Slider-tr Güncel Makale Yayınlar

2022-4 / Kurumlar Vergisinde Sanayiciler ve İhracatçılar İçin Müjde!

No     : 2022-4

Tarih : 07.01.2022

Konu : Kurumlar Vergisinde Sanayiciler ve İhracatçılar İçin Müjde!

 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM gündemine sunulmuştur.

Teklifte öngörülen vergisel düzenlemeleri size kısa olarak sunmak istedik. Bunlardan en önemlisi yıllardır savunduğumuz imalatçılar, sanayiciler ve ihracatçılar lehine indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasıdır. Daha önce de Türk Vergi sisteminde uygulanmış olan bu yöntemde, ince bir ayar yapılarak faaliyet gelirleri ve faaliyet dışı gelirler ayrımının yapılmasını önemsiyor ve öneriyoruz.

Bu konuda daha önce etkin sivil toplum örgütleri nezdinde sunduğumuz ve ifade ettiğimiz görüşü paylaşalım:

Kurumlar vergisi kanununda radikal bir değişiklik yapılarak, münhasıran üretim faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle pasif nitelikli gelirler (kambiyo karları dahil) arasında bir vergi oran farklılığı getirilebilir. Sanayi kuruluşları aleyhine işleyen ve yatırımı cazip kılmayan tek oranlı vergi yerine iş dünyasının yatırım tercihlerini etkileyebilecek bir vergi yapısına geçilebilir. (2018)

Tam mükellefiyete tabi yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar istisna kapsamına alınacak.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin (a) bendinde iştirak kazançlarına ilişkin istisna düzenlenmektedir. İlgili maddede tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarının kurumlar vergisinden istisna olduğu düzenlenmektedir. Madde mevcut haliyle diğer fon ve ortaklıklardan elde edilen iştirak kazançlarını vergi dışı bırakmamaktadır. Kanun taslağında, ilgili maddeye eklenecek fıkra ile girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından elde edilen kar payları da istisna uygulamasına dahil edilmektedir. Ancak Bakanlık parantez içinde yaptığı açıklama ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarının madde kapsamı dışında olduğunu ifade etmektedir. Düzenleme 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacaktır.

İhracat ve üretim yapan mükelleflere kurumlar vergisi avantajı sağlanacak.

Kanun taslağında yer düzenleme ile ihracat yapan mükellefler ile sanayi sicil belgesine sahip olup fiilen üretim yapan mükelleflerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlar için 2022 yılında uygulanacak kurumlar vergisi oranı 1 puan daha düşük olacaktır.

Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nda daha düşük vergi uygulamasına imkân veren işlemler yoksa (KOBİ birleşmesi, borsaya açılma, vb.) ihracat yapan ve sanayi sicil belgesine sahip olup fiilen üretim yapan mükellefler için 2022 yılı kurumlar vergisi oranı %22 olarak uygulanacaktır.

Haksız iadelerin önüne geçebilmek için %50 teminat şartı geliyor.

Mükelleflerin devletten talep ettikleri veya aldıkları vergi iadelerinin, gerekli şartları taşımaması nedeniyle reddedilmesi ve geri istenilmesi durumunda mükellefler bu idari işlem için yürütmeyi durdurma kararı talep etmektedir. Bu karar sonucunda reddedilen iade talepleri yerine getirilmekte veya yersiz yapılan iadelerin geri alınması kesintiye uğramaktadır. Davanın sonucunda idarenin haklı bulunması durumunda ise davaya konu olan vergilerin geri alınmasında ciddi sıkıntılar ve kayıplar yaşanmaktadır. Bakanlık yaşanan bu sıkıntıların önüne geçmek için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesine eklenecek fıkra ile vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılacak davalarda, davaya konu edilen tutarın %50’si kadar teminat verilmeden yürütmeyi durdurma kararı verilmemesini sağlayacaktır.

Teklif ile ayrıca kısa başlıklar halinde diğer Kanunlarda getirilen düzenlemeler şöyledir;

  • Diğer ülke merkez bankalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilememesi;
  • Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu edilen tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesi;
  • 4632 sayılı Kanun’da yer alan bazı tanımların Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması nedeniyle güncel mevzuata uygun hâle getirilmesi;
  • Bireysel emeklilik sistemi çatısı altında belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkânı verilmesi ile bu katılımcıların, kısmen ödeme alınmasını müteakip belirli bir süre için sistemden ayrılmasının önlenmesi;
  • Bireysel emeklilik sisteminde %25 olarak belirlenmiş olan Devlet katkısı oranının %30’a yükseltilmesi ve bu düzenlemenin hâlihazırda sistemde yer alan katılımcılara da uygulanması;
  • Talepleri hâlinde 45 yaş üstü çalışanların bir bireysel emeklilik planına dâhil edilmesi;
  • BOTAŞ’a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı belirleme yetkisi verilmesi;
  • 4735 sayılı Kanun’a, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında Türk lirası üzerinden yapılan ihale sözleşmeleri için ek fiyat farkı verilebilmesine ve/veya bu sözleşmelerin devredilebilmesine ilişkin geçici hüküm eklenmesi;
  • Gerçek kişilerin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı korumak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkilendirilmesi;
  • Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıkların asgari ödeme tutarının 1.500 Türk lirasından 2.500 Türk lirasına yükseltilmesi.

Bültenle ilgili tüm sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir