Sirküler slider-tr Yayınlar

2021-094 / Stopaj İadesinde Nakden İade Esasları Değişti!

No          : 2021-094

Tarih     : 7 Ekim 2021

Konu     : Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler İle Geçici Vergilerin İade Usul Ve Esaslarında

                  Önemli Değişiklikler Yapılmıştır (315 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

6 Ekim 2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) ile; tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde önemli değişiklikler yapılmıştır.

19 Ağustos 2021 tarihli bültenimizde söz konusu tebliğin taslak metni üzerinden getirilen düzenlemelere ilişkin bilgileri sizlere aktarmıştık.

Taslak tebliğ metninde bulunan maddeler çerçevesinde yer alan düzenlemelerin değişmemesi ile birlikte tebliğe eklenen ek bir madde kapsamında “Tebliğ Düzenlemelerinin Geçerli Olacağı İadeler” başlığı altına “Sonuçlanmamış İade Talepleri” alt başlığı eklenmiş olup, sonuçlanmamış iade talepleri hakkında 6 Ekim 2021 tarihinde yayımlanmış olan tebliğ hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Kesinti yoluyla ödenen gelir/kurumlar vergisi ile geçici verginin iadesine ilişkin usul ve esaslarda önemli değişiklikleri ele alan 315 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu 6 Ekim 2021 tarihi itibari ile Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Tebliğ kapsamında öne çıkan hususları sizler için özetledik.

 • İade taleplerinin 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen standart iade talep dilekçeleriyle yapılacağı Tebliğ metnine işlenerek uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi sağlanmıştır.
 • Tebliğ’in “1.3.2. Nakden İade” başlıklı bölümü tamamen değiştirilmiş ve bu bölümdeki sınırlar artırılmıştır. Buna göre;
  • Kesinti yoluyla ödenen vergilerin nakden iadesinde İnceleme Raporu ve YMM Raporu aranmayan iade limiti 10.000 TL’den 50.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  • Mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden gerçekleştirilecek olan nakden iade sınırı 100.000 TL’den 500.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  • Nakden iade talepleri ile ilgili olarak belirlenen tutarlar her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması sağlanmıştır.
 • İadesi gereken geçici verginin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesi durumunda, ayrıca iade talep dilekçesi ile talepte bulunulmasına gerek bulunmadığı hususu netleştirilmiştir.
 • Kurumlar vergisi mükelleflerinin kesinti yoluyla ödedikleri vergilerin nakden iadesinde de, bu vergilerin kesintiyi yapan sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olması şartının aranacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna göre;
  • Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari veya zirai kazanç elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin, iade işlemini gerçekleştirecek olan vergi dairesine iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubunun talep edilebileceği, bu mahsup işlemine ilişkin verilecek iade talep dilekçesine (1A), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan “Üçüncü Kişilerin/Kurumların Vergi Borçlarına Mahsup Talebine İlişkin Liste” ekleneceği ve bu şekilde yapılan mahsup talepleri düzeltme fişinin onaylandığı tarih itibarıyla yerine getirileceği hususu düzenlenmiştir.
 • İade talebinin kısmen mahsuben kısmen nakden olması halinde, söz konusu talepler Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. Dolayısıyla talebin tümünün nakit iadesi olarak kabul edilerek işlem yapılması söz konusu değildir.
 • Gelir unsurları itibariyle aranılacak belgeler bölümü güncellenmiş ve 6183 sayılı Kanun’un geçici 8’inci maddesi kapsamında vergi borcunu sahip olduğu taşınmazı ayni olarak verip ödeyen mükellefler için nakdi ödeme şartının aranmayacağı hususu netleştirilmiştir.
 • Tebliğ ile yapılan düzenlemelerin sonuçlanmamış iade talepleri için uygulanacağı belirtilmiştir.
 • Tebliğ, yayım tarihinde (6 Ekim 2021) yürürlüğe girmiştir.
 • Söz konusu Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir