Sirküler

2021-063 / Haziran’da Vergide Ne Oldu?

No        : 2021-063

Tarih   : 16.06.2021

Konu   : Haziran Ayı İlk Yarısı Mali/Vergisel Gelişmeler

En son geçen ay gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk. Özenle hazırladığımız mali bültenleri kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi, Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi yurt içi ve dünyadaki tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Şimdi, haziran ayı ilk yarı gelişmelerini, önce başlıklar, daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler halinde sizlere sunuyoruz.

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2021 tarihli duyurusu ile; Haziran-Ağustos 2021 dönemi “İç Borçlanma Stratejisi” verilerini yayımlamıştır. Buna göre;
  • Haziran ayında toplam 31,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 28 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Temmuz ayında toplam 53 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Ağustos ayında toplam 10,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır
  • Ayrıca yapılan duyuru kapsamında, Haziran-Ağustos 2021 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ve Haziran-Ağustos 2021 döneminde gerçekleştirilecek iç borç ihraç takvimine ilişkin detaylarda açıklanmıştır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2021 tarihli duyurusu ile; 2021 Yılı 1.Çeyrek Kamu Maliyesi Raporu’nu yayımlamıştır.
  • 12 Mart 2021 tarihinde açıklanan Ekonomi Reformları Programı kapsamında bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” nun üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti,
  • Bu kapsamda 2021 yılı 1. çeyrek kamu maliyesi gelişmelerini içeren ve bütçe, gelir-gider gerçekleşme ve tahminleri ile bunların finansman ve borç stokuna yansımasını konularını içeren Kamu Maliyesi Raporu’nun ilk sayısı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2021 tarihli duyurusu ile yayımlanmıştır. Raporda dikkat çeken verilerden bazıları şöyledir;
   • 2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme, güçlü yatırımlar ve özel tüketim ile dış talebin desteğiyle yıllık yüzde 7 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde toplam yurt içi talebin (stok dahil) büyümeye katkısı 5,9 puan seviyesinde gerçekleşirken, net dış talebin katkısı ise 2019 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana ilk defa pozitife dönerek 1,1 puan olmuştur. (Büyüme)
   • 2021 yılı mart ayı itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş istihdam oranı yüzde 44,3’e yükselirken, işsizlik oranı yüzde 13,1 seviyesine gelmiştir. (İstihdam)
   • Cari işlemler açığı 2021 yılının ilk çeyreğinde; mal ihracatının güçlü seyrine rağmen seyahat gelirlerindeki düşüş ve güçlü ithalat fiyatları nedeniyle yıllık bazda 36,2 milyar dolar olmuştur. (Cari Denge)
   • Yıllık tüketici enflasyonu 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla temel mal fiyatları ile uluslararası emtia fiyatlarındaki artışlar neticesinde yüzde 17,1 seviyesine, üretici enflasyonu yükselişini sürdürerek 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla yüzde 35,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. (Enflasyon)
   • 2021 yılı birinci çeyreğinde vergi gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,9 artarak 255,1 milyar TL, dış ticaret hariç vergi gelirleri ise yüzde 39,4 artışla 196,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. (Vergi Gelirleri)
 • 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Hazine Nakit Gerçekleşmeleri yayımlanmıştır.
  • 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden paylaşılmıştır. Buna göre Mayıs 2021 tarihi itibari ile;
   • Faiz dışı denge 36.806 Milyar TL olarak gerçekleşmiş,
   • 68.880 Milyar TL borç faizi ödenmiştir.
    • Konuya ilişkin detaylı bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

Vergi

 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
 • 30 Haziran 2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) 8 Haziran 2021 tarih ve 31505 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. Buna göre;
  • 1 inci maddesiyle; 3213 sayılı Maden Kanunun da yapılan değişiklikler dikkate alınarak maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında ilgililerden vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartının aranılacağı açıklanmıştır.
  • 2 ve 3 üncü maddeleriyle; 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına vermiş olduğu yetki çerçevesinde; Gelir İdaresi Başkanlığına vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talebinin ve bu belgenin ilgiliye veya ödemeyi/işlemi gerçekleştirecek kurum veya kuruluşa gönderilmesinin elektronik ortamda yapılması hususunda zorunluluk getirmeye yetki verilmiş, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması uygulamasının; 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun kapsamındaki bankalarda olduğu gibi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin de münhasıran yapım ihaleleri nedeniyle yapılacak ödemelerle sınırlandırılması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.
  • 4’üncü maddesiyle, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aramadan ödeme veya işlem yapanlara yıllar itibarıyla uygulanacak idari para cezaları Tebliğin ilgili yerine işlenmiştir.
  • 5 inci maddesiyle, borçlular tarafından banka hesabından vergi dairesinin banka hesabına para gönderilmek suretiyle ödeme yapılması halinde, amme alacağının ödeme tarihinin, paranın vergi dairesi hesabına geçtiği tarih olacağı hususunda düzenleme yapılmıştır.
  • 6’ncı maddesiyle tecil faizinin, 7’nci maddesiyle ise gecikme zammının tarihsel olarak uygulanan oranlar Tebliğin ilgili yerine işlenmiştir.
  • 8, 10, 11, 12 ve 13’üncü maddeleriyle, 6183 sayılı Kanunun menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde 15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler çerçevesinde;
   • Fiziki veya elektronik ortamda satışa çıkarılacak menkul malın rayiç değerinin 10.000, – liranın üzerinde olması halinde yapılacak menkul mal satışına iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde teminat alınacağı,
   • Mal kendisine ihale olunanın malı almaktan vazgeçmesi üzerine yapılacaklar,
   • Gayrimenkul satış komisyonlarının kimlerden oluşacağı ve çalışma usulleri ve
   • Satışa çıkarılacak gayrimenkulün değerine göre yapılacak ilanlar, hususlarında düzenlemeler yapılmıştır.
  • 9’uncu maddesinde, taşınır rehinine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
  • 14’üncü maddesiyle, 7316 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye istinaden menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile;
  • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
   • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
   • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
  • Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
  • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
  • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
  • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
  • Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
  • Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
  • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
  • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,
  • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
  • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
  • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
  • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;
   • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
   • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
  • Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,
  • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
  • Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,
  • 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
  • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması, gibi çok önemli imkân ve kolaylıklar getirilmiştir. Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.
  • Araç Muayenesi: 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırmamış olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile Kanunun yayımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin yaptırıldığı tarih aralığına da aylık %0,75 oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayenelerini yaptırmaları halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık %5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir.
  • Taşınmaz ve ATİK yeniden değerleme uygulaması: Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.
 • 7326 sayılı yeni Vergi Yapılandırma ve Matrah Artırımını düzenleyen Kanun ile ilgili olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu raporu yayımlanmıştır.
  • Komisyonda yapılan görüşmelerin safahatı, genel gerekçe ve madde gerekçeleri ve muhalefet tarafından sunulan görüşlere linkten ulaşabilirsiniz.
  • Kanunda öngörülen önemli imkanlardan bir tanesi taşınmazlar ve ATİK’ler için getirilen yeniden değerleme imkanıdır. Bu konuda yazdığımız blog yazısına ulaşabilirsiniz.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 14 Haziran 2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. İlgili tebliğ ile;
  • Mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi,
  • İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
  • Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,
  • Vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,
  • İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, amaçlarıyla hazırlanan ve 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.
  • Tebliğde, 7326 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır.
 • 1 Seri No.lu 7326 Sayılı Kanun un 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ 14 Haziran 2021 tarih ve 31511 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır.
  • 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin, Kanunda belirtilen süre içerisinde muayenelerini yaptırmaları halinde kendilerine sağlanacak kolaylıklar hakkında düzenlemeler içeren 1 Seri No.lu 7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 02.06.2021 tarihinde Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
  • Yapılan değişiklik neticesinde, madeni yağ ve bitkisel yağın yanı sıra, hammadde olarak kullanılmak üzere tedarik edilen piller için de GEKAP ödeme istisnası getirilmiştir.
   • Bu Yönetmelik yayımı tarihinde (02.06.2021) yürürlüğe girmiştir.
  • Pandemi döneminde başlatılan KDV, işyeri kira stopajı, mevduat vb bazı menkul sermaye iratlarında stopaj ile eğlence vergisinde öngörülen indirimler 31 Mayıs 2021 yerine 31 Temmuz 2021’e kadar uygulanacaktır.
   • Konuyla ilgili geçmişten beri uygulanan indirimleri, uygulaması bitecek olanları ve görüşlerimizi 2021-60 nolu bültenimizde okuyabilirsiniz
 • Kanun Teklifi: Taşınmaz devrine ilişkin önemli hükümler getiren ve İcra İflas Kanunlarında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi TBMM’de kabul edilmiş ve 7327 sayılı Kanun olarak yasalaşmıştır.
  • Kanunla icra ve iflas sistemiyle konkordato alanında düzenlemeler yapılmıştır.
  • Yasanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. Yasanın Resmî Gazetede yayımıyla yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
  • Vergisel hükümler incelendiğinde ise yapılan kanuni düzenlemenin emlak piyasası açısından da önemli etkileri olacağı anlaşılmaktadır. Özellikle iş yapma kolaylığı ve Belediyelerle entegre edilecek sistemle beraber, alım satım işlemlerinin tamamen bankacılık sistemine kaydırılmasıyla beraber bu alanda önemli bir Reformu birlikte takip edeceğiz.
  • Kanun teklifine TBMM Adalet Komisyonu görüşmeleri sırasında Karayolları Trafik Kanunuyla ilgili 2 madde ve Genel Kurulda Kamulaştırma Kanunu’yla ilgili 3 yeni maddeyle düzenleme yapılmıştır.
  • Genel Kurulda verilen değişiklik önergeleri ve kanunlaşma safahatı için linke tıklayınız.
  • Kanunda öngörülen düzenlemelerle ilgili uzmanlarımız tarafından hazırlanan geniş bir bültene linkten ulaşabilirsiniz.
 • Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin önemli düzenlemelerin yer aldığı KDV uygulama Genel Tebliği Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Tebliğin ayrıntılarına 2021-061 nolu bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Türkiye Kuveyt Çifte Vergileme Anlaşmasına ilişkin değişiklik Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Türkiye ile Kuveyt arasında 6 Ekim 1997 tarihinde Kuveyt’te imzalanan ve 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 7320 sayılı Kanunla güncellenmiştir. Kanun 3 Haziran 2021 tarihli RG’de yayımlanmıştır.
  • Anlaşmanın başlık ve dibace kısmını tarafların vergi kaçakçılığı veya vergiden kaçınma yoluyla vergilendirmeme ya da düşük vergilendirmeye yol açmadan çifte vergilendirmeyi önleme amaçları doğrultusunda değiştiren; Anlaşma’nın çeşitli maddelerinde değişiklik yaparak Kuveyt bakımından mukim olma şartlarını yeniden düzenleyen, iş yeri kazancı belirlenirken bazı giderlerin indirilmesine sınırlama getiren hükmü Anlaşma metininden çıkaran, diğer akit devlet mukimine ödenen temettü üzerinden kaynak devlette yapılacak vergi tevkifat oranını belli şartlar altında %10’dan %5’e düşüren, bilgi değişiminin uygulama alanını genişleten, Anlaşma hükümlerine aykırı tesis edilen işlemlerle ilgili başvuruların her iki akit devletin yetkili makamlarına yapılabilmesine olanak sağlayan ve yapılan işlemin ya da düzenlenmenin asıl amaçlarından birinin Anlaşma’nın sağlayacağı menfaatlerden yararlanmak olduğu tespit edilenlerin bu menfaatlerden yararlandırılmamasına ilişkin yeni madde ekleyen Protokol’ün onaylanması uygun bulunmuştur.
 • Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşmanın yürürlük tarihi 18.12.2020 tarihi olarak belirlenmiştir.
  • Konuyla ilgili olarak çok geniş kapsamlı bilgilere 3 ayda bir yayımladığımız uluslararası vergi bülteninden ulaşabilirsiniz.
  • Ülke bazlı raporlamanın nasıl yapılacağı, firmalar tarafından haziran ayı içinde yapılacak bildirimler ve raporlama hakkında 2020-116 sayılı Bültenimize başvurabilirsiniz.
   • Söz konusu bildirime ilişkin forma linkten ulaşabilirsiniz.
 • Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Paylaşımı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Konuyla ilgili olarak daha önce yayımlanan Rehber de güncellenmiştir.
  • 01.06.2021 tarihli RG’de yayımlanan 4025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21.04.2017’de Paris’te imzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” 03.02.2020 tarihinden geç olmamak ve 2019 vergilendirme yılından başlamak üzere yürürlüğe girmiştir. Sonuç olarak 2019 yılı finansal bilgilerinin en geç 1 Eylül 2021 tarihine kadar, 2020 ve 2021 yılı finansal bilgilerinin ise en geç 30 Eylül 2021 ve 30 Eylül 2022 tarihine kadar diğer ülkelerle paylaşılması öngörülmektedir.
  • (OECD) tarafından 2014 yılında oluşturulan “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişim Standardı”nın uygulanmasına ilişkin rehber güncellenmiştir. GİB web sayfasında yer alan rehbere linkten ulaşabilirsiniz.

SGK & İŞKUR        

 • 09 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yapılan değişiklikler paylaşılmıştır. Yapılandırmanın usul ve esaslarına ilişkin SGK tarafından da 09.06.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Genelge yayımlanmıştır.
  • 52 sayfalık genelgenin özetine buradan ulaşabilirsiniz.
 • SGK 2021/18 Sayılı Genelgesine göre;
  • İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunan, yeşil kartlı diye adlandırılan 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olan, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında olup 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olan kişileri çalıştıran işverenlere; sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle sigortalının prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı kadar destek verilecektir.
 • Mayıs 2021 dönemi kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ödeme toplamları yayınlandı.
  • 2021 Mayıs ayında 1.176.817 kişi için 1.837.692.614 TL KÇÖ ödemesi yapılmıştır.
  • 2021 Mayıs ayında 996.727 kişi için 1.352.951.947 TL Nakdi Ücret Desteği ödemesi yapılmıştır.
  • Duyuruya göre işsizlik sigortası fonunun Mayıs 2021 dönemi itibariyle “menkul kıymet ve nakit fon varlığı toplamı” 90.902.866.000,00 TL’dir.
 • SGK İşverenler Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 02/06/2021 tarihli ve “Uzaktan Çalışma Gün Sayısı” Konulu Genelge Yazıya göre uzaktan çalışma gün sayılarının bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
  • Sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma gün sayılarının girilebileceği alanlar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekranlarına eklenmiştir. İşverenler tarafından MUHSGK beyannamelerinin gönderilmesi sırasında, sigortalının ay içerisinde uzaktan çalışmasının olması halinde, çalışma gün sayısına ilave olarak, çalışma gün sayısının ne kadarının uzaktan çalışma olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir. Bildirilen uzaktan çalışma gün sayısı, fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacaktır.
  • Ayrıca İşverenlerin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Gerekli Programlar” sayfasından, uzaktan çalışma gün sayısı kısmının eklendiği, 01/06/2021 tarihinde güncellenen yeni sürüm “EBYN” programını yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 11.06.2021 tarihli Genel Yazıya göre, sigortalıların meslek adı ve koduna ilişkin değişiklikleri hususunda uygulanacak idari para cezası yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
  • Buna göre, işyerinin bulunduğu İle göre, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilişkin geçiş tarihinden itibaren sigortalı meslek adı ve kodunun fiilen çalıştığı göreve uygun bir şekilde bildirilmesi zorunluluğu bulunmakta olup, bu tarihten sonraki dönemlere ilişkin olarak meslek adı ve koduna ilişkin geriye dönük değişiklik talebinde bulunan işverenlerle ilgili olarak, işyeri ve dönem bazında asgari ücretin brüt tutarını aşmamak üzere, sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında (1/10) idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştır.
 • E-devlet sistemi üzerinden SGK hizmetlerinizin (5510 sayılı kanun 4-1/a-b-c) birleştirme başvurusunu yapabilirsiniz.
  • Arama butonuna “hizmet birleştirme başvurusu” yazmanız yeterli olacaktır.
 • Askerlik borçlanma başvurunuzu e-devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz.
  • “4A askerlik borçlanması” kısmından işleminizi rahatlıkla yapabilirsiniz.
 • 02 Haziran 2021 Tarihli ve 31499 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4045 sayılı Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı ile, 17/10/2017 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 01/06/2021 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
 • 02 Haziran 2021 Tarihli ve 31499 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4038 sayılı Kararla, 16/04/2016 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7306 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın onaylanmasına karar verilmiştir.

Teşvik & Ar-Ge

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ile, ilgili işletmelerde Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin Haziran/2021 dönemi için %60’ını aşmamak şartıyla uzatılmasına karar verilmiştir.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından, Esnaf Sanatkâr ve Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;

Başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle,

  • 5.000-TL hibe desteği 188.194 kişiye,
  • 3.000-TL hibe desteği 843.683 kişiye, olmak üzere toplamda 1.031.877 kişiye 3.472.019.000-TL hibe desteği ödemesi 10 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanıldığı bildirilmiştir.
 • Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklikler öngören Kanun Teklifi Genel Kurul’da görüşme gündemine girmiştir.
  • TBMM’de bir madde ve bir fıkra hariç Turizm Komisyonunda kabul edilmiştir. Beş yıldızlı otellerin azami 5 araçla transfer hizmeti sunabilmesi ile yabancıların otellerde çalışmasına ilişkin eklenen madde Komisyon’da çıkarılmıştır.
  • 30 Mart 2021 tarih ve 137 sayılı Kanun Teklifinde öngörülen değişiklikler şu şekilde özetlenebilir. Komisyon raporunu okumak için tıklayınız. Daha geniş bilgi için, Nisan ayı bültenimizi okuyabilirsiniz.
 • 7319 sayılı Kanun ile ertelemesi öngörülen ecrimisil ve kullanım izin belgelerine ilişkin bedellerin ödenmesinin ertelenmesine ilişkin 404 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasındaki dönemde geçici 25 inci ve 26 ncı maddeler kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri, yararlanma bedelleri, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30/11/2022 tarihine kadar ertelenir ve bu alacaklar ertelenen tarihe kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmez.
  • Tebliğin 5’inci maddesinde kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartları, 6’ncı maddesinde kullanım bedeli ertelemesinden yararlanamayacak olanlar, 7’nci maddesinde kullanım bedeli ertelemesine ilişkin uygulama şekli ile 8’inci maddesinde ecrimisil ertelemesi konusu düzenlenmektedir.
  • 404 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesislerinin borç ödemeleri 30 Kasım 2022’ye kadar ikinci defa ertelenmiş oldu.
 • Resmî Gazete’de yayımlanan 403 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, ilgili tebliğin “İhale Usulü” başlıklı bölümüne aşağıdaki kısım eklenmiştir;
  • Hazine taşınmazları üzerinde en az yüz milyon ABD doları karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az yüz kişiye 5 yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden ve taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda öz kaynağa sahip olan yatırımcılara.

Finans & Para

 • 10 Haziran 2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 2020 yılı faaliyet raporu yayımlanmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2001 yılından bu yana uygulanan Beklenti Anketinin ismi TCMB’nin kurumsal beklenti ve tahminlerini yansıttığı yönündeki yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi amacıyla “Piyasa Katılımcıları Anketi” olarak değiştirilmiştir.
 • BDDK’nın 27 Mayıs 2021 tarihli kararı ile Bankacılık Sektöründeki Toplam Riski Talep Edilen Kredi Dâhil, 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30 Haziran 2021 tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması zorunluluğundaki 30 Haziran 2021 tarihi Pandemi şartları, mevcut süre ve kaynak kapasitesi göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir.
 • BDDK tarafından “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılmasına Yönelik Yönetmelik” yayımlanmıştır.
  • Yönetmelik banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasları belirlemektedir.
  • Yönetmeliği detaylı görüntülemek için lütfen tıklayınız.
 • BDDK Tarafından “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 8 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Söz konusu yayım ile yönetmeliğin Teminatlı Menkul Kıymetler bölümünde bazı ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.
  • Söz konusu değişiklik ve eklemeleri detaylı görüntülemek için lütfen tıklayınız.
 • BDDK Tarafından Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 8 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Söz konusu tebliğ ile Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 20’nci maddesinin beşinci fıkrası “Borçlu veya borçlunun dâhil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul kıymetler teminat olarak dikkate alınamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Tebliğ’i detaylı görüntülemek için lütfen tıklayınız.
 • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı doğrultusunda, bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.
 • Türkiye Bankalar Birliği’nin Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici maddeye ilişkin Duyurusu aşağıdaki gibidir;
  • Bilindiği üzere, 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de, “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun”a eklenen geçici madde yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
   • Konu ile ilgili detaylı bilgiye riskmerkezi.org adresinde sunulan Bilgilendirme Notundan ulaşılabilmektedir.

Ticari Düzenlemeler

 • Petrol Piyasası Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile lisans başvuru, tadil ve yenileme işlemlerinde SGK ve vergi borcu yoktur zorunluluğu getirilmiştir.
  • Konuyla ilgili düzenlemeye Resmî Gazeteden ulaşabilirsiniz.
  • Aynı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak, Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında; muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile aynı maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin anılan Kanunun 367’nci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte Kuruma da bildirilmesi halinde, Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur.
  • Ayrıca lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur.
 • Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yenilenmiş 2014 tarihli eski Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Yönetmeliğin amacı; kapsamındaki ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında yahut ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemelerine uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimi, bunun sonucunda alınacak önlemler ve piyasa gözetimi ve denetimi konularına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 • Binalar ve Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.
  • Bu Tebliğin amacı, 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği kapsamında; yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, yeşil sertifika komisyonu ve değerlendirme kuruluşunun niteliklerini, eğitim ile ilgili hususları, yeşil bina ile yeşil yerleşmelerin değerlendirmesine ilişkin şartları kapsayan değerlendirme kılavuzlarını ve denetlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dış Ticaret & Gümrük

 • 4 Haziran 20201 tarihli ve 31501 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile listeye 3 yeni mal eklenmiş olup, eklenen mallar aşağıdaki gibidir;
  • Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar (GTP: 4410)
  • Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (GTP: 4411)
  • Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.’yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)”

Diğer Mevzuat

 • Kamu İhale Kurumu 5 Haziran 2021 tarihli duyurusu ile “Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılacak Olan İhaleler İçin Dikkat Edilecek Hususlar” hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre;
  • İhale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanarak onaylanan ancak ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ve elektronik ihale yöntemiyle yapılacak ihalelerin belge onayları 08/06/2021 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu belgelerin 08/06/2021 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.
  • İhale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan elektronik ihale yöntemiyle yapılacak olan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 07/06/2021 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır.
  • İhale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 07/06/2021 tarihi itibarı ile Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış ve elektronik ihale yöntemiyle yapılacak olan tüm ihale ilanları iade edilecektir.
  • 08/06/2021 tarihi saat: 00:00’den itibaren elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelere ilişkin ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.
  • Elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihaleler hariç, diğer tüm ihaleler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.
  • Sistemde yapılacak mevzuat, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 07/06/2021 tarihi saat 21:00 itibarıyla bakıma alınacaktır. Sistemin 08/06/2021 tarihi saat 00:00 itibarıyla açılması planlanmaktadır.
 • Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Hakkında Yönetmelik yenilenmiş 2011 tarihli eski Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Bu Yönetmelik, zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, firma ve bayilerin yetki ve sorumlulukları, denetimleri ile denetimler sonucunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.
 • 12 Haziran 2021 tarihli 31509 no’lu Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevre Denetimi Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.
  • Yönetmelikle, 3 Nisan 2007’de yürürlüğe giren Çevre Kanunu’na Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik, yeni yönetmeliğe derç edilerek, yürürlükten kaldırıldı.
  • Böylece, mükerrerliğe son verilerek, çevre denetim usulleri, çevre denetim ekibinin görevleri, çevre denetim tutanağı, ihlal tespiti, idari yaptırım kararı, gemilerde ihlal tespiti gibi konular tek yönetmelik altında düzenlendi.
  • Yönetmelikle, çevre bilgi sistemleri üzerinden denetim yapılabilmesi ve çevre denetim tutanaklarının dijital ortamda hazırlanabilmesine imkân sağlandı.
  • Çevre denetim kapasitesinin artırılması için çevre denetçilerinin üniversitelerin mühendislik, mimarlık, fen fakültelerinden mezun olmasına yönelik düzenleme yapılan yönetmelikte, bazı konulardaki çevre denetimlerine istisna olarak, bir çevre denetçisine bir tekniker personelin eşlik etmesine olanak verildi.
  • Düzenlemeyle, baş denetim görevlisi, denetim görevlisi ayrımı ve puanlama sistemi de kaldırıldı.

Açıklanan konular ve verilen bilgilerle ilgili ayrıntılar ve sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir