Blog Güncel Sirküler Yayınlar

2021-016 Elektronik Belgelere İlişkin Hükümlerin Yer Aldığı 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

No          : 2021-016

Tarih     :10 Şubat 2021

Konu     : Elektronik Belgelere İlişkin Hükümlerin Yer Aldığı 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler (526 Sıra No’ lu VUK Genel Tebliğ)

 

Bilindiği üzere, 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 509 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik daha önce yayımlanmış olan tüm Tebliğler tek bir Tebliğ’de toplanmıştı. Bu kez 9 Şubat 2021 tarih ve 31390 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 526 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile ilgili Tebliğ’de aşağıda başlıklar halinde özetlediğimiz değişiklikler yapılmıştır:

e-fatura Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) için 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

e-Arşiv Fatura Uygulaması

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenen faturalar, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmekteydi. Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalına alternatif olarak; Başkanlığın e-Belge düzenleme portalına gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi seçeneği de getirilmiştir.

e-İrsaliye Uygulaması

509 sıra numaralı Tebliğ’in “e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümüne eklenen yeni bir hüküm ile ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, müteakip hesap döneminin 7. ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçme ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini 509 sıra numaralı Tebliğ’ de belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenleme ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak alma zorunluluğu getirilmiştir.

e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması

509 sıra numaralı Tebliğ’deki e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasının tanımı genişletilmiş olup, tebliğ de yer alan “döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler” ibaresi “döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler” olarak güncellenmiştir. Düzenleme sonrası tanım şu şekildedir;

  • e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması; döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.

e-Adisyon Uygulaması

509 sıra numaralı Tebliğe “IV.12. e-Adisyon Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir. Buna göre;

  • Masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon”un elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile belge veya bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanmasına ilişkin düzenlemeler yer verilmiştir.
  • Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.
  • Yazılı bildirim veya duyuru yapılan mükelleflerin yazılı bildirim ve duyuruda belirtilen süreler içinde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmaları gerekmektedir.
  • e-Adisyon belgesinin düzenlenmesi ve belgede bulunması gereken bilgilere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
  • e-Adisyon uygulaması bu şekilde zorunluluk getirilen mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu değildir. Ancak bu mükelleflerden e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olanlar isterlerse gerekli hazırlıkları yapıp başvurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına dahil olabileceklerdir.

Mali Mühür

509 sıra numaralı Tebliğ’in “Mali Mühür” bölümüne eklenen fıkra “Başkanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda Başkanlıkça belirlenen ve ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Mali Mühür Üretimi Başvuru, Değerlendirme ve İzin Kılavuzu”nda açıklanan teknik koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirebilir. Başkanlıkça yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanır.” ile Başkanlığın, “Mali Mühür Üretimi Başvuru, Değerlendirme ve İzin Kılavuzu”nda açıklanan teknik koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi

509 sıra numaralı Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;

  • Noter aracılığıyla,
  • Taahhütlü mektupla,
  • Telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta KEP) sistemi ile

yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

Diğer Hususlar

509 sıra numaralı Tebliğinin “VIII-Diğer Hususlar” başlıklı bölümüne eklenen fıkra ile;

  • Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları durumunda, Başkanlığın bu Tebliğin “V.1.1.” numaralı bölümünde belirtilen “GİB Portal Yöntemine göre kullanıcı hesaplarını re’sen tanımlamaya yetkili olduğu düzenlenmiştir.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bulut Bellet

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Tax & Accounting

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir