Sirküler Yayınlar

2020-98 Ağustos Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

 No          : 2020-98

Tarih     : 31 Ağustos 2020

Konu     : Ağustos Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

Ağustos ayında gerçekleşen mali konuları özet olarak aşağıda bilginize sunarız. İngilizce olarak da ayrıca sizleri bilgilendiriyor olacağız. İngilizce bültenlerimizin de sizlere ulaşmasını istiyorsanız info@taxia.com.tr adresine iletişim bilgilerinizi göndermeniz yeterlidir.

Web sayfamız dışında sosyal medya hesaplarımızdan da mali ve ekonomik gelişmeleri ve öngörülerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Şimdi gelişmelere ana konu başlıkları itibariyle bakalım: Kolay okunabilmesi ve takibi için bülteni Vergi & SGK, teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Vergi ve SGK

 • Mücbir sebep sona erdiği için KDV tevkifatı uygulamasına devam edilecektir.
  • KDV’de şartları uyan mükellefler için uygulanan mücbir sebep 01.07.2020 tarihi itibariyle sona erdiğinden, bu tarih itibariyle mükelleflerin gerekli hallerde kısmi tevkifata tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeniden başlamıştır. Tevkifata tabi işlemleriniz olup olmadığını kontrol etmek için KDV Uygulama Genel Tebliğine veya bizlere başvurabilirsiniz.
  • Dolayısıyla, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatına tabi mal ve hizmet alımlarında, bu mükellefler adına düzenlenecek faturaların 01.07.2020 tarihinden itibaren KDV tevkifatlı olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Muhtasar ve hizmet prim beyannamesi Temmuz 2020’de yürürlüğe girmiş olup herhangi bir erteleme olmamıştır. Tüm ülke için uygulama 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlamıştır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK bu konuda çeşitli duyurular yayımlayarak mükellefleri bilgilendirmektedirler. Ağustos ayı içinde yapılan bu duyurulara ilişkin ayrıntılar için 2020-91  ve 2020-94 numaralı Bültenlerimizde ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.
   • Aylık ve 3 aylık beyanname uygulaması hakkında 10.08.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
   • Bildirimde sıkça yapılan hatalar ve düzeltilmesi konusunda 07.08.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru
   • Meslek ad ve kodları hakkında 05.08.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuru
   • Muhtasar ve Pirim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar hakkında 18.08.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru
 • ÖTV’si Arttırılan Motorlu Taşıtlar: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında 29/8/2020 tarihli ve 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının, özel tüketim vergisi oranlarına esas matrahları ve özel tüketim vergisi oranları yeniden belirlenmiştir.
  • Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenlerde; özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları arttırılmış, matrahı 130.000 TL’yi aşanlar için ise vergi oranı da yükseltilmiştir.
  • Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen bazı motorlu taşıtlarda ise; hesaplamaya esas matrahlar aynı kalmakla birlikte vergi oranları yükseltilmiştir.
 • Ağustos-Aralık 2020 döneminde uygulanmak üzere geçici olarak bazı KDV Oranları indirilmiştir.
  • 31 Temmuz tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oran belirleme yetkisi kullanılmıştır.
  • Kararnamede sayılan çoğunluğu emeğe dayalı bazı hizmet dallarında KDV %18 yerine %8 olarak uygulanacaktır. Ayrıca Kararnameye göre KDV oranı %8 olarak uygulanan yeme içme, tatil ve geceleme ve müze, tiyatro vb. yerlere giriş ücretlerinde ise oran %1’e indirilmiştir. Konuya ilişkin çok ayrıntılı açıklamalara 2020-88 sayılı bültenimizde yer vermiştik.
  • Bu uygulamaya ilişkin tereddüt edilen çok fazla husus bulunduğu için risk almamak veya doğru oranı belirlemek için bizlere danışabilirsiniz.
 • 30.08.2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici 7. madde ile;
  • Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
  • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve
  • 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında,

l Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için %8 olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı %1’e indirilmiştir.

 • İşyeri Kiralarında Stopaj Oran Değişikliği: 07.2020 Tarihli 2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kiralama işlemlerinde stopaj oranları yıl sonuna kadar yarı yarıya azaltılmıştır.
  • Buna göre Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10, vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10, yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 ve kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 stopaj yapılacaktır.
  • Yılın sonuna kadar yapılacak düşük oranlı stopaj uygulaması stopajın nihai vergileme olduğu hallerde vergi yükünün hafifletilmesini sağlayacaktır.
  • Uygulanacak oran açısından sözleşmenin tarihine değil, nakden veya hesaben ödemeye bakılacaktır. Nakden ve hesaben yapılan ödemelerden stopaj yapılmakta ve taraflar arasındaki anlaşmanın net veya vergiler dahil (brüt) olarak yapılmasında farklı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan sözleşmelerin revizyonu, taraflar arasındaki anlaşma koşulları ve ödeme planlaması açısından takip edilmesi gereken bir konudur.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı TÜRMOB’a gönderdiği 20.08.2020 tarih ve E.92133 sayılı yazı ile yıl sonuna kadar uygulanacak kira stopaj indirimi ve KDV oran indirimi konusunda tereddütlü konulara ışık tutan açıklamalar yapmıştır. Tereddütlü kalan konulara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir;
   • Servis taşımacılığı hizmetleri ile shuttle türü (VIP transfer dahil) taşıma hizmetleri yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilmekte olup, 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen bu hizmetlere 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması, 1-30 Temmuz 2020 tarihlerinde verilen hizmetlere %18 KDV hesaplanması gerekmektedir.
   • Temmuz ayına ait işyeri kiralama hizmetleri, 1-30 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki dönem için genel oranda (%18), 31 Temmuz 2020 tarihi için %8 oranında KDV’ye tabidir.
   • 30 (giriş) Temmuz-31(çıkış) Temmuz 2020 tarihinde verilen geceleme hizmetleri %1 oranında KDV’ye tabidir. Ancak 30 Temmuz ve öncesi tarihlere ilişkin geceleme hizmetleri için fatura 31 Temmuz ve daha sonrası bir tarihte düzenlense dahi %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.
   • İşyeri kira stopajı ile ilgili olarak Temmuz 2020 ayına ilişkin kiranın 1 Ağustos 2020 tarihinde ödenmesi durumunda, kiracı tarafından kira ödemesinin 31 Temmuz tarihinden önceki tarihlerde ilgili kayıt ve işlemlerinin yapılmış olması halinde Temmuz ayı kiralarına %20 tevkifat oranı uygulanacaktır.
 • Kambiyo muamele vergisi uygulamasında yeni bir istisna düzenlemesi tanımlanmıştır.
  • Kambiyo muamelelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin 7 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
   • Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi oranlarının tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
   • 6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,
  • Sonuç olarak, söz konusu kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı sıfır olarak tespit edilmiştir.
  • Anılan kambiyo muamele vergisi 7194 sayılı Kanunla 7.12.2019 tarihinden itibaren binde 1’den binde 2’ye yükseltilmiştir. Kambiyo muamelelerinde Cumhurbaşkanı vergiyi sıfıra kadar indirmeye ve on katına kadar artırmaya yetkilidir. 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 7194 sayılı Yasa ile verilen yetki kullanılmış ve kambiyo satış tutarı üzerinden alınan binde 2 vergi, %1’e çıkarılmıştır.
  • Söz konusu vergi aşağıda sayılan istisnalar haricinde döviz alırken gerçek kişiler ve firmaların alım maliyetlerini %1 artıracak olup, elimizdeki veya kasamızdaki dövizleri bozdururken bir vergi maliyeti söz konusu olmayacaktır. Ancak bankalar bankadan döviz çekiminde bir komisyon uygulaması başlatmış bulunmaktadırlar.
  • Son düzenlemeyle beraber aşağıda belirtilen kambiyo işlemlerinde ise BSMV sıfır oranında uygulanacaktır:
 1. Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
 2. Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
 3. Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
 4. Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
 5. İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.
 6. Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,
 • KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği:08.2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yeni karar ile yeni koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki, 30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30.07.2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay (31.10.2020) uzatılmıştır.
 • 7252 sayılı Kanun ile getirilen Sigorta Prim Desteği uygulamasına yönelik 2020/35 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Buna göre;
  • 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların;
   • İşyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacağı ve destek tutarı Fondan karşılanacağı,
   • Geçici 24 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işverenlerin söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılacağı,
   • Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının geçici 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, geçici 24 üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyeceği
  • Bu desteğin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanamayacağı,
  • İşyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da geçici 24üncü madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyerlerinin bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacağı,
  • 07252 kanun numaralı destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacağı belirtilmiştir.
 • Akreditasyon Kullanım Ücret ve Paylarına Dair 2020-1 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
  • Buna göre, yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşlardan;
   • Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2020 yılında elde ettikleri brüt gelirleri toplamı yirmi bin (20.000) Türk Lirası ve altında olanlar ile akreditasyon kapsamındaki faaliyetlerden herhangi bir gelir elde etmeyenler, gelirleri ile ilgili bildirimde bulunur, ancak akreditasyon kullanım ücret/payı ödemez.
   • Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2020 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerinin toplamı yirmi bin (20.000) Türk Lirasının üzerinde olanlar, brüt gelirlerinin toplamı üzerinden binde altı (%0,6) oranında hesaplanacak ücret/payı, izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumunun bildireceği banka hesap numaralarına öder.
  • Yurt dışında faaliyet gösteren akredite kuruluşlar ise, akreditasyon kullanımı ile ilgili herhangi bir bildirimde bulunmaz ve kullanım ücret/payı ödemez.
  • Yurt içinde faaliyet gösteren kuruluşların kullanım ücret/payı ile ilgili bildirim yapmaması ya da hesaplanan ücret ve payı süresi içerisinde Türk Akreditasyon Kurumu hesaplarına yatırmaması halinde, kuruluş hakkında hem yasal takip işlemi hem de akreditasyonun askıya alınması işlemi başlatılır.
  • Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların söz konusu bildirimlerini ispat eden mali belgeleri, serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler ya da 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde sayılan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilileri tarafından imzalanıp onaylanır. İmzalı onaylı örneği e-türkak kurumsal hizmet portalına yüklenir ve ihtiyaç duyulması halinde TÜRKAK’a gönderilmek üzere saklanır.
 • Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır.
  • Hazırlanan Tebliğ Taslağı ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğleri (1-11 seri no.lu) ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirkülerleri birleştirilerek uygulama genel tebliği haline getirilmiştir.
 • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin Kılavuz yayımlanmıştır.
 • (OECD) tarafından 2014 yılında oluşturulan “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişim Standardı’nın uygulanmasına ilişkin rehber GİB web sayfasında yayınlanmıştır. Rehberde cevaplanan sorular özet olarak şu şekildedir:
  • Finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi nedir?
  • Neden otomatik bilgi paylaşımı yapılmaktadır?
  • Hangi ülkelerle bilgi değişimi yapılacaktır?
  • Kimler Türkiye’de mukim kabul edilir?
  • Hangi kuruluşlar bildirim yapacak? gibi soruların cevaplarının yer aldığı rehberin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi_mevzuat/Finansal_Hesap_Bilgilerinin_Rehberi.pdf
  • Rehberde yer alan özellikli konuları şu şekilde özetleyebiliriz.
   • Anlaşmaya göre, imzacı ülkeler, karşılıklılık temelinde, ilgili ülkelerin mukimlerine ait finansal hesap bilgilerini, finansal kuruluşlardan toplayıp ayrı bir talep gerekmeksizin (otomatik olarak) her yıl ilgili ülkeyle paylaşacaktır. Türkiye’de otomatik bilgi değişimi için bilgileri toplamaya ve paylaşmaya yetkili makam, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığıdır.
   • Anlaşmaya taraf ülkelerden Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa, Türkiye’nin (2019 yılına ait bilgilerin paylaşılacağı) 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınamamıştır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği, tüm üye devletlerle otomatik bilgi değişimi yapmayan ülkeleri listeleme yoluyla izlemekte ve bu ülkelere yaptırım uygulamayı tartışmaktadır. Önümüzdeki süreçte bilgi değişimi yapılan ülke sayısının arttırılması söz konusudur. Bu kapsamda; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır.
   • Bu bilgiler hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri, hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı gibi bilgilerden oluşmakta olup, gayrimenkul ve taşıt bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir.

Teşvik & Ar-Ge

 • Su ürünleri yetiştiricilerine yönelik teşvikler verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde değişiklik yapmıştır.
  • 21 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile su ürünleri yetiştiriciliği müracaatı ile ön iznin verilme yöntemi ile, müracaatları değerlendiren Komisyonun oluşumu ve karar mekanizmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ön izinler proje değerlendirme, yarıştırma, ihale, kura ve benzeri yöntemlerden biri kullanılarak verilir.
  • Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından alınmış İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasına sahip, Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı yetiştiricilere su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları kapsamında destek verilmektedir. (2017/50 no.lu Tebliğ)
  • Ayrıca işlenmiş su ürünlerine de teşvikler verilmektedir. İşlenmiş su ürünlerine ilişkin 2020/17 sayılı Tebliğ 12 Haziran 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu desteklerden Su Ürünleri Bilgi Sistemine kayıtlı yetiştiricilerin iç tüketim amacıyla ürettikleri işlenmiş su ürünleri için yararlanabilecektir. Desteğe tabi türler; Türk somonu, alabalıklar, çipura, levrek, sazan, granyöz (sarıağız) ve tilapyadır. Bir işletme en fazla 100.000 kg için destekten faydalanabilir.
 • Çiftçi Kayıt Sisteminde 2020 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 1 Eylül 2020 tarihinde sona erecektir.
  • Çiftçi kayıt sistemi çerçevesinde doğrudan gelir desteği ödemeleri yapılmaktadır. Ayrıca, mazot, gübre ve toprak analizleri birim alan üzerinden desteklenmektedir.
 • Orman Köylülerine Yönelik Desteklerde iyileştirmeler yapılmış ve salgın hastalık kredi desteklerinin ödenmesinde mücbir sebep olarak sayılmıştır.
  • Orman Kanunu’nun 31, 32, 33 ve 35 inci maddeleri gereğince verilenlerle, dış memleketlere ihraç edilenler hariç olmak üzere Devlet orman işletmelerinden tomruk, yarı mamul kereste ve odun dışı orman ürünü alanlardan satış bedeli üzerinden yüzde üç (%3) oranında alınacak ürün satış payından orman köylüleri kalkınma geliri olarak aktarılan %3 tutar “Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen %” olarak değiştirilmiştir.
  • Yönetmelikte 8 Ağustos tarihinde yapılan düzenlemeyle, orman köylülerine kullandırılan ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinden faiz alınmaması kararlaştırılmıştır.
  • Ayrıca, taahhüt ihlali halinde yapılacak uygulama, geri ödeme planı ve zamanında geri ödenmemesi halinde yapılacak uygulama, kredi verilme şartları, başvurunun elektronik ortamda yapılabilmesi, kredilerde öncelik sağlanacak grupların yeniden tespit edilmesi gibi birtakım düzenlemeler yapılmıştır.
  • Eklenen yeni bir fıkra ile deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde, kredi desteği verilen orman köylüleri ve kooperatiflerin kırkbeş gün içerisinde talepleri halinde, bölge müdürlüğünce tanzim edilecek raporun Genel Müdürlükçe uygun görülmesi durumunda, kredi taksitleri 1 yıla kadar faizsiz olarak ertelenebilir. Daha önce ise eklenen geçici bir madde ile Yönetmelik hükümlerine göre kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitlerinin, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenmesine ve bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkili kılınmıştı.
 • Destek yönetim sistemi kullanımı Eylül ayına ertelenmiştir.
  • Ticaret Bakanlığı bir süredir sağlamış olduğu teşvik ve desteklerin web sayfası üzerinden yürütülmesine ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Buna göre aşağıda ayrıntıları yer alan Devlet desteklerine ilişkin olarak yetkilendirilmiş kullanıcılar ilgili bileşenlere ilişkin işlemleri elektronik ortamda yapacaklardır. https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys
  • Bu sistem mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem olarak tanımlanabilir.
  • Bakanlık 3 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2019/7 numaralı Uygulama Tebliği ile Destek Yönetim Sistemine (DYS) ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Buna ilişkin ayrıntılı açıklamalar 2019/45 ve 2020/13 sayılı bültenlerimizde yer almıştır.
  • Daha öncesinde 30.06.2020 olarak ilan edilmiş olan yeni başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilmesine ilişkin düzenleme 1 Eylül 2020 olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • 1501-Sanayi Ar-Ge ve 1507-KOBİ Ar-Ge 2020 Yılı 2. Çağrı Takvimi ve 1501 Ek Değerlendirme Kriterinde Değişiklik Yapılmıştır.
  • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 01/07/2020 tarihinde açılan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrı duyurularında değişiklik yapıldı.
  • 1501 Çağrı Duyurusunda; Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama eklenmiştir. *
   • * Ticarileşme performansı ek puanının değerlendirme sürecinde ağırlığı yüksek olacaktır. Başvurusu yapılan proje önerisinin hak ettiği puanı almasını sağlamak için geçmişte tamamlanmış TÜBİTAK projelerinin tamamı hakkında bilgi verilmesi ve bu projelerde elde edilen ticari kazanımların sayısal değerlerle belirtilmesi önem arz etmektedir.
  • 1501 ve 1507 Çağrı duyurularının her ikisinde de Çağrı Takvimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Takvimi: 01/07/2020

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 28/08/2020

Çağrı Kapanış Tarihi: 15/09/2020

 • Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı Proje Çağrı Takvimi Uzatılmıştır.
  • TÜBİTAK, KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenmesi amacıyla ” Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı ( Sipariş Ar-Ge – 2020)”nı duyurmuştu. Bu çağrı ile hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanacaktır.
  • Çağrı takviminde değişiklik yapılmış olup güncel tarihler aşağıdaki gibidir;

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Takvimi: 14/05/2020

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 17/09/2020 (17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi: 15/06/2020 – 15/09/2020 (23:59)

 • KOSGEB – KOBİGEL Destek Programı Proje Başvuruları Alınmaya Devam Etmektedir.
  • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmecilerin sanayideki payı ve etkisini arttırmak amacıyla hayata geçirilmiştir. KOSGEB sayesinde birçok işletme kurulmakta bununla beraber hali hazırda faaliyet gösteren işletmeler de rekabet düzeyi anlamında kendilerini sürekli olarak geliştirebilmektedir. 2020 Dönemi KOSGEB KOBİGEL Destek Programı başvuruları alınmaya devam etmektedir.
  • Programın amacı ve gerekçesi: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları:

  • 300.000 TL ’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL ‘ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL ye kadar ulusal öncelikli projelerinize destek alabilirsiniz. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 20 aydır.
  • Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • İlgili duyurunun detayları 2020-86 sayılı bültenimizde dikkatinize sunulmuştur.
 • 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da iyileştirmeye yönelik bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;
  • Öncelikli yatırımlar kapsamına alınan yatırım türleri, stratejik yatırımlar, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, bağlı olduğu ilden daha az gelişmiş olan ilçeler için alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar, bazı illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre teşvik bölgesinin değiştirilmesi, yatırım süresi ve tamamlama vizesi, diğer desteklerden yararlanma gibi konularda değişiklikler yapıldığı görülmektedir.
  • Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 2020-97 sayılı bültenimizde yer almaktadır.

Finans & Para

 • TCMB tarafından yapılan Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu ile Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde bankalara tanınan likidite limitleri sıfırlanmıştır.
  • Likidite yönetimi çerçevesinde 7 Ağustos tarihli kararla bu imkân önce yarı yarıya indirilmiş daha sonra ise12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır.
 • TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul), 20 Ağustos 2020 tarihli kararında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
 • TCMB Tarafından Piyasa Gelişmelerine İlişkin Önemli Basın Duyurusu
  • 6 Ağustos 2020, Sayı: 2020-41 sayılı Basın Duyurusuna göre “Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.”
  • Öte yandan anılan duyuruya göre, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır.
 • Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında bir Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • 21 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazetede Merkez Bankası tarafından yayımlanan Yönetmelik ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan ödeme işlemleri düzenlenmiştir.
  • Fintech alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeye paralel olarak mali süreçler ve vergi uygulamaları da atbaşı gitmektedir. İşiniz veya iş modeliniz ne olursa olsun bu tür uygulamalara hazır olmakta ve yeniliklere açık olmakta büyük fayda bulunmaktadır.
  • Karekodla ödeme imkânı sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcıları, kullanılan karekodları ve ilgili altyapılarını en geç 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik, Teknik Doküman ve sundukları ödeme hizmetinin bir ödeme sistemi aracılığıyla işlem gerçekleştirilmesini gerektirmesi durumunda söz konusu ödeme sistemiyle ilgili hazırlanacak Teknik İlke ve Kurallar Rehberi ile uyumlu hale getirmek zorundadır. TCMB, bu süreyi bir yılı geçmeyecek şekilde uzatmaya yetkilidir.

Ertelemeler ve Kolaylaştırıcı Mevzuat

Covid-19 kapsamında yükümlülük ve ödevlerle ilgili kolaylaştırıcı ve düzenleyici önlemler aşağıda özetlenmiştir:

 • 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Kurul Kararı ile;
  • 19 Eylül 2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin dördüncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.
   • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca faaliyet izni verilmiş A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar;
    • Brüt Satış toplamı 250 Milyon ve üstü Türk Lirası,
    • Aktif toplamı 7,5 Milyon ve üstü Türk Lirası
    • Çalışan sayısı 25 ve üstü
    • Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet gösterilmesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumları ve kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.
  • Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faaliyet izni verilen A Grubu Yetkili müesseseler için sayılan ölçütler arasında yer alan aktif toplam tutarı 7,5 Milyon ve üstü Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
 • KGK Muhasebe, Denetim ve Finans konularında da sürekli eğitimlerin uzaktan yapılabilmesine yönelik bir düzenleme yapmıştır.
  • Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esaslarında yapılan değişiklik yayımlanmıştır. KGK tarafından 22/12/2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları”nda değişiklik yapılmıştır.
  • Bilindiği üzere sürekli eğitim programları onaylanan kuruluşlar yüz yüze eğitimleri Covid-19 salgını nedeniyle, belirli bir dönem hiç gerçekleştirememiş veya çok sınırlı olarak gerçekleştirmektedirler. Bu süreç bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini tamamlamalarını büyük oranda zorlaştırmaktadır.
  • Söz konusu salgın sürecindeki belirsizlik de dikkate alındığında bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini tamamlayabilmelerine alternatif bir imkân sunabilmek amacıyla mevcut durumda Etik Kurallar ve Kurumsal Yönetim İlkeleri konularında yürütülebilen uzaktan eğitim yöntemi konularına Muhasebe, Denetim ve Finans konularının da dahil edilmesinin faydalı olacağı kararlaştırılmıştır.
  • Ayrıca, onay alınan eğitim programlarında herhangi bir değişiklik bulunmasa dahi tekrar onay alınması gereken süre 1 yıldan 2 yıla çıkartılmıştır.

Dış Ticaret & Gümrük

 • 05.08.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2819 sayılı Karar ile çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi getirilmiştir.
  • Paraguay çayı, kakao tozu, çeşitli mayalar, malttan üretilen biralar, makarnalar, bisküviler, kakao içermeyen şeker mamülleri gibi 100’den fazla eşyaya %4,3 ile %20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi ihdas edilmiştir.
  • Karar kapsamındaki ürünler iki ayrı listede sınıflandırılmış olup, Şili, İran, İsrail ve Arnavutluk menşeli bazı ürünlerde belirlenen şartlarda çeşitli muafiyetler sağlanmıştır. Söz konusu muafiyetler dipnotlarda belirtilmektedir.
  • Kararın yürürlük maddesine göre; söz konusu vergiler Kararın yayımını izleyen 15 inci gün (20 Ağustos 2020’den itibaren) yürürlüğe girmiştir.
  • Not : Karar yürürlük tarihi itibariyle önceki benzer düzenlemelerden ayrışmakta ve başlamış işlem/yoldaki eşya vb. hususlarda düzenleme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm mükelleflere 15 günlük bir süre tanımaktadır. Daha önceki kararlarda böyle bir ayrıma gidilmiş ve lüzumsuz ihtilaflara yol açmıştı.
 • Sarımsak, ceviz, muz, çay ve ayçiçeği tohumu cinsi ürünlere uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları düşürülmüştür.
  • 2818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, aynı düzenleme kapsamında söz konusu ürünler için gümrük vergisi oranları ile birlikte Toplu Konut Fonu uygulanmasına karar verilmiştir.
  • Kararın yürürlük maddesine göre; söz konusu düzenlemeler Kararın yayımını izleyen 15 inci gün (20 Ağustos 2020’den itibaren) yürürlüğe girmiştir.
 • Taze limon (kurutulmuş hariç) ihracatında 2020/7 sayılı Tebliğ ile başlatılan ön izin uygulaması kaldırılmıştır.
  • 7 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/14 sayılı Tebliğe göre ağustos sonuna kadar planlanan ön izin uygulaması 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
 • İhracat Bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin Tebliğde değişiklik yapılarak, BPO (banka ödeme yükümlülüğü) ile yurda getirme imkânı kaldırılmıştır.
  • 28 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan 2020-32/58 sayılı İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ ile ana Tebliğin (2018-32/48) 3/2 maddesinin (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin detaylı düzenlemeler TCMB tarafından yayımlanan İhracat Genelgesiyle yapılmakta olup ihracatçı firmalarımız tarafından yakından takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. (Genelgeye ilişkin güncellemeler Resmi Gazetede yayımlanmadığı için Merkez Bankasının web sayfasından takip edilebilir)
  • Bu durumda, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde şu yöntemlerden birinin kullanılması mümkündür:
   • Akreditifli Ödeme,
   • Vesaik Mukabili Ödeme,
   • Mal Mukabili Ödeme,
   • Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
   • Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
   • Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,
   • Peşin Ödeme.
 • İlave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüklerin yatırım teşvik belgesi kapsamında destekten faydalanıp faydalanamayacağına yönelik genel yazı yayımlanmıştır.
  • Pandemi süresince çok sayıda ürüne ilave mali yükümlülük getirilmiş ve Ekim ayına kadar uygulanmak üzere bir liste ve Ekim ayından sonra uygulanmak üzere ayrı bir liste yayımlanmıştı. Bu kapsamda 5.000’den fazla ürüne ilave vergi getirildiği görülmektedir.
  • Yazıya göre; 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da; ithalat işlemlerine yönelik olarak sadece gümrük vergisi ile katma değer vergisi muafiyetinin düzenlenmekte olup, 2976 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen “ek mali yükümlülüklere” ilişkin bir muafiyete yer verilmediği, belirtilerek yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, konu hakkında ilgili gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinde yarar görülmekte olduğu ifade edilmektedir.
  • Teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında, ilave gümrük vergisi alınmayacak,
  • Ancak, 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da; ithalat işlemlerine yönelik olarak sadece gümrük vergisi ile katma değer vergisi muafiyetinin düzenlendiği, “ek mali yükümlülüklere” ilişkin bir muafiyete yer verilmediği için bu yükümlülüklerin teşvik belgesi kapsamında destekten faydalanmayacağı açıklanmıştır.

Diğer Mevzuat

 • Veri Paylaşım Kurulu Yönetmeliği ve Kimlik Paylaşım Sistemi Yönetmeliği yayımlanarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) dahilinde talep eden kurumlarla veri paylaşımı ve uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.
  • Veriler talepleri uygun görülen kurum ve kuruluşlarla taahhütname alınarak çevrim içi veya çevrim dışı olarak paylaşılabilmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde uyulacak esaslar Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
  • Verilerin istenmesi, hazırlanması, sunumu, imhası ve alıcı kurumların uyması gereken kurallar, Kurula sunulmaksızın karşılanacak talepler ile, gizliliğin ihlali hakkında sorumluluk hususları düzenlenmektedir.
  • 21 Ağustos 2020 tarih ve 2387 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yayımlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği ile de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin, alıcı kurumlarla çevrimiçi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre bu kapsamda verilecek hizmetler ücrete tabi olup ücretlendirmenin usul ve esasları Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecektir.
   • 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınır. Katılma payının miktarı, Kimlik Paylaşımı Sisteminden sunulan servisin niteliği dikkate alınarak 3 kuruştan az olmamak üzere İç İşleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken mekânsal ve metinsel veriler için ayrı ayrı belirlenir. Bu miktarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında artırılır.
   • Katılma payları, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla her bir dönemde yapılan sorgulamalar üzerinden hesaplanır. Hesaplanan katılma payları, dönemi takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar sorgulama yapan kurumlara bildirilir ve bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar İç İşleri Bakanlığı merkez muhasebe birimine ödenir.
   • Süresinde ödeme yapmayanların sistemle bağlantısı kesilir. Süresinde ödenmeyen katılma payları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir. Katılma payları genel bütçeye gelir kaydedilir. Köy ve mahalle muhtarlıkları katılma payından muaftır.
 • Ticari iletişim ve ticari elektronik iletilerin gönderilmesine ilişkin bazı yükümlülükler 1 Eylül 2020 tarihinden 16 Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir.
  • 28 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile izinli ticari iletilere ilişkin tasarlanan sistem bir süre ertelenmektedir.
  • Bu Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 1/12/2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılacaktır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 16/1/2021 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir. Ticari elektronik ileti yönetim sistemi (İYS) ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemi ifade etmektedir. Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS’ye kaydolurlar. İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez.
  • Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 16/1/2021 tarihine kadar kontrol edeceklerdir. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir. Ticaret Bakanlığı, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak altı ay ertelemeye yetkilidir.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • 22 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan bu Yönetmelik ile Yönetmelik ekinde belirlenen kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu sisteme göre yenilenerek satılacak ürünler cep telefonları ve tabletlerdir.
  • Yenileme yetki belgesi ile yenilenmiş ürünlere ilişkin sayılan işlemleri yapabilen yenileme merkezleri Yönetmelikte belirlenmiş şartları sağlamak zorundadır. Yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için kurumlar vergisi mükellefi olunması ve 10 milyon TL’den az olmamak üzere ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekir. Bu işlemlerin mali, vergisel ve belge düzeni açısından sonuçları bulunmakta olup daha detaylı bilgiler için vergi danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretini düzenleyen Yönetmelikte önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak bazı maddeleri aynı gün bazı maddeleri ise 2021 başı itibariyle yürürlüğe girecektir.
  • Yönetmelik esas olarak ayrıntılı bir biçimde gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yükümlülükleri ile toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ödeme yöntemlerini ve Ticaret Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
  • İkinci el motorlu kara taşıtı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve tescilli olan motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ise doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen ikinci el motorlu kara taşıtının satışı ve pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütününü ifade etmektedir.
  • İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Ticaret Bakanlığınca tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için meslek odasına kayıtlı olunması ve ayrıca gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması şarttır.
  • Taşıtın Tanıtım, İlan ve Satışı: Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulur. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan veren işletmeler bu ilanlarda Yönetmelikte belirlenen hususlara uymakla yükümlüdür. İnternet ortamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler de Yönetmelikte sayılan hususlara uymakla yükümlüdürler. İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenir.
  • Ekspertiz Raporu: İkinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınır. Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenir. Model yılına göre 8 yaşın veya 160.000 kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir. Ekspertiz işletmesi, ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumludur.
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
  • Yönetmeliğin amacı her ölçekte imar planlarının yapılması, yaptırılması ve resen onaylanması ve tadil edilmesine ilişkin işlemler ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Bakanlıktan belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlı hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin hususları düzenlemektir.
  • Yönetmelik ile nazım imar planı tanımı değiştirilmiş, koruma amaçlı imar planı tanımı kaldırılmış, çevre düzeni planı, turistik tesis çatı piyesi, turistik tesis kanopisi, kısmi turizm işletme belgesi, kış turizm merkezleri, turizm tesisi, turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi tanımları eklenmiştir.
  • Düzenleme kapsamında taban alanına dahil edilmeyen yapılar, katlar alanına dahil edilmeyen kullanımlar, emsal uygulaması, emsal harici yapılar, çatıların özellikleri, simgesel ögeler, katların iç net yüksekliği, tesis girişlerinde yapılacak ilave yapılar vb. hususlar net olarak düzenlenmiştir.
  • Yönetmelikle plan tekliflerinin Bakanlığa sunulması, tekliflerin incelenmesi, onay ve duyuru ile sahil şeridinde yapılacak uygulamalar, uygulamalara ilişkin esaslar, genel ilkeler, yapılaşma esasları ve diğer konular ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi gerekmesi halinde uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.

Diğer aylarda yapılan tüm gelişmeleri de sizlere Türkçe ve İngilizce olarak ayrıca duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Merve Özsarıkaya & İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar & Gülten Çevik & Erhan Gürler

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir