Sirküler Yayınlar

2021-022 Şirket Kurmada Dijital Dönüşüm

 No          : 2021-022

Tarih     : 24 Şubat 2021

Konu     : Şirket Kurmada ve İmza Beyanında Dijital Dönüşüm

 

20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmîm Gazetede yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Ticaret Bakanlığı, ülkemizdeki iş kuruluş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla şirket kuruluş sözleşmelerin, ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda imzalanmasına olanak sağlayan önemli bir düzenlemeye gitti.

Tüm ülkelerin “Doing Business” denilen iş yapma kolaylığı endekslerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de şirket kurma süresi ve kolaylığı.

Söz konusu Tebliğ ile imza beyanlarının tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesine ilişkin yasal altyapı oluşturulmuş olsa da diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla entegrasyon çalışmaları hali hazırda devam etmekte olup, süreç tamamlandığında imza verileri Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kaydedilecek ve böylece ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmadan elektronik ortamda şirket kurma süreçlerinin tamamlanması mümkün olacaktır.

İlgili Tebliğ ile getirilen düzenlemeler şu şekildedir;

  • Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, bunların ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kaydedilir.
  • İlgili veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde ise, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir müdürlükte yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.
  • Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.
  • Limited şirketlerin kuruluşunun tescilinde imza kaydının elektronik ortamda temin edilemediği hallerde, fiziki imza beyannamesi yalnızca ticaret sicil müdürlüğünde düzenlenir.
  • Gerçek kişi tacir, ticari temsilci ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde ayrıca imza beyannamesi verilmez.
  • Kurucunun, şirket sözleşmesini müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda ayrıca imza beyannamesi verilmez.
  • Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin müdürlüğe verilerek sicil dosyasına konulması koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Vekâletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.
  • Bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynı ticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Bu durumda daha önce verilen imza beyannamesinin bir örneği müdürlükçe şahsın sonradan yetkili olarak atandığı şubenin dosyasına konulur.
  • Elektronik ortamda temin edilen imza verisinin fiziki sureti ile fiziki ortamda düzenlenen imza beyannameleri şirketin ya da işletmenin ticaret sicili dosyasında saklanır.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinin Bakanlıkça elektronik ortamda temini sağlanıncaya kadar müdürlüğe bu Tebliğin hükümleri çerçevesinde fiziki imza beyannamesi verilir.

Söz konusu tebliğ ile yapılan değişiklikleri eski-yeni karşılaştırmalı tablo olarak görmek için tıklayınız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Tax & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir