bulunmakta olup, bu devir işlemleri sonucunda mevcut adi ortaklık sona ermiş olacaktır.
 • Bu hüküm ve açıklamalar göz önüne alındığında; adi ortaklığın aktif ve pasifiyle bir bütün halinde ilgili durum çerçevesinde devredilmesi durumunda bu devir nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesi hükmünden yararlanılmasının mümkün olduğu ilgili özelgede ifade edilmiştir.

 

27/05/2022 Tarihli, 31435689-120-80745 sayılı, Genç girişimcilere sağlanan ve Hazinece karşılanan sigorta prim teşvikinin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konulu Özelge,

 • Mali müşavirlik hizmetleri faaliyeti nedeniyle serbest meslek kazancı yönünden mükellef olan ve genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanan kişilerin, genç girişimcilere sağlanan ve Hazinece karşılanan sigorta prim teşvikinin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi uyarınca genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanılması nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 81/k maddesi hükmü gereği sağlanan teşvik kapsamında ilgili dönemlerde Hazinece karşılanan prim tutarlarının, serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

 

05/05/2022 Tarihli, 68509125-120[2020/97]-8404 Sayılı, İnternet Üzerinden Giysi Satışının, Pazar Yerinde Gıda Satışı Faaliyetinden Dolayı Basit Usulde Mükellefiyet Şartlarını İhlal Etmesi Konulu Özelge,

 • Pazar yerlerinde gıda ürünleri satışı faaliyeti dolayısıyla basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların Facebook ve Instagram hesapları üzerinden tanıtım yapmak suretiyle kapıda ödemeli olarak giyim eşyası satışı da yapmak istediklerinde, söz konusu faaliyetin basit usulde gelir vergisi mükellefliğine etkisi hususunda Başkanlığın görüşü talep edilmiştir.
 • Pazar yerinde gıda ürünleri satışı faaliyeti nedeniyle basit usulde ticari kazanç mükellefi olanlar, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden tanıtım yapmak suretiyle internet veya benzeri elektronik ortamlar üzerinden giyim eşyası satışı yapmaları halinde, asıl faaliyet konularının devamı niteliğinde olmayan internet üzerinden giyim eşyası satışı faaliyeti, 193 sayılı Kanunun 47. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali anlamına geleceğinden, ilgili mükelleflerin basit usulden yararlanmaları mümkün olmayacak ve basit usulün şartlarının ihlal edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekecektir.

 


Sizler için daha önce hazırladığımız “Özelge Uygulaması Ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Rehber”e  ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla,

 

Tax & International Advisory

 
PDF İndir