Sirküler

2021-077 / Temmuz Ayı İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

No      :  2021-077

Tarih :  31 Temmuz 2021

Konu :  Temmuz Ayı İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

Özenle hazırladığımız bültenleri kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Her ay ilk 15 gün ve ayın tamamı için yayımladığımız ve sizlerden yoğun ilgi ve teveccüh gören bu bülten formatını daha kolay okunması için ilk 15 gün ve ikinci 15 gün olarak yayımlamaya başladık. Bu konuda sizlerden gelecek geri bildirimlere önem veriyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Şimdi Temmuz ayının ikinci yarısındaki gelişmeleri, önce başlıklar, daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler halinde sizlere sunuyoruz.

Vergi

 • Danıştay Daireleri iki önemli konuda Kanun Yararına Bozma kararları vermiştir.
  • Daire tarafından verilen ve 29 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Daire Kararına göre, katı atık ücretiyle ilgili abonelikten kaynaklı uyuşmazlıkta konuya ilişkin kararın idari yargı değil adli yargı mercilerini ilgilendirmesi sebebiyle kanun yararına bozulması kararlaştırılmıştır.
  • Daire tarafından verilen aynı tarihli çeşitli kararlarda ise tarımsal destekleme aracı olarak ödenen mazot ve gübre desteğinin doğrudan gelir transferi olması sebebiyle, GVK md. 94 uyarınca %0 oranında kesinti yapılması gerekir denilerek, yerel mahkeme kararları Kanun Yararına bozulmuştur. Hali hazırda GVK md.94/11-d’ye göre çiftçilere yapılan doğrudan gelir destekli ve alternatif ürün ödemeleri için %0 tevkifat yapılması gerekmektedir.
 • Yerli Aksam Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
  • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan Yönetmelikte yerli aksam destek fiyatı (YADF) konusunda güncelleme yapılmıştır. Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi ise YMM tasdikine tabidir.
  • YADF, Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen liste uyarınca her bir elektrik üretim tesisi için ABD Doları cent/kWh veya Ek-2’sinde belirtilen liste uyarınca her bir elektrik üretim tesisi için Türk Lirası kuruş/kWh olarak hesaplanan fiyatı ifade eder.
  • Yerli katkı oranı, Tebliğde geçen formüle uygun olarak üretici tarafından hesaplanır. Yerli katkı oranı hesabını içeren evrak, teknik yönden eksper tarafından, mali yönden ise serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından tetkik edilerek, hesaplamanın doğruluğu ve resmi kayıtlara uygunluğu açısından teyit edilir ve imzalanır.
 • Teknokentlerde kazanç istisnasını düzenleyen 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 19 Ekim 2017 tarihinden önce başlatılan projelerde 30 Haziran 2021 sonrasında elde edilen kazançlarda uygulanacak nitelikli harcama istisnası 1 Temmuz itibariyle başlamıştır.
  • Detaylı bilgiyi Ar-Ge ve Teşvik bölümü tarafından hazırlanan yazımızda bulabilirsiniz.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 16 Temmuz 2021 tarihli duyurusuna istinaden, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesi gereğince, iki adet Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması imzalandığı belirtilmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Angola Cumhuriyeti arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması akdedilmesine ilişkin ilk tur müzakereler 13-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
  • Anlaşmada uzlaşılamayan konularda her iki taraf pozisyonunu tekrar değerlendirecek ve bunu müteakip ikinci tur müzakereler, tarafların mutabakata varacağı ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.
 • 2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin sirküler yayımlanmıştır.
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57 ile 2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 (yüzde on sekiz virgül on dört) olarak tespit edilmiştir.
  • Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.
 • 88 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği 29 Temmuz 2021 tarihli ve 31552 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğde;
  • Yapı kullanım izninin belediyelerce verildiği durumda, cins değişikliği harcının yapı kullanım harcı ile belediyeler tarafından tahsil edeceği ve tahsil edilen bu tutarların aynı gün Tebliğ eki Bildirim ile vergi dairesine bildirilerek ödeneceği,
  • Yapı kullanım izninin belediyeler dışında valiliklerce ve diğer yetkili kurum/kuruluşlarca verildiği durumda, cins tashihi harcının vergi dairelerince tahsiline devam edileceği, hususlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
  • Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Daha önce temmuz ayı sonuna kadar uzatılmış olan KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki oran indirimi 30 Temmuz 2021 tarihli Resmî gazetede yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Daha önce temmuz ayı sonuna kadar uzatılmış olan Bazı Kira Ödemelerinde Stopaj Oranının %10’a indirilmesi uygulaması 30 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • 7333 Sayılı Torba Kanun değişikliği 28 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile getirilen bazı değişiklikler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
  • Güvenlik korucularına ödenen ücretin asgari ücrete tamamlanması;
  • Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim alan kişilerin diş protez laboratuvarlarında yardımcı personel olarak çalışabilmesi;
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına, kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında ücret alma yetkisi verilmesi; (6 milyon TL’yi geçmemek üzere- Söz konusu ücret harç olarak Harçlar Kanunu’na değil, ücret adı altında kambiyo mevzuatına eklenmiştir)
  • Tarım ve Orman Bakanlığına hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi verilmesi;
  • 2020 yılında Aydın, İzmir ve diğer illerde meydana gelen depremler sonucunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi;
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılması;
  • Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapabilmesi;
  • Kooperatiflerin yönetim kurullarında, üniversiteler dâhil olmak üzere, her ortağın yönetime seçilme konusunda eşit olması (Bu konuda Kooperatifler Kanunu’na 2014’te eklenmiş olan ek-4 ve geçici 5’nci maddeler yürürlükten kaldırılmıştır);
  • Kooperatiflere ertelenen genel kurullarını yapmaları için 31 Ekim 2021 sonuna kadar süre verilmesi,
  • Engelliler Kanunu’na göre yerine getirilmesi gereken bazı iyileştirme ve düzeltmeler için verilen ve 7.7.2021’de dolan sürenin 1 yıl daha uzatılması,
  • Banka Meclisi üyeliği ile birleşen görevler arasına Devlet üniversitelerindeki öğretim üyeliğinin eklenmesi (Bu madde görüşmeler sırasında Kanun metninden çıkarılmıştır);
  • Rekabet Kurulu başkan ve üyeleri ile soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personelinin ve bu personelin gözetiminden sorumlu daire başkanının tarafsızlığının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılması (Maddede bir miktar düzenleme daha yapılarak Kurul başkan ve üyeleri ile meslek personelinin görevden ayrıldıktan sonra yapılamayacak işler kapsamında aynı yaptırım sistemine tabi tutulmuştur);
  • 5941 sayılı Çek Kanunu’na 7226 sayılı Kanun ile eklenen karşılıksız çek düzenleme suçunun infazın durdurulmasına ilişkin hükümlerin kapsamının genişletilmesi ve hükümlerde yer alan sürelerin uzatılması;
  • Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezanın yürürlük tarihinin ertelenmesi;
  • 6758 sayılı Kanun uyarınca kayyum olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun bu kapsamdaki görev süresinin uzatılması öngörülmektedir.

7326 Sayılı Kanun Uygulaması

 • 7326 sayılı Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden biri olan Taşınmaz ve ATİK yeniden değerlemesi konusunda 530 sıra no.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • Söz konusu uygulamaya başvurmak için 2021 yılının sonuna kadar süre bulunmaktadır. Konunun tüm boyutlarını ele aldığımız yazımıza linkten ulaşabilirsiniz.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 16 Temmuz 2021 tarihli Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı Duyurusu ile gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımı konusunda açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında kira geliri elde edip, beyan etmesi gerektiği halde beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş olan,
  • Tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden,
  • Tek ve/veya birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde edip, beyan etmesi gerektiği halde beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş olan,
  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar elde edip, beyan etmesi gerektiği halde beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş olan,
  • Değer artış kazancı kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinde sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlarını (Gayrimenkul alıp sattığı için değer artış kazancı elde edenler vb.) beyan etmesi gerektiği halde beyan etmeyen veya eksik beyan eden,
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesinde sayılan vergiye tabi arızi kazançlarını beyan etmesi gerektiği halde beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükellefler beyan etmedikleri veya eksik beyan ettikleri gelirleri için herhangi bir ceza ile muhatap olmaksızın, matrah artırımında bulunabilirler.
  • Mükellefler peşin veya altı taksitte vergilerini ödeyebileceklerdir.
  • Bu imkânlardan faydalanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar “Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi (Madde 5/1-a,b)” ile e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi varsa e-Beyanname sisteminden, e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi yoksa bir meslek mensubu ile Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi yaparak veya bağlı olduğu vergi dairesine bizzat başvurarak matrah artırımından faydalanabilecekleri belirtilmiştir.
 • Son ödeme günü 2 Ağustos Pazartesi günü olan bazı vergiler ve yapılandırma kanunları şöyledir;
  • 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Taksiti,
  • 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Taksiti,
  • 2021 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) Taksit ödemesi,
  • 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödemesi
 • Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 02 Ağustos 2021 Pazartesi saat 19:00’a kadar tüm vergi dairelerinin açık bulundurulacağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.
 • 7326 Sayılı kanun kapsamında 405 sıra no.lu Milli Emlak Tebliği 15 Temmuz 2021 tarih ve 31542 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmıştır.
  • Söz konusu tebliğ ile 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle geldiği halde 9 Haziran 2021 tarihine kadar ödenmeyen kullanım bedelleri, hasılat/ticari kar payları asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri Kanunun 10’uncu maddesinin on üçüncü fıkrası kapsamında yapılandırılmasına ilişkin detaylar açıklanmıştır.
  • Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

SGK & İŞKUR 

 • 28 Temmuz 2021 Tarihli ve 31551 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2021 yılına ilişkin asgari ücret desteği hususunda 5510 sayılı Kanuna geçici 85’inci madde eklenmiştir.
  • Buna göre;
   • 2020 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı Ocak ila Aralık dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.
   • 147 TL olarak belirtilen tutar, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL olarak esas alınacaktır.
   • Bu destekten yararlanılacak ayda, 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4-1(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari ücret desteği uygulanmayacaktır.
    • Asgari ücret desteği 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 • SGK’nın 2021/26 sayılı Genelgesi ile SGK indirimleri için ülke çapında yapılacak sorgulamanın detayları açıklanmıştır.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021/26 sayılı ve “Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu” konulu Genelgeye göre, 2021/Eylül ayından itibaren 5 puanlık indirim ve ilave 6 puanlık indirime ilişkin uygulamada, işverenin Türkiye genelindeki işyerlerindeki borç durumları dikkate alınacaktır.
  • İşverenin Türkiye genelindeki işyerlerinin herhangi birinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı da ilgili indirimlerden yararlanılamayacaktır.
  • İlgili borç sorgulamasında, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borç türleri için ayrı ayrı olmak üzere, toplam 15,00 TL’nin altındaki borç asılları (15,00 TL dahil) sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır.
  • Ayrıca işverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde ise, 5 puanlık indirim ve ilave 6 puanlık indirim uygulanmaksızın sadece ilgili kanunlarda yer alan prim teşviklerinden yararlanılabilecektir.
 • 27 Temmuz 2021 Tarihli ve 31550 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların 9 saat olan azami günlük çalışma süresi, hafta içinde 2 kez 10 saate çıkarılabilecektir.

Teşvik & Ar-Ge

 • Sizlere Nisan ve Haziran ayında duyurduğumuz Turizmi Teşvik Kanunu hakkında Kanun Teklifi 7334 sayılı Kanun olarak 28 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun’da Türkiye’nin Bacasız Sanayi olarak tabir edilen turizm sektörüne ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kanun Teklifine göre amaçlanan değişiklikler özet olarak şu şekildedir:

  • Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümlerinin turizm merkezleri hakkında da uygulanması;
  • Konaklama tesislerine turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilmesi;
  • Ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi;
  • Turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri sınırları içinde imar planlarını yapma, yaptırma ve onaylama yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi;
  • Belgeli yatırım ve işletmelerin tümünün devredilmesi, kiraya verilmesi, şirket unvan ve ortaklık yapısının değiştirilmesi ve işletme türünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alma zorunluluğunun kaldırılması;
  • Turizm işletmesi belgeli işletmelerde yabancı personel çalıştırılabilmesine yönelik düzenleme yapılması; (Bu düzenlemeye ilişkin madde Kanun Teklifinden çıkarılmıştır)
  • Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği ile deniz turizmi araçları işletmeciliği ve turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği yapılabilmesi için belge alma zorunluluğunun getirilmesi;
  • Türk bayraklı yatların işletilmesine ve kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılması;
  • İşletmelerin belgelendirilmelerine yönelik denetimlerin, denetim yetkisinin sınırlarının belirlenmesi kaydıyla valilik aracılığıyla da kullanılabilmesi;
  • Para cezalarının denetim yetkisini kullananlar tarafından da verilebilmesi;
  • Para cezası verilecek durumların yeniden düzenlenmesi;
  • Turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı durumların belirlenmesi;
  • Jeotermal kaynakların turizm amaçlı kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla, Temmuz/2021 döneminde %60 olarak uygulanan oranın Ağustos/2021 döneminde %50 olarak uygulanacağı bildirilmiştir.
 • Kırsal kalkınma destekleri 13. etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ 15 Temmuz 2021 tarih ve 31542 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. Tebliğ kapsamında yapılan değişiklikler şu şekildedir;
  • Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 16 Eylül 2021 (16 Temmuz 2021). Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile altmış günü (doksan) aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanır. 16 Eylül 2021 (16 Temmuz 2021) tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya altmış günü (doksan) aşmamak üzere süre verilir

Finans & Para

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda 2021 sonu enflasyon beklentisini yükseltmiştir.
  • Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin bir şekilde düşeceğini söylemesine karşın, yıl sonu beklentisi yüzde 12,2’den yüzde 14,1’e çıkartılmıştır.
 • SPK önemli ve beklenen bir düzenleme olan Proje Finansmanı Fonu ve Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğini yayımlamıştır.
  • Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda da yer alan “Proje Finansmanı Fonu ve Projeye Dayalı Menkul Kıymetlere” ilişkin SPK nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde SPKn’nun 61/B maddesi ve piyasadan gelen görüşler de dikkate alınarak hazırlanan “III-61/B.1 sayılı “Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği” (Tebliğ) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Tebliğ ile getirilen düzenlemelerle; sermaye piyasalarında, proje gelirlerine dayalı olarak ihraç edilecek Projeye Dayalı Menkul Kıymetler ile kamu hizmeti niteliği taşıyan, yoğun sermaye isteyen ve uzun vadeli projelerin yatırımlarında sermaye piyasalarının etkin bir şekilde kullanılmasına imkân tanınmaktadır. Tebliğ ile;
   • Proje finansmanı fonu kurulmasına ve projeye dayalı menkul kıymet ihracına,
   • Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıkların niteliklerine,
   • Fonun işleyişine,
   • Projeye dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında elde edilen gelirlerin kullanım şekline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
   • Tebliğe erişmek için tıklayınız.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 26 Temmuz 2021 tarihinde “Bilgi Sistemleri ve İş Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik Taslağı” yayımlanmıştır.
  • Taslak Yönetmelik ile Kurum gözetimi ve denetimi altındaki kuruluşların bilgi sistemleri ile iş süreçlerinin, Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmektir.
 • BDDK’nın 28 Temmuz 2021 tarihli duyurusu ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Tasfiye Süreci ile ilgili olarak daha önce tasfiyesine karar verilen şirketlerle ilgili olarak açıklama yapılmıştır.
  • Duyuruda kurul tarafından atanacak en az üç kişilik tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edileceği,
  • Tasfiye komisyonu üyelerinin, Kurum ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bildirilecek üyelerden oluşacağı bildirilmiştir.
 • 14 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Bankacılık Kanunu’na eklenen yeniden yapılandırma (FYY) uygulaması iki yıl daha uzatılmıştır.
  • 19 Temmuz 2019 tarihli 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmişti. Söz konusu madde kapsamında çıkarılan ikincil düzenleme ile finansal yeniden yapılandırma işlemleri büyük ve küçük olmak üzere iki ölçekte yapılmaktadır. Böylece uygulamanın 2 yıl daha devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.
   • “Geçici Madde 32 – Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilir. Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenir. Bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanır.
 • Türkiye Bankalar Birliği, 16 Temmuz 2021 tarihli kamuoyu duyurusu ile “Küçük Ölçekli Şirketler İçin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması” hakkında bilgiler paylaşmıştır. Bu bildirim ile;
  • Finansal yeniden yapılandırma süreçlerinin daha etkin işlemesini teminen yürürlükte olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarında (Küçük Ölçekli Uygulama) aşağıdaki başlıca değişiklikler yapılmıştır:
   • Başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den 100 milyon TL ‘ye artırılmıştır.
   • Yapılandırmanın daha alternatifli hale getirilmesini teminen; vade, ödemesiz dönem ve faiz oranı parametreleri güncellenmiştir.
   • FYY başvuru sahiplerine ek süre ve ilave başvuru hakkı tanınmasını teminen başvurusu kabul edilmeyen borçlunun, tekrar başvuru yapması için ilk başvuru tarihinden itibaren üç ay geçmesinin zorunlu olmasına ilişkin ilave yapılmıştır.
   • Küçük Ölçekli Uygulama kapsamının genişletilmesi nedeniyle uygulama süreci prensiplerinde değişiklik yapılmıştır.
   • Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları (Küçük Ölçekli Uygulama) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.
   • Bu uygulama için Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun uygun görmesi halinde vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır.
   • Daha fazla bilgi için tıklayınız.
 • Finansal yeniden yapılandırma süreçlerinin daha etkin işlemesini teminen yürürlükte olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarında (Büyük ve Küçük Ölçekli Uygulamalar) aşağıdaki başlıca değişiklikler yapılmıştır:
  • Küçük Ölçekli Uygulama ile başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den 100 milyon TL’ye artırılmıştır. FYYÇA küçük ölçekli kapsamının genişletilmesinden dolayı 25 milyon ve üzerinde borçlular değiştirilerek 100 milyon ve üstü borçluların Büyük Ölçekli Kapsamına alınması öngörülmüştür.
  • Fizibilite raporu hazırlanması sırasında gecikmeyi önlemek için mali durum tespitinin makul süre içerisinde sonuçlandırılmasının Lider Bankanın gözetmesine ilişkin düzenlenme getirilmiştir.
  • Salgın nedeniyle yaşanan gecikmeler dikkate alınarak, 01.03.2020- 30.09.2020 tarihleri arasındaki FYY başvuruları için ek süre (180 Gün) ve ilave başvuru hakkı (60 gün) tanıyan geçici bir madde eklenmiştir.
  • Uygulama Süreci Prensiplerine FYYÇA’da öngörülen oylamaların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için düzenlemede yetki verilen oylamaların Lider Banka oyu ile başlayarak maksimum 10 iş günü içerisinde tamamlanması yönünde ilave hükümler eklenmiştir.
  • Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları (Büyük Ölçekli Uygulama) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.
  • Bu uygulama için Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun uygun görmesi halinde vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır.
 • Rize, Artvin ve Düzce İllerimizdeki Sel Felaketinden Etkilenen Banka Müşterilerine Yönelik Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun, 27 Temmuz 2021 tarihli toplantısında tavsiye kararları alınmıştır.
  • Felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına;
  • Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgâhı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
  • Banka müşterileri sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilirler.

Ticari Düzenlemeler

 • İhracatımızda rekabetçiliğimizin geliştirilmesinin yanı sıra, ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki yerinin korunması ve güçlendirilmesi ile yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından da önem arz eden ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen bir yol haritası niteliğindeki Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Yeşil Mutabakat Eylem Planı”, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen bu değişim ve dönüşüm karşısında ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlamaktadır.
  • Bu doğrultuda, ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi, ülkemizin Gümrük Birliği sayesinde AB ile sağlamış olduğu bütünleşmenin derinleştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
  • En önemli ticaret ortağımız olan AB tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta olmak üzere bu alandaki dönüşüme zamanlıca uyum sağlanması ve karşı karşıya kalacağımız risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla Bakanlığımız liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği içerisinde hazırlanan Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içermektedir.
  • Dünyada iklim değişikliği ile mücadelede yükseltilen hedefler doğrultusunda, artan sayıda ülke ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmalarını hayata geçirmektedir. Halihazırda dünyada uygulanan veya hayata geçirilmesi planlanan 31’i emisyon ticaret sistemi ve 30’u karbon vergisi olmak üzere 61 ulusal karbon fiyatlandırma mekanizması bulunmaktadır.
  • Yeşil Mutabakat Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Mevzuat

 • Kamu İhale Kurumu 5 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu Ekap’a kayıt olacak T.C. kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin imza yetkilisi yetki belgeleri hakkında duyurusuna ilaveten açıklamalar yapmıştır.
  • Buna göre 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri uyarınca 20 Temmuz 2021 tarihinden itibaren;
   • EKAP’a kayıt olacak T.C. Kanunlarına Göre Kurulmuş Tüzel Kişilik protokollerinin ekinde, protokolü imzalayan ve protokolde imza yetkilisi olarak belirtilen kişilere ait yetki belgesi olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu ( EKAP) üzerinden, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer yasalar gereğince gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerde sınırsız olarak (konu kısıtlaması, parasal sınırlama ve yetki sınırlaması olmaksızın), münferiden işlem gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi içerecek şekilde hazırlanmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile noter onaylı imza beyannamesinin sunulması gerektiği,
   • Bu tarihten sonra imza sirküleri, imza yetkilisi yetki belgesi olarak kabul edilmeyeceği,
   • 20 Temmuz öncesi oluşturulan EKAP protokollerinde yetki belgesi imza sirküleri seçilen veya imza sirküleri eksik olan başvurular için noter onaylı imza sirküleri gönderilerek başvuru tamamlanabileceği hususlarında açıklamalara yer vermiştir.
 • İhalelere yönelik itirazen şikâyet başvuruları elektronik ortamda yapılabilecektir.
  • 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile 20 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvurularının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikâyet) yapılabilmesi imkânı getirilmiştir.
  • E-itirazen şikâyet başvurusu bu aşamada sadece EKAP’ta yer alan imza yetkilileri tarafından yapılabilecektir.
  • E-itirazen şikâyet başvurusu yapılabilmesi için itirazen şikâyet başvuru bedelinin Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank nezdindeki Kurumsal tahsilat hesaplarına yatırılmış olması gerekmektedir.
  • Ortak girişimler adına e-itirazen şikâyet başvurusu pilot/koordinatör ortak tarafından yapabilecektir.
  • EKAP Üzerinden E-İtirazen Şikâyet Başvurusu Düzenlenmesine İlişkin Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
 • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a göre hazırlanan “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik” 15 Temmuz 2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yürürlüğe girmiştir.
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı mevzuatında düzenleme yapılarak geçen yıl taşınmaz ticareti yapan işletmeler için öngörülen düzenlemelerin yapılması için öngörülen süre 31 Temmuz 2020 tarihine uzatılmıştır.
  • Bilindiği üzere uzun yıllar piyasa koşullarında oluşan Taşınmaz Ticareti konusu bir Yönetmelik ile düzenlenmiş ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğinde de özel olarak düzenlenmişti. Söz konusu Ruhsat Yönetmeliği kamu nizamı açısından her tür işletme ve sektör için asgari koşullar ve denetim konularını ayrıntılı olarak düzenlemektedir.
  • Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine göre bir işletmeye taşınmaz ticareti yetki belgesi verilebilmesi için meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve sayılan personel, eğitim ve ofis koşullarını yerine getirmesi gerekir. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Karayoluyla yapılacak yolcu taşımacılığı alanında tavan ücret uygulamasını değiştiren Tebliğ yayımlanmıştır.
  • Geçen sene mayıs ayında yayımlanan ve Pandemi koşullarından kaynaklanan tavan ücret uygulaması 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile devam ettirilmiştir.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile KDV dahil olarak belirlenen Ek-1 tarife ile yol mesafesine (km bazında) göre azami ücret tarifesi uygulanmaktadır.
  • Fikir vermesi açısından 115 km’lik mesafe için 84TL, 1000 km için 222TL, 2000 km üzeri yerler için 441 TL tavan ücreti uygulanmaktadır.
 • Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Yönetmelikte güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır.
  • Yönetmelikle resmi senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemleri ile merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanması konusunda yapılacak işlemler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
  • Yönetmeliğe eklenen fıkraya göre merkezi başvuru havale sistemi tapu işlemlerine ilişkin resmî senedin/tescil istem belgesinin başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanmak üzere TAKBİS’te otomatik olarak havale edildiği sistemi ifade eder.
 • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin düzcam ürünlerinde haksız fiyat artışlarında bulunduğu ve 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelinmiştir.
  • Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da online olarak yapılacaktır.
 • Yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısının ÖTV indirimi sonrasında, birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve arzı kısıtladıkları iddiası ile 12 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 25 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.
 • Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında yürütülen önaraştırma sonucunda ilgili firmaya soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir