Blog Güncel Sirküler Yayınlar

2021-038 / Uluslararası Mali / Vergisel Gelişmeler (3 Aylık)

Uluslararası Vergi Bülteni

No          : 2021-038

Tarih     : 30 Mart 2021

Konu     : Uluslararası Mali / Vergisel Gelişmeler (3 Aylık)

 

Merhaba, değerli okurlarımız,

Uluslararası vergi ve finansın önemine binaen birlikte çalıştığımız yurt dışı networkler ile OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan gelen bilgileri de süzerek bu alandaki gelişmeler konusunda da bilgi ve değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Bu çalışmamızda 2021 yılının ilk çeyreğinde yaşanan önemli uluslararası vergisel ve finansal gelişmeler ele alınmış olup, iş dünyasını ve özellikle çok uluslu Türk şirketlerini de yakından ilgilendiren uluslararası vergilendirmeye ilişkin aşağıdaki konulara yer verilmektedir:

Bu vesile ile tüm dünyaya daha sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.

Bültenimizin başlıklar halinde özeti şu şekildedir;

Uluslararası Vergi Dünyasındaki Son Gelişmeler

 • Kanada
 • ABD
 • İsveç
 • Almanya
 • Rusya
 • Avrupa Birliği

OECD vergi gelişmeleri

 • OECD Tarafından Yayımlanan Rehberler
 • BEPS ve MLI ve Türkiye’nin Pozisyonu

Uluslararası Vergi Dünyasındaki Son Gelişmeler

Kanada

2020 yılında yaşanan COVID-19 salgını ve bunu çevreleyen ekonomik ve mali zorluklar ışığında, 2021 yılında iş hayatını etkilemesi beklenen önemli konular Taxand network firmamızın bülteni içinde yer almaktadır. Özellikle ABD seçimleri sonrası yeni ABD yönetimi ile Kanada arasında mali ve ekonomik konularda işbirliği, bilgi güvenliği, uluslararası vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele düzenlemeleri, vergi uyuşmazlıklarının etkin çözümlenmesi gibi konu başlıkları uluslararası yatırımcılar için ilgi çekici olabilir. Söz konusu bültene aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Canada: Trends to watch in 2021: The year ahead in law and business (taxand.com)

A.B.D.

ABD’de daha önce Trump yönetiminin veto ettiği bir yasa tasarısı Kongre tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu yasa ABD ulusal güvenliği, kara para ile mücadele, terörizmin finansmanı ile mücadele gibi konularda Hazine Bakanlığına yeni düzenlemeler getirme yetkisi veriyor. Bu düzenlemeler arasında, ABD’de kurulu halka kapalı şirketlerin (hem mevcut hem de yeni şirketlerin) ABD federal hükümetine şirketlerin gerçek ekonomik sahipleri (beneficial ownership) hakkında rapor vermesini öngörüyor. Bu düzenleme, özellikle trust firmaları gibi aracı kişi ve kurumlar aracılığıyla ABD’de şirket kuran yatırımcıları da etkileyebilir.

İsveç

20 Ocak 2021 tarihli bir kararda, Avrupa Birliği Yüksek Mahkemesi İsveç’te 2013’te yürürlüğe giren “finansman gider kısıtlaması” kurallarının AB temel prensiplerinden olan “sermayenin serbest dolaşımı” ilkesi ile çeliştiğine karar verdi. Söz konusu mevzuat, İsveç’te grup içi kredilerden kaynaklanan faiz vb finansman giderlerinin bazı koşullarda vergi matrahından indirilemeyeceğine hükmediyordu. AB Yüksek Mahkemesi söz konusu koşulların sadece yapay ve agresif vergi planlaması içeren durumları değil, aynı zamanda gerçek ticari ihtiyaçlardan kaynaklanan kredi ilişkilerini de kapsaması ve borç alan / borç veren kurumların ve bunların yerleşik olduğu diğer AB ülkelerinin vergi uygulamalarını dikkate almaması gerekçeleri ile söz konusu düzenlemeyi “sermayenin serbest dolaşımı” ilkesi ile çeliştiği için AB kurallarına aykırı bulmuştur. İsveç hükümetinin bu kararı dikkate alarak yeni bir düzenleme yapması beklenmektedir.

Türkiye’de 2021’de yeni uygulamaya giren “finansman gider kısıtlaması” kuralları ileride Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği söz konusu olduğunda benzer bir tartışmaya ve dava sürecine konu olabilir.

Almanya

Almanya’da 2005’ten bu yana uygulanan Transfer Fiyatlaması rehberi, Aralık 2020’de yenilendi. Söz konusu rehber Almanya’da faaliyet gösteren mükelleflerin Transfer Fiyatlaması mevzuatı kapsamındaki yükümlülükleri, emsal değer hesaplamasının destekleyici kanıtları ve uygulanacak Transfer Fiyatlaması yöntemlerinin belirlenmesi konusunu kapsamaktadır. Söz konusu rehber, vergi mahkemelerini bağlayıcı bir yasal düzenleme yerine geçmez, ancak bir vergi incelemesinde vergi denetim elemanlarının takip etmesi gereken idari yorumları barındırması bakımından vergi mükellefleri için yol gösterici olacaktır.

Rusya

Rusya Federasyonu tarafından uluslararası yatırımlarda vergi planlamalarının kötü amaçlı kullanımını engellemek amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lüksemburg ve Malta ile olan vergi anlaşmalarına ek Protokollerde 2020 yılı içinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 2021 yılı başında yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler, esas itibariyle Rusya’ya yatırım yapan uluslararası kişi ve kurumların söz konusu ülkelerde “ara holding şirketi” kurarak vergi anlaşmalarının getirdiği avantajlardan yararlanması ve Rusya’dan çıkan kâr payı, faiz, gayrimaddi hak bedeli vb ödemeler üzerinden az veya sıfır vergi ödemesi yoluyla vergi planlaması yapmasının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu durum, Rusya’da yatırımı olan (veya yatırım yapmayı planlayan) birçok taraf gibi Türk yatırımcıları da etkileyecektir. Özellikle, MLI uygulaması (vergi anlaşmalarını değiştiren çok taraflı enstrüman) gibi Türkiye’nin de vergi anlaşmalarını etkileyen önemli değişikliklerin olduğu bir dönemde sınır ötesi yatırımların planlanması ve vergisel yönetimi giderek daha hassas bir konu haline gelmektedir.

Avrupa Birliği

AB Konseyi, düzenli olarak gözden geçirdiği “vergisel işbirliğine yanaşmayan ülkeler” (non-cooperative tax jurisdictions) listesini 2021 yılı için güncelledi. Söz konusu listede yer alan ülkeler ile yapılan işlemler, AB ülkeleri nezdinde gider olarak kabul edilmeyebilir, yüksek oranda stopaja tabi tutulabilir veya ilave beyan (disclosure) yükümlülüklerine tabi olabilir. Söz konusu düzenlemeleri özetleyen ve Lüksemburg şirketlerine etkilerini açıklayan Taxand üye firmamızın bültenine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

EU list of non-cooperative tax jurisdictions updated: Implications for Luxembourg taxpayers – Taxand

Türkiye’nin de söz konusu listeye eklenmesi uzun zamandır tartışılıyordu. Bu güncelleme döneminde Türkiye’ye eksiklerini tamamlaması için ek süre verilmesine karar verildi. Özellikle, Türkiye’nin AB ülkeleri ile vergi bilgilerinin otomatik paylaşımı konusunda uygulamaya başlamaması eleştirildi, ancak bu konuda yasal düzenlemelerin yapılmaya başlanması sebebiyle daha fazla zaman verilmesine karar verildiği ifade edildi.

OECD Vergi Gelişmeleri

 • OECD, BEPS çerçevesinde yer alan 6 nolu aksiyon kapsamında anlaşmaların kötüye kullanımı ile ilgili raporunu 1 Nisan 2021 tarihinde yayımlayacağını duyurdu. 6 Nolu Aksiyonun tam ismi Vergi Anlaşmalarının Uygunsuz Kötüye Kullanımı (Suiistimal) olup rapor 3ncü “peer review” sonuçlarına dayanmaktadır.
 • OECD, IMF, UN ve Dünya Bankasının ortak bir girişim olan Vergide İşbirliği Platformu, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kurumsal kapasitelerinin gelişmesi için tasarladığı Vergi Anlaşmaları Müzakere Rehberinin final versiyonunu yayımladı.

The Toolkit on Tax Treaty Negotiations Toolkit – Final2.pdf (tax-platform.org)

 • OECD, ülkelerin verdikleri Özelgelerin ortak incelenmesi için yeni bir mekanizma üzerinde uzlaşıya vardı. 124 ülke tarafından 2017-2020 arasında verilen 20binden fazla özelgeyi kapsayacak. Ön bilgiye göre bu ülkelerden 81 tanesi bu konuda uyumlu bulundu.
 • BEPS kapsamında çok taraflı Anlaşmayı (MLI) en son Estonya, Malezya ve Hırvatistan da onaylamıştır.
 • BEPS Yaratan Durumları Engellemek İçin Vergi Anlaşması Temelli Önlemleri Uygulamaya Yönelik Çok Taraflı Anlaşma (“Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS”, MLI olarak anılmaktadır.
 • Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 68 ülke tarafından 7 Haziran 2017 tarihinde Paris’te imzalanmıştır. Bugün itibariyle anlaşmayı imzalayan ülke sayısı 95’tir ve yakın zamanda sayının 100’ün üzerine çıkacağı öngörülmektedir.
 • Söz konusu anlaşmanın ilgili ülke açısından yürürlüğe girebilmesi için ise anlaşmanın iç mevzuata göre bir kanunla onaylanması da gerekmektedir. Bu kapsamda, MLI’nın Türkiye’de yürürlüğe girebilmesi için taslak bir kanun hazırlanarak 3 Haziran 2020 tarihinde TBMM’ne sunulmuştur. (https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2935.pdf) 2/2935 sayılı Kanun Teklifi TBMM’de esas komisyon olarak Dışişleri ve tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’ndadır.

3 ayda bir yayımlamış olduğumuz uluslararası mali bültenler ile sizlere vergi, finans, uluslararası kamu maliyesi, sosyal güvenlik ve yatırımların korunması ve teşviki alanındaki önemlice gelişmeleri özet olarak duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende yer alan herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bültenin hazırlanmasında katkı sunan sayın Şaban Küçük, Namık Kemal Uyanık ve Ayhan Üstün’e teşekkürler.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir