Blog Sirküler

2021-065 / KDV İadesinin Talep Edilebileceği Süre Sınırlandı

No        : 2021-065

Tarih   : 25.06.2021

Konu   : KDV İadesinin Talep Edilebileceği Süre Sınırlandı

7104 Sayılı Kanun’un 10 uncu maddesiyle, KDV Kanunu’nun “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” başlıklı 32’nci maddesinde yapılan değişiklikle; istisna edilmiş işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV iadesinin talep edilebileceği süre 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmiştir. Eskiden bu süre (indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri hariç) 5 yıl idi.

Buna göre, 2019/ocak ayındaki tam istisnadan doğan iade talebinin en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar iadesinin talep edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde 2019/ocak ayından itibaren kısmi tevkifata tabi işlemlerden kaynaklı iadelerin de en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar iadesinin talep edilmesi gerekmektedir.

2020 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade talepleri ise, en geç 2021/Kasım dönemine ilişkin beyannamenin iadeye konu olan KDV alanında beyan edilmeli ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu işlemlerden kaynaklanan iadesinin talep edilmesi gerekmektedir.

7104 Sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine istinaden 15.02.2019 Tarihli ve 30687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 23 Seri Nolu Tebliğ” ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde KDV iadesinin talep edilebileceği süreler ile KDV iade başvuru süreçlerindeki bazı hususlarda çok önemli birtakım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1-İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Talebine İlişkin Süreçte Yapılan Değişiklik:

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Örnek 1: (Y) Gıda A.Ş., 2020 yılında yaptığı indirimli orana tabi teslimlerinden doğan KDV iadesini 2021/Temmuz beyannamesinin “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosundan 439 kodlu satırı seçerek beyan etmiştir. Mükellef 15/11/2021 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve belgeleri ibraz etmiş ancak bu iade talebine ilişkin yüklenilen KDV listesini vermemiştir. Mükellef, yüklenilen KDV listesini 15/1/2022 tarihinde sisteme girmiştir.

Buna göre, (Y) Gıda A.Ş. KDV iade talebini süresinde beyan etmekle birlikte, yüklenilen KDV listesini süresinde (31/12/2021 tarihine kadar) sisteme girmediğinden mükellefin iade talebi reddedilecektir.

Örnek 2: (M) İnşaat Ltd. Şti. 2020 yılında teslim ettiği indirimli orana tabi konutlarla ilgili olarak vermiş olduğu 2021/Kasım beyannamesine ilişkin 439 kodlu satırda 500 bin TL “İadeye Konu Olan KDV” beyan etmiştir. (M) İnşaat Ltd. Şti., 27/12/2021 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve diğer belgeleri ibraz ederek artırımlı teminat vermek suretiyle iade talebinde bulunmuştur.

Buna göre, (M) İnşaat Ltd. Şti., 2020 yılındaki indirimli orana tabi işlemlerinden kaynaklanan KDV iadesini süresi içinde usulüne uygun olarak talep ettiğinden, iade talebi vergi dairesi tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

2-Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlerde İade Talebine İlişkin Süreçte Yapılan Değişiklik:

3065 sayılı Kanunun 32’nci maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.

Buna göre, Kanunun 32’nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Örnek 1: (T) Makine A.Ş., 2019/Şubat döneminde YTB sahibi firmaya sattığı makinelerle ilgili olarak KDV beyannamesinde “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 308 kodlu satırda istisnayı ve bu teslimle ilgili yüklenimini beyan etmiştir.

İade talebi için bu beyan tek başına yeterli değildir. Mükellefin iade talebinin geçerlik kazanması için en geç 31/12/2021 tarihine kadar standart iade talep dilekçesi ve istisnaya ilişkin diğer belgelerin ibrazı zorunludur.

Örnek 2: (Z) Ltd. Şti., 15 Ocak 2019 tarihinde gümrük çıkış beyannamesi kapanan bir ihracat işlemini Ocak/2019 KDV beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kodlu satırda beyan etmiş, ancak yüklenilen KDV bölümünü boş bırakarak ihracata ilişkin yüklendiği KDV’yi indirim yoluyla gidermeyi tercih etmiştir.

(Z) Ltd. Şti.’nin bu ihracat işlemine ilişkin iade talep edebilmesi için en geç 31/12/2021 tarihine kadar Ocak/2019 KDV beyannamesinde düzeltme yaparak yüklenilen KDV’yi beyan etmesi ve aynı süre içerisinde standart iade talep dilekçesiyle Tebliğin (II/A-1.1.4.) bölümünde sayılan aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir:

  • Standart iade talep dilekçesi
  • Satış faturaları listesi
  • Gümrük beyannamesi veya listesi
  • İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
  • Yüklenilen KDV listesi
  • İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

3-Kısmi Tevkifat Kapsamındaki İşlemlerde İade Talebine İlişkin Süreçte Yapılan Değişiklik:

Mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

4-İade Taleplerinde Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir