Sirküler

2021-068/Haziran Ayı İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

No       : 2021-068

Tarih :  1 Temmuz 2021

Konu :  Haziran Ayı İkinci Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

Özenle hazırladığımız mali bültenleri kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi, Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Her ay ilk 15 gün ve ayın tamamı için yayımladığımız ve sizlerden yoğun ilgi ve teveccüh gören bu bülten formatını daha kolay okunması için ilk 15 gün ve ikinci 15 gün olarak yayımlamaya başlıyoruz. Bu konuda sizlerden gelecek geri bildirimlere önem veriyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Şimdi Haziran ayı gelişmelerini, önce başlıklar, daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler halinde sizlere sunuyoruz.

Ekonomi ve Kamu Bütçesi 

 • Merkezi Yönetim ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliklerinde bazı düzenlemelerin ertelendiği değişiklikler yapılmıştır.
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Devletin temel muhasebe usul ve esaslarını belirler. 86’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası stokların gerçeğe uygun değer ile değerlenmesi ve karşılık ayrılmasını, 170/1-a (5) maddi duran varlıklardan üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile yapıların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesini, 170/1-e maddi duran varlıklar için değer düşüklüğü uygulamasının nasıl yapılacağını, 193/1-ç ise maddi olmayan duran varlıklar için değer düşüklüğü uygulamasının nasıl yapılacağını açıklamaktadır.
  • 2018 yılında yapılan bir değişiklikle gündeme gelen bu uygulamalar Yönetmeliğe eklenen geçici 4’üncü madde ile 2025 başına kadar ertelenmiştir. Benzer düzenleme Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde de yapılmıştır. Anılan ikinci Yönetmeliğe eklenen geçici md. 2 ile ayrıca, “mali tabloların konsolidasyonuna ilişkin” 311/A maddesinin de 2025 yılı başına kadar uygulaması ertelenmiştir.
 • TÜİK bünyesinde kurulan ve Programın takibi ve uygulamasına ilişkin Konsey’in görev ve yetkileri ve çalışmaları hakkında 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinin Konseye ilişkin 601’inci maddesi güncellenmiştir.
  • Kararname ile TÜİK teşkilatına, bölge müdürlükleri ve kurumun gelirlerine ilişkin maddelerde de düzenlemeler yapılmıştır.
  • Programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulan Konsey’de GİB başkanı yanında TÜRMOB başkanı da yer almaktadır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 30 Haziran 2021 tarihli duyurularına istinaden;
  • “AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla 2.166,1 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %40,4 olmuştur. Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise 1.042,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %19,4 olmuştur.
  • “Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla 448,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %61,5 olmuştur. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 262,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %36,0 olmuştur.
  • Hazine garantili dış borç stoku 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla 14,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Konuya ilişkin detaylı bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki ilgili bölümlerinden ulaşılabilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15 Haziran 2021 tarihli duyurusu ile Mayıs ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu yayımlamıştır.
  • 2021 yılı mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 117,9 milyar TL, bütçe gelirleri 104,6 milyar TL ve bütçe açığı 13,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 0,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı mayıs ayında 17 milyar 301 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı mayıs ayında 13 milyar 371 milyon TL açık vermiştir.
  • 2020 yılı mayıs ayında 7 milyar 637 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Mayıs ayında 575 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.
  • Merkezi yönetim bütçe giderleri mayıs ayı itibarıyla 117 milyar 940 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 13 milyar 946 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 103 milyar 994 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  • 2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten mayıs ayında 117 milyar 940 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 85 milyar 446 milyon TL harcama yapılmıştır.
  • Mayıs ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 7,8 iken 2021 yılında yüzde 8,8 olmuştur.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 22 Haziran 2021 tarihli duyurusu ile 31 Mayıs 2021 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stok verilerini paylaşmıştır;
  • Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 001,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Borç stokunun 843,6 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 157,8 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.
  • Konuya ilişkin detaylı bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21 Haziran 2021 tarihli duyurusu ile; 31 Mayıs 2021 Tarihi İtibarıyla Hazine Alacak Stoku verileri paylaşılmıştır;
  • Hazine Alacak stoku 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 18,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 9,9 milyar TL ile Mahalli İdareler’ e aittir.
  • 2021 Mayıs ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,9 milyar TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.
  • Konuya ilişkin detaylı bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Alacak İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.

Vergi

 • Mücbir sebep hallerinin sona erdirilmesine yönelik açıklamaların yer aldığı 528 sıra No.lu VUK Genel Tebliğ 26 Haziran 2021 tarih ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 5 inci maddesi kapsamında 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen, kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep hallerinin bu 26 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona erdirilmesi uygun bulunmuştur.
  • Mücbir sebep dönemine [22/3/2020 ila 26/06/2021] ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) bu Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden 15 inci günün sonuna kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30.06.2021 tarihli duyurusu ile 7326 sayılı Kanun kapsamında her bir uygulama için başvuru tarihleri güncellenmiştir.
  • 06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları ile matrah ve vergi artırımı beyannamelerinin/bildirimlerinin elektronik ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.
  • 7326 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi kapsamında “Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi” çalışmaları devam etmekte olup, 07.2021 tarihinde uygulamaya açılması planlanmaktadır.
  • Daha önce ilgili Tebliğin yayım tarihi+15 gün sonunda uygulama konulması planlanan, 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan taşınmazların yeniden değerlemesine ilişkin “Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31 inci Madde” beyannamesi ise uygulamaya açılmıştır.
 • 509 Sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği;
  • E-Belge düzenlemelerine ilişkin 509 sıra no’lu Tebliğ ile yapılan düzenleme kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler için 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu başlıyor.
  • Ayrıca, 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar da fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra no: 396) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre;
  • 2021 temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren, bir aylık dönemde bir kişi veya kurumla gerçekleştirilen ve belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alım satımlarına dair e-Fatura, e-Arşiv Fatura niteliğindeki e-Belgeler, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecek.
 • 22 Haziran 2021 tarih ve 31519 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4091 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kredilerde KKDF %0 olarak belirlenmiştir.
  • Bankalar ve Finansman Şirketleri dışında kalan Türkiye’de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) kesintisi oranı %0 olarak belirlenmiştir.
 • 22 Haziran 2021 Tarih ve 31519 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4105 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar %1 olarak uygulanacak olan Konaklama Hizmetleri KDV oran uygulama süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Ayrıca söz konusu indirimli uygulanan KDV ve stopaj oranlarının uygulama sürelerinin uzatılmasına ilişkin detaylı bilgilere 2021-060 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Yurtdışı Varlık Barışı uygulamasından yararlanılması için tanınan süre uzatılmıştır.
  • 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de değerlendirmek üzere başlatılan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatılmıştır.
  • Düzenleme ile daha önce 30 Haziran 2021 olan Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Düzenlemede Başvuru Süresi 6 ay uzatılarak 31 Aralık 2021 (Bu tarih dahil) olmuştur.
 • 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:315) hazırlanmıştır.
  • Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler öngörülmektedir.
  • Tebliğ Taslağı ile 10binTL olan sınır 50binTL olarak, YMM raporuyla nakden iade sınırı ise 500binTL olarak güncellenmektedir. Ayrıca iade talep dilekçeleri güncellenmiştir.
  • Tebliğ Taslağında ayrıca, gelir unsurları itibariyle aranılacak belgeler bölümü güncellenmiş ve 6183 sayılı Kanun’un geçici 8’inci maddesi kapsamında vergi borcunu sahip olduğu taşınmazı ayni olarak verip ödeyen mükellefler için nakdi ödeme şartının aranmayacağı hususu netleştirilmiştir.
  • Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü sonuna kadar omer.sogut@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletilebileceği belirtilmiştir.
 • Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır.
  • 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 11 inci maddesine eklenen yedinci fıkra kapsamında taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.
  • Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için GİB tarafından çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 29 Haziran 2021 Salı günü sonuna kadar eefe@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletilebileceği belirtilmiştir.
   • Söz konusu taslağın eki olan beyanname taslağına ve ekine ulaşmak için tıklayınız.
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12’nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar 4137 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar 25 Haziran 2021 Tarih ve 31522 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Buna göre;
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün (ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına), aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin; (A) cetvelinde yer alan alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan tütün mamulleri ve makaronun asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağı belirtilmiştir.
 • Defter Beyan Sistemi üzerinden yapılan duyuru kapsamında, Stopaj (0003) vergi kodu mükelleflerimim dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülme işlemlerine ilişkin açıklamalar bulunulmuştur. Buna göre;
  • Stopaj (0003) vergi kodu mükelleflerinin dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülme işleminin gerçekleşmesi için öncelikle “İnteraktif Vergi Dairesinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi” nin gönderilmesi gerekmektedir.
  • Söz konusu gönderilen dilekçelerin işleme alınması sonrası Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetlerinin sistem tarafından otomatik aylığa dönüştürülmüş olacaktır.
  • Sicil kayıtlarındaki bu değişikliğin Defter- Beyan Sistemine anlık yansıması için “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasının sağ alt köşesinde yer alan “Güncelle” butonuna tıklanılması gerektiği ve sisteme tekrar giriş çıkış yapıldığında Muhtasar Prim Hizmet Beyannamenizde yer alan “Dönem Tipi” “Aylık” olarak sisteme yansıyacağı belirtilmiştir.
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24.06.2021 tarihli duyurusu ve7326 sayılı Kanun kapsamında:
  • GİB’ in 17.06.2021 tarihli duyurusunda yapılandırma işlemleri başvurusu, beyan ve ödeme işlemleriyle ilgili önemli detaylar paylaşılmıştı. Bu duyuruda ise, yapılandırma işlemleri başvurusu ayrıca matrah/vergi artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin beyanname ve bildirimlerin başlayacağına vurgu yapılmış olup ödeme takvimine dair bilgilere yer verilmiştir

SGK & İŞKUR

 • 4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde, destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin, destek süresinin sona ermesinden itibaren destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılmasına dair herhangi bir istisna hükmü getirilmemiştir. Bu kapsamda çalıştırılmaya başlanılan sigortalıların iş akitlerinin süre tamamlanmadan herhangi bir şekilde sona ermesi halinde işveren yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak mıdır?
  • Konu ile ilgili olarak SGK’nın yazısına İŞ-Kur tarafından 10.06.2021 tarih ve 8798702 sayı ile verilen cevapta;
   • İşyerinin kapanması,
   • İşçinin istifası,
   • Ölüm,
   • Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle işveren tarafından fesih halinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle iş akdinin sona ermesi halinde istihdam zorunluluğunu sağlamayan işverenlerin, Kurumunuzca da değerlendirildiği gibi, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve aynı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandıkları prim desteklerinin geri alınmamasının uygun olabileceği düşünülmektedir” denilmiştir.
 • 22 Haziran 2021 Tarihli ve 31519 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2017/31861 başvuru numaralı kararı gereğince, babasından dolayı bağlanan ölüm aylığının, eşi üzerinden de bağlanan ölüm aylığı sebebiyle, bağlandığı tarihten itibaren yersiz ödendiği gerekçesiyle SGK tarafından tahsil edilmesine ilişkin yapılan başvuruda mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.
  • Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
 • SGK’nın 21.06.2021 genel yazısına göre;
  • İşveren intra sisteminde yer alan ”İşveren” menusu altına ”Terkin ve Ertelemeler/ Zaman Aşımı Borç Girişi ” menüsü altında işletime alınmış bulunmaktadır. Buna göre, gerekli takiplerin yapılabilmesi amacıyla işverenlerin zaman aşımına girmiş borçlarının söz konusu menü vasıtasıyla sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. İlgili menüye girildiğinde işverenin zaman aşımına girme potansiyeli olan borçlu dönemleri ekrana getirilecektir. Kullanıcı birden fazla dönemi seçerek zamanaşımı listesine ekleyebilecek, eklenmiş dönemleri görüntüleyebilecek ve silme yapabilecektir. Kullanıcı ekleyeceği dönemdeki borcun tamamını zamanaşımı listesine ekleyebileceği gibi görüntülenen borcun bir kısmını da listeye ekleyebilecektir.
 • “Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri” konulu, 10.01.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Genelgede İsviçre’de geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemler açıklanmıştır.
  • Bu maddenin (1) numaralı alt bendinde “İsviçre’den prim transferi gerçekleşmeden borç tutarının transfer edilecek primlerden mahsup edilmesine ilişkin talepler kabul edilmeyecektir. Ancak, prim transferi talebinde bulunduğu sırada borçlanma tutarını kendileri ödemek isteyenlerin talepleri kabul edilerek, yurt dışı borçlanmasına ilişkin genel kurallara göre işlem yapılacaktır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.
  • Söz konusu düzenlemenin uygulanmasında tereddütler olduğu tespit edilmiş olup, ilgili Genel Yazıyla düzenleme ile ilgili yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalara göre gerçekleştirilecektir.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması 17/10/2017 tarihinde Varşova’da imzalanarak 31/01/2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7210 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş olup 1 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Anlaşma, Türkiye bakımından hem 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendinde belirtilen sigortalıları hem de 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen emekli sandıklarını kapsamaktadır. Sandık kapsamdaki çalışanlar ve aylık sahipleri hakkında Polonya irtibat kurumları ile yapılacak yazışmalara Kurum (SGK) aracılık edecektir. Ancak taleplerin düzenlenerek Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler, ilgili sandık tarafından gerçekleştirilecektir.
  • Anlaşma Türk mevzuatı bakımından;
   • Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları kapsamında çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazaları ve meslek hastalığı sigortası ile işsizlik sigortasını;
   • Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasını;
   • Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında çalışanlar açısından malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsamaktadır.

Teşvik & Ar-Ge

 • Halk Bankası tarafından Esnaf ve Sanatkara kullandırılan kredilerde faiz desteğinin kapsamı genişletilmiştir.
  • 4096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici 1’nci maddeye göre 3340 sayılı Kararla öngörülen faiz desteğine ilişkin 3 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle bu kredilere uygulanan faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı da 31/12/2021 tarihine kadar 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça karşılanacaktır.
 • Tarımsal ürünlerin lisanslı depolarda muhafaza edilmesinde ödenen destek tutarları hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
  • 22 Haziran tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Karara göre piyasayı düzenlemek ve ihtiyaç duyulan miktar, tür ve kalitede ürünün istenilen zamanda teminini amaçlayan bu sisteme ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerinin 3 yıl süreyle desteklenmesi sağlanmaktadır.
  • Karar kapsamında md. 3’te sayılan ürün türleri itibariyle ton/ay başına TL cinsinden kira ücreti ve analiz ücreti (analiz sayısı başına) ve ton başına nakliye ücreti tutarları belirlenmiştir.
 • Orman ürünlerinin satışına ilişkin usul ve esaslar güncellenmiştir.
  • 25 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin satış işlemlerini, bedel tespiti ve satış yöntemleri ile açık artırma ve pazarlık ile satış işini, tahsisli satış yapılabilecek kişi ve kuruluşları ve istisnai satış seçeneklerini ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir.
 • Büyük ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine yönelik Esaslarda yapılan değişiklik Tebliği (2021-21) 26 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete ile yayımlanmıştır.
  • Tebliğ en az 1 yıl faaliyeti olan işletmelere asgari sayısı belirlenmiş işletmelerde hibe ödemelerine ilişkin usulleri düzenler.
  • Küçükbaş için 100-300 büyükbaş için 10-50 arasında anaç kapasiteli yeni işletme veya kapasite artırımı ile çadır alımı, makine, alet ve ekipman alımına yönelik olarak destekler sunulmaktadır.
  • Tebliğde uygulama birimlerinin görevleri, hibe oranları ve uygulama esasları, yatırım süresi, hak sahiplerinde aranacak şartlar, yatırım konularına ilişkin özellikli noktalar, esas alınacak bedel, proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler, hak ediş ve ödeme yöntemleri ile haksız alım durumunda uygulanacak cezai tedbirler izah edilmektedir.
 • Devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine devlet tarafından taahhüt edilecek reasürans desteğine ilişkin Karar yayımlanmıştır.
  • Karar Nisan 2021-Mart 2022 döneminde akdedilen ve reasürans ve restorasyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsamaktadır.
 • Yatırım teşvik sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
 • Asgari yatırım tutarları, çevre yatırımı tanımı, bölgesel desteklerden yararlanma tablosunun (Ek-2A) güncellenmesi, öngörülen faiz ve kâr payı destek tutarının belirlenmesi, toplam yatırım içinde gayri maddi haklara yönelik %50’lik üst sınırın %25’e düşürülmesi ve SGK teşvikleriyle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
 • Asgari yatırım tutarlarında yapılan güncellemeler ile Ek-2A listesinde yapılan değişiklikler 2022 yılı başından, 12’nci madde ile öngörülen süre değişikliği 9 Mayıs 2020 tarihinden geçerli olmak üzere ve diğer tüm maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Konuyla ilgili geniş bir bilgilendirme bültenini sizlere sunuyor olacağız.

Finans & Para  

 • 23 Haziran 2021 tarihli 4127 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsünün ismi “Finansal Kurumlar Birliği Statüsü” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) hakkında 77 sayılı Kararname ile ekonomi koordinasyon kurulunun çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Kurulun sekretarya hizmetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecektir.
 • EKK yanında ayrıca Fiyat İstikrarı Komitesinin (FİK) kurulmasına yönelik 74 sayılı Kararname yayımlanmıştır. TCMB Başkanı da komitenin üyesidir.
  • Bu Komitenin de koordinasyonu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olup görev ve yetkileri şunlardır:
   • Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek.
   • Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.
   • Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.
 • BDDK tarafından “Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29 Haziran 2021 de 31526 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • BDDK tarafından ayrıca Tekdüzen Hesap Planı Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. BDDK’nın yaptığı her iki düzenleme finansal dünyaya regüle edilerek katılan tasarruf finansman şirketlerinin sisteme entegre edilmesi ve düzenlemelerdeki yerini alması amacıyla yapılmıştır.
  • Tasarruf finansman şirketlerini merak ediyorsanız bu konuda yazmış olduğumuz yazıya başvurabilirsiniz.
 • TCMB 17 Haziran 2021 Tarihli Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantısı ile, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
  • KGK’nın 17 Haziran 2021 tarihli duyurusu ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Konsolide Finansal Tablolar’’Bölümüne İlişkin Modül Yayımlanmıştır.
   İlgili modüle linkten ulaşabilirsiniz.
  • KGK’nın 30 Haziran 2021 tarihli duyurusu ile Büyük ve Orta İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının ‘‘Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar’’Bölümüne İlişkin Modül Yayımlanmıştır.
   İlgili modüle linkten ulaşabilirsiniz.

Ticari Düzenlemeler

 • Türkiye’nin imzaladığı Karadağ ve Gürcistan STA’larının (Serbest Ticaret Anlaşmaları) yürürlük tarihleri tespit edilmiştir.
  • 4162 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Karadağ ile 2017’de imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi 1 Haziran 2021, 2016’da Gürcistan ile imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi 29 Nisan 2021 olarak belirlenmiştir.
 • Türkiye ile Bosna Hersek arasında imza edilen Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Anlaşma 25 Haziran 2021 tarih ve 4161 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanmıştır.
  • Ülkemizin bu alanda tamamladığı anlaşma sayısı 22 olup, müzakereleri devam eden ve görüşme içinde olunan çok sayıda anlaşma bulunmaktadır.
  • Bu yılın başında İngiltere gibi çok önemli bir anlaşma imzalanmış olup, ABD ve Kanada gibi önemli partnerlerle anlaşma girişiminde bulunulmuş, Japonya, Ukrayna, Pakistan, Meksika gibi 16 ülke ile de müzakereler devam etmektedir.
 • Tütün mamullerinin üretim ve paketlenmesine ilişkin Yönetmelikte sigara ürünlerine karşı kullanımı özendirmemek, paketlerin üzerinde yer alan yazı, bırakma bilgisi ve resimlerin boyutunu belirlemek ve “18 yaşını doldurmayanlara satışın cezasının hapis olduğu” hususu gibi düzenlemeler yapılmıştır.
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır. Türkiye’nin son yıllarda topyekûn takip ettiği bu konu sayesinde yeşil ve çevreye duyarlı bir ülke olma konusundaki hassasiyetinin tüm topluma yayılması temennimizdir.
  • Son 3 yıldır hareketlenen sıfır atık, geri kazanım, yeni kurulan Türkiye Çevre Ajansı ve market poşetlerinin ücretli hale gelmesi ve depozito uygulaması ile hayatımıza iyi ki daha çok giren çevreci düzenlemelerin bir parçası olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan bu Yönetmelik 26 Haziran 2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Yönetmelik ile ambalaj atığı, ambalaj bilgi sistemi, depozito yönetim sistemi, etiketleme, ambalaj türleri, yeniden kullanım ve piyasaya sürme konuları tanımlanmış ve düzenlenmiştir. Ayrıca, temel ilke ve esaslar ile Bakanlık ve Ajansın görev ve yetkileri ile piyasaya sürenlerin yükümlülükleri, geri kazanım katılım payı uygulamaları, ambalaj üretimi ve piyasaya arzı ve işaretlenmeleri, atıkların yönetimi ve geri kazanımı, ücretler, denetim, yaptırımlar ve geçiş hükümleri düzenlenmektedir.
  • Bu kapsamda “genişletilmiş üretici sorumluluğu” ve “kirleten öder” gibi global kabul görmüş prensipler esas alınmıştır.
  • 2025 sonuna kadar kişi başı 40 taneyi aşmayacak plastik poşet kullanımı, 2031 ve sonrasında camda %75, plastikte %55, kâğıtta %85 ve ahşapta %30 geri dönüşüm oranı hedeflenmektedir.
  • Yönetmeliğin 25nci maddesine göre bildirimler, beyanlar ve planlar ile bu kapsamda sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde gerekli görülmesi halinde ilgili taraflar bildirim ve belgelerini YMM ve/veya bağımsız denetim kuruluşuna inceletir ve gerekli görülecek yerlere sunar.

Diğer Mevzuat

 • Daha önce yayımlanan 2007/3 ve 2008/3 sayılı genelgeleri yürürlükten kaldırarak yürürlüğe giren “Tasarruf Tedbirleri” konulu 2021/14 sayılı Genelge Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Genelge ile kamu hizmetleri, harcamalar, ortak alım tedariki dışında taşınmaz edinimi, resmi taşıtların edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmesi, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi ve diğer hususlara ilişkin kamu bütçesi ve teşkilat mevzuatlarına ek olarak bu Cumhurbaşkanlığı Genelgesine de uyulması gerekmektedir.
 • 18 Haziran 2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından, Tekirdağ’daki 17 kuyumcu ile ilgili yürütülen soruşturmanın duyurusu yapılmıştır.
  • Bu kapsamda, Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelinmiştir. Bahse konu sözlü savunma toplantısı,3 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacaktır.
  • Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili dilekçeleriyle 27 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
 • 24 Haziran 2021 tarihinde, Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı Anonim Şirketi elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. nezdindeki hisselerin yaklaşık %100’ünün ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemi gerçekleşmiştir.
 • Hukuk davalarında elektronik duruşmaya ilişkin devrim niteliğinde bir düzenleme Yönetmelik olarak yayımlanmıştır.
  • 30 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile e-duruşmaya yönelik olarak kurulacak sistem, altyapısı, duruşmaya katılabilecek yerler, kimlik tespiti, duruşmanın icrası, kayıt alınması, saklanması, duruşmaya katılanların yükümlülükleri gibi hususlar düzenlenmiştir.
 • Rekabet Kurulu tarafından “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi” kapsamında Ön Rapor hazırlanmıştır. 
  • Sektör oyuncularının, paydaşların, tüketicilerin, hukukçuların ve akademisyenlerinde değerlendirmesi için 06.07.2021 tarihinde Ankara Bilkent Otel’de bir çalıştay yapılacaktır.
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında 7328 sayılı Kanun yayımlanmıştır.
  • Kanun ile daha önce çeşitli şekillerde TBMM gündemine gelen hükümlülerin hangi hallerde dışarı ile elektronik iletişim kurabileceğini ve bunun hangi hallerde ve nasıl kaydedilebileceği hususları düzenlenmiştir. Ayrıca 1 saat olan azami görüşme süresi 1,5 saate çıkarılmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu 25 Haziran 2021 tarihinde kuruma iletilen talepler doğrultusunda, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüklerinde tereddütler yaşandığını ifade etmiştir.
  • Bu bakımdan, iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklık gibi yapılar altında gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) bilgi girişi olarak yansıtılması önem arz etmektedir.
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/06/2021 tarihli ve 2021/569 sayılı kararı ile;
   • Ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunanların VERBİS’e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine, karar verilmiştir.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 25 Haziran 2021’de yapılan duyuruya göre dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) bilgi girişi olarak yansıtılması önem arz etmektedir.
 • Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların Sicile kaydolmaları ile Sicile kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiğine, karar verilmiştir.

 

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir