Makale Slider-tr Uncategorized Yayınlar

2021-112 / 2022 Yılında Uygulanacak Vergi Oranları ve Tutarlar

Tarih  : 23 Aralık 2021

No       : 2021-112

Konu  : 2022 Yılında Uygulanacak Vergi Oranları ve Tutarlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile bu oran ilan edilmiş bulunmaktadır.

Bu defa 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazetede 2022 yılında uygulanacak vergi oran, tutar ve tarifelerine ilişkin Tebliğler Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

İlgili genel tebliğlerin içeriğini ve bazı rakam ve tutarları sizler için özetledik.

1.MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 70) DEĞERLİ KAĞITLAR

1/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedelleri yeniden tespit edilmiştir. Önemli gördüğümüz bazı değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

Değerli Kâğıdın CinsiBedel (TL)
a. Sürücü belgeleri280,00
b. Aile cüzdanları200,00
c. Pasaportlar225,00
d. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı37,50
e. Motorlu araç tescil belgesi250,00

Söz konusu Genel Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

2.ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun engellilerin istisna kapsamında taşıt alımında istisnayı düzenleyen (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde belirlenen, istisna kapsamında alınabilecek taşıtların değerinin üst sınırına ilişkin tutarlar belirlenmiştir. 2021 yılına ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranında (%36,20) arttırılarak 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 450.500 TL olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

3.ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 20)

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu ÖİV tutarı 2022 yılı için 117,00 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

4.KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 39)

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafındaki “2021 yılı için 18.900 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “2022 yılı için 25.700 TL” ibaresi eklenmiştir.

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Sınırı 2022 Yılı işlemleri içinde 25.700 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

5.KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 38)

Kullanılmış cep telefonları, yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yalnızca tanımlanmış yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından indirimli KDV uygulanarak teslim edilebilecek.

Tebliğle, yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 1 olarak belirlenen KDV oran uygulamasına da açıklık getirildi.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

6.VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 

Veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisine esas olan matrah dilim tutarları yükseltildi, istisna tutarları da yeniden belirlendi.

Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk                                    500.000         TL için110
Sonra gelen                  1.200.000         TL için315
Sonra gelen                  2.500.000         TL için520
Sonra gelen                  4.900.000         TL için725
Matrahın                       9.100.000         TL’yi aşan bölümü için1030

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

7.BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 54)

1/1/2022 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

8.MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 54)

Diğer vergi ve cezalardan farklı olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yeni yıl zammı %25 olarak belirlenmiştir.

Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre 1-3 yaş arası otomobillerde en düşük MTV tutarı 1.300 TL, yine aynı yaş grubundaki otomobillerde en yüksek MTV tutarı 62.633 TL’ye çıkmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

9.DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 66)

2021 yılı için yeniden değerleme oranına göre her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk lirası olmuştur.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

10.EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 80) 

2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42’nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 oranında artırılması suretiyle 6.173.000 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

11.HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 89) 

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

12.HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90)

Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD doları = 13,77 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

13.GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 317) 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2021 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre;

 • 2022 yılına ilişkin olarak; kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 8.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 200.000 TL,
 • İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 34 TL,
 • İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 17 TL
 • Engellilik indirimi tutarları;
  • Birinci derece engelliler için      2.000 TL,
  • İkinci derece engelliler için        1.170 TL,
  • Üçüncü derece engelliler için        500 TL olarak belirlenmiştir.

193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 • 32.000 TL’ye kadar                                                                                                      %15
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası                                                %20
 • 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde
  250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası                                          %27
 • 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde
  880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası                                       %35
 • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası                  %40

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

14.VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 534)

2022 yılı için uygulanacak olan hadler ve tutarlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Önemli gördüğümüz bazı maddeleri sizler için aşağıdaki şekilde bir araya getirdik.

Fatura kullanma mecburiyeti2.000 TL
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar2.000 TL
Şüpheli alacak tutarı4.000 TL

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir