Abone Ol EN

2022-33 / Nisan 2022 İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

No      : 2022-33

Tarih : 29 Nisan 2022

Konu : Nisan 2022 İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

 

Değerli okuyucularımız, Nisan ayı ikinci yarı bülteni ile karşınızdayız. Bilindiği üzere Nisan ayı kurumlar vergisi beyannamesi ile geçiyor. Bayram tatili nedeniyle bültenimizi 1 gün önce yayımlıyoruz.

 

Bu bültende kurumlar vergisi beyannamesinde özellikli konuları, elektrikli araçlar için şarj uygulamasında verilen yeni teşvikler, vergide yeniden değerleme uygulaması, kur korumalı mevduatın 2022’yi de kapsamına alması, proje bazlı yatırım teşvikleri, yeni çifte vergileme anlaşmaları, Ar-Ge’de dışarıdan çalışma ve diğer detaylı konuları özetledik.

 

Her zaman olduğu gibi önce vergi ile başlıyoruz.

 

VERGİ

 

41 seri numaralı Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği yürürlüğe girmiştir.

 

 • Tebliğ Taslağı bir süre GİB web sayfasında kalmış ve görüş/öneriler toplanmıştır. Tebliğ gelen görüş ve önerilere göre güncellenmiş ve 21 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Tebliğde; tevkifat kapsamına alınan işlemler, anlaşmaya dayalı tam tevkifat uygulaması, ihracat kaynaklı KDV iadesinde yüklenim yerine oransal bir hak tanınması gibi yenilikler söz konusudur. Ayrıca yeniden belirlenen konut KDV oranı sonrasında özellikle kat karşılığı inşaat işlerinde öngörülen uygulamaya ilişkin örnekler ve uygulama güncellenmiştir.
 • Tebliğle özet olarak getirilen düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:
  • 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
  • 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının %18 olarak belirlenmesine yönelik Tebliğ düzenlemelerine yer verilmiştir.
  • Kanun’un 9’uncu maddesinin verdiği yetki çerçevesinde düzenlenen kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerde uygulanmak üzere getirilen “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması” hakkında açıklamalar yapılmıştır.
  • Demir-çelik külçe teslimlerinde yeni başlayacak olan kısmi tevkifat uygulanmasına ilişkin ayrıntılar belli olmuştur.
  • 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişikliklere ilişin Tebliğ düzenlemelerine yer verilmiştir.
  • Mükelleflerin nakden veya mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat aranmaksızın yerine getirilecek olan kısmının 5.000 TL’den 10.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin açıklama ve düzenleme yapılmıştır.
  • İmalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen KDV yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkisini kullanmıştır.
  • Perakende teslim ve net alan tanımlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
  • KDV oranı indirilen elektrik teslimlerinde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin yılı içerinde nakden iadesine imkân sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Böylece, indirimli orana tabi LNG ve II sayılı listenin 28 ve 29’uncu sıralarında yer alan makine ve teçhizatlar dışında KDV oranı indirilen elektrik teslimi de yılı içinde nakden KDV iadesi imkanına kavuşmuştur.

 

KDV Uygulama Genel Tebliğinin farklı yürürlük tarihlerini kontrol ediniz

 

 • Tebliğde yer alan, isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması, demir çelik ürünlerinin tesliminde 4/10 kısmi tevkifat uygulaması ile elektrik teslimlerinde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin yılı içerinde nakden iadesine imkân sağlayan düzenleme 1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Nakden veya mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat aranmaksızın yerine getirilecek olan kısmının 5.000 TL’den 10.000 TL’ye yükseltilmesi ise 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yapılacak iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin iade taleplerine uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir.
 • İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracatında ihracat bedeline göre %10 iade uygulaması, 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yapılacak ihracattan doğan iade taleplerine uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir.
 • Tebliğin kat karşılığı inşaat işlemlerine ilişkin örneklerine ilişkin 1’nci maddesi, galerilerin uygulayacakları KDV oranı düzenlemesine ilişkin 10 ve 18’nci maddeleri, konut KDV oranlarına ilişkin bölüme ekleme yapan 12’nci maddesi ile restoranlarda uygulanacak KDV oranına ilişkin düzenleme getiren 16 ve 18’nci maddeleri 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
 • Diğer maddeleri ise yayımı tarihi olan 21 Nisan’da yürürlüğe girmiştir.

 

İhracatçılar ve sanayiciler için öngörülen 1 puan indirimli kurumlar vergisine ilişkin 20 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı görüşe açılmıştır.

 

 • 7351 sayılı Kanun ile değiştirilen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’inci maddesinin;
  • Yedinci fıkrasında ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı,
  • Sekizinci fıkrasında sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı,
  • Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacağı,
  • Dokuzuncu fıkrasında ise, yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
 • Konuya ilişkin açıklamalara 20 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında yer verilmiştir. Taslakta, uygulama sırası, kapsama girenler, indirimin uygulanacağı dönem, yararlanamayacak olanlar, üretim/ihracat dışında faaliyetlerden doğan kazançların olması, ihracat ve üretim faaliyetlerini birlikte yapan mükelleflerde uygulama, bu faaliyetlerden elde edilen kazancın ticari bilanço karından büyük olması, yurt dışına sunulan bazı hizmetlerde %50 kazanç istisnası, serbest bölgeden istisnalı kazanç olması, halka açık şirketler için öngörülen indirimli vergi uygulaması ile yatırım teşvik belgesi kapsamında indirimli kurumlar vergisi uygulamasının birleşmesi halinde uygulamanın nasıl yapılacağı kapsamlı örneklerle açıklanmıştır.
  • Konuyla ilgili olarak daha önce yazılan bültene linkten ve Tebliğ Taslağına ise GİB web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

2022/ 1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 • Programda yapılan düzenlemeler, son 3 yıl içinde yapılan önemli vergisel düzenlemelere ilişkindir.
 • Uygulamalar itibariyle bakmak gerekirse, programda yapılan düzenlemelerde;
  • 7338 sayılı Kanun’un 59’ncu maddesi ile yabancı sermayeli firmalar için nakdi sermaye faiz indiriminin %50 yerine %75 olarak uygulanması,
  • 7352 sayılı Kanun’la yabancı para ve altın için getirilen “kur korumalı mevduat kazanç istisnası”,
  • 7256 sayılı Kanun’la gelen “halka açılan firmalara 2 puan indirimli kurumlar vergisi uygulaması”,
  • 7351 sayılı Kanun ile ihdas edilen “üretim ve ihracattan kaynaklanan kazançlara 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulaması” ve
  • 7351 ve 7394 sayılı Kanunlar ile kapsamı yeniden belirlenen “iştirak kazançları istisnasına” yönelik GSYF, GYO ve diğer fonlara ilişkin eklemeler yer almaktadır.

 

 • 22 Nisan 2022 tarihli ilgili düzenlemenin detayları için tıklayınız.

 

Yeniden değerleme uygulamalarına ilişkin Tebliğ Taslağı görüş ve önerilere açılmıştır.

 

 • 7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen; mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası ile geçici 32’nci maddesi kapsamında yapılacak olan iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.
 • Mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler 27 Nisan 2022 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına (VUK2@gelirler.gov.tr e-posta adresi) iletilebilir.
 • Özetle, geçici madde 31’de yer alan iki değerleme (2018 ve 2021) ile büyük ölçüde paralellik taşımaktadır. Kolaylık olması açısından mükerrer 298/Ç maddesi uygulaması sürekli yeniden değerleme olarak geçici 32’nci madde ile öngörülen değerleme ise geçici yeniden değerleme olarak anılmıştır. Geçici 32. maddeye göre yapılan değerlemede %2 vergi öngörülmekte olduğu için buna “vergili yeniden değerleme” de diyebiliriz. Tebliğ Taslağına linkten ulaşabilirsiniz. pdf (gib.gov.tr)
 • Konuyla ilgili olarak geniş açıklama ve beyanname örneğine linkte yer alan yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Türkiye ile Irak Çifte Vergileme Anlaşması uygun bulunmuştur.

 

 • 17 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan söz konusu Anlaşma’nın 7390 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunmuştur.
  • Anlaşmada temettü, faiz ve gayri maddi hak bedelleri ödemeleri üzerinden kesilen stopaj oranları önemli konular olarak görülmektedir.
  • Anlaşmanın serbest meslek faaliyetlerini düzenleyen 14’ncü maddesi bu kazancı gerçek kişiler bağlamında ele almaktadır.
  • Çifte vergilendirmenin önlenmesi açısından mahsup yöntemi öngörülmektedir.

 

Kuveyt ile yapılan Çifte Vergileme Anlaşmasını tadil eden Protokol’ün yürürlük tarihi 10 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir.

 

 • 18 Nisan 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlük tarihi belli edilen Anlaşma Listesi yayımlanmıştır. Bunlardan bir tanesi Kuveyt ile olan çifte vergileme anlaşmasını tadil eden protokoldür.
 • Protokol ile mukimlik (madde 4), işyeri kazancının belirlenmesi (madde 7) ve gider kısıtlamaları, temettülerde indirimli oranlı (%5) stopaj uygulaması (madde 10), karşılıklı anlaşma (madde 27) ve bilgi değişimi usulü (madde 26) ile menfaatlerin sınırlaması konusunda düzenlemeler (eklenen madde 29/A) yapılmıştır.
 • Anlaşmayı tadil eden Protokol 14 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı.

 

Bazı ürünlerin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

 

 • Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile tütün mamullerine ve elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı ve sake gibi fermente edilmiş diğer içeceklere uygulanan vergiler (ÖTV) artırılmıştır. Ayrıca cep telefonlarına uygulanan vergiye baz olan rakamlar artırılmıştır.

 

Kur korumalı mevduat sistemi 31 Mart 2022 hesaplarını da kapsayacaktır.

 

 • TBMM’ye sunulan Yasa Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiştir. Bu düzenlemenin 31 Mart 2022 tarihindeki döviz hesaplarını da kapsaması sağlanmış ve Cumhurbaşkanına uygulamayı uzatma yetkisi verilmiş olacaktır. 12 Nisan 2022 tarihinde TBMM’ye sunulan 20 maddelik Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek bir madde eklenerek kabul edilmiştir.
 • Cumhurbaşkanı istisnayı 30 Haziran 2022 veya 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.
 • TBMM’ye sunulan Kanun teklifinde bu kez bilanço usulüne göre defter tutanların dahil edilmediği görülmektedir. Konu Komisyon görüşmeleri sırasında da gündeme gelmemiştir.
 • Söz konusu düzenlemeye ilişkin ayrıntılara linkte yer alan yazımızdan ulaşabilirsiniz.
 • Yasa Teklifi Genel Kurul’da görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir.

 

SGK & İŞKUR

 

Aktif İşgücü Hizmetleri’ne ilişkin yeni genelge yayınlanmıştır.

 • 8 Nisan 2022 Tarihli ve 31803 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile beraber İŞKUR’un yürüttüğü mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının uygulamalarında değişikliğe gidilmişti.
 • Bu değişikliklerle ilgili usul ve esaslar hakkında beklenen genelge yayınlanmıştır.
 • Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Teşvik & Ar-Ge

 

Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda güncelleme yapıldı

 

 • 21 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5478 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda değişiklik yapılmış oldu.
  • Yatırım projelerinin proje bazlı süper teşvik denilen yatırımlara devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gereken asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar TL'ye yükseltildi.
  • Yapılan düzenlemeyle, öncelikli ürün listesindeki ürünlerin yatırım projelerinin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilerek karar kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için öngörülen aralık olan 50 milyon TL ila 500 milyon TL yatırım tutarına sahip olması kriteri uygulamadan kaldırılmış oldu.
  • Yatırımın devri destek kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Cumhurbaşkanının onayına tabi olacaktır. Önceden sadece beşyüzmilyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekiyordu.
  • Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarları her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiz ile yatırımcıdan geri alınacaktır.
 • Tutarlara ilişkin değişiklikler 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren, fazladan ödenen desteklerin geri alınması maddesi 26 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için hazırlanan “Uzaktan Çalışma” uygulamalarına ilişkin Tebliğ Taslağı güncellenmiş ve henüz yayımlanmamıştır.

 

 • 7346 sayılı Kanunla; 5746 sayılı Ar-Ge ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerde gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmasına yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştı.
 • Uygulamanın detayları taslak olarak kamuoyuna duyurulmuştur. Tebliğde gelen görüş ve önerilere göre bazı güncelleştirme ve iyileştirmeler yapılmış olup Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında durmaktadır.
  • Örneklerde; Ar-Ge ve tasarım merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan Ar-Ge ve tasarım personeli için haftalık 45 ve aylık 180 saat olan çalışma süresi yeni taslakta tam zamanlı olmayan çalışanlar da dikkate alınarak ve özellikle hafta sonları çalışılmayan personeller içinde teşvik durumları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
  • Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde ellisini aşmaması durumunda, ücretleri teşvike konu edilecek personel işverence belirlenecektir. Güncellenen taslakta tercih sırasının nasıl olması gerektiği örneklerle anlatılmış Tebliğ taslağına iki yeni örnek daha eklenmiştir.
 • Tebliğin yakında yayımlanması beklenmektedir.
 • Tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız.

 

KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı ilan edilmiştir.

 

 • KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı’nın amaçları arasında; KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda sorunlarını belirleyerek bu sorunlar sonucunda gerekli stratejileri oluşturup, kapasitelerini geliştirip ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması yer almaktadır.
 • Program kapsamında; elektrik motorları etüt hizmeti desteği, elektrik motorları değişim giderleri desteği, enerji etüt hizmeti desteği ve verimlilik artırıcı giderler desteği olmak üzere dört çeşit destek bulunmaktadır.
  • Bu destek unsurlarından; Elektrik motorları etüt hizmeti 2500 TL’ye kadar %100 oranında, elektrik motorları değişim giderleri 100.000 TL’ye kadar %75 oranında, enerji etüt hizmeti 30.000 TL’ye kadar %75 oranında, verimlilik artırıcı giderler ise 400.000 TL’ye kadar %40 oranında desteklenmektedir.
 • Başvuru dönemi belirlenmemiş olup, başvuru zamanı isteğe bırakılmıştır.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Şarj Hizmeti Yönetmeliği yayımlanmıştır.

 

 • 2 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Ayrıca Yönetmelik; elektrikli araçlara yol yardımı amacıyla elektrik enerjisi temin eden mobil şarj üniteleri hariç olmak üzere, şarj ünitesi ve şarj istasyonlarının kurulması ve işletilmesi, şarj ağının oluşturulması, şarj ağı işletmecilerinin lisanslandırılması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi, şarj ağı işletmecileri ve şarj istasyonu işletmecileri ile kullanıcıların hak ve yükümlülükleri, serbest erişim platformunun kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 • Yönetmeliğin en önemli kısımlarından bir tanesi de mali anlamda lisans bedellerinin düzenleyen 11’nci maddedir. Buna göre lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma işlemleri ile yıllık lisans bedellerinden oluşur.
  • Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın aralık ayı sonuna kadar Kurul tarafından belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında ilan edilir. Lisans bedeli değişikliklerinde, lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde, diğer işlemler için ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.
  • Her türlü lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedeli ile lisans alma bedelleri peşin ödenir.
  • Yıllık lisans bedeli lisans sahiplerinin yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürüttükleri şarj hizmeti faaliyetine ilişkin net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katsayının çarpılmasıyla hesaplanır.
  • Yıllık lisans bedeli bir sonraki yılın 31 Temmuz tarihine kadar Kurum hesabına yatırılır.
  • Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz. (2023’ten itibaren)
  • Yıllık lisans bedellerinin ödenmesi gereken süre içerisinde Kurum hesabına yatırılmaması durumunda; ödenmesi gereken tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.
  • Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller, EPDK tarafından resen yapılan tadiller ile mevzuat değişikliklerinin ve uygulamalarının gerektirdiği tadiller için lisans tadil bedeli alınmaz.
  • Lisans alma bedelleri ile tadil bedellerinde, başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak Kuruma sunulduğu tarihte geçerli bedeller esas alınır.
  • Bir başvuruyla aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili bedeli ödenir.
 • Yönetmeliğin diğer önemli bir düzenlemesi fiyatlandırmadır.
  • Yönetmeliğin 25’nci maddesine göre Kanunun ek 5 inci maddesinde yer alan haller saklı olmak kaydıyla, şarj hizmeti fiyatı serbestçe belirlenir.
  • Şarj hizmeti fiyatı, elektrikli araca aktarımı yapılan birim enerji fiyatı (TL/kWh) cinsinden uygulanır.
  • Farklı tip ve güçteki şarj üniteleri için farklı fiyatlar belirlenebilir. Sunulan şarj hizmeti için Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgede araca aktarılan enerji miktarına ayrıca yer verilir.
  • Uygulanan şarj hizmeti karşılığında, şarj hizmeti fiyatı esas alınarak hesaplanan bedel dışında bağlanma bedeli, işlem başlatma bedeli, şarj ekipmanı kullanımı bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun ayrı bir bedel talep edilemez.
  • Şarj ağı işletmecisi, şarj ağında yer alan şarj istasyonlarında uygulanan şarj hizmeti fiyatlarını kendi internet sayfası, dijital mecralar ile şarj istasyonlarından da erişilebilecek şekilde eş zamanlı olarak ilan eder.
  • Şarj hizmeti fiyatı, şarj istasyonlarının kurulması ve şarj ağı oluşturulmasına esas yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri, amortismanlar, elektrik enerjisi edinim maliyetleri ile vergi, pay, fon gibi yasal yükümlülüklere ilaveten makul ölçüde karlılık dikkate alınarak belirlenir.

 

2022 Yılı Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Çağrı Duyurusu Yayımlanmıştır.

 

 • Çağrının amacı, bu kapsamında verilecek destekler ile hızlı şarj ünitelerinin sayısı artırılmasıdır. Çağrı aynı zamanda, elektrikli araç kullanıcılarının alternatifli şarj imkanları ile kaliteli ve uygun fiyatlı hizmete erişmelerinin temin edilmesini ve yerli şarj cihazı üreticilerinin gelişimine katkı sağlanmasını da amaçlamaktadır.
 • Çağrı kapsamında, her bir şarj ünitesi için destek tutarı 250.000 TL olup en fazla %60 oranında desteklenebilir.
 • Programa KOBİ’ler başvurabilir. Başvuru sahibinin Antalya, Burdur, Isparta il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihi 15 Haziran 2022’dir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Cumhurbaşkanı Kararlarıyla önemli teşvik ve destek paketleri açıklanmıştır.

 

20 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar” Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 • Bu Karar; Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, SG, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakim ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsar.
  • İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri kapsamında;
  • Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme desteği,
  • Kiralama desteği,
  • Pazara giriş desteği,
  • Kambiyo desteği,
  • Yurt içi/ yurt dışı fuar desteği verilir.
 • Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

20 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar” Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 • Bu Karar; yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulması ve/veya işletilmesine yönelik olarak Türkiye’de yerleşik iş birliği kuruluşlarına ve kullanıcılara sağlanacak desteklere ilişkin hükümleri kapsamaktadır.
 • Destek kapsamında;
  • YLDA’nın desteklenmesi ve
  • Kullanıcıların desteklenmesi mümkündür.
 • Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

20 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar” Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 • Bu karar, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının tanımını, hizmet ihracatının sınıflandırılmasını ve yöntemlerini; eğitim, fuarcılık, gayrimenkul, kültürel ve yaratıcı endüstriler, lojistik ve taşımacılık, sağlık turizmi, spor turizmi ve yeşil hizmetler ile diğer hizmet sektörlerine sağlanan destekleri kapsar.
 • Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik kapsamında;
  • Tecil ve koruma desteği,
  • Pazara giriş belgeleri,
  • Acente komisyon desteği,
  • İstihdam desteği,
  • Reklam tanıtım ve pazarlama desteği desteklenir.
 • Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

21 Nisan 2022 tarihinde 31816 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 • Marka destek programı kapsamında alınan yararlanıcıların ve harcama yetkisi verilen şirket/ kuruluşların;
  • Yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL olarak değişmiştir.
  • Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 4.800.000 TL olarak değişmiştir.
 • Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.


Finans & Para

 

TCMB munzam karşılık uygulamasında güncelleme yapmıştır.

 • TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makro ihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gittiğini duyurmuştur.
 • Açıklamaya göre “bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerine zorunlu karşılık getirmek, Merkez Bankası Kanunu’nun 4’üncü maddesinde belirtilen Merkez Bankasının temel görevlerindendir. Bilançoların yükümlülük tarafına uygulanmakta olan zorunlu karşılıklar, yapılan düzenleme ile makro ihtiyati politika setini güçlendirmek amacıyla bilançoların varlık tarafına da uygulanmaya başlanmaktadır.”
 • Bu kapsamda, bankalar ile finansman şirketlerinin aşağıdaki kredi türleri hariç olmak üzere Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredileri zorunlu karşılığa tabi tutulmuştur.
  • KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler
  • Esnaf kredileri
  • İhracat ve yatırım kredileri
  • Tarımsal krediler
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler
  • Kurumsal kredi kartları
  • Mali kuruluşlara kullandırılan krediler
 • Bu çerçevede;
  • 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin %10’u oranında zorunlu karşılığın aynı sürelerde tesis edilmesine
  • 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı yüzde 20’nin üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20’si oranında zorunlu karşılığı 6 ay boyunca tesis etmesine karar verilmiştir.
 • Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılmasına, bu çerçevede dönüşüm oranı;
  • Yüzde 5’in altında kalan bankalara ilave 500 baz puan
  • Yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan zorunlu karşılık uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulama, tesisi 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan 27 Mayıs 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacaktır.
 • Diğer yandan, finansman şirketlerinin yüzde sıfır olan zorunlu karşılık oranları bankalar ile aynı seviyeye getirilmiş, yurt içi bankalara olan yükümlülükleri zorunlu karşılık kapsamında alınmıştır. Bu değişiklik, tesisi 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak olan 29 Nisan 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacaktır.

 

İhracat bedellerinin TCMB’ye satılması zorunluluğunda %25 olan oran %40’a çıkarılmıştır.

 • İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı
  • Ek Madde 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.
 • Ayrıca, benzer bir şekilde, Görünmeyen İşlemler Genelgesi’ne (2000/YB-4) göre
  • A) Döviz Kazandırıcı İşlemler (20. Madde) Türkiye’de yerleşik kişiler yaptıkları hizmetler karşılığında yurt dışında yerleşik kişilerden aldıkları dövizleri serbestçe tasarruf edebilirler. Bu dövizler bankalara ve yetkili müesseselere serbestçe satılabileceği gibi bankalarda döviz üzerinden açılacak hesaplarda tutulabilir. Döviz kazandırıcı hizmetlerden/işlemlerden elde edilen dövizlerin bankalara satılması halinde, bu dövizlerin en az %40’ı bankaca Merkez Bankasına satılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından döviz satıcısına Türk parası olarak ödenir.
 • Konuyla ilgili tüm ayrıntılara yönelik Talimat TCMB tarafından web sayfasında yayımlanmıştır. İhracat_Bedeli_40_Uygulama_Talimatı.pdf (tcmb.gov.tr)

 

Sermaye Hareketleri Genelgesinde güncelleme yapılmıştır.

 

 • 2 Mayıs 2018 tarihli Genelge’nin 19’ncu maddesine ilave bir fıkra eklenmiştir.
  • Madde 19/11- Yurt dışından temin edilen döviz kredisinin, kredi sözleşmesinde belirlenen döviz cinsi dışında bir yabancı para birimi (veya birkaç yabancı para birimi) ile kullanılması/ödenmesi mümkündür. Kredi sözleşmesinde belirlenen döviz cinsi ile kredi borçlusuna ödenen para biriminin farklı olması halinde, yapılacak hesaplamalarda transfer tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları kullanılır.
  • Sermaye Hareketleri Genelgesi konusunu yakından takip ettiğimiz için bu konuda yazılan en son bültene linkten ulaşabilirsiniz.
 • Kısa bir not: Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve buna ilişkin mevzuat ile yerli veya yabancı sermayeli şirketlerin sermaye hareketleri, ihracat, ithalat, döviz kazandırıcı işlemler, yurt içinden ve yurt dışından temin edilen krediler, döviz ile düzenlenemeyecek sözleşmeler ve denetim konuları çok ayrıntılı ve sıkı bir şekilde belirlenmiştir.


TL ile ödeme zorunluluğu
Tebliğinde güncelleme yapılmıştır.

 • Döviz ile sözleşme yasağı kapsamında döviz ile kararlaştırılması serbest olan menkul satış işlemlerinde ödemeler Türk Lirası ile yapılacaktır.
  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.
  • 12 Eylül 2018 tarih ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile döviz ile sözleşmeye belli istisnalar hariç kısıtlama getirilmiş ve istisnaları ve uygulamayı açıklamak üzere 6 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete’de 32/51 sayılı Tebliğ çıkarılmıştı.
  • Söz konusu Tebliğde yapılan değişiklik ile;
   • Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.
   • Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.
   • Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.
   • Konuyla ilgili olarak oluşan tereddütleri gidermek için açıklama yapılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 21.04.2022 tarihinde yapılan duyuru ile
    • 19 Nisan 2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması,
    • 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması,
    • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması hususlarının uygun bulunduğu belirtilmiştir.
   • Konuyla ilgili tüm ayrıntılara ve 85 sayılı Kararname ile 34 numaralı Tebliğde 2018’den beri yapılan güncellemelere linkte yer alan yazıdan ulaşabilirsiniz.

 

İhracat bedelinin tahsilinde ve ihracat hesabının kapatılmasında terkin limiti düşürülmüştür.

 

 • Genelgenin 28’nci maddesine göre her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; (Otuzbin ABD doları) 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın terkin edilmek suretiyle kapatılır.
 • (Otuzbin ABD doları) 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın terkin edilmek suretiyle kapatılır.

 

İhracat Genelgesinde ihracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsilinde düzenleme yapılmıştır

 

 • Genelgeye göre ihracat bedeli olarak verilen çeklerin ciro edilmesi durumunda İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenebilmesi için çek bedelinin vadesinde tahsil edildiğine dair banka yazısı aranmaktadır.
 • Türkiye’de bankaların düzenlediği çeklere İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenebilmesi için çeki düzenleyen bankanın çek bedelinin yurt dışından geldiğini belirten yazısı aranmaktadır. Serbest bölgede faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik ithalatçı firmalardan alınan döviz çekleri bu kapsamdan istisnadır.

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 mart ayı bütçe gerçekleşme sonuçları açıklanmıştır.

 

 • Bütçe geliri 1.472.583 milyon TL, bütçe gideri 1.750.957 milyon TL, bütçe dengesi-278.374 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazine alacak stoku ve merkezi yönetim brüt borç stoku rakamları açıklanmıştır.

 

 • Hazine Alacak stoku 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 21,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,1 milyar TL ile Mahalli İdareler’e aittir. 2022 Mart ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,4 milyar TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.
 • Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 3.109,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Borç stokunun 1.051,8 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2.057,6 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

 

18 Nisan 2022 tarihinde “Kripto varlık hizmet sağlayıcıların elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi gönderebilmelerine ilişkin “Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi” yayımlanmıştır.

 

 • Rehbere göre elektronik ortamda şüpheli işlem bildiriminde bulunmak isteyen yükümlülerin “Elektronik Ortamda Şüpheli İşlem Bildirimi Taahhüt Formu”nu eksiksiz olarak doldurmaları, ıslak imza ile imzalamaları ve gerekli belgelerle birlikte Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir.
 • İlgili Rehber ve Formlar İçin tıklayınız.

 

Ticari Düzenlemeler

 

Eximbank Kuruluş ve Görev Esaslarında değişiklik yapılarak kapsama dahil olan kredi sigortalarının kapsamı genişletilmiştir.

 

 • 20 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5445 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Esasların 6’ncı maddesinde değişikli yapılmıştır. Kararla ihracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen veya ihracatçılar ya da yurtdışında doğrudan ve dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından markaları (aynı şirketler topluluğu içinde yer alan firmalara ait markalar da dahil) altında satılmak üzere yurtdışında kurulan firmalara ürettirilen ve üretildikleri ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak olarak değiştirilmiştir.

 

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz yayımlanmıştır.

 

 • Fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz” Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanmıştır.

 

 • Reklam Kurulu'nun 12 Nisan 2022 tarihli ve 320 sayılı toplantısında 2022/1 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen kılavuza göre;
  • Teslimat için yapılması gereken zorunlu ve makul masraflar haricinde, tüketicinin bir malı edinebilmesi için ödeme yapması gerektiği durumlarda, o mal için bedelsiz, bedava, ücretsiz veya bunun gibi tanımlamalarda bulunulmamalıdır.
  • Bir fiyat veya indirim reklamı, mağazadaki veya belirli bir kategorideki tüm mal veya hizmetler için geçerli olmadıkça “net”, “tümü” veya “her şey” gibi ifadeler kullanılamaz.
  • Mal veya hizmetin fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, fiyat bilgisinin yanında “yalnızca” veya “sadece” gibi ifadeler kullanılmamalıdır.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Dış Ticaret

24 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile Fildişi Sahili ve Ruanda ile olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları yürürlüğe girmiştir.

 

 • Ruanda Türkiye Anlaşması 2016'da İstanbul'da, Fildişi Sahili ile olan Anlaşma ise 2016'da Abidjan'da imzalanmıştı. Halihazırda Fildişi Sahili ile 410 milyon, Ruanda ile 70 milyon Dolar ticaret hacmi bulunmaktadır.
 • İlki 1962'de Almanya ile imzalanmış olan bu Anlaşmaların özü karşılıklı teşvik ve korumadır.
 • Genel olarak YKTK Anlaşmaları, yabancı yatırımcılara milli muamele ve en çok gözetilen ulus (MFN) prensipleri çerçevesinde muamele edilmesini, kamulaştırma veya devletleştirme halinde yatırımın gerçek bedelinin gecikmeksizin ödenmesi ve transferini, transferlerin gecikmeksizin yapılmasını, savaş veya iç karışıklık hallerinde milli muamele ilkesi çerçevesinde zarar gören yatırımcılara tazminat ödenebilmesini ve yatırımcılarla devlet arasında herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde yabancı yatırımcıların daha objektif ve hızlı işlediği gerekçesiyle tercih ettiği uluslararası tahkim imkanının tanınmasını garanti altına almaktadır.
 • Bu konuda ayrıntılı bir Rehberi sizin için hazırlamıştık.

 

Diğer Mevzuat

 

Defter Beyan Sisteminde Muhtasar Beyannamesinin dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülmesine ilişkin güncelleme yapılmıştır.

 • İşleminin gerçekleşmesi için “İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)” “uygulaması üzerinden “İşlem Başlat/Mükellefiyet İşlemleri/Muhtasar Beyanname Verme Dönem Değişikliği Bildirimi” menüsünden Dönem Değişikliği Dilekçesinin gönderilmesi gerekmektedir.

 

Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükelleflerin sicil kayıtlarındaki yapılan değişikler sisteme otomatik olarak aktarılmaktadır.

 • Sicil kayıtlarındaki dönem değişikliklerinin “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasında bulunan “Güncelle” butonu kullanılmak suretiyle Defter-Beyan Sistemine doğrudan tamamlanmıştır.

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi için karar almışlardır.

 • Kuruma intikal eden uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi için 18.04.2022 tarihinde kararlar alınmıştır.
 • Bu kararlar için tıklayınız.

 

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki 15 günlük bültenimizde tekrar önemli konuları sizler için özetleyeceğiz.

 

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy
PDF İndir