Sirküler Yayınlar

2021-089 / Eylül Ayı İlk Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

No       : 2021-089

Tarih  : 16 Eylül 2021

Konu  : Eylül Ayı İlk Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

En son ağustos ayında gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk. Özenle hazırladığımız bültenimizi kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Her ay yayımladığımız ve sizlerden yoğun ilgi ve teveccüh gören bülten formatını daha kolay okunması için ilk 15 gün ve ikinci 15 gün olarak yayımlamaya başladık. Bu konuda sizlerden gelecek geri bildirimlere önem veriyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Şimdi eylül ayının ilk yarısındaki gelişmeleri, önce başlıklar, daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler halinde sizlere sunuyoruz.

Vergi

 • 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırma başvuru süresi ve ilk taksitin ödeme süresi Cumhurbaşkanı kararı ile 1 ay uzatılmıştır.
  • 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, başvuru, bildirim ve beyan süresi 30 Eylül 2021 tarihine, ilk taksitlerin ödeme süresi ise (31 Ekim 2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 01 Kasım 2021 tarihine ertelenen işlemler aşağıdaki gibidir:
   • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması işlemleri,
   • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması işlemleri,
   • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemler neticesinde ortaya çıkan alacakların yapılandırılması ile Vergi Usul Kanunu kapsamında pişmanlıkla veya kendiliğinden verilen beyannamelerin yapılandırılması işlemleri,
   • Matrah ve vergi artırımları,
   • Kasa, ortaklardan alacaklar, stoklar ve demirbaşlar ile ilgili hesapların düzeltilmesi imkanları.
  • Kanun kapsamında tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) yeniden değerleme uygulaması ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam etmektedir.
 • Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına buradan, ilgili karar kapsamında uzatım tarihlerinin ayrıntılı yer aldığı GİB e-Beyanname duyurusuna ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • Emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmiştir.
  • 1 Eylül 2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 79 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen tutarlar Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilmiştir.
  • Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
  • 2022 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösteren Cetvele ulaşmak için tıklayınız.
 • Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimi işlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturaların teslim anında düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiş olup, bu düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
  • 7318 sayılı Kanun ile 213 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 531 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2 Eylül 2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe ilişkin olarak ihrakiye teslimleri hariç olmak üzere;
   • 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi,
   • Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimi işlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturaların teslim anında düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
   • Teslimin yapıldığı anda düzenlenme zorunluluğu getirilen faturanın ön görülen süreden sonra düzenlenmesi durumunda ise bu belge 213 sayılı Kanun bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından muhatapları hakkında aynı Kanunun ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
  • Söz konusu tebliğe ilişkin detaylı açıklamalara 2021-084 nolu bültenimizden, tebliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • 2022-2024 dönemine ilişkin Yatırım Programı Hazırlıkları ve Bütçe Çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıyı 2021-087 numaralı bültenimizde sizler için özetledik.
 • 9 Eylül tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4 önemli vergi yargı kararını sizler için özetleyelim.
 • Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/6259 Başvuru Numaralı Kararı
  • Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile iktisap edilen bir taşınmaz için tahakkuk ettirilen ecrimisil tutarına ilişkin Mahkemeye gelen olayda, kazandırıcı zamanaşımı koşulları oluştuğu için Başkan’ın karşı oyu ile mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. İdare ise olayda, zamanaşımı ile iktisap konusunda, ecrimisil uygulanan dönemde henüz kişi adına tapu çıkmadığını ve hukuken kesinleşen bir işlem olmadığını savunarak ecrimisil talep etmiştir.
 • Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar
  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre limited şirket ortaklarından istenen amme alacağı için kanun yararına bozma kararı verilmiştir.
 • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2)
  • Gelir Vergisi Kanunu uyarınca 27.03.2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamından ödenen ihbar tazminatlarının ücret niteliğinde gelir vergisine tabi olduğu ve bölge idare mahkemeleri arasındaki aykırılığın giderilmesine karar verilmiştir.
 • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3)
  • Yargı kararı gereğince iade olunması gereken vergi tutarının kanuni faizi ile değil, mahkeme kararıyla VUK 112/4’te öngörülen tecil faizi ile iade edilmesi gerektiği gerekçesiyle Bölge İdare Mahkeme kararları arasındaki aykırılıklar giderilmiştir.
  • İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için uygulanacak olan tevkifat oranı %0 olarak yeniden belirlenmiştir.
  • 4 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan “4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı Kararda kalıcı olarak yapılan değişiklikle;
   • İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar üzerinden yapılacak tevkifatın oranı %0 olarak belirlenmiştir.
   • İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançların gerçek kişilerce beyan edilmesi halinde beyannamede bu kazançlar üzerinden hesaplanacak olan gelir vergisinin oranı da %0 olarak tespit edilmiştir.
  • Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması 7 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da İmzalanmıştır.
  • Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kâr payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde %10 oranı ile sınırlandırılmaktadır. Ayrıca diğer ülkede 12 aydan kısa süren inşaat, montaj veya kurma projesi faaliyetlerinin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.
  • Anlaşma ’da yer alan Bilgi Değişimi maddesi ile iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele amaçlanmakta olup, iki ülke arasında vergilerin tahsilatında iş birliği yapılmasına ilişkin düzenleme de Anlaşmada yer almıştır.
  • Anlaşma iki ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
  • Türkiye’nin, imzalanan bu anlaşma ile bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 96’ya ulaşmış olup, bunlardan 86’sı yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 • Uzatılan 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu başvuru ve ilk taksit ödemeleriyle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı detaylı bir açıklama yayımlamıştır.
  • 7326 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.
 • I numaralı listeye ilişkin ÖTV beyannamesinde değişiklik;
  • 1 Numaralı listeye ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde diplomatik istisna uygulaması konusunda düzenleme yapılmıştır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

SGK & İŞKUR

 • 5 Puanlık İşveren İndiriminde Türkiye Geneli Borç Sorgulaması 01/01/2022 Tarihine Ertelendi!
  • 5 puanlık sigorta prim teşvikinde, işverenin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı hususu 01/01/2022 tarihinden (2022/ocak ayından/döneminden) itibaren işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacaktır.
 • 2021 yılı asgari ücret destek tutarları SGK işveren sistemindeki müfredat kartı ekranına yansıtıldı.
 • Bağkurlu (4-1/b) olması gereken SSK’lıların (4-1/a), talep şartı kaldırıldı!
  • 08.2021 tarihinden önce 4/a kapsamında sigortalılığının geçersiz olduğu tespit edilen kişilerin 4/b kapsamındaki 01.10.2008 ve sonrası sürelere girilecek beyanlar için 4/b tesciline ilişkin yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren, sigortalılarca 1 aylık sürede beyan talebinde bulunulması halinde de aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılması gerekmektedir.
 • İşsizlik Sigorta Fonu ağustos/2021 dönemi sonu toplam varlığı 88.353.952.000,00 TL olarak hesaplandı.

Teşvik & Ar-Ge

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla, Ağustos/2021 döneminde %50 olarak uygulanan oranın Eylül / 2021 döneminde tekrardan %50 olarak dikkate alınacağı bildirilmiştir.
 • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı açılmıştır.
  • Tematik alanda açılan ilk BİGG çağrısı olma özelliğine sahip çağrı; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve 15 Temmuz 2021 tarihinde Yeşil Mutabakat Eylem Planına yönelik olarak yayınlanan 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlanmıştır.
  • İş fikri başvuruları 1 Eylül 2021 ve 1 Kasım 2021 tarihleri arasında 63 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacak olup, BİGG Uygulayıcı Kuruluşları kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile Yeşil Büyümeye hizmet eden Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında iş fikri başvurularını kabul edecektir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Samsun ilinde yapılacak olan katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisi yatırımına ilişkin olarak proje bazlı devlet yardımı verilmesine 3 Eylül 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla karar verilmiştir.
  • Yatırım süresi 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 4 yıl olup, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecektir.
  • Öngörülen toplam yatırım miktarı 1 milyar 572 milyon 281 bin TL olarak belirlenmiş olup, öngörülen ilave istihdam sayısı 300’dür.
  • Karar kapsamında söz konusu proje, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi İndirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanabilecektir.
  • Proje bazlı verilen bu teşviklerle ilgili 28 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli değişiklikler yapılmıştı. Söz konusu kararla getirilen yenilikleri görmek için 2020-87sayılı sirkülerimize başvurabilirsiniz.

Finans & Para

 • TCMB tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde açıklanan, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüş ve döviz cinsinden mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânının sonlandırılacağı da ilan edilmiştir.
  • TCMB 15 Eylül 2021 tarihinde yayımladığı duyuru ile, söz konusu imkân 1 Ekim 2021 tesis tarihinde %10’dan %0’a düşürülerek sonlandırılacak olup, aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar vermiştir
 • TCMB’ye son zamanlarda gelen bir kısım işletmeler ve kişiler tarafından para transferi ve fatura ödemeleri hizmetlerine aracılık edildiği ve bu amaçla üçüncü kişilerden para tahsil edildiği yönünde ihbar ve şikâyetler üzerine 10 Eylül 2021 tarihinde Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının listesini yayımlayarak ilgili listede yer almayan ve gerekli lisanslar ile izin ve yetkileri olmaksızın ödeme ve elektronik para kuruluşu veya bunların yetkili temsilcisi gibi davranan işletme ve kişilerle karşılaşılması halinde e-Devlet üzerinden TCMB’ye sorun sekmesi ile şikayette bulunulması konusunda çağrı yapmıştır. Söz konusu ihbar ile TCMB tarafından ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulacaktır.

Ticari Düzenlemeler

 • Ticaret Bakanlığı 2021 Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklamıştır.
  • 2021 yılı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;
   • İhracat, %51,8 artarak 18 milyar 912 milyon dolar,
   • İthalat, %23,8 artarak 23 milyar 218 milyon dolar,
   • Dış ticaret hacmi, %35 artarak 42 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
   • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %81,5 olmuştur.
  • Ağustos ayında en fazla ihracatı gerçekleştirdiğimiz fasıl “Motorlu Kara Taşıtları” olmuştur.
   • “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %62,9 artışla, 2 milyar 32 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla %210,5 artışla “Demir ve Çelik” (1 milyar 786 milyon dolar) ve %40,5 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 765 milyon dolar) olmuştur.
  • Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Vergilerin Toplam İçerisindeki Payı %27’dir.
   • Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı 2021 yılı ağustos ayında 26 milyar 173 milyon TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 581 milyar 687 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %27 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 183 milyar 180 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Ağustos ayı veri bülteni için tıklayınız.

Dış Ticaret & Gümrük

 • İzmir ili Bergama ilçesi sınırları içerisinde Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına ilişkin karar 8 Eylül 2021 tarihli ve 31592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Söz konusu serbest bölgenin kurulup işletilmesi için BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi 30 yıl süreyle yetkili kılınmıştır.
  • Detaylı bilgi için ilgili Resmî Gazeteyi inceleyebilirsiniz.

Diğer Mevzuat

 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 6 Eylül 2021 tarihli duyurusu ile “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının ‘‘Varlıklarda Değer Düşüklüğü’’ Bölümüne ilişkin modül yayımlanmıştır. Modüle bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun duyurusu ile Bağımsız Denetçilik Sınavı başvuruları açılmış olup Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 13 Eylül 2021 tarihinde başlamış olup 27 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” 1 Eylül 2021 tarihinde devreye alınmıştır.
  • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından da EKAP’a aktarılabileceği” düzenlenmiştir.
  • Bu kapsamda Kamu İhale Kurumu’nun 1 Eylül 2021 tarihli duyurusu ile; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” nun 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile devreye alındığı belirtilmiştir.
  • Söz konusu duyuruya ve sürece ilişkin olarak idarelerin ve isteklilerin faydalanabileceği yardım kılavuzlarına ve videolara buradan ulaşabilirsiniz.
 • İşverenler çalışanlardan PCR testi talep edebilecek;
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre;
   • İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.
   • Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.
   • COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.
 • KGK onaylı Bağımsız Denetçiler için sürekli uzaktan eğitim programları e-TÜRMOB Eğitim Portalı üzerinden asenkron olarak yapılmaktadır.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir