2021-105 / Kasım 2021 İlk Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler
Slider-tr Sirküler Yayınlar

2021-105 / Kasım 2021 İlk Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

No       : 2021-105

Tarih  : 15 Kasım 2021

Konu  : Kasım 2021 İlk Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

En son ekim ayının ikinci yarısında gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk. Özenle hazırladığımız bültenimizi kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Her ay yayımladığımız ve sizlerden yoğun ilgi ve teveccüh gören bülten formatını daha kolay okunması için ilk 15 gün ve ikinci 15 gün olarak yayımlamaya başladık. Bu konuda sizlerden gelecek geri bildirimlere önem veriyoruz.

Şimdi kasım ayının ilk yarısındaki gelişmeleri, önce başlıklar, daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler halinde sizlere sunuyoruz.

Vergi

 • Dahilde İşleme Rejimi (2021/10) Tebliği ile (6 Kasım 2021) ihracat hesabı kapatılmamış işlemlerde mükelleflere 2 ay daha ilave süre verilebilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Bu haktan faydalanabilmek için yılın sonuna kadar Ticaret Bakanlığına başvurulması gerekmektedir.
  • Aynı tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmelik değişikliği ile de menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanının ibrazına ilişkin süre 31 Aralık tarihine uzatıldı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti hükümeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmaya engel olma anlaşması 22 Ekim 2021 tarihinde Seul’ de imzalanmıştır.
  • Anlaşma iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Revize edilen Anlaşma’nın uygulanmasına başlandığı tarihten itibaren eski Anlaşma hüküm ifade etmeyecektir.
  • Anlaşma ile kazanç unsurları itibariyle gelirin hangi ülkede vergilendirileceği, gelirin iki ülkede de vergilendirilmesi durumunda ise çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği belirlenmektedir. Gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli oranlarla sınırlandırılmaktadır.
  • Türkiye’nin, imzalanan bu anlaşma ile bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 97’ye ulaşmış olup, bunlardan 86’sı yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 • 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ taslağında öngörülen değişiklikler özetle şöyledir;
  • Aşağıdaki kriterlere dahil olanlar için e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmektedir,
   • Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
   • Gerek kendi siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,
   • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,
   • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri
  • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek teslim ve hizmetlerde ilişkin düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 10 Bin TL’yi aşması halinde Başkanlık Portalları üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmektedir.
  • e-İrsaliye uygulaması kapsamında belirlenen 25 Milyon TL ve üzeri ciro haddinin 2021 hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL ve üzeri olarak revize edilmesi ile demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına dahil edilmesi öngörülmektedir.
 • 1 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine 30.09.2021 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin bildirim eklenmiştir. Ayrıca serbest bölgelerde verilen hizmetlerdeki tam ve kısmi istisnalarla ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim” tablosu oluşturulmuştur.
  • Söz konusu değişiklikler için beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir.

SGK & İŞKUR

 • Emeklilik işlemlerini düzenleyen geniş kapsamlı SGK Genelgesi (2018-38) 2019, 2010 ve 2021’de yapılan 10 genelge değişikliğini de metne işleyerek yeniden yayımlanmıştır.
  • Genelge genel olarak aylığa hak kazanma koşulları, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarında sağlanan yardımları malullük, yaşlılık, iş kazası ve meslek hastalığı, ölüm sigortalarını, uzun vadeli sigorta kollarını, yurt dışı borçlanması işlemleri ile aylık hesaplama sistemini, intibak, gelir ve aylıkların birleşmesi, toptan ödeme, sağlık kurulları ve masrafların ödenmesi, sosyal yardım zamları, belediye başkanlarına ilişkin özellikli uygulamalar, yersiz ödemeler, emeklilik talebinden vaz geçilmesi, tarım sigortası ve diğer özellikli konuları düzenlemektedir.
 • İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları yeniden başlatıldı.
  • Bilindiği üzere, daha önce İŞKUR Müdürlüklerine gönderilen 5.10.2021 tarih ve 9762158 sayılı yazı ile 06/10/2021 tarihi itibariyle yeni kurs veya program talebi alınmasına ara verilmişti.
   • Bu hususa ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerin ardından, İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından 5.11.2021 tarih ve 10011548 sayılı yazısı ile Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinin “16.İstihdam Taahhüdü Verilerek Kontenjan Artırım Talebinde Bulunulabilmesine İlişkin Uygulama Esasları” kısmında yer almakta olan “Söz konusu istihdam yükümlülüğünün en az 60 gün süreyle yerine getirilmesi gerekmektedir.” ifadesinin “Söz konusu istihdam taahhüdünün 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar olması zorunludur.” şeklinde değiştirilmiştir.
   • Yapılan bu değişikliğin 05.11.2021 tarihinde ve 05.11.2021 tarihinden sonra fiili olarak başlatılacak işbaşı eğitim programları için uygulanması ve daha önce düzenlenmesine ara verilen kurs ve programların 5.11.2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılması uygun görülmüştür.
 • Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce, ihaleli işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 10.000.000,00 TL’den 15.000.000,00 TL’ ye yükseltilmiştir.
  • SGK’nın, İl Müdürlüklerine gönderdiği yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Teşvik & Ar-Ge

 • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi amacıyla 2021-2022 başvuru dönemi başlamıştır.
  • Son başvuru tarihi Ekonomik Yatırımlar için 21 Ocak 2022, Kırsal Altyapı için 17 Aralık 2021’dir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • İŞKUR engellilere ve eski hükümlülere yönelik 2022/1 hibe desteği başvuruları başlamıştır.
  • İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelerine destek vermektedir.
  • 2021/3. dönem için son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Tarımsal işletmelere yönelik 2021-2022 dönemi alan bazlı destekler 11 Kasım 2021 tarih ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla açıklanmıştır.
  • Söz konusu karar ile tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, verim ve kalitenin arttırılması, ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve bilginin yerli imkânlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amacıyla 2021 yılında uygulanacak tarımsal desteklemeler ile 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklemelerine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
  • Söz konusu Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.
 • 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un uygulamasına yönelik ikinci düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır.
  • 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, ülkemizdeki en önemli Ar-Ge ve tasarım desteklerinin çerçevesini çizen 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu kapsamında birçok yeni uygulama getirmektedir.
  • Ar-Ge ve teknolojide ilerleme kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesinin yanı sıra katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızın içindeki payının artmasını sağlayabilmek adına başta TÜSİAD olmak üzere birçok sanayi odasının mevcut Kanun kapsamında ikincil düzenleme yapılmasını beklemekte olup, bu kapsamdaki görüşlerini Sanayi Bakanlığına bildirmektedirler.

Ticari Düzenlemeler

 • Transit Rejimine ilişkin 14 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • Tebliğ esasen Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.
  • Tebliğ madde 4-g’ye göre başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, başvuru formunda belirtilen şekilde olumlu görüşle rapora bağlanmış olması gerekir. Ayrıca Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş ancak ödenmemiş herhangi bir vergi ve ceza borcu bulunmaması gerekir.
  • Tebliğin ekinde izinli gönderici tesisi ön başvuru formu, asıl başvuru formu, yerinde inceleme ve değerlendirme formu, izinli gönderici yetki formu, muvafakatname beyan formu ve YMM rapor formatı yer almaktadır.
  • Tebliğ eki (Ek-5) YMM raporu firmalar ve meslek mensupları için önemlidir. Rapor formatında sermaye payları, muhasebe, defter tasdik bilgileri, muhasebe işlemlerinin usul ve esasları, şirketin ödediği vergiler ve hukuki statüsü, hesaplara ilişkin incelemeler, finansal analiz ve oranlar ve sonuç bölümünde yer alması gereken tespitler yer almaktadır.
 • Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı yürürlüğe girmiştir.
  • Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede daha etkin bir denetim ve kontrol mekanizması temin etmek ve mücadele sürecinde etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla; 23 Ağustos 2012 tarihli ve 2012/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile eylemleri tamamlanan 23 Şubat 2012 tarihli Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı yürürlükten kaldırılarak, yeni kaçakçılık trendleri ve güncel ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler konulu 2021/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 6 Kasım 2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.
  • Genelgeye göre petrol piyasasında usulsüz faaliyet yürüttüğü değerlendirilerek incelenmek üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilen mükelleflerin vergi incelemelerine gecikmeksizin başlanacaktır.
  • Söz konusu eylem planına ulaşmak için tıklayınız.

Finans & Para

İhracat Genelgesinde düzenlemeler yapılmış ve ülke listeleri güncellenmiştir.

 • İlk olarak 2018-32/48 nolu Tebliğ ile ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. Gelişmelere göre uygulama süresi 2 defa uzatılmıştı. 4 Mart 2020 tarihine kadar devam edecekken (2018-32/55 nolu Tebliğ ile) süresiz olarak uzatılmıştır. Konuya ilişkin ayrıntıların ve usullerin yer aldığı İhracat Genelgesi TCMB web sayfasında yayımlanmıştır.
 • Tebliğe göre Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlululuğu ise kaldırılmıştır.
 • Genelgede Düzenlenen Durumlar: Genelge ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde özellikli durumları, Tebliğ tarihi öncesinde fiili ihracatı gerçekleştirilmiş işlemleri, özellikli tahsil şekillerini, Türk lirası ile ihracatı, nakit beyan formu ile getirilen tutarları, ihracatçı dışındaki firmalara gelen tutarları, kabul edilmeyen malları, ihracat fiyatının değişmesi (lehe veya aleyhe), alacağın iskontosunu, faktöring işlemlerinde özellikli durumları, indirim ve mahsup işlemlerine ilişkin spesifik durumları, terkin ve sorumluluk ile, vergi dairelerine yapılması gereken bildirim ve ihbar durumlarını ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir. Bakanlık HMB 2019/3 nolu Uygulama İç Genelgesiyle zamanında kapatılmayan hesapların Vergi Dairesine bildirimi ve ihtar, 90 günlük süre verilmesi ve Vergi Dairesince yapılacak işlemleri düzenlemektedir. Serbest Bölgelere yapılan ihracat işlemleri de bu düzenleme kapsamında yer almaktadır.
 • Genelgede yapılan değişiklikle, ihracat bedellerinin 29 ülkeden getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu ülkelere yapılan ihracatta, ihracat bedeli dövizlerin kullanımı serbest bırakılmıştır. Ayrıca 10 ülkeye yapılan ihracatta da bedellerin %50’sinin getirilmesi yeterli görülmüştür. Kalan %50’nin tasarrufu serbest bırakılmıştır.
 • Daha önce İran, Suriye ve Lübnan olarak 3 ülke şeklinde belirlenmişken, yapılan değişikle bu kapsama giren ülke sayısı 29’a çıkarılmıştır.
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Ayıracağı Karşılıklar hakkında Yönetmelik değişikliğini yayımlamıştır.
  • Sigorta ve reasürans şirketlerine ilişkin mali bünye, bağımsız denetim, iç sistemleri, sermaye yeterliklerinin ölçülmesi, teknik karşılıkların ayrılacağı yabancı varlıklar ayrı birer Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
  • Yönetmelik ile değiştirilen maddelerin bir kısmı yayım tarihi olan 10 Kasım 2021 tarihinde, bir kısmı ise 2022 yılı başı itibariyle yürürlüğe girecektir.
  • Konunun vergi açısından önemi ise ayrılan karşılıklar ile ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu’nda özel bir düzenlemenin bulunmasıdır. KVK’da indirilecek giderleri düzenleyen 8’inci maddenin (e-) fıkrasında sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait olup, maddede sayılan muallak hasar ve tazminat karşılıkları ve kazanılmamış prim karşılıkları da kurumlar vergisinde kazançtan ayrıca indirilebilmektedir.
 • SPK Yeşil Tahvil Rehberi yayımlandı. (Green Bonds)
  • SPK yeşil borçlanma araçları ve yeşil kira sertifikası rehberi ile yurt içi ve yurt dışı ihraçları, yeşil projelerin finansmanı, genel ilkeler, yeşil borçlanma araçlarının temel bileşenleri, ihraçtan elde edilen fonların kullanımı, proje değerlendirme ve seçme süreci, fonların yönetimi ve raporlanması konuların düzenlemiştir.
   • İhraççılar, ihraca ilişkin olarak borçlanma araçlarının bu bileşenlerle uyumunu dış değerlendirme hizmeti veren bir kuruluşa onaylatır.
   • Dış değerlendirme türleri ikinci taraf görüşü, doğrulama, sertifikasyon ve yeşil borçlanma aracı puanlama/derecelendirme konularını içerir.
   • Rehber ekinde Yeşil Borçlanma Aracı / Kira Sertifikası Çerçeve Belgesi Örnekleri, Yeşil Borçlanma / Kira Sertifikası Aracı Özet Rapor örnekleri yer almaktadır.
  • Benzer çalışmayı yeşil muhasebe & raporlama / denetim açısından (KGK-TÜRMOB) ve yeşil vergileme bakımından Maliye Bakanlığından bekliyoruz.
  • Türkiye Bankalar Birliği de konuyla ilgili olarak 2 Kasım 2021 tarihli Sürdürülebilirlik Tavsiye Kararı yayımlamıştır.
   • Birlik iklim ve çevre değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve fırsatların daha iyi yönetilebilmesi ve düşük karbonlu üretim ve yatırıma geçişin desteklenmesi ile sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanmasını teminen; yeşil finansman konularında, bankaların kendilerinin belirleyeceği alanlarda ve metodolojilerle, müşterilerin farkındalığını arttırarak kapsayıcı ve yaygın finansal araçları geliştirmeleri ve uygulamaları hususlarında tavsiye kararı alınmasına karar vermiştir.

Dış Ticaret & Gümrük

 • 2021 yılı Ekim ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verileri açıklanmıştır.
  • 2021 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre;
   • İhracat, %20,17 artarak 20 milyar 807 milyon dolar,
   • İthalat, %12,97 artarak 22 milyar 270 milyon dolar,
   • Dış ticaret hacmi, %16,33 artarak 43 milyar 77 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
   • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %93,4 olmuştur.
  • Ekim ayında en fazla ihracatı gerçekleştirdiğimiz fasıl “Motorlu Kara Taşıtları” olmuştur.
   • “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,90 azalışla, 2 milyar 317 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla %121,21 artışla “Demir ve Çelik” (1 milyar 816 milyon dolar) ve %0,80 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 696 milyon dolar) olmuştur.
  • Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Vergilerin Toplam İçerisindeki Payı %25,93 olarak gerçekleşmiştir.
   • Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı 2021 yılı Ekim ayında 17 milyar 174 milyon TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 808 milyar 428 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %25,93 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 226 milyar 808 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Mevzuat

 • İcra ve İflas Kanunu Değişikliği TBMM gündeminde

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuştur. Kamuoyunda 5. yargı paketi olarak bilinmektedir. Kanun esas olarak Adalet Komisyonuna, tali olarak ise Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile komisyonuna havale edilmiştir. Bu yıl içerisinde bu Kanun’da yapılan ikinci değişiklik olacaktır.

7327 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere ulaşmak için tıklayınız.

Adalet Komisyonu Raporu için tıklayınız.

Teklif ile;

 • İcra işlemlerine ilişkin açık artırmanın daha önce mezat salonlarında yapılan bölümü de dahil olmak üzere bütünüyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi,
 • Haczedilen taşınır malların satış isteme sürelerinin taşınmazlarda olduğu gibi bir yıl olması, hacizli malların kıymet takdiri ile satış giderlerinin tarifeyle belirlenmesi, hacizli mallarla ilgili satış talebiyle birlikte tarifeyle belirlenecek giderin ödenmesinin zorunlu olması,
 • Giderin yatırılmaması halinde satış talebinin vaki olmamış sayılması, sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılmasının zorunlu olması,
 • Borçlunun haczedilen malını rıza en satmasına imkan verilmesi,
 • Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam veya tedbir kararlarının icra sisteminin dışına çıkartılması ve bu işlemlerin Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince, taraflara mali bir küflet yüklenmeksizin yerine getirilmesi,
 • Çocuğun velayet hakkına sahip anne veya babanın kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerini yerine getirmemesi halinde ve çocuğun menfaatine aykırı olmamak şartıyla velayet sahibinin değiştirilebilmesi, çocukla ilişki kurulmasıyla ilgili ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler, bu teslim emrini engelleyenler ve kendisine teslim edilen çocuğu ilam veya tedbir kararında belirtilen sürenin bitiminde belirlenen yere getirmeyenlerin disiplin hapsi ile cezalandırılması öngörülmektedir.
 • Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılan Yönetmelik 10 Kasım 2021 tarih 31655 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Yardım toplamada kullanılacak olan makbuz ve biletlerin kullanılmasına ait esaslarla birlikte yardım toplama faaliyetlerine başvuru sırasında bulunması gereken husus ve belgelerle birlikte internet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerini kapsamaktadır.

Cumhurbaşkanından izin alamadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum veya vakıflar faaliyetleri sonucunda Yardım Toplama Sonuç Bildirimi (Ek-4) formu ile bildirmekle yetinirler.

 • Yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar, isteklerini Yardım Toplama Başvuru Formu (Ek-1) ile izin vermeye yetkili makama bildirirler. Başvuruda hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı, yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler, yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı, kaç kişi çalıştırılacağı ve yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarı belirtilir. Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler de (başvuru formuna eklenir.
 • Yardım toplama izni verilenlerin, internet ortamı dâhil yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları her türlü materyale Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilen yardım toplama izin numarasının yazılması zorunludur. Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar ise kendilerine verilen izin kararının yılı ve sayısını yazmakla yetinirler.
 • Bankada hesap açmak veya elektronik olarak işleme tâbi tutulmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplama izni verilen kişi ve kuruluşlar, yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere açılacak hesap numaralarını, SMS numaralarını ve benzeri bilgileri izni takip eden otuz gün içinde izin veren makama bildirirler.
 • Yardım toplanması için tanınacak süre 1 yılı geçemez. Ancak, haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre izin veren makamlarca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir.
 • İzin veren makam tarafından, yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülenlere, faaliyetin konusu ve süresini de belirten fotoğraflı bir kimlik belgesi erilir. Kimlik belgesi faaliyetin sonunda izin veren makamca geri alınıp, o işe ait dosyada saklanır.
 • Yardım toplama faaliyetlerinde bulunanlar makbuz ve biletleri kaydetmek üzere sivil toplumla ilişkiler biriminden onaylı Makbuz-Bilet Kayıt Defteri’ni tutmak zorundadır.
 • Sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneğini izin veren makama vermekle yükümlüdürler. Zorunlu hallerde bu süre, izin veren makamca otuz güne kadar uzatılabilir. Kesin hesabın verildiği tarihten itibaren doksan gün içinde yardım toplama faaliyeti sonunda elde edilen gelirin harcanmasına ilişkin bilgileri içeren Yardım Toplama Sonuç Bildirimi (Ek-4) izin veren makama bildirilir. Yardım toplama amacına ilişkin harcamaların bu süre içinde tamamlanamaması durumunda izin veren makamın onayıyla bu süre uzatılabilir.
 • KGK 10. Kuruluş Yıldönümünde yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin önemli bilgiler vermiştir.
  • Yazıda ön plana çıkan iki husus ülkemizdeki raporların uluslararası eş değerliği ve finansal analiz platformuyla ilgili olup özet olarak şu şekildedir.
  • KGK kuruluşunun üzerinden henüz 5 yıl geçmişken, Türkiye’deki kamu gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemleri; Avrupa Komisyonu’nun 25 Temmuz 2016 tarihli ve (EU) 2016/1223 sayılı Uygulama Kararı uyarınca, 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren AB üyesi ülkelerle eşdeğer kabul edilmiştir.
  • Aynı şekilde, İsviçre Hükümeti ve Brexit sonrası için İngiltere Finansal Raporlama Komitesi benzer eşdeğerlik kararları almıştır. Söz konusu eşdeğerlik kararlarıyla; devredilebilir menkul kıymetleri AB üyesi ülkelerin, İsviçre’nin ve İngiltere’nin düzenlenmiş piyasalarında işlem gören Türk işletmelerinin, denetçiler tarafından düzenlenen denetim raporları, bu ülkelerde geçerli hale gelmiştir.
  • Ayrıca, elektronik ortamda işlenen finansal tablo verilerini kullanarak bağımsız denetime tabi olan ilk etapta yaklaşık 10.000 işletmenin kurumsal, finansal ve öz kaynak yapılarını güçlendirilmesinde faydalanacakları “Finansal Analiz Platformu” da kısa süre içerisinde KGK tarafından hayata geçirilecektir.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir