Güncel Makale Slider-tr Yayınlar

2021-118 / Aralık 2021 İkinci Yarı Mali/Vergisel Gelişmeler

No     : 2021-118

Tarih : 31 Aralık 2021

Konu : Aralık 2021 İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

Geçen seneden beri süregelen pandemi koşulları ve buna bağlı yaşam ve refah alanlarımızdaki bozulmalarla mücadele etmekteyiz. Dünya olarak sosyal ve ekonomik yönden çok zor günler geçirildi. Ancak, yeni yıl yeni umutlar yeni mutluluklar demek. Taxia olarak bu heyecanı tüm paydaşlara ulaştırmak istiyoruz. Çok çalışarak, üreterek, değer vererek, severek, sayarak yeni yılda ümitlerimizi yeşertebiliriz.

Aralık ayı her sene olduğu gibi bu sene de mali, idari, iktisadi ve vergisel açıdan yıldırım gibi geçti. Taxia ailesi olarak biz de bu hıza ayak uydurup, dolu bir bülten hazırladık. Çok verimli ve kapsamlı taramaların sonucunda 2021 aralık ikinci yarı bülteniyle karşınızdayız.

2021 yılına ilişkin tüm gelişmeleri özet olarak sizlere ayrıca duyurmaya, 3 aylık uluslararası mali gelişmeler bültenleriyle mali işler konusunda güvenilir ve doğru bilgiler sunmaya devam edeceğiz.

VERGİ

Ücretlerde uygulanacak vergi istisnaları Resmî Gazete’de yayımlandı! Tebliğ Taslağı Hazır

 • 7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25 Aralık 2021 Tarihli ve 31700 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
  • Buna göre;
   • Çalışanın, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sigorta ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur.
   • İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ödenecek gelir vergisi tutarı, bu suretle bulunan gelir vergisi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.
   • Ayrıca istisna nedeniyle alınmayacak olan gelir vergisi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.
   • Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.
   • Çalışana ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmaması sağlanmıştır.
   • Asgari geçim indirimi düzenlemesi tüm ücretlilerde olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
   • İstisna durumlarına ilişkin uygulama detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak Gelir Vergisi Genel Tebliği ile netleşecektir.
 • Ücret vergileme esaslarını açıklayan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.
  • 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağı GİB’in web sayfasında kamuoyuna açılmıştır. Taslağın geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerinizi, 03/01/2022 tarihine kadar mimren@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
   • Tebliğ Taslağına ulaşmak için linki tıklayınız.
 • 31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile;
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir. Yeni tevkifat oranı 28/12/2021 tarihinden itibaren altın hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirler için geçerli olacaktır.
 • Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 37’nci Maddesinin uygulama süresine dair 5047 Sayılı karar Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Karar ile,
  • Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde 31/12/2021 tarihine kadar uygulanması öngörülen KDV oran indirimi 31/12/2022 tarihine kadar,
  • KDV Kanununun geçici 37’nci maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin 31/12/2021 tarihinde sonra erecek uygulamanın süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Mali konularda önemli Anayasa Mahkemesi kararları yayımlandı

 • Anayasa Mahkemesi vergi ve mali konularda önemli kararlar vermeye devam etmektedir.
  • Kararların bir kısmı Anayasa’ya aykırılık yönünde iptali istenen hükme yönelik olarak REDDİNE karar verse de kararın içeriği ve bazen de karşı oy yazıları Devlet – Mükellef hukuku açısından önemli savunmalar barındırmaktadır. Bu yüzden tüm mali müşavir ve yeminli mali müşavirler tarafından yakından takip edilmelidir.
  • Anayasa Mahkemesi 29 Aralık tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2018/27686 numaralı başvuruya ilişkin kararında muhtelif tarihlerde yapılan başvurularla emlak vergisine esas değerlerin belirlenmesinde silahların eşitliği, gerekçeli karar ve mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine yönelik iddialar yönünde esaslı bir karara imza atmıştır.
   • Başvurucular kendi arazi, arsa ve binalarına ilişkin olarak 2017 yılı genel takdir döneminde takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin iptali istemiyle iptal davası açmışlardır. Başvurucular, nihai kararların kendilerine tebliği üzerine süresi içinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuşlardır.
   • İstanbul’da yapılan çeşitli başvurular sonucunda Mahkeme adil yargılama hakkı kapsamında silahların eşitliği ilkesinin ihlal edilmediğine,
   • Adil yargılama hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine,
   • Adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiş, yeniden yargılama yapılması için kararın birer örneğinin Vergi mahkemelerine gönderilmesine ve yasal faiz uygulanmasına karar vermiştir.
  • Mahkemenin 24 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararında işçi ile işveren arasındaki alacak davasında Yargıtay onamasıyla kesinleşen lehe kararın maddi hata düzeltim yoluyla ortadan kaldırılarak uyuşmazlığının esasının yeniden ele alınması nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.
   • Mahkeme sadece hak ihlali değil, aynı zamanda yasal faiz uygulanmasına ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak amacıyla ilgili Yargıtay Dairesine gönderilmesine karar vermiştir.
  • Mahkemenin 15 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararında işçilik alacağı davasındaki kesinleşmiş karara ilişkin iddiaların hizmet tespiti davasında karşılanmamış olması nedeniylegerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine” karar verilmiştir.
   • Gerekçeli karar hakkı Anayasa’nın 36’ncı maddesi kapsamında güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamındandır.
   • Mahkeme, uyuşmazlığın çözümü için esaslı nitelikteki iddiasının ilk derece mahkemesince tartışılmamış ve karşılanmamış olması nedeniyle adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır.
  • Anayasa Mahkemesi Anayasa’ya aykırılık savıyla açılan bir davada önemli bir karara imza atmıştır. İtiraz konusu çok sayıda düzenlemede Anayasa’ya aykırılık bulunmamış olup iki düzenleme iptal edilmiştir.
   • Çok sayıda kanun hakkında açılan davada vergi ve mali konularda verilen kararları özet olarak ele alacağız.
   • İlk olarak Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen (md.23/17) uçuş tazminatının Cumhurbaşkanı tarafından %100’e kadar çıkarılması yetkisi Anayasa’ya aykırı bulunmamıştır. Anayasa’nın 73’üncü maddesine göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.
   • Bu karara katılmayan karşı oy yazısında ise “…lafzen kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde kalınmakta, ancak bu durum yukarı ve aşağı sınırları belirlemeyi anlamsız hale getirmektedir” denilmiştir.
   • İkinci olarak, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Hakkında KHK’nin kesinti oranlarını belirleme yetkisini Cumhurbaşkanına veren 15/2’ncü maddesinin üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verilmiştir. Kuralda, Cumhurbaşkanına verilen bu yetkinin kullanılabilmesi için objektif bir ölçüt belirlenmediği gibi genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından ayrılacak paylar üzerinden hesaplanacak kesinti tutarının ne kadar olacağına ilişkin alt ve üst sınırların da öngörülmediği görülmektedir. Kararda, “…herhangi bir ölçüt ve sınır belirlemeksizin Cumhurbaşkanınca belirlenmesine imkân tanıyan kural, belirlilik ilkesi ve yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi ile yerel yönetimlerin özerkliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır.
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili hakkında tahsilat iç genelgesi yayımlanmıştır.
  Bu genelgeye göre matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler ile işletme kayıtlarını düzelten mükelleflerin, tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü içinde bulunmaları nedeniyle 7143 ve 7326 sayılı Kanunların;

  • 5. maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin,
  • maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin,
  • 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 Kasım Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu yayınlanmıştır.
  • Linkten raporu detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
 • Youtuber vergisi olarak bilinen uygulamaya ilişkin ayrıntılar Tebliğ Taslağı ile duyurulmuştur.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesinde sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına yönelik Tebliğ Taslağının geliştirilmesine ilişkin görüş ve önerilere açılmıştır.
  • Tebliğde ücret gelirlerine ilişkin vergilemenin esas ilkeleri, getirilen istisnanın kapsam ve uygulaması, asgari ücretli olarak çalışanlarda, asgari ücretin üzerinde çalışanlarda birden fazla işverenden ücret alınması durumunda, özel kanunlarında yer alan teşvik ve istisna kapsamındaki ücret ödemelerinde uygulamanın nasıl yapılacağını ayrıntılı örneklerle açıklamaktadır.
  • Tebliğde ayrıca, yıllık beyanname verilmesi halinde istisnanın nasıl uygulanacağı ve kaldırılan AGİ ve diğer ücretlilerle ilgili düzenlemeler de yer almaktadır.
  • Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.
 • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki listede yer alan mallar için 25/12/2021 tarihinden itibaren 21/12/2021 tarihli ve 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları belirlenmiştir.
  • Ayrıca, 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 3’üncü maddesi uyarınca; motorin, propan, bütan ve L.P.G. isimli mallarda kamuoyunda bilinen adıyla Eşel-Mobil Sistemi, aynı Kararın 2’nci maddesinde belirlenen ÖTV tutarlarına ulaşılması nedeniyle 25/12/2021 tarihi itibarıyla sona ermektedir.

Eşel-Mobil Sistemi ne demek?

Akaryakıtta vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçilmesini sağlar. Son dönemde akaryakıt fiyatları açısından adından söz edilen Eşel-Mobil Sistemi, tüketicilerin satın alma gücünün korunmasını sağlayan bir sistemdir.

Eşel Mobil Sistemi, ilk defa 17 Mayıs 2018 ve 8 Ocak 2019 tarihleri arasında uygulandı. İkinci bir uygulama ise 13 Mart 2019 tarihinde LPG ile başladı. Bu sistem, akaryakıt fiyatı bir miktar artmış olsa bile satış fiyatına yansımamasını sağlamaktadır.

ÖTV tutarları tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 • 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 39 Seri no.lu tebliğ ile, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.
  • Bu tebliğ kapsamında yapılan değişiklikle;
   • İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir.
 • Bazı menkul sermaye gelirlerinde uygulanan tevkifat oranlarına ilişkin uygulama süresi uzatılmıştır.
  • 16 Aralık 2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4921 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmıştır.
  • Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2’nci ve geçici 3 üncü maddelerinde yer alan 31/12/2021 ibareleri 31/3/2022 şeklinde değiştirilmiştir.
  • 29/9/2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/3/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır.
  • 22/12/2020 tarihli ve 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/3/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır.
  • Mevduat Faizlerinden Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  • Enflasyon oranına bağlı değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
   • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
   • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
   • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
    • Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tarımsal desteklerden kesilen stopajların iadesi

 • İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla Tarımsal Destek Ödemeleri Kapsamında Gelir Vergisi Kesintisi İade Talep Dilekçesi başvuru işlemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla yalnızca hak sahibi kendi adına yapılan kesintilere ilişkin başvuruda bulunabilecektir. İade talebinin vekil, veli, vasi, mirasçı vb. sıfatıyla yapılacak olması halinde başvurunun ilgili Vergi Dairesine fiziki ortamda (elden, posta vb.) yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Başvuru yapacak mükelleflerin yapması gereken işlemleri açıklamak üzere düzenlenen kılavuz yayınlanmıştır.
 • İnternet Vergi Dairesi, 17.12.2021 tarihinde yapılan, Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun (Bildirim Formu) Doldurulmasına ilişkin duyuruda; çok uluslu işletme gruplarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar belirtilmiştir:

Bildirim formunun “Bölüm 1: Nihai Ana İşletme/Vekil İşletme Bilgileri” başlıklı bölümünde yer alan;

  • Nihai Ana İşletme sütunu, bildirim formu veren tüm işletmeler tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
  • Vekil İşletme sütunu, nihai ana işletme adına tüm dünyada raporlama yapmak üzere, nihai ana işletme tarafından tayin edilmiş bir işletme olması durumunda doldurulmalıdır.
  • Nihai ana işletmenin Türkiye’de bulunduğu durumda, vekil işletme sütunu boş bırakılmalıdır.
 • Bir takvim yılı içinde gerçekleşen gayrimenkul ve/veya ttaşıt alım-satımından elde edilen kazançların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından nasıl vergilendirileceği, ticari kazanç mı, değer artış kazancı mı olduğu sorularının cevap bulduğu açıklamaların yer aldığı “Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü” GİB sayfasında kullanıma sunulmuştur.

Defter ve Belge Düzeniyle İlgili Yenilikler

 • GİB tarafından hazırlanan, Elektronik Arşiv (e-Arşiv) uygulamasına (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Dekont, e-Döviz Alım / Satım Belgesi (DAB ve DAS), e-Adisyon Belgesi) başvuru yapacak mükelleflerin yapması gereken işlemleri açıklamak üzere düzenlenen kılavuz, güncellenerek Aralık 2021 versiyonuyla tekrar yayımlanmıştır.
 • 2022 hesap döneminden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellef statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin, 01.01.2022 tarihinden itibaren portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak “2022 Yılı Karşılama Ekranına” onay vermesi ve “Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → 2022 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap” adımlarını uygulayarak “2022 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.
 • Defter-Beyan Sistemini öteden beri kullanan mükelleflerin “2022 Yılı Defter İşlemlerinin” aktif duruma getirilmesi için yeniden başvuru yapmalarına gerek bulunmamakta olup, 01.01.2022 tarihinden itibaren karşılama ekranına onay vermek suretiyle “2022 Defter İşlemlerini” aktif duruma getirmeleri yeterlidir.
 • 2022 hesap döneminden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden, 01.01.2022 tarihinden itibaren başvuru yapmaları ve portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden “2022 Yılı Karşılama Ekranına Onay” vermeleri ve “Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri” menüsünden “Defter Durum” kontrollerini yapmaları gerekmektedir. Mükellefiyet ve defter durumunu dikkate alarak, 2022 hesap dönemi öncesinde bilanço usulüne göre defter tutulan hesap dönemleri için (2022 hesap dönemi hariç) “Bilançoya Geçiş Yap” işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

SGK & İŞKUR        

2022 yılı asgari ücreti Resmî Gazete’de yayımlandı.

 • 17 Aralık 2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 01/01/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücret tutarı 166,80 TL olarak yayınlanmıştır.
 • Buna göre, geçen yılın günlük brüt asgari ücret tutarına göre (119,25 TL) yıllık artış oranı %39,87’dir.
 • Yayımlanan günlük brüt asgari ücret, 5510 Sayılı Kanun’a göre sigorta primine esas kazanç günlük alt sınırı olduğundan 2022 yılı sigorta primine esas kazanç alt ve üst sınırları da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
DönemiGünlük Kazanç Alt SınırıAylık Kazanç Alt SınırıGünlük Kazanç

Üst Sınırı

Aylık Kazanç

Üst Sınırı

01.01.2022- 31.12.2022166,805.004,001.251,0037.530,00

 Zorunlu bireysel emeklilik sistemine yeniden dahil olma zorunluluğu kaldırıldı.

 • Buna göre, zorunlu bireysel emeklilik sisteminden 2017 yılı içinde cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.
 • 29 Aralık 2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4980)” gereğince, “Çalışanların emeklilik planına yeniden dahil edilmesi” hususundaki ilgili yönetmeliğin aşağıdaki 8/c maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • “MADDE 8/C-(1) Daha önce işverenleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanlar, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilir. Bakanlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 5 yıla kadar artırmaya yetkilidir.”

2022 yılı arabuluculuk asgari ücret tarifesi yayımlandı.

 • 2022 yılı arabuluculuk asgari ücret tarifesi 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Linkteki tarifede, tarafların arabuluculuk nezdinde anlaşması halinde, arabulucuya ödenecek ücretler belirtilmiştir.

Yabancı uyruklu çalışma izinleri 2022 yılı harç tutarları yayımlandı.

 • 21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) ile yabancı uyruklu çalışma izinleri 2022 yılı harç tutarları belirlenmiştir.

Buna göre;

  • Süreli çalışma izin belgesi tutarı (1 yıla kadar -1 yıl dahil- bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır) 1.386,20 TL,
  • Süresiz ve bağımsız çalışma izin belgesi harç bedelleriyse 13.867,40 TL olarak belirlenmiştir.

Teşvik & Ar-Ge

 • Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Aralık 2021 tarih ve 31703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birime gönderilen tarımsal işletmelere yapılacaktır.
  • Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak Tebliği ekinde yer alan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacaktır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecektir.
  • 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaktır.
  • Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları dışında yürütülen çalışmalara ilişkin önemli düzenlemeleri içeren 7346 sayılı Kanun 25 Aralık 2021 tarih ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Söz konusu Kanun’un 20. ve 28. maddeleri ile;
   • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetlerin, merkezler ve bölge dışında geçirilebilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yüzde 50 artırma yetkisi yüzde 75’e çıkarılmış olup, Cumhurbaşkanı söz konusu oranı tekrar kanuni oranına kadar indirebilecektir.
   • Söz konusu düzenleme 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2022 yılında sunulacak olan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvurularının 01-31 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştur.
  • VAP başvurularında; yıllık 1.000 TEP ve üzeri enerji tüketimine sahip endüstriyel işletmeler için aşağıdaki kriterler uygulanacaktır.
   • Ön görülen yatırım bedeli 500.000 TL ve üzeri olan ve geri ödeme süresi iki yıl ile beş yıldan az (2 yıl dahil ve 5 yıl hariç) olan verimlilik artırıcı proje başvuruları kabul edilecektir.
   • Elektrik motorlarının verimlisiyle değiştirilmesi projelerinde, etiket gücü 11 kW’ın altında olan motorlar için VAP başvuruları kabul edilmeyecektir. Bir prosesin parçası olup sistem içinde değerlendirilen ve/veya DHS ile kontrol edilen motorlar için bu koşul aranmaz.
   • Aydınlatma projeleri ve ısı yalıtımı projeleri kabul edilmeyecektir.
 • KOSGEB, imalat sanayii sektörlerinde Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek amacıyla proje teklif çağrısına çıkmıştır.
  • Söz konusu çağrıya orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmeler ve sadece KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) işletmeler başvurabilecek olup, girişimciler başvuru yapamayacaktır.
  • Çağrı kapsamında belirlenen destek üst limitleri şu şekildedir;
   • Mikro İşletmeler için                           : 900.000 TL
   • Küçük İşletmeler için                          : 1. 500.000 TL
   • Orta Büyüklükteki İşletmeler için : 6.000.000 TL
  • Son başvuru tarihi 08 Şubat 2022 olarak belirlenmiştir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Tebliğin amacı; kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Endüstri Bölgeleri Kanunu’na göre yatırılması gereken tutar Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi için düşük oranlı olarak belirlenmiştir.
  • 4935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla gerekli izin, onay ve ruhsatlar verilmeden önce başvuruda bulunan yatırımcının yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca belirlenen oran dâhilinde hesaplanan tutar söz konusu bölge için binde 1 olarak belirlenmiştir.
 • Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tanımları değiştirilmiştir.
  • Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  • Yapılan değişikliğe göre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri; turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan veya doğal, tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, korunması ve geliştirilmesinde kamu yararı bulunan yörelerde, koruma kullanma dengesi gözetilerek sektörel kalkınmanın sağlanması ve turizm sektörünün plânlı ve kontrollü gelişiminin sağlanması amacıyla yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı Kararıyla tespit ve ilân edilen alanları,
  • Turizm Merkezleri ise kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte, bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı Kararıyla tespit ve ilân edilen alanları ifade etmektedir.
 • Cazibe Merkezleri Desteklerinin süresi uzatılmış ve 21. Sıra olarak Sivas ili eklenmiştir.
  • Kararın uygulaması 31 Aralık 2021’den 31 Aralık 2022’ye uzatılmıştır. Ayrıca, kararda geçen 24 ile ek olarak, Sivas da kapsama alınmıştır. (Demirağ OSB’de gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları)
 • Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Yapılması Kararında ve Tebliğinde düzenlemeler yapılmıştır.
  • Düzenlemeler 18 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Cumhurbaşkanı Kararı 26 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Kararda enerji desteği ödemesi, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması ve kısmi tamamlama işleminin hangi şartlarda yapılacağı konusuna ilişkindir.
 • Bursa’da yapılacak batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına en kapsamlı teşvik olan Proje Bazlı Süper Teşvik verilmesine karar verilmiştir.
  • Asgari ücretin 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle nitelikli personel desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopaj desteği, vergi indirim, iade ve muafiyetleriyle, hibe desteği ve yatırım yeri tahsisi öngörülmüştür.
  • 10 yıl olarak öngörülen yatırım süresi sonunda 30 milyar TL toplam sabit sermaye yatırım tutarı ile tamamlanacaktır.
  • Her yıl YMM raporuyla belli tutarda Ar-Ge harcaması yapıldığının tevsik edilmesi gerekmektedir.

Finans & Para

 • TCMB tarafından 2022 yılı para ve kur politikası metni yayımlandı.
  • 16 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat Yönetmeliğine ilişkin değişiklik ile Yönetmeliğe “dijital ortam” tanımı eklenmiş ve kredi kuruluşlarının, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği Fon tarafından belirlenecek açıklamayı şubelerinin görünen bir yerinde ve dijital ortamda ilan etmek zorunda oldukları hususu eklenmiştir.
  • TMSF almış olduğu 24 Aralık tarihli bir kararla 150binTL olan sigortaya tabi mevduat veya katılım fonu tutarını 200binTL olarak güncellemiştir.
 • BDDK tarafından bu yıl yayımlanan Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik 1 Ocak 2022 yerine 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  • Yönetmelik banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasları belirlemektedir.
  • Yönetmeliği detaylı görüntülemek için lütfen tıklayınız.
  • Ülkemizde yapılan yeni düzenlemelerin çoğunlukla erteleniyor olması, hazırlık sürecinin yeterliliği yanında ülke olarak uyum konusundaki iştah ve yeteneklerimizi de sorgulamamıza neden olmaktadır.
 • BDDK yayımladığı iki Yönetmelikle Bankaların Öz kaynakları ile Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Yönetmeliklerinin yürürlüğe giriş tarihlerini yeniden belirlemiştir.
 • 24 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
  • Tebliğde, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre;
   • Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır.
   • “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacaktır.
   • “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecektir.
   • “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” 3, 6 ve 12 ay olmak üzere 3 farklı vadede olacaktır.
 • 29 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de Altın Hesaplarından Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
  • Tebliğde, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Buna göre,
   • 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.
   • Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılır.
   • Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.
   • Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.
 • 29 Aralık 2021 tarihinde BDDK Dijital Bankalar ve Servis Modeli Bankacılığı hakkında duyuru yapmıştır. BDDK tarafından yapılan bu açıklamaya göre;
  • Dijital bankaların, şubesi olmadansadece dijital kanallar üzerinden hizmet verebileceği belirtil
  • Yalnızca dijital kanallar üzerinden müşterilerine hizmet verecek olan bu bankalar, BDDK’ya başvurarak gerekli izinleri almaları halinde gelecek yıldan itibaren sektörde faaliyet göstermeye başlayabilecek.
  • Şube olmaksızın sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek bu bankaların hayatımıza girmesi ve servis bankacılığı yoluyla inovatif sayısız iş modeline imkân sağlaması, ülkemizin finans sektörü ve fintek ekosisteminin gelişimi için önemli bir dönüm noktası olacağı ifade edildi.
 • Türkiye ile Çin MASAK birimleri arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda finansal istihbarat değişimi hakkında bir Mutabakat Muhtırası imzalanmış ve Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanmıştır.

TİCARİ DÜZENLEMELER

 • 22/12/2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de 2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.
  • Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 95 lira ile 2 bin 218 lira arasında değişmektedir. Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 2 bin 757, değişiklikler için 2 bin 960 liraya kadar ödeme yapılabilecektir.
  • Bu Tarife 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türkiye ile Lesotho ülkesi arasında imzalanan Ticaret ve Ekonomik İş birliği Anlaşması onaylanmıştır.
  • Anlaşma, benzer anlaşmalar gibi, ticaret ve ekonomik iş birliğinin geliştirilme yöntemlerini, en çok kayrılan ülke prensibini, ticaretin kolaylaştırılması önlemlerini, ödeme yöntemi, geçici ithalat, bilgi teatisi, karma ekonomik komisyonun teşkili, uluslararası yükümlülükler, anlaşmazlıkların halledilmesi, yürürlük ve fesih konularını düzenlemektedir.
 • Türkiye ile Vietnam arasında imzalanan Gümrük Konularında İş birliği ve Yardım Anlaşması onaylanmıştır.
  • Anlaşmada iki ülkenin yardım, bilgi ve belgelerin paylaşımı, anlaşmanın kapsamı, özel yardım, taleplerin uygulama şekli, yardıma ilişkin özel durumlar, hassas eşyaya ilişkin özellikli durumlar, gümrük soruşturmaları, bilgi ve belgelerin kullanımı, yardıma ilişkin istisnalar, teknik yardım, yapılan masraflar, anlaşmazlıkların giderimi, anlaşmanın yürürlüğe giriş ve fesih yöntemi ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
 • Türk Gümrük Tarife Cetveli güncellenmiştir.
  • 1958 yılından beri uygulanan standart tarife ülkemizce de 1964 yılından beri takip edilmekte olup, dış ticaret düzenlemeleri ve özellikle ÖTV tutar ve oranlarının belirlenmesinde büyük önem arz etmektedir.
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde öngörülen uyum süresi 31 Aralık 2021 yerine 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir.
  • Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama başlıklı geçici madde 4’e göre maddede belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2024 tarihinden önce yapacakları sertifika başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Sınır ticaretini düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararından (4874 sayılı) sonra ayrıntıları düzenleyen 2021/11 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
  • 2016 tarihli bir önceki uygulamayı kaldıran Karar ile Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Urfa, Antep, Kilis ve Hatay sınır illerinden yapılan sınır ticareti düzenlenmiştir.
  • Karara göre il değerlendirme komisyonları tarafından yürütülen bu işlemde sınır ticareti belgesi esas alınır. Tutar olarak yarısı tarım yarısı sanayi ürünleri olmak üzere her bir komşu ülke için yıllık 150milyon ABD doları ticarete izin verilmektedir.
  • Tebliğe göre İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, bu Tebliğ hükümleri dikkate alınmak suretiyle Valilikçe yürürlüğe konulan yönergede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde aynı takvim yılı içerisinde tekrar dağıtılabilir.
  • Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde, ilgili sınır illeri için nüfusları oranında CIF ithal kıymeti üzerinden belirlenen ithalat değer limitleri ile birlikte sınır ticareti kapsamında ithalatı uygun görülmeyen tarım ve sanayi ürünleri ve bazı hassas tarım ürünleri ithalatının serbest olduğu dönemleri gösterir listeler ile bazı hassas ürünler için belirlenen birim fiyatlara ilişkin hazırlanan listeler Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayının sonuna kadar ilgili Valiliklere bildirilir.
  • İthalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olan veteriner ilaçları, veteriner biyolojik ürünleri ve bunların bileşimine giren veya üretiminde kullanılan etkin maddelerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmez.
 • Cep telefonlarının taksitle satış esaslarında tutarlar ve taksit adetleri güncellenmiştir.
 • İhracı kayda bağlı mallar listesine “şeker” eklenmiştir.
 • EPDK tarafından Tebliğde yapılan bir düzenleme ile rafinerici ve dağıtıcılar için etanol harmanlama yükümlülüğü hesabı 2021 ve 2022 yılları için topluca dikkate alınacaktır.
 • Gümrük Yönetmeliğinde, geçici depolama işlemleri, gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi olması, geçici ithale tabi ticari bazı eşyaların kullanımı ile ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer Mevzuat

Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarca 2022 yılı için uygulanacak ücret tarifeleri açıklandı

 • Resmî Gazete’nin 29.12.2021 tarihli sayısında SPK tarafından yayımlanan tarifeye göre, 2022 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücretleri; konut ve işyerleri için, gayrimenkulün brüt alanı esas alınarak 1.092 TL ile 3 bin 678 TL arasında değişen tutarlarda belirlendi.
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2022 tarihinden itibaren %36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır.
 • Tüketici hakem heyetine başvuruda parasal sınırlar yeniden belirlendi.
  • Buna göre, 2022 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 10 bin 280 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 10 bin 280 TL ile 15 bin 430 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri‘ne başvurulacak.
 • 2022 yılı için bilirkişilik faaliyetine ilişkin ücretler belli oldu. En düşük ücret 290 lira olarak belirlendi.
  • Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 290 lira, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290 lira, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290 lira, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480 lira, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 385 lira, asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580 lira, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480 lira, cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 290 lira, sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 290 lira, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480 lira, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580 lira, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 610 lira, Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 770 lira ödenecek.
 • 24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de 2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.
  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 61 hükmüne dayanılarak hazırlanan bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25,00 ila 63,00 TL arasında ücret ödenir. Ayrıca tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır. Bununla birlikte, tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.
 • Tütün, tütün ürünleri, alkollü içkiler vb ürünlerin üretim, satış ve dağıtımına ilişkin uygulanan bazı izin, uygunluk ve yetki belgesi ile ruhsat için alınan tutar ve bedeller Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılı için yeniden belirlenmiştir.
 • Adalet Bakanlığı, 2022 lisanslı yediemin depoları asgari ücret tarifesini yayınladı.
  • Vatandaşın borçları nedeniyle haczedilen malların tutulduğu depolar olarak bilinen yediemin depoları için yeni zamlı ücret tarifesi açıklandı.
   • Tarifenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
 • İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ 28 Aralık 2021 tarihli ve 31703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlandı.
  • Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2022’den itibaren 87 TL ile 1.637 TL arasında olacak.
  • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 138 TL – 44 bin 280 TL olarak belirlendi.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yeni Yayımlanan Karar Özetleri web sayfalarında yer almaktadır.
 • KGK tarafından “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Webinar Eğitim Paketi” ilgililerine duyurulmuştur.
  • Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir.
   • BOBİ FRS, Kurumca 2017 yılında yayımlanmış olup 2021 yılında güncellenmiştir. Günümüzde yaklaşık 4000 işletmenin kullandığı BOBİ FRS’ye farkındalığın artırılması amacıyla Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından BOBİ FRS Webinar Eğitimleri düzenlenecektir. Eğitimler BOBİ FRS’nin hazırlanması aşamasında katkıları bulunan KGK Uzmanları tarafından verilecektir.

Kamu İhale Kurumunun Önemli Kararları

 • Kamu İhale Kurulunun 08/12/2021 tarih ve 2021/DK.D-352 sayılı kararı ile, “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi” konulu 05/03/2020 tarih ve 2020/DK.D-56 sayılı Kurul kararının 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren iptaline, anılan tarihte ve sonrasında ilanı veya duyurusu yapılacak ihalelerde iptal edilen karar eki listedeki işler bakımından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde yer alan kuralların dikkate alınmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, ilan veya duyuru tarihi 20 Aralık 2021 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde anılan Yönetmelik hükümlerinin dikkate alınması gerektiğini bildirmişlerdir.
 • 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir kısmı 20/12/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Söz konusu değişikliklerle idari şartnamelerde ve bazı standart formlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yürüttükleri mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile danışmanlık hizmet alımı ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen işlere ilişkin fiyat farkı hesabına dair esas ve usullerde değişiklik yapılmasına yönelik Kurum tarafından “FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR TASLAĞI” hazırlanmıştır. Taslağa ilişkin görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formuna uygun olarak 31 Aralık 2021 günü mesai bitimine kadar kikduzenleme@kik.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir