Sirküler Makale Slider-tr Yayınlar

2021-106 / Kasım 2021 İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

No       : 2021-106

Tarih  : 30 Kasım 2021

Konu  : Kasım 2021 İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

En son Kasım ayının ilk on beş gününde gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk.

Özenle hazırladığımız bültenimizi kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Her ay yayımladığımız ve sizlerden yoğun ilgi ve teveccüh gören bülten formatını daha kolay okunması için ilk 15 gün ve ikinci 15 gün olarak yayımlamaya başladık. Bu konuda sizlerden gelecek geri bildirimlere önem veriyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Şimdi Kasım ayının ikinci yarısındaki gelişmeleri, önce başlıklar, daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler halinde sizlere sunuyoruz.

Sonbaharı geride bıraktığımız ve yavaş yavaş soğuk kış aylarına girmeye başladığımız şu günlerde sağlığınıza dikkat etmenizi temenni ediyor ve keyifli okumalar diliyoruz.

Vergi

 • Yeniden değerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak belirlenmiştir.
  • 2021 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak belirlenmiş olup, söz konusu oranın belirlendiği 533 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 27 Kasım 2021 tarih ve 31672 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.
  • Yeniden değerleme 2021 yılı için yüzde %9,11 olarak ilan edilmişti, 2022 yılı için %36,20 olarak ilan edilen oran 2002 yılından bu yana belirlenen en yüksek oran olarak kayıtlara geçmiştir.
  • Ancak Cumhurbaşkanı’nın %36,20 olarak belirlenen yeniden değerleme oranını 1 Ocak 2022 tarihine kadar % 50 oranında düşürme veya % 50 oranında arttırma yetkisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın bu yetkiyi kullanıp kullanmayacağı ise büyük merak uyandırmaktadır.
  • İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • GİB’in 15 Kasım 2021 tarihli duyurusuyla, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgileri ile TÜRMOB sistemlerinde yer alan sözleşme bilgileri kontrol edilerek beyannameler alınacaktır.
 • Avukatlık Hizmetlerinde %8’lik KDV uygulaması genişletilmiştir.
  • Bazı hukuki süreçler için öngörülen indirimli oran uygulaması adli yardım ve adli müzaheret için de geçerli olacaktır. Buna göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için KDV indirimli oranda uygulanacaktır.
 • 509 sıra numaralı VUK Genel Tebliğ Taslağı ile e-fatura uygulamasına geçiş için geçerli olan limitler düşürülecektir.
  • Taslak ile farklı faaliyet türleri için daha düşük limitler belirlenmiş olacaktır. Ayrıca e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-gider pusulası için de değişiklikler öngörülmüştür.
  • Tebliğ taslak halde olup yayımlandığında detaylarıyla ilgili bilgi vereceğiz.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı (316) ile çiftçilere yapılacak stopaj iadesinin usul ve esasları belirlenmiştir.
  • 7338 sayılı Kanunla yargı kararları da dikkate alınarak 1 Ocak 2016 tarihinden sonra kesilen gelir vergisi stopajları belli şartlarda başvuranlara iade edilecektir.
  • Tebliğ taslak halde olup yayımlandığında detaylarıyla ilgili bilgi vereceğiz.
 • Türkiye ile Venezuela arasında imzalanan Çifte Vergileme Anlaşmasının yürürlük tarihi 14 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir.
  • Belirlemeyi yapan 4835 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Söz konusu kararname ile Türkiye ile Karadağ arasındaki “Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşması’nın yürürlük tarihi de 17 Mart 2020 olarak belirlenmiştir.

SGK & İŞKUR

 • SGK tarafından, vefat eden gerçek kişi işyeri işverenlerinin e-bildirge şifrelerinin pasife alınması konulu genel yazı yayımlanmıştır;
  • Gerçek kişi işveren ile e-bildirge kullanıcısının farklı kişi olması halinde, ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100’üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.
  • Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-Bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.
 • İŞKUR aktif işgücü hizmetleri genelgesi güncellenmiştir.
  • Genelge’nin 83’üncü sayfasındaki “16. İstihdam taahhüdü verilerek kontenjan artırım talebinde bulunulabilmesine ilişkin uygulama esasları” maddesine “Söz konusu istihdam taahhüdünün 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar olması zorunludur.” hükmü eklenmiştir.
 • Ekim/2021 dönem sonu itibarıyla İŞKUR işsizlik sigortası fonu varlığı 88 milyar 690 milyon 670 bin TL olmuştur.
  • 2021 Ekim dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 383.115 kişiye 555.958.295 TL işsizlik ödeneği ödemesi yapılmıştır.

Teşvik & Ar-Ge

 • Ar-Ge Uzaktan Çalışma konusu dahil çok sayıda kanunda değişiklik öngören Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuştur. Yasa Teklifi 1 madde ilave redaksiyonlarla birlikte Komisyonda kabul edilmiştir.
  • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16 Kasım 2021 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.
  • Kanun Genel Kurul’da görüşülecek olup, teklif esas komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmüştür. Komisyon Raporu için tıklayınız.
  • Kanun Teklifiyle;
   • Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması,
   • Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle, teknokentlerde uygulanan uzaktan çalışma modelinde teşvikli oranın %20 yerine %75 olarak belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi,
   • Teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanların hapis cezasıyla cezalandırılması,
   • Orman içi suların balık yetiştiriciliğinde kullanılmasına ve midye ile istiridye üretiminde zorunlu olarak karada kurulması gereken yapıların kıyıda bulunan orman alanlarında da kurulabilmesine yönelik düzenleme yapılması,
   • Proje bazlı süper teşvik olarak bilinen yatırım teşviklerinde arazi tahsisinin 49 yıllık irtifak hakkı tesisi yoluyla yapılması,
   • EPDK bünyesinde Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığının kurulması ve buna bağlı olarak yeni kadro ihdasının yapılması ve
   • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirilen futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili internet sitesinin internet trafiği bant genişliğinin daraltılması veya ihlalin gerçekleştiği kısma ilişkin erişimin engellenmesine yönelik düzenleme yapılması öngörülmektedir.
  • Ayrıca Teklif ile aşağıdaki kanunlarda da bazı düzenlemeler yapılmaktadır.
   • Ölçü ve Ayarlar Kanunu
   • Özelleştirme Kanunu
   • Kooperatifler Kanunu
   • Orman Kanunu
   • Mesleki Eğitim Kanunu
   • Elektrik Piyasası Kanunu
   • Doğalgaz Piyasası Kanunu
   • Türk Petrol Kanunu
   • Enerji Verimliliği Kanunu
   • Yenilenebilir Enerji Kanunu
   • Türkiye Futbol Federasyonu Kanunu
   • Sosyal Sigortalar Kanunu (5510)
   • Kalkınma Ajansları Kanunu
  • ERA-CoBioTech, uzmanlar için açık çağrı başlatmıştır.
   • ERA-CoBioTech Ufuk 2020 programı altında desteklenen, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürülebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası iş birliği projelerinin desteklenmesini amaçlayan bir programdır.
   • Program, yalnızca araştırma projeleri için Ar-Ge finansman kaynağı olmaktan ziyade, bilim ve teknolojiyi gerçek pazar fırsatlarına dönüştürebilmeyi ve araştırma sonuçlarından en yüksek faydayı sağlamayı da hedeflemektedir.
   • Bu stratejik plan çerçevesinde açılan bu yeni çağrı ile CoBioTech kapsamında desteklenen projelerin çıktılarını değerlendirmek ve biyoteknoloji konusunda ortak bir politika özeti geliştirmek için iki farklı profilde uzman seçmek amaçlanmıştır.
   • Detaylı bilgi için tıklayınız.

Finans & Para

 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik yenilenmiştir.
  • 2008 tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve geçiş dönemi için geçiş hükümlerini düzenleyen Geçici Madde 1 yürürlüğe konulmuştur.
  • Yönetmelik esas olarak bu şirketler için, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve aktüerya sistemlerine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelikte iç sistemlerin kurulmasına ilişkin yönetimin sorumluluk ve yetkileri, denetim komitesi üyelerinin nitelikleri, yetki ve sorumlulukları ve komitenin iç kontrol, risk, aktüerya, iç denetim sistemleri ile bağımsız dış denetim fonksiyonuna ilişkin görevleri tanımlanmaktadır. Bölümler itibariyle iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya, iç denetim fonksiyonları sistematik bir yaklaşımla ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Bankalar Birliği arasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
  • Toplantıda küresel ve yurtiçi ekonomi, piyasalar ve bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşülmüş olup, bu alanlarda yapılan uygulamaların daha verimli hale getirilmesine yönelik istişarede bulunulmuştur.

Ticari Düzenlemeler

 • İcra ve İflas Kanunu ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5. Yargı Paketi TBMM’de yasalaşmış olup, 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genel Kurul’da 4 madde daha ilave edilmiştir.
  • Kanun Teklifi 24 Kasım 2021 gününde yapılan Genel Kurul’da kabul edilmiştir.
  • Özet olarak, Kanun ile;
   • İcra işlemlerine ilişkin açık artırmanın daha önce mezat salonlarında yapılan bölümü de dahil olmak üzere bütünüyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi,
   • Haczedilen taşınır malların satış isteme sürelerinin taşınmazlarda olduğu gibi bir yıl olması, hacizli malların kıymet takdiri ile satış giderlerinin tarifeyle belirlenmesi, hacizli mallarla ilgili satış talebiyle birlikte tarifeyle belirlenecek giderin ödenmesinin zorunlu olması,
   • Giderin yatırılmaması halinde satış talebinin vaki olmamış sayılması, sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılmasının zorunlu olması,
   • Borçlunun haczedilen malını rızaen satmasına imkân verilmesi,
   • Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam veya tedbir kararlarının icra sisteminin dışına çıkartılması ve bu işlemlerin Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince, taraflara mali bir küflet yüklenmeksizin yerine getirilmesi ve
   • Çocuğun velayet hakkına sahip anne veya babanın kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerini yerine getirmemesi halinde ve çocuğun menfaatine aykırı olmamak şartıyla velayet sahibinin değiştirilebilmesi, çocukla ilişki kurulmasıyla ilgili ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler, bu teslim emrini engelleyenler ve kendisine teslim edilen çocuğu ilam veya tedbir kararında belirtilen sürenin bitiminde belirlenen yere getirmeyenlerin disiplin hapsi ile cezalandırılması öngörülmektedir.
   • Bu yıl içerisinde bu Kanun’da yapılan ikinci değişiklik olacaktır. Bu yıl içinde çıkan 7327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler için linkten ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir