Slider-tr Makale Yayınlar

2022-5 / Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi

No      : 2022-5

Tarih: 14.01.2022

Konu: Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi

Nakit sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi 2015 yılında Kurumlar Vergisi mükellefleri açısından nakit sermaye artırımını teşvik ederek, sermaye şirketlerinin finansal yapılarını güçlenmesi amacıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında düzenlenmiş bir uygulamadır.

Söz konusu düzenleme ile yeni kurulan ve nakit sermaye artışı yapan işletmeler için TCMB tarafından belirtilen bankalara açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın %50’sini kurumlar vergisi matrahından indirimine konu edilebilecektir.

Ancak Nakit Sermaye Artışından Kaynaklı Faiz İndirimi oranı işletmelere göre farklılık göstermektedir. Söz konusu oranlar aşağıdaki gibidir;

 • Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimin uygulanacağı yılın son günü itibariyle, halka açıklık oranı %50’ den az olanlar %75,
 • Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimin uygulanacağı yılın son günü itibariyle halka açıklık oranı %50’nin üzerinde olanlar %100,
 • Nakit artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve bu yatırımların inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda %75, oranımda indirimden yararlanabilecektir.

Faiz indirimi uygulamasında finans, sigorta, bankacılık, gibi sektörler ve kamu iktisadi kuruluşları kapsam dışı bırakılmıştır.

Görüldüğü gibi halka açık şirketler %50 yerine daha yüksek oranlarda nakdi sermaye faiz indiriminden yararlanabilmektedir. Halka açılmanın bir diğer faydası da 5 yıl boyunca 2 puan indirimli kurumlar vergisi ödeyebilmeleridir.

2021 başından itibaren payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır.

İndirim Kapsamına Giren Sermaye Artışları

 • 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş;
 • Mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayelerinde nakdi sermaye artışları,
 • Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı, söz konusu faiz indiriminden faydalanabilecektir.

İndirim Kapsamına Girmeyen Sermaye Artışları

 • Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
 • Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları,
 • Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları,
 • Ortaklarca veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
 • Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları ile
 • Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları kapsam dışı bırakılmıştır.

İndirim Hesaplamasında Kullanılacak Faiz Oranı

İndirimde, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı uygulanacaktır.

TCMB internet sitesinde yer alan verilere göre, 2021 yılı için en son açıklanan faiz oranı %24,52’dir.

Faizin hesaplanacağı Süre

Sürenin hesaplanmasında, nakden taahhüt edilen sermayenin;

 • Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,
 • Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi, dikkate alınmalıdır.

7338 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik

7338 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine, “Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanır.” ifadesi eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme ile TL cinsinden uygulanan nakit sermaye artışlarına %50 indirim oranı, uygulanacak olup yurt dışı kaynaklı sermaye için bu oran %75 olarak uygulanacaktır.

Söz Konusu Faiz Değişikliğinin Amacı ve Avantajları

Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle;

 • Şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi
 • Öz kaynakla finansmanın teşvik edilmesi
 • Ülkemize yabancı sermaye/yurt dışından kaynak girişinin artırılması amaçlanmaktadır.

Nakit sermaye artırımında faiz indirimi düzenlemesinin, yabancı kaynaklar yerine öz kaynak kullanımını teşvik etmesi nedeniyle fayda sağlayacağı ön görülmektedir. Nakdi sermaye artırımının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmına daha fazla indirim olanağı verilmesi de olumlu bir düzenleme olarak görülebilir.

Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Kurum kazancından indirilecek faiz tutarı aşağıdaki formül dikkate alınarak hesaplanabilecektir.

Kurum Kazancından İndirilebilecek Tutar = Nakdi Sermaye Artışı X TCMB Faiz Oranı X Süre (Ay) X İndirim Oranı

 

Bültenimizle ilgili herhangi bir sorunuz için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir