Abone Ol EN

2022-28 / Kur Korumalı Mevduata Getirilen Kurumlar Vergisi İstisnası

No     : 2022-28

Tarih : 14 Nisan 2022

Konu : Kur Korumalı Mevduata Getirilen Kurumlar Vergisi İstisnası 2022 Yılını da Kapsayacak

 

Döviz ve altın hesaplarını kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren şirketlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası ile ilgili düzenlemeleri içeren 7352 sayılı Kanun 20 Ocak 2021 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 29 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

TBMM’ye sunulan yeni bir Yasa Teklifi ile bu düzenlemenin 31 Mart 2022 tarihindeki döviz hesaplarını da kapsaması sağlanmış ve Cumhurbaşkanına uygulamayı uzatma yetkisi verilmiş olacaktır. 12 Nisan 2022 tarihinde TBMM’ye sunulan 20 maddelik Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecektir.

Bu konuya ilişkin tüm ayrıntıları daha önce 2022-9 ve 2022-11 numaralı yazılarımızda sizin için kaleme almıştık.

 

Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 14’ncü maddeye iki fıkra eklenmesi öngörülmektedir

Buna göre;

"(4) Kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30 Haziran 2022 veya 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamındaki istisna 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır."

 

Uygulamanın detayları ise hızlı bir şekilde Tebliğ ile kamuoyuyla paylaşılmıştı

 • 19 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı çok hızlı bir şekilde, Kanun’un yayımlandığı gün konuya ilişkin tüm açıklamaların yer aldığı Taslak Tebliği de kamuoyunun görüş ve önerilerine açmıştı. Gelen görüş ve öneriler ile birlikte güncellenen Tebliğ 11 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanmıştı.

 

 • Yayımlanan Tebliğde;
   
  • 2021 yılı için dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen yabancı para hesaplarına ilişkin istisna uygulaması,

   • Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna,
   • Türk lirasına dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna,
   • Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kazançlarda istisna,
   • Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade tarihinde elde edilen kazançlarda istisna,
   • Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerin Kanunun geçici 14’üncü maddesinin birinci fıkrası karşısındaki durumu,

  • 18/2/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar Türk lirasına çevrilen yabancı paralara ilişkin istisna uygulaması,
  • Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen altın hesabı ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinden elde edilen kazançlarda istisna,
  • Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı para ve altın hesaplarına ilişkin olarak istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumu,
  • Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin durumu ve
  • Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumu hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

 • Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak;

  • Kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 17 Şubat 2022 tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve
  • Bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda 1 Ekim 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında ortaya çıkacak kambiyo karları vergisine tabi olmayacaktır.

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bilanço usulüne göre defter tutanlar da uygulama kapsamına alınmıştı

 

 • TBMM gündeminde maddeye ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükelleflerinin de eklenmesi uygun görülmüştü.
 • Plan ve Bütçe Komisyonunda maddeye yapılan eklemeyle, bilanço usulüne göre defter tutanların da uygulamadan faydalanması sağlanmıştı.

  • (4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan istisna hükümleri, aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanır.

 • TBMM’ye yeni sunulan Kanun Teklifinde ise bilanço usulüne göre defter tutanların dahil edilmediği görülmektedir. Konunun Komisyon görüşmeleri sırasında gündeme gelmesini bekleyebiliriz.

 

TBMM Genel Kurul aşamasında kur farkı zararı olması halinde kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkân veren düzenleme eklenmişti

 • Genel Kurul aşamasında maddeye olası kur farkı zararları için de mükellef lehine bir fıkra eklenmiştir. Buna göre “Bu maddede öngörülen süre ve şekilde dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına çevrilen yabancı paralar ile altın hesaplarına ilişkin olarak bu istisnayla sınırlı olmak üzere Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanamaz.”
 • Sunulan önergeyle, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk Lirasına çevirecek kurumlar vergisi mükelleflerinin dönüşüm esnasında oluşabilecek kambiyo zararları nedeniyle olumsuz etkilenmelerini önlemekte ve gerek yabancı paraların gerekse altın hesaplarının Türk Lirasına dönüşümü esnasında yabancı paraların veya altın hesabının değerlemesinden bir zarar oluşması hâlinde bu zararın kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilmesine olanak verilmektedir.
 • Ayrıca bu düzenleme ile kur korumalı TL vadeli mevduat ürünü kapsamında şirketlerin açtıkları mevduattan dolayı ortaya çıkacak faiz geliri, kâr payları ile diğer kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisna tutulacaktır.
 • Söz konusu düzenleme ile kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını veya alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

Önemli !! Mevduatı erken bozmanın cezası var! Dikkat edin!

 

 • Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.

Şirketler için vade en az 3 ay mı, 6 ay mı?

 

 • 7352 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici Madde 14’e göre "…bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda…" şeklindeki cümlesinde de görüldüğü üzere istisna edilecek gelire ilişkin vade en az üç ay olarak düzenlenmiştir. Ancak 21.12.2021 tarihli mükerrer Resmî Gazete Yayımlanan 2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 4'üncü maddesinin 3'üncü bendi "Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır." şeklindeydi.
 • İlk başta tüzel kişiler için 3 ay vadeli kur korumalı mevduat hesabı açılması öngörülmediği için Merkez Bankası tarafından yeni bir düzenleme yapılarak bu imkân sağlanmıştır.
 • TCMB güncel tebliğini linkten inceleyebilirsiniz.
 • Son olarak vergi beyannamesini hazırlayanlar için; Gelir İdaresi Başkanlığı e-beyanname programında bu konuya ilişkin geçici vergi ve kurumlar vergisi açısından güncellemeler yapmıştır.

  • 1 Şubat 2022 tarih ve “Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde KVK Geçici Mad. 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklik” başlıklı duyuru ile “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümüne eklenmiştir.
  • 1 Nisan 2022 tarihli duyuru ile "Kazanç ve İlaveler" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne "KVK Geçici Madde 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası" satırı eklenmiştir.

 

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy
PDF İndir