No       :2021-098

Tarih  : 26 Ekim 2021

Konu  : Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Düzenlemeler

21 Ekim 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında kısa bilgiler aşağıda özet olarak yer almaktadır.

Sayıları 120 bini geçen dernekler için önemli olan Derneklerin tutması gereken defterler makalemize ve Dernek Beyannameleri ile ilgili bültenimize de linklerden ulaşabilirsiniz.

 • Yönetmeliğe eklenen madde ile Dernekler Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabileceklerdir. Elektronik ortamda yapılacak kurul toplantılarının İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapılması gerekir. Düzenlemeye göre toplantıya katılacak üyeler güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini kullanarak giriş yapabileceklerdir.
 • Yönetmeliğin 16. maddesinde yer alan ve Dernek Şubelerinin olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlayıp sonuç bildiriminin toplantının yapıldığı tarihi izleyen ‘otuz’ günlük mülki idare amirliğine ve genel merkeze bildirim süresi ‘kırk beş’ gün şeklinde değiştirilmiştir.
 • Yönetmeliğin 17. maddesine göre olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen ‘otuz gün içinde’, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildiriminin (Ek-3) mülki idare amirliğine verilmesine ilişkin süre ‘kırk beş’ gün şeklinde değiştirilmiştir.
 • Yönetmeliğin Dördüncü Bölüm başlığı ‘Yurtdışı Yardımlar’ olarak değiştirilmiş ve yurtdışına yapılacak bağışlarla ilgili aşağıda yer alan hükümler getirilmiştir.
 • Yurt dışına yapılacak yardımlar, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve yardımlar da aynı usulle bildirime tabidir. Bu bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılır. Ancak afet veya acil durumlarda bu bildirim afet veya acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılabilir. Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildirimi tek seferde yapılabilir.
 • Yurt dışına yapılacak yüz bin Türk Lirasını veya on bin Avro veya eşiti dövizi aşan nakdi yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya PTT aracılığıyla yapılması esastır. Ancak, finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımlar finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilir.
 • Yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi doksan gün içerisinde mülki idare amirliğine verilir. Bu bildirime, yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form ve görsel materyaller ve benzeri kanıtlayıcı belgeler eklenir.
 • Yönetmelik 19. maddeye eklenen ibareyle ‘Yurt dışına yardım yapacak dernekler ve Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, yardım yapılmadan önce Ek-4/B’de belirtilen Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimini, yardım gerçekleştirildikten sonra ise Ek-4/C’de belirtilen Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimini merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine verirler’ hükmü eklenmiştir.
 • Derneklerin bilanço esasına göre defter tutmaları için belirlenen beş yüz bin lira ibaresi ‘bir milyon beş yüz bin’ lira şeklinde değiştirilmiştir.
 • Yönetmelik 92. maddede yer alan yerleşim yeri değişikliği, dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikleri ve üye değişikliği durumlarını otuz gün yerine ‘kırk beş’ gün içinde bildireceklerdir. Bildirim Üye Değişiklik Bildiriminin (Ek-27) doldurulup derneğin merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesi ile yerine getirilir.
 • Yönetmeliğe eklenen ek maddelere istinaden Risk analizi ve denetim başlığı altında ilave düzenlemeler yapılmıştır. Sisteme göre denetimlerin risk analizine göre yapılması esas alınmıştır. Dernekler risk gruplarına göre yüksek orta ve düşük olarak belirlenecek olup yüksek ve orta risk grubunda yer alan dernekler için denetim programı hazırlanacak ve sertifika verilmiş kamu görevlileri tarafından denetlenecektir. Düşük risk gurubunda yer alan dernekler adli ve idari mercilerden gelen taleple ve diğer şikayetlerle birlikte beyanname, bildirim hususlarında yapılan değerlendirme sonrası gerekli görüldüğü halde yapılacaktır.
 • Yönetmelikte yapılan en önemli düzenlemelerden bir tanesi ise Bilirkişilerden yararlanma, Rehberlik ve Geri Bildirim düzenlemesidir. Buna göre derneklerin bulundukları risk düzeyine göre eğitim programı ve çalıştay düzenlemeleri sağlanacaktır.

Yönetmelik ile yurt dışından yardım alma, yurt dışına yardım yapma, yurt dışına yapılan yardım faaliyet sonuç bildirimi, yabancı dernek statüsü, faaliyet ve işbirliği statüsü, ayni bağış alındı belgesi ve üye değişiklik bildirimine ilişkin matbu ekler güncellenmiştir.

Ayrıca, yeni sistemde bilirkişi talebi, bilirkişi görevlendirmesi, bilirkişiye belge teslim tutanağı, bilirkişi yemin tutanağı, bilirkişi rapor teslim tutanağı ek olarak eklenmiştir.

Bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF görüntülemek için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Taxia | Accounting & Legal