Blog Güncel Sirküler Yayınlar

2021-033 / Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı!

No: 2021-033

Tarih: 10 Mart 2021

Konu: Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı!

COVID-19 salgınının iş hayatında sebep olduğu en büyük değişimlerden biri de uzaktan çalışma yönteminin, daha önce deneyimlemeyen şirket ve sektörlerde dahi hızla yaygınlaşması oldu. Çok büyük holdingler binlerce çalışanı için artık ofis dışında çalışmanın bir norm olduğunu açıkladı. Bu çalışma yöntemi, fiziki etkileşimi azalttığı için hem ofisten hem de uzaktan çalışanların sağlığının büyük bir ölçüde korunmasını sağlıyor ve salgının yayılım hızını azaltıyor.

Bu nedenle, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunmasını ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’ne göre;

 • Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsar.
 • Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır ve bu sözleşmede işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.
 • Uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler gerekli ise, düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanmalıdır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanması, işçi ve işveren tarafından birlikte belirlenir.
 • Çalışana gerekli olan malzeme ve iş araçları, iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadığı takdirde işveren tarafından karşılanır. Bu malzemelerin bakım ve onarım koşulları çalışana açık bir şekilde bildirilmelidir. İş araçları işveren tarafından sağlanırsa, bunların teslim edildiği tarihteki bedellerini içeren iş araçları listesi yazılı olarak isçiye teslim edilmeli ve imzalı bir nüshası işçi özlük dosyasında saklanmalıdır. İş araçları listesi, iş sözleşmesinde veya ekinde bulunuyorsa ayrıca düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
 • İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan doğrudan ve zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin esaslar iş sözleşmesinde belirtilmelidir.
 • Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi, ilgi kanunlarda öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla iş sözleşmesinde belirtilir.
 • Uzaktan çalışmada iletişimin nasıl yapılacağı ve zamanı çalışan ve işveren tarafından karşılıklı olarak belirlenir.
 • İşveren, çalışanı verilerin korunması ve paylaşımı konusunda bilgilendirmeli ve bu verilerin korunması için gerekli tedbirleri almalıdır. Çalışan, verilerin korunması adına işverenin bildirdiği işletme kurallarına uymalıdır.
 • İşin niteliği de dikkate alınarak çalışan iş sağlığı ve güvenliği hususunda bilgilendirilmeli ve buna ilişkin tedbirler işveren tarafından alınmalıdır.
 • Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenir.
 • İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir.
 • İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebi ile ilgili hususlar aşağıdadır:
  • Talep yazılı olarak yapılır.
  • Talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir.
  • Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır.
 • Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilmesi esastır. Talebin kabul edilmesi halinde bu yönetmeliğe uygun olarak sözleşme yapılır.
 • Uzaktan çalışmaya geçen işçi, ikinci fıkrada belirtilen usulle tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirir.
 • Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz.
 • Yönetmelik 10.03.2021 tarihinde yürürlüğe girer ve Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yönetmelik sonrasında, muhasebe, özlük, personelin uzaktan çalışırken yaptığı zorunlu masrafların gelir mevzuatı karşısındaki yeri açısından önemli tartışmalar ve gri noktalar olacağı açık. Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

PDF indirmek için tıklayınız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Sevgi & Saygılarımızla

Tax & International Advisory | Legal & People

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir