Sirküler Blog Güncel Yayınlar

2021-034 /Mart 2021 İlk Yarısında Mali ve Vergisel Gündemde Neler Oldu?

 

No          : 2021-034

Tarih     : 15.03.2021

Konu     : Mart Ayı İlk Yarısı Mali/Vergisel Gelişmeler

En son Şubat ayında gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk. Özenle hazırladığımız mali bültenleri kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi yurt içi ve dünyadaki tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Her ayın ilk perşembe gününü takvimlerinize not alınız, pandemi boyunca bültenlerimizi ve sıcak mali konuları size uzmanlarıyla webinar olarak paylaşıyor olacağız.

Mart ayı ilk yarısı gelişmelerini önce başlıklar ve daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler itibariyle sizlere sunuyoruz:

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

 • Kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirlik için işletme faaliyetlerini ‘etkin izleme’ adımları güçlendiriliyor. “Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair TebliğResmî Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz. Konuya ilişkin ayrıntıları ele aldığımız bültenimize ulaşmak için de tıklayınız.
 • Şubat 2021 dönemi Hazine Nakit Gerçekleşmeleri yayımlanmıştır.
  • 28 Şubat 2021 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden paylaşılmıştır. Buna göre Şubat 2021 dönemi itibari ile;
  • Faiz dışı denge 2.871 Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve
   • 32,513 Milyar TL borç faizi ödenmiştir.
   • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden ulaşılabilir.

Vergi

 • KDV tevkifatı uygulamalarında değişikliklere yönelik güncelleme yapılmıştır.
  • En son 16/2/2021 tarih ve 31397 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapılmıştı. Konuya ilişkin gelir ve gider kayıtlarına yönelik güncellemeler tamamlanarak kullanıma açılmıştır.
 • Yıllık gelir vergisi beyanname verme süreci başlamış olup, 2020 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2021 tarihleri arasında verilecektir.
  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2020 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.
  • Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler.
  • 2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2021 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;
   • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2021,
   • İkinci taksitin 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
  • Mükellefler vergilerini; gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.
  • 2020 takvim yılına ilişkin “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” kullanıma açılmıştır. (Defter Beyan Sistemi)
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11 Mart 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
  • Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.  
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru” yayımlanmıştır. Buna göre;
  • Geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2 Mart 2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri karara bağlanmıştır.
  • Bu karar ile söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görüldüğünden mücbir sebep hali, bahse konu mükellefler için sona ermiştir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir.
  • Mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin mücbir sebep hali, bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğinden, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi açısından mükellefler tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan Genel Tebliğde belirlenen süreler içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.
  • Söz konusu duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • e-Arşiv Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir. Kılavuzda yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Kılavuza uluşmak için tıklayınız.

SGK & İŞKUR        

 • Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Yönetmelikle, pandemi nedeniyle evden çalışmak durumunda kalan personelin çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.
  • Detaylı bilgiyi buradan görüntüleyebilirsiniz. Konuya ilişkin değerlendirmelerimizin yer aldığı bültenimize ulaşmak için tıklayınız.
 • Anayasa Mahkemesinin Emekli Aylığına Başvuru İçin İşten Çıkış Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Kararıyla İlgili 2021/05 SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.
  • İlgili Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.
  • Anayasa Mahkemesi’nin 03.03.2021 tarihli Resmî Gazetede Yayınlanan 14.01.2021 tarihli kararıyla, 506 sayılı Kanunun mülga olan 62. Maddesinin birinci fıkrasındaki, emeklilik başvuru şartları arasında bulunan “çalıştığı işten ayrıldıktan sonra” ibaresinin iptal edilmişti. SGK tarafından yayınlanan 2021/05 Sayılı Genelgede, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.10.2008 tarihinden sonra yapılan emekli aylığı başvurularında, işten ayrıldıktan sonra başvuruda bulunma koşulunun aranacağı belirtmiştir.
  • Alınan kararın 506 Sayılı Kanun’un yürürlükte olduğu 01.10.2008 tarihinden önceki emeklilik başvuru işlemleri hususunda geçerli olacağı ifade edilmiştir.
  • Konuya ilişkin bültenimize ulaşmak için tıklayınız.
 • Cumhurbaşkanlığı kararıyla; Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında başlatılan Nakdi Ücret Desteği ve Sözleşme Feshi Kısıtlaması 2 ay süreyle uzatılmıştır.
 • E-devlet üzerinden engelli hibe desteği başvuruları başlamıştır.
  • Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzuna göre hazırlanacak projeler, kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından değerlendirilecektir.
  • Kabul edilen her proje için 65.000 TL’ye kadar hibe desteği sağlanacaktır.
  • Başvurular 16 Nisan 2021 tarihine kadar “e-devlet” üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Elden ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Proje Başvuru Rehberi, Başvuru Kılavuzu, Yönetmelik ve Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Teşvik & Ar-Ge

 • Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında açılan “Deprem Araştırmaları” özel çağrısının başvuru süresi 16/04/2021 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.
 • 2568-Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile İkili İş birliği Programı”kapsamında TÜBİTAK tarafından Türkiye ile Çin’deki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecek olup, program son başvuru tarihi 5 Mayıs 2021, saat 17:00 olup e-imza için son tarih 12 Mayıs 2021, saat 17:00’dir.
  • Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına 1.250.000 TL (PTI ve Kurum hissesi hariç) olarak belirlenmiştir.

Finans & Para

 • TCMB tarafından 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
 • 7292 sayılı Tasarruf Finansman Sistemini düzenleyen Kanun değişikliği 7 Mart 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Kanun ile son yıllarda sektörel olarak büyüme gösteren tasarruf finansmanı ile ev ve araba sahibi olma uygulamalarına bir çeki düzen verilmesi amaçlanmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerimize 2021-024 sayılı Bültenimizden ulaşabilirsiniz.
  • 7292 Sayılı Kanun’un Resmî Gazetede yayımlanması ile halihazırda tasarruf finansmanı faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların BDDK tarafından istenilen bilgi ve belgelerle, Kanun hükümlerine intibak etmek veya tasfiye olmak üzere BDDK’ya başvuru yapmalarının zorunlu olduğuna ilişkin duyuru BDDK resmî sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 • Türkiye Bankalar Birliği üniversiteliler için yeni bir program açıklamıştır.
  • Son yıllarda bankacılık sektöründeki dijitalleşme çalışmalarıyla öne çıkan yeni teknolojilere dayalı konularda, üniversiteden yeni mezun olmuş ya da yeni mezun olacak gençlerin pratik tecrübelerini artırmak amacıyla geçtiğimiz eylül ayında “Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları” projesini başlatmıştır. Program kapsamında gençlere bankacılık uygulamalarını tanıtmak, sektör profesyonelleriyle diyalog kurmalarını sağlayıp, onların teknoloji alanındaki deneyimlerinden yararlanmalarına imkân sunmak amaçlanmaktadır.
  • Proje kapsamında, 26 Nisan tarihinde başlayarak yaklaşık iki ay sürecek olan “DevOps Uzmanı Eğitim Programı” düzenlenecektir. Uygun niteliklerdeki adaylar katılım başvurularını 11 – 28 Mart 2021 tarihleri arasında Kariyer.net üzerinden yapabileceklerdir. Bu programa, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektronik mühendisliği bölümlerinden yeni mezun (2019 yılı ve sonrasında mezun olan) veya Haziran 2021’de mezun olacaklar kabul edilecektir. Başvuru sürecinin ardından adaylara 3 – 4 Nisan tarihlerinde internet tabanlı genel yetenek sınavı uygulanacak, oluşacak baraj puanını geçenler, yazılım geliştirme alanındaki bilgileri, analitik düşünme yetenekleri, problem çözme ve iletişim becerilerinin sınanacağı uzaktan mülakat elemelerine davet edilecektir. Sınavlarda başarılı olan gençler, sınırlı sayıda kontenjanı bulunan ve ücretsiz sunulan uzaktan eğitim programına katılabilecektir. Program sonunda da katılımcılar “Devops Uzmanı Eğitim Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden yeni mezun (2019 yılı ve sonrasında mezun olan) veya Haziran 2021’de mezun olacakların başvurularının alınacağı kamuoyuna duyurmuştur.
  • TBB Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları DevOps Uzmanı Eğitim Programı
  • Başvuru tarihi : 11 – 28 Mart 2021
  • Başvuru adresi : https://www.kariyer.net/is-ilani/ilan-2694951
  • Daha fazlası için tıklayınız

Dış Ticaret & Gümrük

 • Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya olmuştur.
  • Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 498 milyon dolar), İngiltere (968 milyon dolar) ve ABD (917 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 240 milyon dolar), Rusya (1 milyar 721 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 704 milyon dolar) almıştır. Şubat ayında ihracatçılarımız 210 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.
  • Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Şubat ayı veri bülteni için tıklayınız.
 • Şubat ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen fasıl “motorlu kara taşıtları” oldu.
  • “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalışla, 2 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla %11,6 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 626 milyon dolar) ve %22,2 artışla “Elektrikli makina ve cihazlar” (912 milyon dolar) olmuştur.
 • GTS’ ye göre 2021 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla;
  • İhracat, % 9,6 artarak 16 milyar 12 milyon dolar,
  • İthalat, % 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar,
  • Dış ticaret hacmi, % 9,7 artarak 35 milyar 384 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 82,7 olmuştur.
 • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın, mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan’da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını, imzalanan kredi anlaşması sayısının 5’e, anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon dolara yükseldiğini bildirmiştir.

Diğer Mevzuat

 • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemekte olup, 2021 yılı proje başvuruları 1 Mart 2021 tarihi itibariyle başlamıştır.
 • Kamu İhale Kurumu’nun 8 Mart 2021 tarihli duyurusu ile iş bitirme belgelerine ilişkin önceki düzenlemesine istinaden güncelleme yapmıştır.
  • Karara göre, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca feshedilip tasfiye edilen yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine dair Kamu İhale Kurulunun 05.03.2020 tarihli ve 2020/DK.D-58 sayılı kararı, 03.03.2021 tarihli ve 2021/DK.D-48 sayılı Kurul kararı ile iptal edilmiştir.
  • Söz konusu duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt süresini 31.12.2021 tarihine kadar uzattı.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Taxia & Taxademy Ekibi

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir