Sirküler

2021-073 / Mali ve Vergisel Gündemde Temmuz Ayı İlk Yarısını Değerlendirdik!!

No      :  2021-073

Tarih :  16 Temmuz 2021

KonuTemmuz Ayı İlk Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

Özenle hazırladığımız mali bültenleri kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi, Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Her ay ilk 15 gün ve ayın tamamı için yayımladığımız ve sizlerden yoğun ilgi ve teveccüh gören bu bülten formatını daha kolay okunması için ilk 15 gün ve ikinci 15 gün olarak yayımlamaya başlıyoruz. Bu konuda sizlerden gelecek geri bildirimlere önem veriyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Şimdi Temmuz ayı gelişmelerini, önce başlıklar, daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler halinde sizlere sunuyoruz.

Ekonomi ve Kamu Bütçesi 

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 Temmuz 2021 tarihli duyurusu ile;
  • 21.02.2021 tarihli 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının, durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorunda oldukları belirtilmiştir.
  • Bu itibarla, halihazırda faaliyette bulunan ve Bakanlığa 1/7/2021 tarihi itibarıyla başvuruda bulunmuş, ancak sunması gereken belgelerdeki eksiklerini 1/7/2021 tarihi itibarıyla tamamlayamamış firmalar için pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak, anılan Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri için 1/7/2021 tarihine kadar tanınan intibak süresi 2/8/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 30 Haziran 2021 tarihli duyurusu ile; Temmuz-Eylül 2021 dönemi “İç Borçlanma Stratejisi” verilerini yayımlamıştır. Buna göre;
  • Temmuz ayında toplam 54,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Ağustos ayında toplam 10,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Eylül ayında toplam 38,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 45,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
   • Ayrıca yapılan duyuru kapsamında, Temmuz-Eylül 2021 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ve Temmuz-Eylül 2021 döneminde gerçekleştirilecek iç borç ihraç takvimine ilişkin detaylarda açıklanmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde 31528 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tebliğ ile;
  • Zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde (Sayı:2013/15) bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin başında yabancı para yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranlarının değiştirilmesi gelmektedir.
 • TCMB’nin 9 Temmuz tarihli duyurusu ile FAST limiti 2.000 TL’ye yükseltilmiştir;
  • Fonların Anlık ve Sürekli Transferinin (FAST) 1.000 TL olan limitinin 4 Ağustos 2021 tarihi itibariyle 2.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  • Diğer taraftan, bankaların yanı sıra 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemeler hayata geçirilmiş olup, katılım talepleri TCMB tarafından alınmaya başlanmıştır.

Vergi

 • 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4298 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıile 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III)sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan yer alan bazı tütün ürünlerinin oranları düşürüldü. Bu ürünlerin, asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarında değişiklik yapılmadı.
 • Belediye Gelirleri Kanununa göre biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimlerinde %0 olarak  uygulanmakta eğlence vergisi indiriminin uygulanma süresi, 31  Temmuz  2021 tarihinden 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.
  • 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96’ncı maddesinin (C) fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/7/2021” ibaresi “31/5/2022” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Böylece, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı, 1/6/2021 tarihli ve 4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla geçici süreliğine yerli ve yabancı film göstermeleri için %0 (sıfır) olarak belirlenen eğlence vergisi oranının yürürlük süresi 31/5/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.
 • Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi ile Söz Konusu Sektörler ve Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Sektörde Teminat Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı;
  • 7318 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231, mükerrer 257, mükerrer 355, 359 ve 367’nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:88) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir;
  • 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca belediyelerce cins tashihi harcının tahsiline ilişkin usul ve esasların yer aldığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:88) yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş olup, Resmi Gazete’de yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:529) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır;
  • 13/7/2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif şirketler, komandit şirketler, adi ortaklıklar ve trust ve benzeri teşekküllerce gerçek faydalanıcının tespiti ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.
 • 8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyanname verme süreleri ve elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır;
 • 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar,
  • 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar,
  • 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 • Gelir Vergisi ve MTV ikinci taksit ödeme dönemleri başladı. Buna göre;
  • 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2021 tarihinde başlamıştır. 31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için son gün 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü olacaktır.
  • 2021 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2021 tarihinde başladı. 31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için son gün 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü olacaktır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 3 Temmuz tarihli GEKAP Beyannamesine ilişkin duyurusuna göre;
  • Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası “(16) Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.” şeklinde değiştirilmiştir.
   • 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine istinaden GEKAP beyannamesinde “GEKAP Tahsil Edilmeyecek Ürünler” tablosunda yer alan “Dayanak” türlerine “Gekap Yönetmeliği Madde 5/16 kapsamında (Piller)” seçeneği eklenmiştir. Söz konusu değişiklik güncel Beyanname Düzenleme Programında yer almaktadır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 13 Temmuz tarihli duyurusuna göre;
  • 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasıyla ilgili yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “1-KAPSAM” başlıklı bölümüne eklenen bent gereği Form Ba-Bs bildirimlerini verme yükümlülüğü bulunan mükellefler, 2021/Temmuz döneminden itibaren elektronik ortamda düzenledikleri belgeleri Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil etmeyeceklerdir.
   • Yapılacak olan değişiklik nedeniyle söz konusu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin 2021/Temmuz dönemi ve sonrasında verilecek bildirimler için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

7326 Sayılı Kanun’un Uygulaması

 • 7326 sayılı Kanunla getirilen taşınmaz ve ATİK yeniden değerleme konusunda hazırlanan VUK Genel Tebliğ Taslağı 530 sıra nolu Tebliğ olarak Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Söz konusu Tebliğ Taslağı hakkında yayımlamış olduğumuz geniş bir analizi, faydalarını, yapılacak işlemleri ve beyanname ile ödenecek vergi konusunu bültenimizde okuyabilirsiniz.
 • 14.06.2021 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü GİB tarafından yayımlanmıştır. Söz konusu rehberde;
  • Yapılandırma kapsamına giren MTV ve Taşıta İlişkin İdari Para Cezası Borçların neler olduğu,
  • Kesinleşmiş, dava açma süresi geçmemiş veya ihtilaf konusu olan MTV ve taşıta ilişkin idari para cezaların nasıl yapılandırılacağı,
  • Başvuruların nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
  • Yapılandırılan borçların hangi sürede ve nasıl ödeneceği,
  • Peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılan ödemelerde avantajlar,
  • Ödeme kanalları, gibi genel bilgiler yer almaktadır.
   • Söz konusu GİB duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Yapılandırma Kanun Rehberi” yayımlanmıştır. Söz konusu rehberde;
  • Yapılandırma Kanunu ile getirilen imkânlar,
  • Yapılandırma Kanunu kapsamındaki borçların neler olduğu,
  • Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar,
  • Kanun kapsamına giren idari para cezalarına getirilen ödeme kolaylıkları,
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma imkânı,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan kamu alacaklarına ilişkin başvuru imkânı,
  • Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin getirilen imkânlar,
  • İncelemesiz ve cezasız matrah ve vergi artırımından yararlanma imkânı,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin getirilen imkânlar,
  • Aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri yeniden değerleme imkânı,
  • Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
  • Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
  • Peşin ödeme avantajları, taksitle ve kredi kartı ile ödeme imkânı,
  • Yapılandırmanın devam edebilmesi için gerekli olan şartlar,
  • Yapılandırma imkânları için kullanılacak başvuru dilekçeleri, gibi genel bilgiler yer almaktadır.
   • Söz konusu GİB duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30.06.2021 tarihli duyurusuna göre;
  • 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları ile matrah ve vergi artırımı beyannamelerinin/bildirimlerinin elektronik ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.
  • 17.06.2021 ve 24.06.2021 tarihli duyurularda belirtilen takvime uygun olarak;
   • 7326 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile 4’üncü maddesinde yer alan inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler için yapılandırma başvurularına ait yapılandırma dosyalarının ve ödeme planlarının oluşturulması ile tahsilat işlemlerine başlanmıştır.
   • 7326 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler e-Beyanname sisteminden alınmaya başlanmıştır.
   • 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan matrah ve vergi artırımı için aşağıdaki bildirimler e-Beyanname sitesinden alınmaya başlanmıştır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 7326 Sayılı Kanun uygulamaları kapsamında form Ba ve form Bs bildirimlerine ilişkin duyurusu şu şekildedir;
  • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi başlıklı 6/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında yapılacak başvurular hakkında 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) ile düzenlemeler yapılmış olup, ilgili Genel Tebliğin VI- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümler başlıklı bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde;
   • Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333), Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444); yazılabilmesi için Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 5 Temmuz tarihli duyurusunda;
  • 7326 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında “EK:22- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi” uygulamaya açılmıştır.
   • Söz konusu beyanname için Beyanname Düzenleme Programını güncellemek gerekmektedir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 5 Temmuz tarihli bir diğer duyurusunda;
  • 7326 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler 30.06.2021 tarihi itibariyle e-Beyanname sisteminden alınmaya başlanmıştır. Ancak söz konusu hükümden yararlanmak için, aşağıdaki ekran görüntülerinde de yer aldığı üzere, “Özel Onay” seçeneğinden “PIS” ile “7326” seçenekleri veya “KSS” ile “7326” seçenekleri birlikte seçilmelidir. Sadece “PIS” veya sadece “KSS” seçilerek onay verilmesi durumunda beyanname 7326 sayılı Kanun kapsamında kabul edilmemekte, dolayısıyla ödeme planı oluşmamaktadır.
   • Duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 8 Temmuz 2021 tarihli duyurusuna göre;
  • 7326 sayılı Kanun kapsamında KDV matrah artırımından yararlanmak isteyen mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla İnternet Vergi Dairesinde “Mükellef İşlemleri” bölümünde yer alan “Mükellef Dosyası” altında “Hesaplanan/Tecil Edilebilir KDV Sorgulama” menüsü oluşturulmuştur.

SGK & İŞKUR        

 • 2021 yılı asgari ücret desteği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre;
  • TBMM görüşülmekte olan (2/3740) esas numaralı Kanun Teklifi ’ne asgari ücret desteğine ilişkin önerge eklenmiş ve 13/07/2021 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir. Kanun teklifi henüz Resmî Gazete’de yayınlanmamıştır.
   • 13 Temmuz 2021 tarihli komisyon tutanağına buradan ulaşabilirsiniz.
 • 2021 yılı haziran ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme süresi 30 temmuz 2021 cuma uzatılmıştır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 • 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31’inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğine ilişkin SGK Genelgesi yayımlandı. Buna göre;
  • 25 Mayıs 2021 Tarihli ve 31491 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7319 Sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. Maddesi ile,
  • 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “Geçici Madde 31” eklenmiştir. İlgili Kanun çerçevesinde yürürlüğe giren teşvike ilişkin SGK’nın 2021/24 sayılı ve “4447 Sayılı Kanun’un Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği” konulu Genelgesi yayınlanmıştır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre;
  • Buna göre, 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırıldı.
  • Aynı zamanda, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci ve 14’üncü maddesinin altıncı fıkralarında yer alan “ondan” ibareleri ile geçici 3’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10’dan” ibaresi “50’den” olarak değiştirildi.
 • SGK’nın 7 Temmuz tarihli genel yazısına göre;
  • Kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında olan gerçek kişi işverenlerin/ sigortalıların, 26/06/2021 tarihi itibariyle mücbir sebep durumları sona erdiğinden, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen prim borçlarını 26/07/2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.
 • SGK tarafından yayınlanan 05/07/2021 tarihli genel yazı ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yapılacak uzaktan çalışma gün bildiriminin usul ve esasları belirlenmiştir.
  • Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir sigortalının kullandığı hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri içinde bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.
  • Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir sigortalının, çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri içinde bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.
  • Ayda 4 gün hafta tatili olan bir sigortalı 5 iş günü işyerinde çalışmakta, kalan iş günlerinde ise uzaktan çalışmaktadır. Buna göre söz konusu sigortalının 4 gün hafta tatili, 5 günde işyerinde çalışma günü bulunduğundan bildirilecek uzaktan çalışma gün sayısı 21 gün olacak, prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak bildirilecektir.
  • Ayda 8 gün hafta tatili olan bir sigortalının çalışma süresinin yarısını uzaktan çalışarak, yarısını işyerinde çalışarak geçirmesi halinde sigortalının iş günü sayısı 22 gün olmakta yarısı işyerinde çalışıldığı için de uzaktan çalışma gün sayısı 11 gün olarak bildirilecek prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak sisteme girilecektir.
  • Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının çalışma saatleri içerisinde birkaç saatliğine geçici bir durum nedeniyle işyerine gitmesi durumunda uzaktan çalışma gün sayısı ve iş sözleşmesinin değiştirilmesine gerek bulunmadığından prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 07.07.2021 tarihinde yayımlanan 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge’ye göre;
  • 01.07.2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 8.284,51 TL olarak belirlenmiştir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 06.07.2021 tarihli ve “4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28’inci Maddelerinde Yer Alan Prim Destekleri” konulu genel yazıyla,  “27256” ve “17256” kanun numaralı teşvikler hususunda, işçinin istifası, ölüm, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih halinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle iş akdinin sona ermesi halinde istihdam zorunluluğunu sağlamayan işverenin yararlandığı prim teşviklerinin geri alınıp alınmayacağı hususundaki detaylar açıklanmıştır.
  • Buna göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28’inci maddelerinde yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin;
   • 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,
   • 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,
   • 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
   • 15- Toplu işçi çıkarma,
   • 17- İşyerinin kapanması,
   • 19-Mevsim bitimi,
   • 20-Kampanya bitimi,
   • 22- Diğer nedenler,
   • 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,
   • 34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,
 • İşten çıkış kodlarıyla feshedilmesi nedeniyle işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması halinde, bu işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandığı tüm prim desteklerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alınması gerekmektedir.

Teşvik & Ar-Ge

 • Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ile yapılan anlaşmanın süresi 2025 yılına kadar uzatılmıştır.
  • 1967’den beri kapsayıcı ve sürdürülebilir sınai kalkınmanın bölgesel düzeyde teşviki amacıyla çalışan örgütle Türkiye’de bir UNIDO merkezi kurulmasına yönelik olarak yapılan Anlaşmanın 15 Şubat 2020 tarihinden başlamak üzere 5 yıl daha uzatılması kararlaştırılmıştır.
 • Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması amacıyla gemilere uzunluğuna göre verilen desteklere ilişkin Karar yayımlanmıştır.
  • 2021 yılı için Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde geçerli ruhsat tezkeresi olan gemilere tarifede belirtilen tutarların 2 katı olmak üzere ödeme yapılır.
  • Yapılacak ödeme 1.000TL-1.450TL arasında değişmektedir.
 • Kalkınma Ajansları teşkilatı, görev ve yetkileri ile GSYF’lere yatırım yapmaları konusunda düzenlemeler yapılmıştır.
  • 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişikliklere göre Ajansların büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik girişim sermayesine fonlarına katılım sağlayabilir.
  • Ayrıca, yönetim kurulunun oluşumu, faaliyet sonuçları ve denetim, bölge illerinde oluşturulacak yatırım destek ofisleri, ajansın gelir ve harcamaları gibi konularda değişiklikler gündeme gelmiştir.
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi 2021 Yılı Uygulama Rehberi İlan Edilmiştir.
  • Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi amaçlanan destek programı, 81 ilden gelecek başvurulara açık olup, son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir.
 • Müsilaj Araştırmalarına Özel ARDEB Çağrısı Açıldı
  • Denizel ekosistemlerde, iklim ve trofik koşullara bağlı olarak farklı mikroorganizmalar tarafından üretilen organik madde birikimi olarak tanımlanan müsilaj yapı, son dönemlerde ülkemizde Marmara ve Kuzey Ege’de deniz ekosistemi için önemli bir tehdit haline gelmiştir. Yarattığı olumsuz ekolojik, ekonomik, sosyal ve halk sağlığı etkileri sebebi ile müsilajın oluşum mekanizması, izlenmesi, oluşumunun önlenmesi, bertarafı, değerlendirilmesi ve müdahale yöntemleri konularında sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Bu bağlamda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından “Müsilaj Araştırmaları” başlıklı özel bir çağrı açılmıştır. Bu çağrı kapsamında yapılacak proje başvuruları için son tarih 26/07/2021 olarak belirlenmiştir.
 • TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor.
  • KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.
  • TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 2. dönem başvuruları 01.07.2021 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr üzerinden alınmaya başlanmıştır.

Finans & Para

 • Varlık Yönetim Şirketleriyle ilgili Yönetmelik BDDK tarafından yayımlanmıştır.
  • 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ve varlık yönetim şirketlerince devralınacak alacaklara ilişkin süreç ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
  • 2006 tarihli eski Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup yeni Yönetmelik ile bu şirketlerin kuruluş şartları, kurucularda aranan şartlar, kuruluş ve faaliyet izninin verilmesi, şirketlerin ana sözleşmelerinde değişiklikler ve hisse devri işlemleri, birleşme, bölünme, devir ve tasfiye işlemleri, şube açmaları, uyulması gereken kurumsal yönetim ilkeleri, iç sistemleri, bilgi sistemlerinin kurulması, muhasebe ve finansal raporlama sistemleri, faaliyet alanları ve denetimlerinin yapılması, bağımsız denetim zorunluluğu, devamlı bilgi verme, gözetim vb yükümlülükleri, faaliyet izinlerinin iptali ve diğer yaptırımları, alacakların devrine ilişkin yapılması gereken işlem ve süreçler, kaynak kuruluş devre ilişkin yükümlülükleri, tahsilat ve takip süreci, dışarıdan alınacak hizmetler ve dış hizmet sağlayıcı kuruluşlar finansal tüketicilere ilişkin hükümler ile yürürlükten kaldırılan düzenlemelere ilişkin geçiş ve intibak süreci ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.
  • Yönetmeliğin 25’inci maddesine göre varlık yönetim şirketine ait özkaynağın toplam aktife oranının asgari %3 olarak tutulması gerekmektedir. Ayrıca bu şirketlerin A.Ş. olarak kurulması ve asgari 50milyonTL ödenmiş sermayelerinin olması gerekir.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 2 Temmuz 2021 tarihli 31529 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan kararı ile 21 adet Tasarruf Finansmanı Şirketinin tasfiye kararı verilmiştir. Bu karar ile sektörde 6 firma faaliyetine devam etmektedir.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 8 Temmuz 2021 tarihli 31535 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik ile 11/A Maddesi değiştirilerek:
  • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca izlenen müşterilerden Kredi Tahsis aşamasında:
   • Konsolide/Konsolide olmayan Finansal Tabloların,
   • Bağımsız Denetim Raporlarının,
   • Bu finansal tablo ve bağımsız denetim raporu ile oluşturulacak olan Ek-4’te yer alan analiz tablosunun,
   • SPK tarafından 30 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğine dahil olan anonim ortaklardan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun, Bankalarca alınması zorunlu tutulmuştur.
  • Yönetmelikte Sorunlu Alacakların Çözümlenmesi ve Çözümleme Birimleri de ana başlıklar halinde açıklanmıştır.
 • Türkiye Bankalar Birliği’nin, 01 Temmuz 2021 tarihli duyurusuna göre;
  • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından aylık olarak yayımlanan “Protestolu Senetler” başlığı altındaki “Protesto Edilen Senetler”, “Protesto Edilen Senet Sayılarının İl Bazında Dağılımı” ve “Protesto Edilen Senet Tutarlarının İl Bazında Dağılımı” istatistik raporlarında aşağıdaki değişiklik ve ilaveler yapılmıştır. Raporların Mayıs 2021 verileri bu esaslara göre yayımlanacaktır.
  • “Protesto Edilen Senetler” raporuna “Protesto Edildikten Sonra Ödenen Senet Adet ve Tutar” bilgileri ilave edilmiştir. Bankalar tarafından Risk Merkezi’ne yapılan bildirimlerde 2.000 TL asgari bildirim limiti uygulaması sonlandırıldığından istatistiki raporlarda da “2.000 TL altı” ve “2.000 TL ve üstü” gösterimi yapılmayacaktır.
  • İl bazındaki istatistiki raporlara, coğrafi bölge kırılımı ilave edilmiştir.
  • Söz konusu değişikliklere bağlı olarak rapor dipnotlarında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Ticari Düzenlemeler

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğini yenilemiştir.
  • 2012 tarihli eski Yönetmeliği kaldıran ve 39 maddeden oluşan yeni Yönetmelik Resmî Gazetede yayım tarihi olan 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yürürlüğe girmiştir.
  • Yönetmeliğin amacı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerde veya 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya piyasada bulundurulmasını teminen piyasa gözetimi ve denetimi ile sonucunda alınacak önlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir. Bahse konu Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği ise piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerini belirlemektedir.
  • Söz konusu Yönetmelik ile, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, komisyonlar, uygulanacak işaretlemeler, bilgi sistemleri ve yaptırımlar, denetimin şekli, alınacak önlemler, risk değerlendirmesi kapsamında yapılacaklar, önlemlerin duyurulması şekli, ürünün geri çağrılması ve gönüllü önlemler, denetimle görevli personelin yetki ve görevleri gibi konular çok ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
  • Yönetmeliğin 11’nci maddesine göre iktisadi işletmeciler, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa bir sonraki iktisadi işletmecinin ismi, ticaret unvanı veya markası ve irtibat bilgileri ile ürünün takibini kolaylaştıracak diğer bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutar, ürünü piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurmaya başladıkları tarihten itibaren en az on yıl boyunca muhafaza eder ve Bakanlığın talebi halinde Bakanlığa sunarlar.
  • Bu Yönetmeliğe dayanak teşkil eden Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu hakkında hazırlamış olduğumuz blog yazısı için tıklayınız.
  • Ayrıca 10 Temmuz tarihli Resmî Gazetede Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik’te aynı şekilde, piyasaya arz, iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri ve izlenebilirlik, imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı ve benzerlerinin yükümlülüklerini, bunların bilgilendirilmesi, iş birliği ve ortak faaliyetler ile denetim, yetki, gözetim ve rücu, alınan önlemler, bu mevzuat kapsamında görev yapan Tek İrtibat Birimi, Kurulun görevleri ile ithalat/ihracata ilişkin hüküm ve düzenlemeler yer almaktadır.
 • TBMM’ye sunulan yeni Torba Kanun Teklifini yakından takip ediyoruz.
  • Kanun Teklifi ile öngörülen düzenlemeler özet olarak şu şekilde olup metnin tamamı için tıklayınız.
   • Güvenlik korucularına ödenen ücretin asgari ücrete tamamlanması;
   • Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim alan kişilerin diş protez laboratuvarlarında yardımcı personel olarak çalışabilmesi;
   • Hazine ve Maliye Bakanlığına, kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında ücret alma yetkisi verilmesi; (6 milyon TL’yi geçmemek üzere)
   • Tarım ve Orman Bakanlığına hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi verilmesi;
   • 2020 yılında Aydın, İzmir ve diğer illerde meydana gelen depremler sonucunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi;
   • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılması;
   • Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapabilmesi;
   • Kooperatiflerin yönetim kurullarında, üniversiteler dâhil olmak üzere, her ortağın yönetime seçilme konusunda eşit olması;
   • Banka Meclisi üyeliği ile birleşen görevler arasına Devlet üniversitelerindeki öğretim üyeliğinin eklenmesi;
   • Rekabet Kurulu başkan ve üyeleri ile soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli ve bu personelin gözetiminden sorumlu daire başkanının tarafsızlığının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılması;
   • 5941 sayılı Çek Kanunu’na 7226 sayılı Kanun ile eklenen karşılıksız çek düzenleme suçunun infazın durdurulmasına ilişkin hükümlerin kapsamının genişletilmesi ve hükümlerde yer alan sürelerin uzatılması;
   • Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezanın yürürlük tarihinin ertelenmesi;
   • 6758 sayılı Kanun uyarınca kayyım olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun bu kapsamdaki görev süresinin uzatılması öngörülmektedir.
  • Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda 13 Temmuz 2021 günü kabul edilmiş olup iki gün süren Komisyon görüşmelerini linklerde takip edebilirsiniz: ŞABLON (tbmm.gov.tr) ŞABLON (tbmm.gov.tr) Komisyon Raporu ise henüz yayımlanmamıştır.
  • Kanunla ilgili Genel Kurul aşamasını da takip edip duyuruyor olacağız.
 • Fikir ve Sanat Eserleri kayıt ve tescili ile dolum ve çoğaltımına ilişkin Yönetmeliklerde değişiklikler yapılmıştır.
  • Buna göre film ve fonogram yapımcılarının yapımcı sertifikası numarası beyanı yapmaları ve fikir ve sanat eserlerine yönelik materyal üreten, dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde umuma arz eden yerlerin ücreti mukabili sertifika almaları gerekmektedir.
  • Ayrıca, Yönetmeliğin sertifikalandırma, sertifikaların verilmesi, özellikleri ve sertifikalandırılan yerlerin yükümlülükleri maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Yeni düzenlemeler 2022 yılı başı itibariyle yürürlüğe girecektir.
 • Söz konusu teknik cihaz ve taşıyıcı materyallerden Kültür Bakanlığı tarafından alınacak paylarla ilgili Karar Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Buna göre bunlardan, %0,5 ila %3 arasında bir kesinti yapılmaktadır.
 • Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarını düzenleyen “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurullar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 2 Temmuz 2021 tarih ve 31529 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.
   • Fiyatı üç bin beş yüz Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay,
   • Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay, (6 Ay)
   • Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay,
   • Fiyatı beş bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay, beş bin Türk Lirası ve bu tutarın üzerinde olan televizyon satışlarında dört 4 ay, (6 ay)
   • Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay, (18 ay)
   • Mobilya satışlarında 9 ay, (18 ay)
   • Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay olarak uygulanır
  • Araç Satışlarında yeniden düzenlenen taksitlendirme limitleri aşağıdaki gibidir.
Nihai Fatura BedeliTaksit Sayısı
120.000 TL- < 120.00060 Ay       /    48 Ay
> 120.000 TL- 300.000 TL48 Ay      /     36 Ay
> 300.000 TL- 750.000 TL36 Ay     /      24 Ay
> 750.000 TL-1.500.000 TL24 Ay    /       12 Ay
> 1.500.000 TL         Taksit Yok
 • Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi üç ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

Dış Ticaret & Gümrük

 • Uluslararası hizmet ticaretinin artan önemine binaen Ticaret Bakanlığı’nda Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
  • Kararnamede yapılan düzenlemeyle söz konusu genel müdürlük dışında Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, İhracat, İthalat, Gümrükler, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerinde de güncellemeler yapılmıştır.
  • Buna göre Bakanlık, uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesini ve desteklenmesini sağlamak, bu alana yönelik küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yapmak ve yurtdışı müteahhitlik dahil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin politikaların uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlar arsında koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Yeni Genel Müdürlüğün çok geniş bir şekilde tanımlanan görevleri için Kararnamenin 449’uncu maddesine bakabilirsiniz.
  • En zirve zamanında 25 trilyon USD olarak tahmin edilen dünya dış ticaretinin yaklaşık olarak 5’te 1’inin hizmetlerden oluştuğu düşünüldüğünde “hizmet ticaretinin” önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Konuyla ilgili KDV istisnası, gelir ve kurumlar vergisi mevzuatımızda öngörülen istisnalar ve verilen teşviklerle ilgili olarak mali müşavirlerinize ve Taxia uzmanlarına başvurabilirsiniz.
 • 2021 yılı mayıs ayı dış ticaret verileri açıklanmıştır.
  • GTS verilerine göre 2021 yılı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre;
   • İhracat, %46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolar,
   • İthalat, %38,9 artarak 22 milyar 661 milyon dolar,
   • Dış ticaret hacmi, %42,5 artarak 42 milyar 434 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
   • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %87,3 olmuştur.
  • Haziran Ayında En Fazla İhracat Gerçekleşen Fasıl “Motorlu Kara Taşıtları” Oldu.
   • Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 artışla, 1 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla %45,5 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 879 milyon dolar) ve %97,8 artışla “Demir ve Çelik” (1 milyar 550 milyon dolar) olmuştur.
  • En Fazla İhracat Yaptığımız Ülke İse Almanya Oldu.
   • Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 704 milyon dolar), ABD (1 milyar 346 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 268 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 858 milyon dolar), Rusya (2 milyar 330 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 920 milyon dolar) almıştır. Haziran ayında ihracatçılarımız 217 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.
  • Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan haziran ayı veri bülteni için tıklayınız.

Diğer Mevzuat

 • Şirket olarak çok önemsediğimiz ve yakından takip ettiğimiz Hayvanları Koruma Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • Belediyelerin bu amaçla ayırmaları gereken bütçe kaynakları, yunus parkları ile kara ve su hayvan sirki açılmaması ve mevcutlar için 10 yıllık süre verilmesi, tehlike arz eden türler için belirleme yapılana kadar kısıtlamalar getirilmesi, kedi ve köpek sahiplerinin 2022 yılı sonuna kadar dijital kimliklendirme yapmaları, nesli yok olma tehlikesi olan hayvanların özel olarak korunması ve buna ilişkin cezaların artırılması, doğal yaşam parklarının düzenlenmesi, öngörülen idari para cezaları Kanun’da öngörülen belli başlı değişikliklerdir.
 • İdare ve Vergi Yargısı açısından önemli olan bazı süreler düşürülmüştür.
  • Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme çerçevesinde 2577 sayılı Yargılama Kanunu’nda öngörülen 60 günlük süreler 30 güne, 6 aylık süre ise 4 aya indirilmiştir. Ayrıca başlamış işlemler için de geçiş süreci öngörülmüştür.
  • Buna göre idari makamların sükutu başlıklı 2577/10’uncu maddeye göre ilgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer otuz günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Otuz günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, otuz günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.
  • “Üst makamlara başvurma” başlıklı 2577/11nci maddeye göre “ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.”
  • “Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması” başlıklı 2577/13’ncü madde “İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka süretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında otuz gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.
  • Son olarak Kanuna eklenen geçici 10’uncu maddeye göre, bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10 uncu, 11 inci ve 13’üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanacaktır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel tiyatroların kayıt işlemlerine ilişkin düzenlemeleri içeren “Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 8 Temmuz 2021 tarih ve 31535 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Söz konusu düzenleme kapsamında, sisteme kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin her yıl Mayıs – Temmuz tarihleri arasında yapılacağı, kaydını yenilemeyenlerin kayıtlarının sistemden silineceği düzenlenmiştir.
 • Bilindiği gibi, 1 Temmuz 2016 tarihinde Yargıtay Kanunu’nun 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile, 23 Temmuz 2016 tarihi itibariyle 6 yıl içerisinde 46 adet olan Yargıtay daire sayısının 12 Hukuk, 12 Ceza Dairesi olmak üzere 24 adet daireye indirilmesi ve üye sayısının da 200’e indirilmesi öngörülmüş idi.
  • Söz konusu değişiklik çerçevesinde, Birinci Başkanlık Kurulu’nun 7 Temmuz 2020 sayılı kararı ile 13, 19, 20, 21 ve 22. Hukuk Daireleri ile, 17, 18 ve 19. Ceza Daireleri; 3 Kasım 2020 tarihli kararı ile 17 ve 23. Hukuk Daireleri ile 3 ve 13. Ceza Daireleri; 22 Haziran 2021 tarihli kararı ile de 16. Hukuk Dairesi ile 14, 15 ve 19. Ceza Dairelerinin kapatılmasına karar verilmiş, kapatılan dairelerin işlerinin iş bölümü yönünden en yakın ilgili daireye devrine karar verilmiş idi.
  • Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 2 Temmuz 2021 tarihli toplantısında, çeşitli toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda çeşitli tarihlerde Resmî Gazete’de yayınlanan iş bölümü kararlarının toplu halde, kolay ulaşılır ve tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi amacıyla bir iş bölümü kararı aldı. Söz konusu iş bölümü kararı 9 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İhtisas alanlarına göre bölümlere ayrılan 24 dairenin (12 Hukuk ve 12 Ceza Dairesi) görev alanları detaylı bir şekilde söz konusu kararda düzenlendi. Böylelikle, Yargıtay yeni yapılanması ile yeni bir döneme girmiş oldu.
 • Tüm resmi işlemlerde şart olarak koşulan imza sirküleriyle ilgili kolaylaştırıcı adımlardan 2021-047 sayılı bültenimizde bahsetmiştik.

 

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir