Abone Ol EN

2022-37 / Mayıs İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

Değerli okuyucularımız, Mayıs ayı ikinci yarı bülteni ile karşınızdayız. Bu bültende kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnası, basit usul ile ilgili önemli bilgiler içeren 320 seri no.lu gelir vergisi genel tebliği, Toplum Yararına Programlar Yönetmeliği, Sermaye Hareketleri Genelgesinde yapılan güncelleme ve diğer detaylı konuları özetledik.
Her zaman olduğu gibi önce vergi ile başlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

VERGİ

Çok Uluslu İşletmeler için Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Haziran ayında verilecek Bildirim Formunun Doldurulması Hakkında önemli bir duyuru yayınlanmıştır.
 
 • Çok uluslu işletme grupları tarafından her yıl haziran ayı sonuna kadar İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” doldurularak, elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmektedir. 
 • Ülke bazlı rapor kapsamındaki çok uluslu işletme grupları tarafından İdareye “Ülke Bazlı Raporlama” yapılıp yapılmaması, her yıl haziran ayı sonuna kadar, söz konusu bildirim formunun doldurularak İnternet Vergisi Dairesi üzerinden verilme zorunluluğunu değiştirmemektedir.
 • Söz konusu bildirim formunun doldurulması esnasında, çok uluslu işletme gruplarının dikkat etmesi gereken önemli hususlara İnternet Vergi Dairesi/ Ana Sayfa ve Duyurular bölümünden ulaşılabilir.
 • Bu yıl, 30 Haziran 2022 tarihine kadar verilecek olan bildirim formu, kapsama giren tüm kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi ve 2021 yılı içinde biten özel hesap dönemi için doldurulacaktır. Kapsamdan kastedilen; raporlanan hesap döneminden yani 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi ve 2021 yılı içinde biten özel hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro veya nihai ana işletmenin/vekil işletmenin bulunduğu ülke idaresi tarafından yerel para birimi cinsinden belirlenen eşiğin üzerinde olmasıdır.
 • Dolayısıyla bildirim formu, çok uluslu işletmeler grubunun raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin yukarıda belirtilen eşiğin üzerinde bulunması şartıyla, nihai ana işletmesi Türkiye’de bulunsun veya bulunmasın çok uluslu işletme gruplarının nihai ana işletmeleri veya Türkiye’de bulunan işletmeleri tarafından mutlaka doldurulacaktır.
 • Bildirim formu bu yıl 30 Haziran 2022 tarihine kadar verildikten sonra verilen bildirim formunda hata veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bildirim formu, verilme süresinin bitimini takip eden ayın sonuna kadar yani 31 Temmuz 2022 tarihine kadar yeniden düzenlenerek gönderilmek suretiyle düzeltme yapılabilecektir. Ancak düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem uygulanır.
 • Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması hakkında önemli duyuru için tıklayınız.
 
42 seri numaralı KDV uygulama genel tebliği yayımlanmıştır.
 
 • En son 7394 sayılı Vergi Kanunlarında değişiklik yapan Kanun ile KDV Kanunu’nda da önemli değişiklikler yapılmıştı. Tüm bu değişikliklere linkte yer alan bültenimizden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
 • 28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42) ile aşağıdaki değişiklikler ve güncellemeler yapılmıştır.  
  • 7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanun’un 13/f maddesinde yer alan, ulusal güvenlik kuruluşlarına milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin olmak kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin istisnada yapılan değişiklik uyarınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ibareleri Tebliğ metninden çıkarılarak İçişleri Bakanlığı ibaresi Tebliğ metnine işlenmiş ve ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna belgesi ve onayladığı listede yer alan mal ve hizmetlerin istisna şartlarını taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumlu olduğuna dair açıklama yapılmıştır.
  • 7394 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 13/i maddesinde yer alan, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan katma değer vergisinden istisna konut ve işyeri satışlarında elde tutma süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına ilişkin yapılan değişikliğe uygun olarak Tebliğin ilgili bölümleri güncellenmiştir.
  • 7394 sayılı Kanun ile Kanunun Geçici 37’nci maddesinde yer alan, imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına ilişkin istisnada yapılan değişikliğe ilişkin Tebliğin ilgili bölümlerinde değişiklik ve açıklama yapılmıştır.
  • 7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanuna eklenen Geçici 42’nci maddede yer alan, 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik olarak verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulamasına ilişkin Tebliğin ilgili bölümlerinde açıklama yapılmıştır.

Kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnasının
2022 yılı çeyrek dönem sonlarında da uygulanabilmesini sağlayan 7407 sayılı Kanun TBMM’de kabul edilmiştir.
 
 • Kanuna TBMM web sayfasından ulaşabilirsiniz.
 • Kanun Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
 • Kanuna ilişkin ayrıntıların ve yapılan değişiklikle ilgili tartışmaların yer aldığı Komisyon Raporuna linkten ulaşılabilir.
 • Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar teselsül ettirilmiştir.
  • “(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.
  • (5) Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.”
 
Kur korumalı mevduat sisteminde TCMB operasyonel talimatlarla uygulamaya yön verirken Hazine ve Maliye Bakanlığı da kurumlar vergisi istisnasının uygulama şeklini yayımladığı Tebliğler ile açıklamaktadır.
 • Bu konuya ilişkin Taxia olarak hazırladığımız ayrıntılı analizi linkte okuyabilirsiniz.
 
Yıl sonuna kadar eğlence vergisi oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edecektir.
 • Böylece, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı, 1/6/2021 tarihli ve 4061 sayılı, 13/7/2021 tarihli ve 4273 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla geçici süreliğine yerli ve yabancı film göstermeleri için %0 (sıfır) olarak belirlenen eğlence vergisi oranının yürürlük süresi 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.
 • Bu vergi önceden yerli ve yabancı filmler için farklı oranlarda uygulanmaktaydı. Sinema sektörü pandemiden çok derin etkilendiği için bu vergi oranı sıfırlanmıştı. Söz konusu vergi, salonlarda gösterilen filmleri kapsadığı için ev iç uygulamalar olan Netflix, Amazon Prime vb. uygulamaları kapsamamaktadır.
 
Bandrol Ücretlerinin artırılmasına karar verilmiştir.
 • 5610 sayılı Karar 26 Mayıs’ta Resim Gazetede yayımlanmıştır.
 
Akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik teminat verme yükümlülüğü 1 ay ötelenmiştir.
 • 213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerin, anılan Tebliğin 7’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1’inci maddesi uyarınca, 31 Mayıs 2022 günü sonuna kadar vermeleri gereken teminatın verilme süresi Sirküler ile uzatılmıştır.
 • Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine teminat vermeleri zorunludur.
 • 141 numaralı VUK sirküleri ile 531 numaralı Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi, 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.
 
Basit usul ile ilgili önemli bilgiler içeren 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayımlandı. 26/05/2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Mükerrer 20/A maddesi uyarınca, basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Tebliğde özetle;
 • Basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edildiği ve bu kazançlar için beyanname verilmeyeceği,
 • Bu mükelleflerin belge düzenleme ve kayıt tutma yükümlülüklerinin devam ettiği,
 • Birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunulduğu durumlarda basit usulden faydalanılamayacağı,
 • Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi halinde de basit usulden faydalanılacağı,
 • İşin başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak çalışılmasının (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), basit usulün ihlali sayılmayacağı hususlarında açıklamalara yer verilmiştir.
 • Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 
538 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı
 
 • 31.05.2022 tarihli, 31852 sayılı Resmî Gazete’ye yayımlanarak yürürlüğe giren 538 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile taşınır ve taşınmazların satış ve kiralanmasına aracılık eden hizmet sağlayıcısı internet sitelerine, ilan verenlerin bilgilerini GİB’e (BTRANS) bildirmek zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu bildirimler aylık olarak yapılacak ve bir sonraki ayın son gününe kadar tamamlanacaktır.

  Beyanda yer alacak temel bilgiler;

 • Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adresleri,
 • Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgileri,
 • Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgileri,
 • Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgiler şeklinde sayılmıştır.
 • Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.
 
 
SGK & İŞKUR
 
İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlar Yönetmeliği yayımlanmıştır.
 • Yönetmeliğin amacı; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen Toplum Yararına Programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 • Yönetmeliğin “katılımcılara yapılacak ödeme, sosyal güvenlik ve vergi işlemleri” başlıklı 13’üncü maddesine göre her bir katılımcıya yapılacak ödeme, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşur.
 • Ödemeler, bir ay kesintisiz katılım sağlayanlar için otuz gün üzerinden yapılır. Katılım sağlanmayan gün bulunması halinde yapılacak ödeme, katılım sağlanmayan gün sayısının ilgili aydaki takvim gün sayısından düşülmesi sonucu bulunan gün sayısı üzerinden hesaplanır.
 • Yapılacak ödemenin hesaplanmasında, hafta tatili ve resmi tatil günleri de dikkate alınır ve bu günlere ait ücret tam ödenir.
 • Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri katılımcıya yapılacak ödemeler üzerinden hesaplanarak bu gider kalemine ilave edilir.
 • Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin bildirimi ve ödenmesi süreçlerinde ortaya çıkabilecek her türlü gecikme cezası, gecikme zammı veya diğer idari para cezalarından yüklenici kurum sorumludur.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili 2 önemli genel yazı yayımlanmıştır.
 
Genel Yazı Konusu: Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri
 
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (SSİY) 70. maddesinde, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt dışında sürekli ikamet edenlerin gelir ve aylıklarının yazılı istekleri halinde, masrafları kendilerince karşılanmak üzere yurt dışı hesaplarına transfer edilebileceği öngörülmüştür.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 
 
Genel Yazı Konusu: Beyanla Aylık Durdurma
 
 • Başkanlık Makamının 12.01.2021 tarihli ve 31734574 sayılı Olur'una istinaden İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanan 10.09.2021 tarihli ve 2021-(4166/4) sayılı Sistem Denetim Raporunda “Yurt dışı borçlanmasında tahsis işlemleri kapsamında aylık bağlananların yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya başlayacakları yönündeki yazılı beyanlarına rağmen aylık kesme işlemi için ilgililerden çalışmaya başladıklarına dair belge istenmesinin fazla ve yersiz ödeme yapılmasına neden olması” şeklinde bulguya yer verilmiştir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 
 
Teşvik & Ar-Ge

 
9 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
 
7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerde gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmasına yönelik olarak yapılan düzenlemelere  ilişkin açıklamaların yer aldığı  9 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği 27/5/2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.
Bu taslakta;
 • 17/10/2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde yirmi olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına karar verilmişti. Bu süre toplam çalışılabilir sürenin %50 sini geçemeyecektir.
 • Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile resmî tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu sürelere isabet eden ücretler de teşvik kapsamında değerlendirilecektir.
 • Ar-Ge, tasarım ve destek personeli tarafından toplamda merkezde veya bölgede çalışılması gereken sürenin yarısının merkezde veya bölgede çalışılarak geçirilmesi durumunda, hangi personelin ne kadar süre çalıştığına bakılmaksızın tüm personele ödenen ücretlerin teşvik kapsamında değerlendirilmesi mümkün olacaktır.
 • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin her birinin çalışma süresinin yarısını merkezde veya bölgede geçirmesi veya toplam personelin yarısının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede geçirmesi durumlarında, tüm personele ödenen ücretler teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


Finans & Para

 
Bankaların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
 
 • 25 Mayıs tarihli Resmî Gazetede yayımlanan BDDK Yönetmeliği ile bankaların bağımsız denetimine ilişkin usullerde düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre listeden süresiz olarak çıkarılan bağımsız denetim şirketlerinin tekrar listeye alınması için, bankalar hariç Bağımsız Denetime İlişkin Karar eki I Sayılı Listenin (2) numaralı kısmında belirtilen Kurum düzenleme ve denetimine tabi şirketlerde kesintisiz olarak başvuru tarihinden önceki üç hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetinde bulunması şarttır.
 • Yapılan değişikliğe göre ilgili hesap döneminde bankalarda bağımsız denetim faaliyeti yürütülmemesi durumunda mesleki sorumluluk sigortasının gönderilme zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • Ayrıca, bağımsız denetim kuruluşlarınca, ilgili hesap döneminde bankalarda bağımsız denetim faaliyetinde bulunulmasa dahi asgari unsurları içerecek şekilde yıllık faaliyet raporunun gönderilmesi zorunludur.
 
Merkez Bankası tarafından Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu gerçekleştirilmiştir.

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 26 Mayıs 2022 tarihli toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
  • Kurul, yükselen enflasyonun küresel anlamda krizle sonuçlandığı ortamda; sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması için atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek uygulanacak politikalar ile birlikte enflasyonda baz etkilerin ortadan kalkıp dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 
Sermaye Hareketleri Genelgesinde güncelleme yapılmıştır.
 
 • Yurt Dışından Kredi Alınması Genel Esaslar, Madde 19’a göre;
 • Yurt dışından temin edilen döviz kredisinin, kredi sözleşmesinde belirlenmiş olan döviz cinsi dışında bir yabancı para ile ödenmesi mümkündür. Hesaplamalarda Merkez Bankası çapraz kurları kullanılır.
 • Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler, Madde 21’e göre;
 • Lisanssız üretim tesislerinin ve 01/07/2021 tarihinden önce işletmeye girmiş lisanslı üretim tesislerinin tümünün devralınması durumunda, hisseleri devralan tüzel kişilere devir işlemleri sonrasında, hisselerini devreden tüzel kişinin kullandığı kredilere ilişkin kredi bakiyelerinin devralmak şartıyla döviz kredisi kullandırılması mümkündür. Süre, YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanma süresi ile sınırlıdır.
 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve TLREF Ulusal Çalışma Komitesi ile IBOR geçiş süreci ve Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ile ilgili çalışma yapılmıştır.
 • Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı’nın (TRLIBOR) sonlandırılmasına ve Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) geçiş sürecinde uygulanacak takvim belirlenmiştir. TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında yapılan açıklamaları ve diğer detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
 • Konuya ilişkin çalışmaları neticesinde hazırlanan ve ilgili kamu kurumlarının görüş ve kararına sunulan konuların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Türkiye Bankalar Birliğine (TBB) iletilen yazı ile uygun görülüp bundan sonra izlenecek süreç değerlendirilmiş olup, üyelerine tavsiye edilmesine karar verilmiştir. Tavsiye kararları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle Hazine Alacak Verileri açıklanmıştır.

 • Hazine Alacak stoku 30 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 20,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 9,7 milyar TL ile Mahalli İdareler’e aittir.
 • 2022 Nisan ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,9 milyar TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku açıklanmıştır.

 • Merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 3.125,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
 • Borç stokunun 1.074,3 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2.051 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.
 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Konut Finansman Projesi açıklanmıştır.

 • İlk Evim Konut Finansmanı Projesi detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.
 
Ticari Düzenlemeler

 
KOBİ’ler için uygulanan Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde güncelleme yapılmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Kombine Taşımacılık Yönetmeliği” yayımlanmıştır.
 • 27 Mayıs 2022’de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin ilke, esas ve koşulların belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesidir.
 • Yönetmelikte kombine yük taşımacılığı, yeşil lojistik faaliyetler yeşil lojistik belgesi, yeşil lojistik ödülleri, bu faaliyetlerin desteklenmesine yönelik imtiyazlar, denetim ve belge iptali hususları ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.
 • İşletmelerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bölünmesi veya birleşmesi durumunda işletmeye ait Yeşil Lojistik Belgesi iptal edilir. Bu işletmelerin gerekli şartları sağlayarak yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir.
 
Dış Ticaret
 
Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

Onaylanmış Kişi Statüsü Yönetmeliğinde güncelleme yapılmıştır.
 • Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24’üncü maddelerinde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere, gümrük mevzuatı kapsamında belirlenen basitleştirilmiş usuller, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere onaylanmış kişi statüsü tanınır.
 • Bu Tebliğin genel olarak amacı; onaylanmış kişi statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geri alınması ve iptali ile bu belge kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan,  (beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar, kısmi teminat,  götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu uygulamalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi hakkında Kanun
teklifi komisyonda kabul edilmiştir.
 • Komisyon Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Komisyonda bazı maddelere ilişkin imla ve redaksiyon düzenlemeleri yapılmış, bazı maddelere madde başlığı eklenmiş ve TİM yönetim kurulu üye sayısının 12’den 15’e, başkan vekili sayısının 3’ten 5’e çıkarılması kabul edilmiştir.
 • Kanun Genel Kurul’da görüşülecektir.

Kanunda özet olarak;
 
 • Serbest bölgelerde bulunan üstyapılarının kullanımının etkinleştirilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine katkı sağlanması,
 • İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin güçlü bir finansal yapıya kavuşarak ihracatçılara sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verebilmesi,
 • TİM genel kuruluna belirli nitelikleri taşıyan üyelerin borçlarının terkin edilmesine karar verme yetkisi verilmesi,
 • Fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlardan ilan ve reklam vergisi alınmaması,
 • TİM ve ihracatçı birlikleri genel sekreter ve yardımcılarının belli bir süre içinde atanması,
 • İstanbul'daki bazı hazine taşınmazlarının Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerine bedelsiz tahsis edilmesi,
 • Helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin Helal Akreditasyon Kurumu güvencesi altına alınması ve
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna finansal raporlamaların uluslararası standartlara uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlenme ve yayımlanması için yetki verilmesi amaçlanmaktadır.
 
Diğer Mevzuat
 
Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen değişiklikleri içeren Kanun 7406 sayılı Kanun olarak kabul edilmiş olup Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 • Kanuna ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı Komisyon Raporu linkte yer almaktadır.
 • Kanunda özellikle kadına şiddet, ısrarlı takip, ceza alt limitlerinin değiştirilmesi ve hekimlerin mesleki sorumlulukları konusunda önemli düzenlemeler yer almaktadır.
 
Özet olarak incelemek gerekirse;
 
 • Kanun ile, Türk Ceza Kanunu'nun takdiri indirim nedenlerine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılarak failin duruşmada mahkemeyi etkilemeye yönelik şeklî tutum ve davranışlarının takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaması,
 • Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hâlinin suçun nitelikli hâli kapsamına alınması, kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit suçlarının kadına karşı işlenmesi hâllerinde öngörülen cezaların alt sınırlarının artırılması,
 • Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti olması durumunda verilecek cezada artış yapılması, ısrarlı takip fiilinin müstakil bir suç olarak düzenlenerek yaptırıma bağlanması ve bu suçun uzlaştırma kapsamı dışında tutulması,
 • Çocukların cinsel istismarı, ısrarlı takip ve kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında mağdurun ile şikâyetçinin istemi hâlinde baro tarafından ücretsiz olarak avukat görevlendirilmesi,
 • Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekim, diş hekimi ile diğer sağlık mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak adli soruşturmalar için izin alma usulünün getirilmesi ve bu kapsamda izin verme yetkisinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kuruluna verilmesi amaçlanmaktadır.
 
Bilgi Edinme Hakkında Karşılıklılık Kapsamında Bulunan Ülkeler Listesi güncellenmiştir.
 
 • 2008 tarihli Tebliğ yürürlükten kaldırılmış olup, Liste kapsamında yer alan ülkelerin durumları; bilgi edinme mevzuatları olup olmadığı, Türklerin (yabancılar) bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı ve özel hükümler bağlamında değerlendirilmektedir.
 • Listede 116 ülke yer almaktadır.
 
Avukatlık Kanunu’nda yapılacak değişiklik TBMM Genel Kurul gündemindedir.
 
 • Kanun teklifine ilişkin Adalet Komisyonu raporu linkte yer almaktadır.
 • Teklif ile, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılmasının avukatlık stajının yapılmasına engel teşkil etmemesi,
 • Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcı mesleğinden olanlar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapanların avukatlık stajı yapabilmeleri ve bu kişilere avukatlık stajı süresi boyunca aylıksız veya ücretsiz izin verilmesi ve bu dönemde yıllık izinlerinin kullandırılabilmesi,
 • Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baronun adli yardım bürosunu oluşturması ve yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmelerin Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılması ile
 • Münhasıran adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 
Kamu İhale Mevzuatındaki Değişiklikler Resmî Gazetede yayınlandı.
 
 • İhalelerde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirilmiş, Hizmet alımı ihalelerinde kullanılan tip sözleşme tasarısında revizyon yapılmış ve Kamu İhale Genel Tebliğinin ekinde yer alan ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılan tutanaklarda değişiklikler yapılarak, aşırı düşük teklif açıklama ve değerlendirme süreçlerinde yapılan iyileştirmeler Resmî Gazetede yayımlanmıştır. İlgili mevzuat değişikliklerine erişim için tıklayınız.
 
Mesire Yerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak Orman Parkları Yönetmeliği kabul edilmiştir.
 • Yönetmelikte devlet ormanlarında Orman Genel Müdürlüğünce mevcut ve tesis edilecek orman parklarının ayrılmasına, onanmasına, planlanmasına, planlarının uygulanmasına, geliştirilmesine, işletilmesine, işlettirilmesine, yönetilmesine ve iptaline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
 • Orman parklarında bölge müdürlüğünce onaylanacak revize plan ile planlanan ve gelir getirici özellik taşıyan ek yapı ve tesislerin kira bedeli, yapı ve tesislerin maliyet bedelinin %2’sinden az olmamak üzere, planlanan yapı ve tesislerin her biri için, cari yıl kira bedelinin Genel Müdürlükçe belirlenen katsayılarla çarpılması neticesinde tespit edilir ve cari yıl kira bedeline eklenir. Takip eden yıllar kira bedeli, hesaplanan bu bedel üzerinden belirlenir.
 
Mayıs 2022 ekonomik güven endeksi 96,7 olarak açıklandı.
 
 • Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, mayıs ayında %2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 • Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi %0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 107,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında azalarak 81,6 değerini aldı.
 • Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.
 
Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki 15 günlük bültenimizde tekrar önemli konuları sizler için özetleyeceğiz.

 
Sevgi & Saygılarımızla,
Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy
 PDF İndir