Sirküler slider-tr Yayınlar

2021-093 / Yeni Kanun Teklifi İle Vergi İhtilafları Çözüme Kavuşturuluyor

No          : 2021-093

Tarih     : 6 Ekim 2021

Konu     : Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

1 Ekim 2021 tarihinde meclisin açılması ile birlikte mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip vergi ihtilaflarını sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla 64 maddelik “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Meclis Başkanlığına sunulmuştur.

Söz konusu kanun teklifinin ilk 11 maddesi Gelir Vergisi, 41 maddesi Vergi Usul Kanunu, 2 maddesi Damga Vergisi Kanunu, 1 maddesi Katma Değer Vergisi Kanunu, 2 maddesi Özel Tüketim Vergisi, 1 maddesi Bankacılık Kanunu ve 4 maddesi de Kurumlar Vergisi Kanunu’ndan oluşmaktadır.

Teklif ile birlikte yapılması planlanan düzenlemeleri sizler için özetlemiş olup, bu değişiklikleri ayrıntılı görebilmek için mevcut kanun ve taslak kanun karşılaştırmasını yaptığımız tablomuzu sizlere sunuyoruz.

Keyifli okumalar dileriz.

Teklif ile yapılması planlanan düzenlemeler şu şekildedir;

 • Küçük esnaf olarak ifade edilen, basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin mükellefin kazançları gelir vergisinden istisna edilecektir.
  • Düzenleme 2021 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu mükellefler artık yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecek olup, başka gelirleri nedeniyle yıllık beyanname verseler bile, bu kazançlarını beyannamelerine dahil etmeyeceklerdir.
 • Sosyal medya içerik üreticilerinin ve mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin elde ettikleri kazançların belirli bir tutara kadar olan kısmı istisna kapsamına alınmakta ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmaktadır.
  • İstisnadan faydalanılabilmesi için, Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.
  • Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibariyle % 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaktır.
 • Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin vergilendirme usulü tevkifat yoluyla vergilendirme olduğu için, kamu kurum ve kuruluşları tarafından çiftçilere yapılan ödemelerde, ödemenin niteliğine göre farklı oranlarda tevkifat yoluyla vergilendirme yapılmaktadır. Söz konusu teklif ile destek ödemeleri istisna edilmekte, tevkifat yoluyla da vergilendirilmemesi sağlanmaktadır.
 • Mevcut Kanun ile Geçici Vergi Beyannameleri üçer aylık dönemler halinde yılda dört defa verilmek suretiyle beyan ediliyor olup, söz konusu kanun teklifi ile birlikte ile dördüncü geçici vergilendirme dönemi kaldırılmakta ve yıllık beyanname verme ve ödeme dönemleri bir ay öne çekilmektedir.
  • Bu değişiklikle Kasım ayında verilecek üçüncü geçici vergi beyannamesiyle geçici vergi dönemi sona ermekte, şubat ayında dördüncü geçici vergi beyannamesinin verilmemesi sağlanmaktadır. Bu düzenleme ile birlikte Gelir vergisi beyannamesinin Şubat ayının 25’inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir. (Bu süre halihazırda V.U.K 115 No.lu Sirkülerinde Mart ayının sonuna kadar gözükmektedir.)
  • Ayrıca Nisan ayında verilmesi gereken yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ise, izleyen yılın Mart ayında verilerek, tahakkuk eden verginin de yine Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.
 • Bir diğer önemli düzenleme ise, Kurumlar vergisinde %5’lik indirim sağlayan vergiye uyumlu mükellef indirimi uygulamasında, yararlanma şartı olan tarhiyat yapılmama kuralı değiştirilerek kesinleşen tarhiyat olmaması şeklinde yeniden düzenlenmektedir. Böylece kesinleşmediği sürece tarhiyat yapılmasının uyumlu mükellef indiriminden yararlanmayı etkilememesi amaçlanmaktadır.
 • Bilişim dünyasında meydana gelen gelişmelere bağlı vergi uygulamalarının elektronikleşmesi konusunda da ciddi gelişmeler yaşanmıştır. Bu kapsamda vergi uygulamalarının elektronikleşmesi konusunda ciddi adımlar atılarak söz konusu Kanun teklifi ile, Türkiye Dijital Vergi dairesi kurulması için ilk adım atılmıştır.
 • Yurtdışında yaşayan mükelleflere yapılan tebligatlarda sürecin kısaltılması amacıyla tebligatın doğrudan yurtdışı temsilciliklere gönderilmesine imkân veren düzenlemeler yapılmaktadır.
 • İlanen tebligat koşullarının oluşması durumunda ilgili kurumun internet sitesinde tebligatın yayımlanması öngörülmektedir. Böylece mükelleflerin internet siteleri üzerinden bu bilgilere her zaman ve her yerde ulaşabilmesine olanak sağlanmaktadır.
 • Mükelleflerin bildirime dayalı yükümlülüklerinin hafifletilmesi amacıyla, mükelleflerin bildirmeye mecbur oldukları bilgilerin Kamu kurum ve kuruluşlarınca Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi durumunda mükellef tarafından bildirilmiş sayılacaktır.
 • Muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılması için yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlanmıştır. Ancak belirlenen sürelerde yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edilmezse, aranılan diğer şartlar mevcut dahi olsa, muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri düzenlemelerden yararlanılmamaktadır.
  • Önerilen düzenleme ile yeminli mali müşavir raporunun belirli sürede ibraz edilmemesi halinde mükelleflere tebliğ edilmek şartı 60 günlük mühlet verilmekle birlikte, belirlenen ilk kanuni sürede YMM raporunu ibraz etmeyen mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilmesi planlanmaktadır.
 • Kayıtlı ekonomiyi teşvik etmek ve nakit kullanımının azaltılması amacıyla, vergiden muaf esnaftan yapılan mal ve hizmet alımlarının bedelinin maddede sayılan sürede ve yine maddede kurumlar (banka, ödeme kuruluşları, PTT) aracılıyla yapıldığı durumlarda bunlar tarafından düzenlenen dekont gibi belgelerin gider pusulası yerine geçen belge olarak kabul edilmesi, ayrıca gider pusulası düzenlenmemesi öngörülüyor.
 • Yeniden değerleme uygulamasının enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı dönemlerde mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak uygulanmasını temin etmek üzere kanunda değişiklik yapılmaktadır.
 • Amortisman uygulamasına ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun 320’nci maddesinde iki önemli değişiklik yapılmaktadır. Bunlardan ilki mükelleflerin aktiflerine yeni kaydedecekleri iktisadi kıymetleri için bu kıymetlerin aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman hesaplamasına imkân vermektedir. İkinci değişiklik mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığının iktisadi kıymetler için tespit ve ilan ettiği faydalı ömürlerden kısa olmamak, bu sürenin iki katını ve elli yılı aşmamak üzere amortisman süresini her yıl için aynı nispet olmak kaydıyla serbestçe belirlemelerine izin vermektedir.
 • Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede olan 3 bin lirayı aşmayan küçük alacaklar şüpheli alacak olarak değerlendirilebilecektir.
 • Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde hali hazırda da uygulanmakta olan yenileme fonu uygulamasında, maddeye ilişkin olarak verilen yargı kararları da dikkate alınarak, 3 yıllık sürenin hesaplanmasında bugüne kadar olan yaklaşımdan mükellef lehine olacak şekilde vazgeçilerek, söz konusu sürenin satışın yapıldığı tarihi izleyen yıldan itibaren başlayacağı şeklinde düzenleme yapılıyor.
 • Vergi incelemesi devam ederken pişmanlıkla beyanname verilebilecek.
 • 5 bin Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınmakta, cezaların düzenlendiği süre zarfında ödenmesi durumunda cezanın %25 indirilmesi, 5 bin Türk Lirasını aşmayan cezalarda ise indirim oranının %50 artırımlı olarak uygulanabilmesi temin edilmektedir.

Bültenle ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Ayrıca söz konusu kanun hakkında Plan ve Bütçe komisyonunda ki görüşmeler başlamış olup, alınan kararları sizler için takip ederek ayrı bir bültenle duyuruyor olacağız.

Karşılaştırmalı tablo için lütfen tıklayınız.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir