Makale Güncel Sirküler Slider-tr Yayınlar

2022-1 / 2021’in Mali & Vergisel Gündeminde Neler Yaşandı?

No         : 2022-1

Tarih     : 03.01.2022

Konu     : 2021’in Mali & Vergisel Gündeminde Neler Yaşandı?

2021 bitti, umarız 2022 çok daha güzel bir yıl olur. Yeni yılda her alanda trendler, beklentiler ve yeni iş modelleri gündemde, gelişmelerin hızına yetişmeye çalışıyoruz.

Mali tarafta ise 2021 çok yoğun bir yıl oldu. Her yıl olduğu gibi sizler için hazırladığımız mali bültenlerin kolay takibi için 15 günde bir yayımladığımız mali & vergisel gelişmeleri Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Umarız bültenlerimiz faydalanma imkânı olabilecek etrafınızdaki diğer kişilere de ulaşıyordur. Yaptığımız çalışmaları, bültenler, bloglar ve makaleler olarak size sunma gayreti içinde olduk ve bu yıl da sizlere 120’ye yakın gönderim yaptık.

Ayrıca 2022 yılı vergisel açıdan nasıl geçecek? Yeni vergi getirilecek mi? Kur türbülansı her şeyi etkiledi, vergiler sıfırlandı, peki KDV ve kurumlar vergisi tekrar azalacak mı?

2021 yılı boyunca gerçekleşen önemli mali & vergisel gelişmeleri 2021 Aralık ayını da kapsayacak şekilde özet bir webinar ile sizlere aktaracağız. (12 Ocak 2022 Çarşamba 13:30-15:00)

Şimdi tüm yılın önemli gelişmelerini konu başlıklarıyla beraber önce başlıklar halinde ve daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler itibariyle sizlere sunuyoruz.

VERGİ

 • Hepimizi yakından ilgilendiren bazı Kanun ve Tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin Tebliğler Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre;
  • Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20) ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu ÖİV tutarı 2022 yılı için 117 TL olarak belirlenmiştir.
  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39) 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafındaki “2021 yılı için 18.900 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “2022 yılı için 25.700 TL” ibaresi eklenmiştir. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Sınırı 2022 Yılı işlemleri içinde 25.700 TL olarak belirlenmiştir.
  • Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)’e göre 1/1/2022 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54) ile diğer vergi ve cezalardan farklı olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yeni yıl zammı %25 olarak belirlenmiştir.
   Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre 1-3 yaş arası otomobillerde en düşük MTV tutarı 1.300 TL, yine aynı yaş grubundaki otomobillerde en yüksek MTV tutarı 62.633 TL’ye çıkmıştır.
  • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) ile; 2021 yılı için yeniden değerleme oranına göre her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk lirası olmuştur.
  • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) ile; 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42’nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 oranında artırılması suretiyle 6.173.000 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.
  • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317) ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2021 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre;
   • 2022 yılına ilişkin olarak; kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 8.000 TL,  gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 200.000 TL,
   • İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 34 TL,
   • İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 17 TL,
   • Engellilik indirimi tutarları;
   • Birinci derece engelliler için      2.000 TL,
   • İkinci derece engelliler için        1.170 TL,
   • Üçüncü derece engelliler için        500 TL olarak belirlenmiştir.
  • 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 534) ile; 2022 yılı için uygulanacak olan hadler ve tutarlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.
  • Önemli gördüğümüz bazı maddeleri sizler için aşağıdaki şekilde bir araya getirdik.
Fatura düzenleme sınırı2.000 TL
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar2.000 TL
Şüpheli alacak tutarı4.000 TL

 

 • 22 Aralık 2021 tarihli, 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci ve 30’uncu maddelerinde yer alan kar dağıtımına ilişkin bazı vergi kesintisi oranları %15’ten %10’a düşürülmüştür.
  • Konuya ilişkin hazırlamış olduğumuz bültene ulaşmak için tıklayınız.
 • Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki broşürü güncellenerek Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurusu ile kullanıma sunulmuştur.
  • Faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı broşürde;
   • Vergi teşvikinden kimlerin yararlanabileceği,
   • Vergi teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,
   • Vergi teşviki uygulamasındaki özellikli durumlar,
   • Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu gibi konularda açıklayıcı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.
   • Söz konusu broşüre ulaşmak için tıklayınız.
 • 8 Aralık 2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 27 Kasım 2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 533 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile %36,2 (otuzaltı virgül iki) olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak %25 (yirmi beş) olarak yeniden belirlenmiştir.
 • Avukatlık Hizmetlerinde %8’lik KDV uygulaması genişletilmiştir.
  • Bazı hukuki süreçler için öngörülen indirimli oran uygulaması adli yardım ve adli müzaheret için de geçerli olacaktır. Buna göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için KDV indirimli oranda uygulanacaktır.
 • 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ taslağında öngörülen değişiklikler özetle şöyledir;
  • Aşağıdaki kriterlere dahil olanlar için e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmektedir,
   • Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
   • Gerek kendi siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,
   • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,
   • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri
  • E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek teslim ve hizmetlerde ilişkin düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 10 Bin TL’yi aşması halinde Başkanlık Portalları üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmektedir.
  • E-İrsaliye uygulaması kapsamında belirlenen 25 Milyon TL ve üzeri ciro haddinin 2021 hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL ve üzeri olarak yenilenmesi ile demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına dahil edilmesi öngörülmektedir.
 • 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer Vergi Kanunlarında değişiklik yapan Kanun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Kanun teklifi 64 madde olarak Meclise intikal etmiş ve 1 madde ilave ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiş ve daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülerek bazı değişiklikler ile kabul edilmiş ve yasalaşmıştır.
 • Tüm süreçlerini çok yakından takip ettiğimiz Kanunun kabul sürecinde teklif, Plan Bütçe ve Genel Kurulda görüşülme aşamaları dahil kaleme almış olduğumuz bültenlere ve düzenlenmiş olduğumuz webinara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
  • Mevcut kanun maddeleri ve teklif aşamasındaki maddeleri karşılaştırmalı tablo ile özetleyen “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” konu başlıklı 2021-093 numaralı bültene ulaşmak için tıklayınız.
  • Kanun Kapsamında sürekli hale gelen Yeniden Değerleme Uygulamasına ilişkin detayların yer aldığı 2021-097 numaralı bültenimize ulaşmak için tıklayınız.
  • Kanun kapsamında Yenileme Fonu ile ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin detayların yer aldığı 2021-099 numaralı bültenimize ulaşmak için tıklayınız.
  • Kanun kapsamında Uyumlu Mükelleflere sağlanan %5 vergi indiriminin şartları ile ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin detayların yer aldığı 2021-100 numaralı bültenimize ulaşmak için tıklayınız.
 • 2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %27,37 olarak tespit edilmiştir.
  • Söz konusu oranın açıklandığı 15 Ekim 2021 tarihli ve KVK-58/2021-3/Yatırım İndirimi 44 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerine buradan ulaşabilirsiniz.
 • 2022 yılı Bütçesi TBMM’ye sunulmuştur.
  • 15 Ekim-26 Kasım arası bütçe maratonuna ilişkin tüm bilgilere Meclis’in web sayfasından ulaşabilirsiniz.
  • 15 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve Bağlı Cetveller için tıklayınız.
  • 2022 Yılı Bütçesi TBMM’de yoğun bir maratonun ardından kabul edilmiştir.
  • Söz konusu Bütçe Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız.
 • Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.
  • Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.
  • Söz konusu Rehber ve Broşürde;
   • Veraset ve intikal vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay,
   • Veraset ve intikal vergisinde muafiyetler ve istisnalar,
   • Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar,
   • Veraset ve intikal vergisinin beyanı, beyannamenin verilme şekilleri ve zamanı,
   • Beyannameye eklenecek belgeler,
   • Veraset ve intikal vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek borç ve giderler,
   • Verginin oranı, ödeme yeri ve zamanı ile
   • Diğer vergisel yükümlülükler gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.
  • Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberine ulaşmak için tıklayınız.
  • Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 29 Eylül 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
  • Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.
 • 13 Temmuz 2021 tarih ve 31540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren “529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu getirilmiştir.
  • İlgili tebliğde, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla gerçek faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme, zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
  • Gerçek Faydalanıcı (“Ultimate Beneficial Owner” veya “UBO”) kimdir?Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran (bu teşekküllerden elde edilecek ekonomik fayda ve menfaatlerin gerçek sahibi/yararlanıcısı) ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri ifade etmektedir.
  • Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 1 Ağustos 2021tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil) aşağıda sayılan kişiler vermek zorundadırlar.
  • Kurumlar vergisi mükellefleri (geçici vergi ve kurumlar beyannamesiyle),
  • Şahıs şirketleri ve trustler ve benzeri teşekküllerde aşağıda sayılan kişiler (her yıl ağustos ayı içinde) (Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri)
  • Ayrıca Tedbirler Yönetmeliğine göre 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan; Bankalar, Finansman ve Faktöring Şirketleri, Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, Finansal kiralama şirketleri ve diğer kuruluşlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.
 • 88 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği29 Temmuz 2021 tarihli ve 31552 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğde;
  • Yapı kullanım izninin belediyelerce verildiği durumda, cins değişikliği harcının yapı kullanım harcı ile belediyeler tarafından tahsil edeceği ve tahsil edilen bu tutarların aynı gün Tebliğ eki Bildirim ile vergi dairesine bildirilerek ödeneceği,
  • Yapı kullanım izninin belediyeler dışında valiliklerce ve diğer yetkili kurum/kuruluşlarca verildiği durumda, cins tashihi harcının vergi dairelerince tahsiline devam edileceği, hususlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 • Mücbir sebep hallerinin sona erdirilmesine yönelik açıklamaların yer aldığı 528 sıra No.lu VUK Genel Tebliği 26 Haziran 2021 tarih ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 5 inci maddesi kapsamında 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen, kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep hallerinin bu 26 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona erdirilmesi uygun bulunmuştur.
  • Mücbir sebep dönemine [22/3/2020 ila 26/06/2021] ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) bu Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden 15 inci günün sonuna kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
 • 22 Haziran 2021 tarih ve 31519 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4091 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kredilerde KKDF %0 olarak belirlenmiştir.
  • Bankalar ve Finansman Şirketleri dışında kalan Türkiye’de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) kesintisi oranı %0 olarak belirlenmiştir.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 02.06.2021 tarihinde Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
  • Yapılan değişiklik neticesinde, madeni yağ ve bitkisel yağın yanı sıra, hammadde olarak kullanılmak üzere tedarik edilen piller için de GEKAP ödeme istisnası getirilmiştir.
   • Bu Yönetmelik yayımı tarihinde (02.06.2021) yürürlüğe girmiştir.
  • Pandemi döneminde başlatılan KDV, işyeri kira stopajı, mevduat vb. bazı menkul sermaye iratlarında stopaj ile eğlence vergisinde öngörülen indirimler 31 Mayıs 2021 yerine 31 Temmuz 2021’e kadar uygulanmıştır.
   • Konuyla ilgili geçmişten beri uygulanan indirimleri, uygulaması biten olanları ve görüşlerimizi 2021-60 nolu bültenimizden okuyabilirsiniz.
 • Kanun Teklifi: Taşınmaz devrine ilişkin önemli hükümler getiren ve İcra İflas Kanunlarında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi TBMM’de kabul edilmiş ve 7327 sayılı Kanun olarak yasalaşmıştır.
  • Kanunla icra ve iflas sistemiyle konkordato alanında düzenlemeler yapılmıştır.
  • Yasanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. Yasa Resmî Gazetede yayımıyla yürürlüğe girmiştir.
  • Vergisel hükümler incelendiğinde ise yapılan kanuni düzenlemenin emlak piyasası açısından da önemli etkileri olacağı anlaşılmaktadır. Özellikle iş yapma kolaylığı ve Belediyelerle entegre edilecek sistemle beraber, alım satım işlemlerinin tamamen bankacılık sistemine kaydırılmasıyla beraber bu alanda önemli bir Reformu birlikte takip edeceğiz.
  • Kanun teklifine TBMM Adalet Komisyonu görüşmeleri sırasında Karayolları Trafik Kanunuyla ilgili 2 madde ve Genel Kurulda Kamulaştırma Kanunu’yla ilgili 3 yeni maddeyle düzenleme yapılmıştır.
  • Genel Kurulda verilen değişiklik önergeleri ve kanunlaşma safahatı için linke tıklayınız.
  • Kanunda öngörülen düzenlemelerle ilgili uzmanlarımız tarafından hazırlanan geniş bir bültene linkten ulaşabilirsiniz.
 • Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin önemli düzenlemelerin yer aldığı KDV uygulama Genel Tebliği Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Tebliğin ayrıntılarına, güncel KDV tevkifat oranlarına ve yapılan değişikliklere 2021-061 nolu bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Türkiye Kuveyt Çifte Vergileme Anlaşmasına ilişkin değişiklik Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Türkiye ile Kuveyt arasında 6 Ekim 1997 tarihinde Kuveyt’te imzalanan ve 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 7320 sayılı Kanunla güncellenmiştir. Kanun 3 Haziran 2021 tarihli RG’de yayımlanmıştır.
  • Anlaşmanın başlık ve dibace kısmını tarafların vergi kaçakçılığı veya vergiden kaçınma yoluyla vergilendirmeme ya da düşük vergilendirmeye yol açmadan çifte vergilendirmeyi önleme amaçları doğrultusunda değiştiren; Anlaşma’nın çeşitli maddelerinde değişiklik yaparak Kuveyt bakımından mukim olma şartlarını yeniden düzenleyen, iş yeri kazancı belirlenirken bazı giderlerin indirilmesine sınırlama getiren hükmü Anlaşma metininden çıkaran, diğer akit devlet mukimine ödenen temettü üzerinden kaynak devlette yapılacak vergi tevkifat oranını belli şartlar altında %10’dan %5’e düşüren, bilgi değişiminin uygulama alanını genişleten, Anlaşma hükümlerine aykırı tesis edilen işlemlerle ilgili başvuruların her iki akit devletin yetkili makamlarına yapılabilmesine olanak sağlayan ve yapılan işlemin ya da düzenlenmenin asıl amaçlarından birinin Anlaşma’nın sağlayacağı menfaatlerden yararlanmak olduğu tespit edilenlerin bu menfaatlerden yararlandırılmamasına ilişkin yeni madde ekleyen Protokol’ün onaylanması uygun bulunmuştur.
 • Yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla ilgili geçiş sürecini düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve ikinci sınıf tacirlerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine dair hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:527) 24 Mart 2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;
  • ÖKC üreticileri tarafından akaryakıt istasyonlarında pompa ünitelerine bağlanarak kullanılmak üzere bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak yeni marka ve model onay başvuruları, bu Tebliğde ve ynokc.gib.gov.tr adresinde Başkanlıkça yayımlanacak ilgili teknik kılavuzlarda nitelikleri belirtilen YN Pompa ÖKC’ler (Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazı) için yapılabilecektir.
  • Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan;
   • Elektronik Kayıt Ünitesiz EN Pompa ÖKC’lerin en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar,
   • Elektronik Kayıt Üniteli EN Pompa ÖKC’lerin en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar, YN Pompa ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunludur.
  • Söz konusu tebliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ücret Vergileme Esasları Değişti
 • TBMM’de jet hızıyla yasalaşan ve Komisyon’da esaslı değişikliğe uğrayan Gelir Vergisi kanun değişikliklerini de içeren 7349 sayılı Yasa 25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Kanun’un yürürlük maddesine göre asgari ücrete sağlanan vergi istisnasıyla ilgili 2’nci maddesi, AGİ dahil yürürlükten kaldırılan düzenlemeleri içeren 3’üncü maddesi ve damga vergisi istisnası sağlayan 4’üncü maddesi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 • Sizlere 2022’de asgari ücret ve örnek olarak 7.000TL brüt maaş alan bir kişinin eline geçen net tutarı ve işveren maliyetini daha önceki bültenlerimizde tablo olarak sizlere aktardık.
 • Şirketler için yıl sonu işlemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
  • Yıl sonu işlemlerine ilişkin genel bir özet ve hatırlatmalar sunacak olan bilgilendirme yazımız şirketlerin dönem sonu işlemlerine yardımcı olması amacıyla hazırladığımız yazımıza ulaşmak için tıklayınız.
 • 22 Aralık 2021 tarihli, 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci ve 30’uncu maddelerinde yer alan kar dağıtımına ilişkin bazı vergi kesintisi oranları %15’ten %10’a düşürülmüştür.
 • Konu, Türkiye’deki şirketlerden kâr payı elde eden Türkiye’de yerleşik kişiler, gerçek kişiler dışındaki şirket ortakları, Türkiye’de tam mükellef olmayan şirket ortakları ve özellikle nihai ortağın yerleşim yerinin avantajlı çifte vergileme anlaşma oranına sahip olan ülke vatandaşları için farklı noktalarda önemli olmaktadır.
 • Özellikle yabancı firmaların kar dağıtım tercihlerini etkileyecek bir konu olduğu için çifte vergileme anlaşmalarında öngörülen stopaj oranlarınamutlaka bakılmalıdır.
 • Vergi alacağı kural olarak ödeme ile son bulur. Ödeme dışında vergiyi sona erdiren hallerden bir tanesi de zaman aşımıdır. Zaman aşımı süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zaman aşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder. Bu anlamda vergide zaman aşımı aslında bir hak düşürücü süre olarak karşımıza çıkmaktadır. “Vergide zaman aşımı üç yıla inmeli mi?” konulu blog yazımızı okumanızı öneririz.
  • Linkten söz konusu blog yazımıza ulaşabilirsiniz.

SGK & İŞKUR

 • Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı yayımlanmıştır.
  • 17 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2021/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı ekinde yer alan Gerekçe ile yayımlanmıştır.  Asgari Ücret 2022 için 4.253,40 TL oldu.
  • İşçinin bir günlük normal çalışması karşılığında hak ettiği asgari ücret günlük brüt 166 TL 80 kuruştur. (166,80 TL)
 • 24.09.2021 Tarihli ve 31608 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile, SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakların, muhataplara elektronik ortamda tebliğ edileceği duyurulmuştur.
  • Başvurunun yapılma usul ve esaslarına ilişkin SGK’nın 2021/38 Sayılı Genelgesi yayınlanmıştır.
 • SGK tarafından, vefat eden gerçek kişi işyeri işverenlerinin e-bildirge şifrelerinin pasife alınması konulu genel yazı yayımlanmıştır;
  • Gerçek kişi işveren ile e-bildirge kullanıcısının farklı kişi olması halinde, ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100’üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.
  • Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-Bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.
 • İŞKUR aktif işgücü hizmetleri genelgesini güncellenmiştir.
  • Genelge’nin 83’üncü sayfasındaki “16. İstihdam taahhüdü verilerek kontenjan artırım talebinde bulunulabilmesine ilişkin uygulama esasları” maddesine “Söz konusu istihdam taahhüdünün 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar olması zorunludur.” hükmü eklenmiştir.
 • Ekim/2021 dönem sonu itibarıyla İŞKUR işsizlik sigortası fonu varlığı 88 milyar 690 milyon 670 bin TL olmuştur.
  • 2021 Ekim dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 383.115 kişiye 555.958.295 TL işsizlik ödeneği ödemesi yapılmıştır.
 • Emeklilik işlemlerini düzenleyen geniş kapsamlı SGK Genelgesi (2018-38) 2019, 2010 ve 2021’de yapılan 10 genelge değişikliğini de metne işleyerek yeniden yayımlanmıştır.
  • Genelge genel olarak aylığa hak kazanma koşulları, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarında sağlanan yardımları malullük, yaşlılık, iş kazası ve meslek hastalığı, ölüm sigortalarını, uzun vadeli sigorta kollarını, yurt dışı borçlanması işlemleri ile aylık hesaplama sistemini, intibak, gelir ve aylıkların birleşmesi, toptan ödeme, sağlık kurulları ve masrafların ödenmesi, sosyal yardım zamları, belediye başkanlarına ilişkin özellikli uygulamalar, yersiz ödemeler, emeklilik talebinden vaz geçilmesi, tarım sigortası ve diğer özellikli konuları düzenlemektedir.
 • SGK, tebligatlarını elektronik ortamda yapacak.
  • SGK, mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evrakları, işverenlere ve sigortalılara elektronik ortamda yapabilecektir.
  • İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar.
  • İşverenler dışındaki kişilerin elektronik tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır. Ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.
  • Elektronik imzalı evrak işveren veya sigortalının elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
  • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinde, elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılacaktır.
 • Konkordato ilan edilen işyerlerinde işverenlerin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçi alacakları için Ücret Garanti Fonu’ndan yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelikte düzenlemeler yapıldı.
  • Türkiye İş Kurumu tarafından 30 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, ödeme güçlüğüne düşen işverenlerin işyerlerinde çalışan işçilerin, Ücret Garanti Fonu’nda yaralanabilmesi için öngörülen “son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması” şartı, “son bir yıl içinde aynı işyerinde işsizlik sigortası kanunu kapsamında en az bir gün süreyle çalışmış olması” şeklinde değiştirilmiştir.
 • 5 Puanlık İşveren İndiriminde Türkiye Geneli Borç Sorgulaması 01/01/2022 Tarihine Ertelendi!
  • 5 puanlık sigorta prim teşvikinde, işverenin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı hususu 01/01/2022 tarihinden (2022/ocak ayından/döneminden) itibaren işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacaktır.
 • Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Yönetmelikle, pandemi nedeniyle evden çalışmak durumunda kalan personelin çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.
  • Detaylı bilgiyi buradan görüntüleyebilirsiniz. Konuya ilişkin değerlendirmelerimizin yer aldığı bültenimize ulaşmak için tıklayınız.

Teşvik & Ar-Ge

 • ERA PerMed 2022 Yılı Çağrısı Açılmıştır.
  • ERA PerMed (ERA-NET on Personelinse Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir.
  • ERA PerMed 2022 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 33 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile 01.12.2021 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Koruyucu ve Önleyici Sağlık Araştırmaları” olarak belirlenmiştir. ERA PerMed, bu çağrı ile kişiselleştirilmiş tıpta hastalıkların önlenmesine yönelik araştırma ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmektedir.
 • Ar-Ge Uzaktan Çalışma konusu dahil çok sayıda kanunda değişiklik öngören Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuştur. Yasa Teklifi 1 madde ilave redaksiyonlarla birlikte Komisyonda kabul edilmiştir.
  • Kanun TBMM’de kabul edildikten sonra Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16 Kasım 2021 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.
  • Kanun Genel Kurul’da görüşülmüş olup, teklif esas komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmüştür. Komisyon Raporu için tıklayınız.
  • Kanun Teklifiyle;
   • Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması,
   • Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle, teknokentlerde uygulanan uzaktan çalışma modelinde teşvikli oranın %20 yerine %75 olarak belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi,
   • Teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanların hapis cezasıyla cezalandırılması,
   • Orman içi suların balık yetiştiriciliğinde kullanılmasına ve midye ile istiridye üretiminde zorunlu olarak karada kurulması gereken yapıların kıyıda bulunan orman alanlarında da kurulabilmesine yönelik düzenleme yapılması,
   • Proje bazlı süper teşvik olarak bilinen yatırım teşviklerinde arazi tahsisinin 49 yıllık irtifak hakkı tesisi yoluyla yapılması,
   • EPDK bünyesinde Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığının kurulması ve buna bağlı olarak yeni kadro ihdasının yapılması ve
   • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirilen futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili internet sitesinin internet trafiği bant genişliğinin daraltılması veya ihlalin gerçekleştiği kısma ilişkin erişimin engellenmesine yönelik düzenleme yapılması öngörülmüştür.
  • Ayrıca Teklif ile aşağıdaki kanunlarda da bazı düzenlemeler yapılmıştır.
   • Ölçü ve Ayarlar Kanunu
   • Özelleştirme Kanunu
   • Kooperatifler Kanunu
   • Orman Kanunu
   • Mesleki Eğitim Kanunu
   • Elektrik Piyasası Kanunu
   • Doğalgaz Piyasası Kanunu
   • Türk Petrol Kanunu
   • Enerji Verimliliği Kanunu
   • Yenilenebilir Enerji Kanunu
   • Türkiye Futbol Federasyonu Kanunu
   • Sosyal Sigortalar Kanunu (5510)
   • Kalkınma Ajansları Kanunu
 • Tarımsal işletmelere yönelik 2021-2022 dönemi alan bazlı destekler 11 Kasım 2021 tarih ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla açıklanmıştır.
  • Söz konusu karar ile tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, verim ve kalitenin arttırılması, ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve bilginin yerli imkânlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amacıyla 2021 yılında uygulanacak tarımsal desteklemeler ile 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklemelerine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
 • 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un uygulamasına yönelik ikinci düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır.
  • 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, ülkemizdeki en önemli Ar-Ge ve tasarım desteklerinin çerçevesini çizen 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu kapsamında birçok yeni uygulama getirmektedir.
  • Ar-Ge ve teknolojide ilerleme kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesinin yanı sıra katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızın içindeki payının artmasını sağlayabilmek adına başta TÜSİAD olmak üzere birçok sanayi odasının mevcut Kanun kapsamında ikincil düzenleme yapılmasını beklemekte olup, bu kapsamdaki görüşlerini Sanayi Bakanlığına bildirmektedirler.
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla 31 Aralık 2022 tarihine kadar dikkate alınacak oran %50 olarak belirlenmiştir.
  • 7244 sayılı Kanunla Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği ve bu sürenin, bitiminden itibaren Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabileceği düzenlenmişti.
  • 7 Ekim 2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla, 4625 sayılı Karar ile bu yetki kullanılarak pandemi koşullarında uygulanan %50 uzaktan çalışma uygulaması 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi 2021 Yılı Uygulama Rehberi ilan edilmiştir.
  • Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi amaçlanan destek programı, 81 ilden gelecek başvurulara açık olup, son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapıldı!
  • Yapılan değişiklikler, ana hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Ayrıca tüm değişiklikleri takip kolaylığı için eski hali / yeni hali şeklinde tablo olarak bilginize sunarız. Değişiklik öngören kararnamenin tamamına ise buradan ulaşabilirsiniz.
   • Alınan kararda Çevre Yatırım tanımında değişikliğe gidilerek yalnızca TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az %15 oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımlar destek kapsamına alınmıştır.
   • Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının ve 2. bölgelerde 3 milyon TL3. 4. 5. ve 6. bölgelerde ise 1 milyon 500 bin TL olması gerekir.
   • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu (faiz veya kâr payı desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar), makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1. 2. 3. ve 4. bölgelerde asgari 750 bin TL, 5. ve 6. bölgelerde ise asgari 500 bin TL olması gerekir.
   • Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %25’ini aşamaz.
   • Sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında yatırımcıların SGK’ya müracaat ederek talep etmeleri durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayıları hesaplanarak teşvik belgesinde belirtilen sürelere 1 ay ilave edilerek uygulanır.
   • Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, tamamlanabilmesini teminen verilebilecek süre 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştır.
   • Bu konuda hazırladığımız bültenimize ulaşmak için tıklayınız.
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları dışında yürütülen çalışmalara ilişkin önemli düzenlemeleri içeren 7346 sayılı Kanun 25 Aralık 2021 tarih ve 31700 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Söz konusu Kanun’un 20. ve 28. maddeleri ile;
  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetlerin, merkezler ve bölge dışında geçirilebilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yüzde 50’ye kadar olan artırma yetkisi yüzde 75’e çıkartılmış olup, Cumhurbaşkanı söz konusu oranı tekrar kanun oran olan yüzde 20’ye kadar indirebilecektir.
  • Söz konusu düzenleme 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere25 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
   • Sizler için bu konuda hazırlamış olduğumuz bültene ulaşmak için tıklayınız.

Finans & Para

 • BDDK tarafından faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uyuma ilişkin Tebliğde değişiklikler yapılmış ve bu kapsamda müşterilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişin usul ve esaslar Tebliği yayımlanmıştır.
 • Rekabet Kurumu tarafından 9 Aralık 2021 tarihinde Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu yayımlanmıştır. İlgili rapor,
  • Finansal teknolojilere yönelik küresel gelişmelerin takip edilmesi, Türkiye’deki ödeme hizmetlerinin Fintech ekosistemi üzerinde değerlendirilmesi, bu alanda yaşanan gelişmelerin rekabete etkilerinin belirlenmesi ve rekabet hukuku perspektifinden ne tür yaklaşımların benimsenebileceğinin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.
  • Raporda yer verilen tespit ve değerlendirmelerin; borçlanma ve kitle fonlaması, sigortacılık, kripto paralar, yatırım danışmanlığı ve robo-danışmanlar gibi Fintech’in etki gösterdiği farklı sahalar için de geçerlilik arz ettiği ifade edilmektedir.
 • TCMB tarafından yeni Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • 2014 tarihli eskisini yürürlükten kaldıran bu Yönetmeliğin amacı, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesi Yönetmelik öncesi kurulan şirketler için geçiş dönemine ilişkin düzenlemeler içermektedir.
  • Aynı şekilde TCMB tarafından 1 Aralık tarihli Resmî Gazetede Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleriyle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.
 • Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar engelli banka müşterilerinin bankacılık hizmetlerine erişimi konusunda sektör tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmiştir.
  • Alpaslan Çakar engellilerin bankacılık hizmetlerine erişebilmesi ve kullanabilmesi amacıyla sektörde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) koordinasyonunda çalışmalar yapıldığını belirtmiştir.
  • TBB çatısı altında bu konuya odaklanmış bir çalışma grubu ve görevlendirilmiş bir bölüm bulunduğunu belirten Alpaslan Çakar, “banka temsilcileri bu çalışma grubunda, engelli vatandaşlar ve ilgili derneklerden tarlarına ulaştırılan talepleri titizlikle değerlendirerek çözümler üretilmesi hususunda ortak çalışmalar yaptıklarını” belirtmişlerdir.
  • Türkiye Bankalar Birliği koordinasyonunda engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiye infografik bülten çalışmasından ulaşabilirsiniz:
 • BDDK tarafından, Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber güncellenmiştir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF tarafından sağlanan özel çekme hakkına (SDR) ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu;
  • Türkiye’nin 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahip olduğu,
  • IMF’nin, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığı,
  • SDR tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmakta olduğu
   • Yapılan son tahsisatla; ABD’ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya’ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkânı sağlandığı,
   • Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edildiği,
  • IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmadığı ya da program ilişkisine girilmediği, bu imkânın, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynak olduğu,
  • SDR tahsisatı tutarının uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın TCMB nezdindeki hesaplarında takip edileceği açıklanmıştır.
 • SPK önemli ve beklenen bir düzenleme olan Proje Finansmanı Fonu ve Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğini yayımlamıştır.
  • Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda da yer alan “Proje Finansmanı Fonu ve Projeye Dayalı Menkul Kıymetlere” ilişkin SPK nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde SPK’nin 61/B maddesi ve piyasadan gelen görüşler de dikkate alınarak hazırlanan “III-61/B.1 sayılı “Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği” (Tebliğ) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Tebliğ ile getirilen düzenlemelerle; sermaye piyasalarında, proje gelirlerine dayalı olarak ihraç edilecek Projeye Dayalı Menkul Kıymetler ile kamu hizmeti niteliği taşıyan, yoğun sermaye isteyen ve uzun vadeli projelerin yatırımlarında sermaye piyasalarının etkin bir şekilde kullanılmasına imkân tanınmaktadır.
  • Tebliğ ile;
   • Proje finansmanı fonu kurulmasına ve projeye dayalı menkul kıymet ihracına,
   • Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıkların niteliklerine,
   • Fonun işleyişine,
   • Projeye dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında elde edilen gelirlerin kullanım şekline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
   • Tebliğe erişmek için tıklayınız.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 26 Temmuz 2021 tarihinde “Bilgi Sistemleri ve İş Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik Taslağı” yayımlanmıştır.
  • Taslak Yönetmelik ile Kurum gözetimi ve denetimi altındaki kuruluşların bilgi sistemleri ile iş süreçlerinin, Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmektir.
 • BDDK’nın 28 Temmuz 2021 tarihli duyurusu ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Tasfiye Süreci ile ilgili olarak daha önce tasfiyesine karar verilen şirketlerle ilgili olarak açıklama yapılmıştır.
  • Duyuruda kurul tarafından atanacak en az üç kişilik tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edileceği,
  • Tasfiye komisyonu üyelerinin, Kurum ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bildirilecek üyelerden oluşacağı bildirilmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde 31528 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tebliğ ile;
  • Zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde (Sayı:2013/15) bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin başında yabancı para yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranlarının değiştirilmesi gelmektedir.
 • TCMB’nin 9 Temmuz tarihli duyurusu ile FAST limiti 2.000 TL’ye yükseltilmiştir;
  • Fonların Anlık ve Sürekli Transferinin (FAST) 1.000 TL olan limitinin 4 Ağustos 2021 tarihi itibariyle 2.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  • Diğer taraftan, bankaların yanı sıra 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemeler hayata geçirilmiş olup, katılım talepleri TCMB tarafından alınmaya başlanmıştır.
 • 10 Haziran 2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 2020 yılı faaliyet raporu yayımlanmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2001 yılından bu yana uygulanan Beklenti Anketinin ismi TCMB’nin kurumsal beklenti ve tahminlerini yansıttığı yönündeki yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi amacıyla “Piyasa Katılımcıları Anketi” olarak değiştirilmiştir.
 • FAST adıyla bilinen 7/24 para transferi uygulaması başlatılmıştır.
  • TCMB tarafından 8 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan duyuru ile TCMB bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 itibarıyla vatandaşların kullanımına sunulduğu açıklanmıştır.

TİCARİ DÜZENLEMELER

 • 2021 yılı Kasım ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verileri açıklanmıştır.
  • 2021 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre;
    • İhracat, %33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolar,
    • İthalat, %26,73 artarak 26 milyar 794 milyon dolar,
    • Dış ticaret hacmi, %29,63 artarak 48 milyar 263 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
    • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %80,1 olmuştur.
  • Kasım ayında en fazla ihracatı gerçekleştirdiğimiz fasıl “Motorlu Kara Taşıtları” olmuştur.
    • “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,01 azalışla, 2 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla %9,93 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 740 milyon dolar) ve %173,74 artışla “Kıymetli taşlar, kıymetli metaller” (1 milyar 539 milyon dolar) olmuştur.
  • En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya olmuştur.
    • Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 751 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 478 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 365 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (3 milyar 38 milyon dolar), Rusya (2 milyar 965 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 867 milyon dolar) almıştır.
    • Kasım ayı veri bülteni için tıklayınız.
 • Tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iadesine ilişkin Tebliği Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.
   • 10 Aralık 2021 tarihli ve 31685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 316 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11’inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 92’nci madde ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin; çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca faiziyle birlikte red ve iadesi mümkün hale gelmiştir.
   • Tebliğ ile 7338 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 92’nci maddenin uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iade işlemlerinin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
 • İcra ve İflas Kanunu ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5. Yargı Paketi TBMM’de yasalaşmış olup, 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genel Kurul’da 4 madde daha ilave edilmiştir.
  • Kanun Teklifi 24 Kasım 2021 gününde yapılan Genel Kurul’da kabul edilmiştir.
  • Özet olarak, Kanun ile;
   • İcra işlemlerine ilişkin açık artırmanın daha önce mezat salonlarında yapılan bölümü de dahil olmak üzere bütünüyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi,
   • Haczedilen taşınır malların satış isteme sürelerinin taşınmazlarda olduğu gibi bir yıl olması, hacizli malların kıymet takdiri ile satış giderlerinin tarifeyle belirlenmesi, hacizli mallarla ilgili satış talebiyle birlikte tarifeyle belirlenecek giderin ödenmesinin zorunlu olması,
   • Giderin yatırılmaması halinde satış talebinin vaki olmamış sayılması, sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılmasının zorunlu olması,
   • Borçlunun haczedilen malını rızaen satmasına imkân verilmesi,
   • Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam veya tedbir kararlarının icra sisteminin dışına çıkartılması ve bu işlemlerin Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince, taraflara mali bir küflet yüklenmeksizin yerine getirilmesi ve
   • Çocuğun velayet hakkına sahip anne veya babanın kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerini yerine getirmemesi halinde ve çocuğun menfaatine aykırı olmamak şartıyla velayet sahibinin değiştirilebilmesi, çocukla ilişki kurulmasıyla ilgili ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler, bu teslim emrini engelleyenler ve kendisine teslim edilen çocuğu ilam veya tedbir kararında belirtilen sürenin bitiminde belirlenen yere getirmeyenlerin disiplin hapsi ile cezalandırılması öngörülmektedir.
   • Bu yıl içerisinde bu Kanun’da yapılan ikinci değişiklik olacaktır. Bu yıl içinde çıkan 7327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler için linkten ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.
 • Transit Rejimine ilişkin 14 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • Tebliğ esasen Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.
  • Tebliğ madde 4-g’ye göre başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, başvuru formunda belirtilen şekilde olumlu görüşle rapora bağlanmış olması gerekir. Ayrıca Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş ancak ödenmemiş herhangi bir vergi ve ceza borcu bulunmaması gerekir.
  • Tebliğin ekinde izinli gönderici tesisi ön başvuru formu, asıl başvuru formu, yerinde inceleme ve değerlendirme formu, izinli gönderici yetki formu, muvafakatname beyan formu ve YMM rapor formatı yer almaktadır.
  • Tebliğ eki (Ek-5) YMM raporu firmalar ve meslek mensupları için önemlidir. Rapor formatında sermaye payları, muhasebe, defter tasdik bilgileri, muhasebe işlemlerinin usul ve esasları, şirketin ödediği vergiler ve hukuki statüsü, hesaplara ilişkin incelemeler, finansal analiz ve oranlar ve sonuç bölümünde yer alması gereken tespitler yer almaktadır.
 • Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı yürürlüğe girmiştir.
  • Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede daha etkin bir denetim ve kontrol mekanizması temin etmek ve mücadele sürecinde etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla; 23 Ağustos 2012 tarihli ve 2012/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile eylemleri tamamlanan 23 Şubat 2012 tarihli Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı yürürlükten kaldırılarak, yeni kaçakçılık trendleri ve güncel ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler konulu 2021/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 6 Kasım 2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.
  • Genelgeye göre petrol piyasasında usulsüz faaliyet yürüttüğü değerlendirilerek incelenmek üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilen mükelleflerin vergi incelemelerine gecikmeksizin başlanacaktır.
  • Söz konusu eylem planına ulaşmak için tıklayınız.
 • İhracatımızda rekabetçiliğimizin geliştirilmesinin yanı sıra, ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki yerinin korunması ve güçlendirilmesi ile yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından da önem arz eden ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen bir yol haritası niteliğindeki Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Yeşil Mutabakat Eylem Planı”, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen bu değişim ve dönüşüm karşısında ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlamaktadır.
  • Bu doğrultuda, ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi, ülkemizin Gümrük Birliği sayesinde AB ile sağlamış olduğu bütünleşmenin derinleştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
  • En önemli ticaret ortağımız olan AB tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta olmak üzere bu alandaki dönüşüme zamanlıca uyum sağlanması ve karşı karşıya kalacağımız risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla Bakanlığımız liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği içerisinde hazırlanan Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içermektedir.
  • Dünyada iklim değişikliği ile mücadelede yükseltilen hedefler doğrultusunda, artan sayıda ülke ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmalarını hayata geçirmektedir. Halihazırda dünyada uygulanan veya hayata geçirilmesi planlanan 31’i emisyon ticaret sistemi ve 30’u karbon vergisi olmak üzere 61 ulusal karbon fiyatlandırma mekanizması bulunmaktadır.
 • Türkiye’nin imzaladığı Karadağ ve Gürcistan STA’larının (Serbest Ticaret Anlaşmaları) yürürlük tarihleri tespit edilmiştir.
  • 4162 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Karadağ ile 2017’de imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi 1 Haziran 2021, 2016’da Gürcistan ile imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi 29 Nisan 2021 olarak belirlenmiştir.
 • Türkiye ile Bosna Hersek arasında imza edilen Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Anlaşma 25 Haziran 2021 tarih ve 4161 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanmıştır.
  • Ülkemizin bu alanda tamamladığı anlaşma sayısı 22 olup, müzakereleri devam eden ve görüşme içinde olunan çok sayıda anlaşma bulunmaktadır.
  • Bu yılın başında İngiltere gibi çok önemli bir anlaşma imzalanmış olup, ABD ve Kanada gibi önemli partnerlerle anlaşma girişiminde bulunulmuş, Japonya, Ukrayna, Pakistan, Meksika gibi 16 ülke ile de müzakereler devam etmektedir.
 • Tütün mamullerinin üretim ve paketlenmesine ilişkin Yönetmelikte sigara ürünlerine karşı kullanımı özendirmemek, paketlerin üzerinde yer alan yazı, bırakma bilgisi ve resimlerin boyutunu belirlemek ve “18 yaşını doldurmayanlara satışın cezasının hapsolduğu” hususu gibi düzenlemeler yapılmıştır.
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır. Türkiye’nin son yıllarda topyekûn takip ettiği bu konu sayesinde yeşil ve çevreye duyarlı bir ülke olma konusundaki hassasiyetinin tüm topluma yayılması temennimizdir.
  • Son 3 yıldır hareketlenen sıfır atık, geri kazanım, yeni kurulan Türkiye Çevre Ajansı ve market poşetlerinin ücretli hale gelmesi ve depozito uygulaması ile hayatımıza iyi ki daha çok giren çevreci düzenlemelerin bir parçası olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan bu Yönetmelik 26 Haziran 2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Yönetmelik ile ambalaj atığı, ambalaj bilgi sistemi, depozito yönetim sistemi, etiketleme, ambalaj türleri, yeniden kullanım ve piyasaya sürme konuları tanımlanmış ve düzenlenmiştir. Ayrıca, temel ilke ve esaslar ile Bakanlık ve Ajansın görev ve yetkileri ile piyasaya sürenlerin yükümlülükleri, geri kazanım katılım payı uygulamaları, ambalaj üretimi ve piyasaya arzı ve işaretlenmeleri, atıkların yönetimi ve geri kazanımı, ücretler, denetim, yaptırımlar ve geçiş hükümleri düzenlenmektedir.
  • Bu kapsamda “genişletilmiş üretici sorumluluğu” ve “kirleten öder” gibi global kabul görmüş prensipler esas alınmıştır.
  • 2025 sonuna kadar kişi başı 40 taneyi aşmayacak plastik poşet kullanımı, 2031 ve sonrasında camda %75, plastikte %55, kâğıtta %85 ve ahşapta %30 geri dönüşüm oranı hedeflenmektedir.
  • Yönetmeliğin 25nci maddesine göre bildirimler, beyanlar ve planlar ile bu kapsamda sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde gerekli görülmesi halinde ilgili taraflar bildirim ve belgelerini YMM ve/veya bağımsız denetim kuruluşuna inceletir ve gerekli görülecek yerlere sunar.
 • Petrol Piyasası Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile lisans başvuru, tadil ve yenileme işlemlerinde SGK ve vergi borcu yoktur zorunluluğu getirilmiştir.
  • Aynı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak, Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında; muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile aynı maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin anılan Kanunun 367’nci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte Kuruma da bildirilmesi halinde, Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur.
  • Ayrıca lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur.
 • Otopark Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • 25 Mart 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile bina sınıfları itibariyle aranılan asgari otopark adedi güncellenmiş, açık otopark alanı düzenlemesi ile komşu parsel ile ortak otopark alanı uygulamasının detayları ile hangi hallerde bahçe ve zemin katların otopark olarak kullanılabileceği hususları detaylandırılmıştır.
  • Buna göre 80 m2 altı her 3 daire için 1 adet, 80 m2 den 120 m2 ye kadar (120 m2 hariç) her 2 daire için 1 adet, 120 m2 den 180 m2 ye kadar (180 m2) hariç her daire için 1 adet ve 180 m2 ve üzeri her daire için 2 adet otopark ayrılır.
  • Ayrıca, 20 ve üzeri zorunlu otoparkı olması gereken yeni yapılarda şarj ünitesi dahil elektrikli araçlara uygun otopark düzenlemesi ve büyüklüğüne göre AVM’lerin hızlı şarj kapasitesine sahip asgari otopark adedi düzenlemesi de bu Yönetmelikle getirilmiştir.
  • Yönetmelikte yapılan düzenlemelerin yer aldığı “Ek-1” tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ticari Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19.12.2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ, V.U.K ve T.T.K hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış / kapanış onayı hakkında ve e-defter sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
 • Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir yevmiye defterienvanter defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlüdür.
  • Gerçek kişi tacirlerden V.U.K’a göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, işletme hesabına göre de defter tutarlar.
 • Şahıs şirketleri ticaret siciline kayıt yaptırdığı takdirde yukarıda sayılan defterlere ek olarak genel kurul toplantı ve müzakere defteri de tutarlar. 
 • İlk maddede sayılan defterlere ilave olarak anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, limited şirketler ise pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır.
 • Ayrıca anonim şirketler ve damga vergisi için sürekli mükellefiyeti olanlar ise damga vergisi defteri tutmak zorundadır.
 • Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde mükellefler, imalat defteri, kombine imalatta imalat defteri, bitim işleri defteri, yabancı nakliyat kurumların hasılat defteri ve ambar defteri de tutabilirler.
  • İşletme esasına göre defter tutanlar, Serbest meslek erbabları ve gerçek usule tabi çiftçiler VUK 486 Seri numaralı genel tebliğe göre; tutmakla yükümlü oldukları defterlerini GİB web sayfası üzerinden “Defter-Beyan Sistemi’nde elektronik ortamda tutarlar.
  • Çiftçiler, diledikleri takdirde bilanço esasına göre de defter tutabilirler.
   • Sizler için hazırladığımız bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Dış Ticaret & Gümrük

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’ten geçerek 6 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
  • Söz konusu Kanun’un gerekçesine ve teklif metnine ulaşmak için tıklayınız.
  • İhracatçıları ilgilendiren, özellikle de teminat sorununu çözmeye yönelik yeni destek modelleri ile üretim ve yatırım teşviklerine ilişkin düzenlemeleri de kapsayan Kanun Teklifi ile;
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısının sağlanması,
   • İhracatı Geliştirme AŞ’ye aktarılmak üzere, FOB ihraç bedelinin on binde üçüne kadar (hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin on katına kadar) kesinti yapılması,
   • İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile TİM nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubunun varlıkları, İhracatı Geliştirme AŞ’ye aktarılması,
   • İhracatçılara sadece, ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme AŞ’ye gelir, damga, harç, katma değer vergisi, kurumlar vergisi muafiyeti tanınması amaçlanmıştır.
   • İlk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesiyle ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığı’nca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere,gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.
 • Lojistik Koordinasyon Kurulu ve İcra Kurulu hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
  • 28 Ekim 2021 tarih ve 4714 sayılı Karar ile sektörün önemine binaen kamu kurumlarının Bakan yardımcısı ve ilgili STK’ların başkan seviyesinde temsil edildiği ana kurul, daha dar katılımlı İcra Kurulu teşkil edilmiştir. İcra Kurulu, uluslararası ticari ilişkiler, sektör temsilcileri ile ilişkiler ve mevzuat, uygulama ve proje yönetimi ile teknoloji ve altyapı planlama alanlarında alt çalışma komiteleri kurabilir.

Diğer Mevzuat

 • KGK her yıl olduğu gibi bu yıl da denetim sonuçlarını bir rapor ile kamuoyuna duyurmuştur.
  • Bağımsız denetimin kalitesini, güvenilirliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla denetim kuruluşları ve denetçiler nezdinde Kalite Güvence Sistemi incelemeleri gerçekleştirilmekte olup inceleme ve denetim faaliyetleri, KGK tarafından her yıl hazırlanan yıllık inceleme planı kapsamında yürütülmektedir.
  • KGK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilen seçilmiş dosya incelemeleri kapsamında mevzuata aykırılıkları tespit edilenler hakkında idari yaptırımlar uygulanmakta ve İnceleme sonuçları her yıl bir raporla kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 2020 Yıllık İnceleme Raporunda, yapılan seçilmiş dosya incelemeleri hakkında bilgi verilmekte, dosya incelemeleri neticesinde tespit edilen önemli bulgulara ve söz konusu bulgulara ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.
 • Kamu ihale mevzuatında aşırı düşük teklifler konusunda değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • İhale mevzuatında yapılan değişiklikler geçiş düzenlemesi ve uyum sağlanması için Resmî Gazetede yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girmektedir.
  • Yapılan değişiklikler ile;
   • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararları üzerine, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmadan en düşük teklif üzerinde bırakılmasına izin veren mevcut düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.
   • Buna göre, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında eşik değerin yarısına kadar, yapım işlerinde de eşik değerin üçte birine kadar olan işlerde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yahut sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerekecektir.
   • Mal alımı ihalelerinde ise, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen kurallar çerçevesinde işlem tesis edilecektir. (İlanı veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)
 • Kooperatifler Kanunu değişikliği 7339 sayılı Kanun olarak yasalaşmıştır.
  • 26 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kanun ile daha önce 2021-2023 Yeni Ekonomi Programı ve 12 Mart 2021 tarihli Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın İç Ticaretin Kolaylaştırılması bölümü kapsamında değişikliğe tabi tutulmuştur.
  • Özetle, elektronik ortamda toplantı yapılabilmesi, dış denetim, yönetici ve denetçilere eğitim programına katılma zorunluluğu getirilmesi, kooperatif bilgi sistemi kurulması ve kadınlara ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık yapılması gibi düzenlemeler yer almıştır.
   • Kanunda öngörülen düzenlemelere geniş olarak linkte yer alan bültenden ulaşabilirsiniz.
 • Dernekler Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • 21 Ekim Perşembe günü Resmî Gazete ile yayımlanan değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Dernek genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik olarak yapılabilmesi, bilirkişilikten faydalanılması, yurt dışına yapılan yardımlar ve yurt dışından yardım alınması, denetimle ilgili öngörülen yeni sistem değişikliği, yenilenen ekler, özellikle yabancı dernekleri ilgilendiren konularda önemli düzenlemeler gelmiştir.
   • Konuyla ilgili tüm ayrıntıları ele aldığımız bültene linkten ulaşabilirsiniz.
 • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a göre hazırlanan “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik” 15 Temmuz 2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yürürlüğe girmiştir.
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı mevzuatında düzenleme yapılarak geçen yıl taşınmaz ticareti yapan işletmeler için öngörülen düzenlemelerin yapılması için öngörülen süre 31 Temmuz 2020 tarihine uzatılmıştır.
  • Bilindiği üzere uzun yıllar piyasa koşullarında oluşan Taşınmaz Ticareti konusu bir Yönetmelik ile düzenlenmiş ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğinde de özel olarak düzenlenmişti. Söz konusu Ruhsat Yönetmeliği kamu nizamı açısından her tür işletme ve sektör için asgari koşullar ve denetim konularını ayrıntılı olarak düzenlemektedir.
  • Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine göre bir işletmeye taşınmaz ticareti yetki belgesi verilebilmesi için meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve sayılan personel, eğitim ve ofis koşullarını yerine getirmesi gerekir. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Karayoluyla yapılacak yolcu taşımacılığı alanında tavan ücret uygulamasını değiştiren Tebliğ yayımlanmıştır.
  • Geçen sene mayıs ayında yayımlanan ve Pandemi koşullarından kaynaklanan tavan ücret uygulaması 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile devam ettirilmiştir.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile KDV dahil olarak belirlenen Ek-1 tarife ile yol mesafesine (km bazında) göre azami ücret tarifesi uygulanmaktadır.
  • Fikir vermesi açısından 115 km’lik mesafe için 84 TL, 1000 km için 222 TL, 2000 km üzeri yerler için 441 TL tavan ücreti uygulanmaktadır.
 • Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Yönetmelikte güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır.
  • Yönetmelikle resmi senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemleri ile merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanması konusunda yapılacak işlemler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
  • Yönetmeliğe eklenen fıkraya göre merkezi başvuru havale sistemi tapu işlemlerine ilişkin resmî senedin/tescil istem belgesinin başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanmak üzere TAKBİS’te otomatik olarak havale edildiği sistemi ifade eder.
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında 7328 sayılı Kanun yayımlanmıştır.
  • Kanun ile daha önce çeşitli şekillerde TBMM gündemine gelen hükümlülerin hangi hallerde dışarı ile elektronik iletişim kurabileceğini ve bunun hangi hallerde ve nasıl kaydedilebileceği hususları düzenlenmiştir. Ayrıca 1 saat olan azami görüşme süresi 1,5 saate çıkarılmıştır.
 • 21 Ekim 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında kısa bilgilerin özet olarak yer aldığı bültenimize ulaşmak için tıklayınız.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 25 Haziran 2021’de yapılan duyuruya göre dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) bilgi girişi olarak yansıtılması önem arz etmektedir.
 • Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların Sicile kaydolmaları ile Sicile kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiğine, karar verilmiştir.
 • 2021 yılı için yeniden değerleme oranının belirlenmiş (%36,2) ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuş olması bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Merakla beklenen konu, sayın Cumhurbaşkanı vergilerin bu oranda artırılmasına izin verecek mi?
  • Vergi oranlarının belirlenmesinden, istisna, indirim, muafiyet gibi çok fazla uygulamada eskiden Bakanlar Kurulu’nun şimdi Cumhurbaşkanı’nın düzenleme yapma yetkisi var. Bu yetki Anayasa’nın 73’üncü maddesinden kaynaklanıyor.
  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Anayasa’da yer alan vergilendirme ilkeleri, Cumhurbaşkanına verilen yetkiler ve Bakanlığın usul ve esasları belirleme yetkisi konusundaki bu analizi tüm okurlarımızla paylaşmak istedik.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Sermaye Hareketleri Genelgesinde 2021 Yılında Yapılan Değişiklikler Nelerdir? 
  • Türkiye’de şirketler için sermaye en önemli konulardan bir tanesidir. Yerli sermaye ile yapılan yatırımlar kadar yurt dışından gelen sermaye de ülke kalkınması için hayati önem taşır. İşte bu nedenle sermaye hareketleri konusu ülkemizde TCMB tarafından her zaman düzenlenmiştir.
  • 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi bugün itibariyle 112 noktada değişikliğe uğramış oldu. 2021 yılı içinde toplam 28 dipnot güncellemesi ile takip ettiğimiz değişiklikleri sizler için özetliyor olacağız.
  • Bu değişiklikler maalesef Resmî Gazete ile yayımlanmamaktadır. TCMB web sayfasında yer alan genelgenin dipnotlarından taranarak ekibimizce titizlikle hazırlanan bu çalışmanın ilgisi olan danışmanlar ve firmalarca konunun önemine binaen dikkatle incelenmesini tavsiye ederiz.

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

2022’nin en iyi yılınız olmasını, sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyor,

Mutlu Yıllar Diliyoruz.

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir