Eylül Ayı İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler
Sirküler slider-tr Yayınlar

2021-091 / Eylül Ayı İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

No          : 2021-091

Tarih     : 30 Eylül 2021

Konu     : Eylül Ayı İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

Eylül ayının ikinci 15 gününde yaşanan tüm mali ve vergisel gelişmeleri sizler için değerlendirdik ve özet haline getirdik.

Özenle hazırladığımız bültenimizi kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Her ay yayımladığımız ve sizlerden yoğun ilgi ve teveccüh gören bülten formatını daha kolay okunması için ilk 15 gün ve ikinci 15 gün olarak yayımlamaya başladık. Bu konuda sizlerden gelecek geri bildirimlere önem veriyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Şimdi Eylül ayının ikinci yarısındaki gelişmeleri, önce başlıklar, daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler halinde sizlere sunuyoruz.

Vergi

 • 7326 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Hazırlanan Rehber yayımlanmıştır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 15 Eylül 2021 tarihli duyuru ile; 7326 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Hazırlanan Rehber yayımlanmıştır.
  • Rehberde 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımı uygulamasına yönelik açıklamalara ve konuya ilişkin örneklere yer verilmiştir.
  • Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız.
 • Vergide Yapılandırma ve Matrah Artırımı uygulamasından yararlanmak için son gün 30 Eylül 2021 Perşembe günüdür.
  • 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile vergi ve diğer borçların ödenmesi konusunda getirilen kolaylıklar ve matrah artırımının getirdiği avantajlardan yararlanmak için 30 Eylül 2021 tarihi bitimine kadar;
   • Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (http://www.gib.gov.tr) üzerinden,
   • e-devlet (gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak,
   • Bağlı olunan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla başvuru yapılabilir.
 • “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.
  • Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur. Söz konusu Rehber ve Broşürde;
    • Veraset ve intikal vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay,
    • Veraset ve intikal vergisinde muafiyetler ve istisnalar,
    • Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar,
    • Veraset ve intikal vergisinin beyanı, beyannamenin verilme şekilleri ve zamanı,
    • Beyannameye eklenecek belgeler,
    • Veraset ve intikal vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek borç ve giderler,
    • Verginin oranı, ödeme yeri ve zamanı ile
    • Diğer vergisel yükümlülükler gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.
  • Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberine ulaşmak için tıklayınız.
  • Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 29 Eylül 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
  • Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.
 • Yeni bir Vergi Paketi TBMM’ye sunulmak üzere hazırlanmıştır.
  • Pakette, teşvik belgeli yatırımlardan, geçici vergi ödeme dönemlerine, basit usul mükelleflere sağlanacak esnaf muaflığından uyumlu mükellef indirimine kadar çok sayıda düzenleme yapılmaktadır. 65 maddelik teklifin yakın zamanda Meclis gündemine girmesi beklenmelidir.
 • Yenilenmiş ürün mevzuatına uygun yapılan cep telefonu teslimlerinde KDV oranı %1’e düşürülmüştür.
  • 22 Ağustos 2020 tarihli Yönetmelikte yenilenmiş ürün konusunda düzenlemeler yapılmıştı. Yönetmelik, Ek-1’de yer alan kullanılmış malların yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. Ekinde yer alan listedeki ürünler bu mevzuat hükümlerine tabidir.
  • 30 Eylül tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla yenileme merkezi tarafından yapılan yenileme ve sertifikalandırma işleminden sonra satışa sunulan kullanılmış cep telefonunda indirimli oran uygulanacaktır. Tabletler bu kapsamda %1 KDV oranından yararlanamayacaktır.
 • MASAK ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliğine dair bir mutabakat muhtırası imzalanmıştır.
  • 30 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4519 sayılı Karar ile bilgi değişimi, bilgi talepleri, bilgilerin açıklanması ve kullanılması, gizlilik, bilgi talebinin hangi hallerde reddedileceği, geri bildirim ve iletişim ile yorum ve uygulama konuları düzenlenmektedir.
  • Söz konusu Muhtıranın geçerliliği için bir süre sınırı bulunmamaktadır. Muhtıra 25 Mayıs’ta Ankara’da 15 Temmuz’da Valetta’da imza edilmişti.
 • Danıştay tarafından KDV Uygulama Genel Tebliğinde iade uygulamalarında verginin ödenmiş olması şartının yürürlüğü durdurulmuştur. Bu konuda verilecek karar iade talep eden çok sayıda mükellefi yakından ilgilendiriyor.
  • Maliye Bakanlığı tarafından yılın başında yapılan Tebliğ değişikliği ile “İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmaz.” hükmündeki “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmişti. Açılan bir davada Danıştay 4. Dairesi 9/9/2021 tarih ve E: 2021/2647 sayılı ara kararında söz konusu hükmün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Hükmün iptali için açılmış olan dava derdest olup nihai karar verilmemiştir.

SGK & İŞKUR

 • SGK, tebligatlarını elektronik ortamda yapacak.
  • SGK, mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evrakları, işverenlere ve sigortalılara elektronik ortamda yapabilecek.
  • İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar.
  • İşverenler dışındaki kişilerin elektronik tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır. Ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.
  • Elektronik imzalı evrak işveren veya sigortalının elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
  • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinde, elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılacaktır.
 • SGK tarafından maluliyet ve çalışma gücü kaybı tespiti işlemleri yönetmeliği yayımlandı.
  • İlgili Yönetmelikte, “Malullük ve Çalışma Gücü Kaybı Oran Tespiti” başlığı altında;
   • Sigortalının ağır düzeyde çalışma gücü kaybı tespiti,
   • Orta ve hafif düzeyde çalışma gücü kaybı oranı tespiti,
   • Sigortalı çocuğunun maluliyet tespiti,
   • Erken yaşlanma tespiti,
   • Kadın sigortalı çocuğunun ağır engellilik tespiti ve
   • Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri açıklanmıştır.
 • SGK nezdinde işveren ya da sigortalı adına yapılacak işlemlerde vekâletname gerekliliği hakkında kurum, bir genel yazı yayımlamıştır.
  • Sigortalı ya da işveren adına SGK’da işlem yapılabilmesi için;
    • Vekilin avukat olması halinde baro pulu yapıştırılmış olmak şartıyla; noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin aslından, noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin onaylı suretinden veya örneği çıkartılarak aslına uygunluğu avukatın imzasıyla onaylanan vekaletnameden durumlarına uygun olanının,
    • Vekilin avukat olmaması halinde ise, noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin SGK’ya ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Konkordato ilan edilen işyerlerinde işverenlerin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçi alacakları için Ücret Garanti Fonu’ndan yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelikte düzenlemeler yapıldı.
  • Türkiye İş Kurumu tarafından 30 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, ödeme güçlüğüne düşen işverenlerin işyerlerinde çalışan işçilerin, Ücret Garanti Fonu’nda yaralanabilmesi için öngörülen “son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması” şartı, “son bir yıl içinde aynı işyerinde işsizlik sigortası kanunu kapsamında en az bir gün süreyle çalışmış olması” şeklinde değiştirildi.

Finans & Para

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 23 Eylül 2021 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19’dan 18’e indirilmesine karar verilmiştir.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 23 Eylül 2021 tarihli kararı ile 300 Milyon TL sermayeli Inveo Yatırım Bankası A.Ş. unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmiştir.

Diğer Mevzuat

 • Kamu İhale Kurumu’nun, 16 Eylül 2021 tarihli duyurusu ile iş ortaklıklarındaki ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredildiği hallerde iş deneyim belgesi düzenlenmesi hakkındaki kararı yayımlanmıştır. Buna göre;
  • İş ortaklıklarındaki ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredildiği hallerde iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için, öncelikle ortaklık oranına bakılmaksızın geçici kabul sonrasında ilgili ortağın ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, söz konusu şartın sağlanması durumunda ise ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki kısmının yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranmaksızın iş deneyim tutarının; devir tarihinden önce ortaklık hissesi oranına göre gerçekleştirilen kısım tutarı ile devir tarihinden sonra gerçekleştirilen kısım tutarının toplamı üzerinden belirlenmesi gerektiğine, oybirliği ile karar verilmiştir.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 28 Eylül 2021 tarihinde Büyük ve Orta Boy işletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Borçlanma Maliyetleri” bölümüne ilişkin modülü (modül 17) yayımlamıştır.
 • Koronavirüs aşısı olmayan ve PCR testi yaptırmayan işçilerin telafi çalışması ve uzaktan çalışmaya yönlendirilebileceğini bildiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işten çıkarmanın ise son çare olmasını istedi.
  • 17.09.2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı’na gönderilen ‘’İşyerlerinde COVID-19 Tedbirleri’’ konulu yazı kapsamında işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri konusunda yapılan yazılı bilgilendirmeye rağmen aşı yaptırmayan veya PCR testi ibraz etmeyen işçiler hakkında işverenlerin tesis edebileceği işlemler açıklanmıştır.
 • Mera Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
  • Yönetmeliğin göçerlerin mera yaylak ve kışlaklardan yararlanma usul ve esaslarını düzenleyen 13ncü maddesine göre mera, yaylak ve kışlaklar otlatma mevsimi dikkate alınarak ihale ile göçerlere kiralanır. Kiralamada öncelik aynı il nüfusuna kayıtlı göçerlere verilir. Göçerler, kendilerine tahsis edilen alanlarda Komisyonca belirlenen otlatma planına uymakla yükümlüdürler. Otlatma bedellerinin %25’i (%75 olarak değiştirilmiştir) köy sandığına veya belediyede açılacak hesaba gelir olarak kaydedilir. Kalan kısmı ise otlatma izni verildiğini belirten sözleşmenin yapılması sırasında mera gelirleri olarak genel bütçeye gelir kaydedilir. Otlatma bedelinden köy sandığına veya belediyede açılacak hesaba gelir olarak kaydedilen tutarlar ilgili köy veya belediyelerde İl Mera Komisyonunca uygun görülen mera ıslah ve geliştirme işleri haricinde kullanılamaz.
 • Görme engellilerin kitap ve diğer basılı materyallere erişiminin kolaylaştırılması amacıyla imzalanan Marakeş Anlaşması Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.
  • Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Teklifi 11.03.2021 tarihinde Mecliste kabul edilmiş ve 20.03.2021 tarihli 31429 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştı.
  • Anlaşma, açık şekilde insan hakları perspektifi içeren ilk uluslararası telif hakları anlaşmasıdır ve temel olarak dünyadaki görme ve okuma engeli bulunan kişilerin eserlere güncel teknolojik gelişmelere de uygun imkânlarla etkin ve hızlı bir şekilde erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
  • Marakeş Anlaşmasını kabul etmekle birlikte ülkemizdeki görme ve okuma engellilerin gerek ülkemizdeki gerekse yurt dışındaki eserlere erişiminin kolaylaştırılması bakımından önemli bir adım atılmıştır.
 • Vakıflar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Aşevi ve kuru gıda yardımı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaç aylığı konusunda düzenlemeler yapılmış ve başvuru formları ile değerlendirme kriterleri güncellenmiştir.
 • Türkiye iklim değişikliğine ilişkin kararı onayladı.
  • 28.09.2021 tarihli Resmî Gazete’de “Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik”in (Kigali Değişikliği-2016) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü, ozon tabakasının delinmesine neden olan birçok maddenin üretimini durdurmak için tasarlanmış uluslararası bir anlaşma. Türkiye de yakın zamanda Green Deal olarak bilinen Yeşil Mutabakat konusunda bir Strateji yayımlamıştı. Özellikle dışa dönük ve dünyaya açık firmalarımızı yakından etkileyecek karbon vergisi, karbon ayak izi ve üretim ve tedarik kalıplarının hayatımıza girmesini sağlayacak düzenlemeleri yaşayacağız.
 • 30.09.2021 tarihli Resmî Gazete’de 4528. Cumhurbaşkanlığı Karar’ı ile İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki yedieminlik faaliyetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir