Sirküler Yayınlar

2020-97 Yatırım Teşvik Sisteminde Yapılan Önemli Değişiklikler

No          : 2020-97

Tarih     : 27.08.2020

Konu     : Yatırım Teşvik Sisteminde Yapılan Önemli Değişiklikler

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİKLER

Yatırım teşvik sistemi Türkiye’de çok uzun yıllardır uygulanan bir yöntemdir. Yeni verilen teşvikler aylık olarak Resmî Gazetede yayımlanmakta olup, özellikle katma değeri yüksek ve yabancı yatırımcı ve doğrudan sermaye girişi için çok önemli bir konudur.

Bu anlamda vergisel teşvikler şirketimizin çok yakından takip ettiği ve Ar-Ge & İnovasyon ve Teşvikler Bölümü olarak özel bir şekilde takip ettiğimiz bir alandır. Bu konuları aylık mali özet bültenler dışında Ar-Ge ve teşvik bültenleri olarak da sizlere duyurmaya gayret ediyoruz.

En son Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2681 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.06.2020 tarih ve 31169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve bu konudaki tüm değişiklikler 2020-87 numaralı bültende sizlere sunulmuştur.

Bu kez, 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da iyileştirmeye yönelik bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerin genellikle öncelikli yatırımlar kapsamına alınan yatırım türleri, stratejik yatırımlar, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, bağlı olduğu ilden daha az gelişmiş olan ilçeler için alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar, bazı illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre teşvik bölgesinin değiştirilmesi, yatırım süresi ve tamamlama vizesi, diğer desteklerden yararlanma gibi konularda yapıldığı görülmektedir. Yapılan değişiklikler, ana hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Ayrıca tüm değişiklikleri takip kolaylığı açısından ekte tablo olarak bilginize sunarız. Kararnamenin güncel haline de ekten ulaşabilirsiniz.

 • Altına dayalı entegre madencilik yatırımları “Stratejik Yatırım” maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Teşvik edilmeyecek sektörlere yenileri eklenmiştir.
 • Et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık öncelikli yatırımlar arasından çıkarılmış olup bu yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında sağlanan gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmıştır. Bu yatırım alanı, 2018 yılında öncelikli yatırım listesine alınmıştı, şimdi kaldırılmış oldu.
 • Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın Ar-Ge ve çevre yatırımlarında bir milyon TL’den bir milyon sekiz yüz bin Türk Lirasına (1.800.000TL) yükseltilmiştir.
 • Yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmayacaktır.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, Kararın 12’nci maddesin dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar Kararın 15’inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanacaktır.
 • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları öncelikli yatırım listesine alınmıştır.
 • 53 ile bağlı toplam 263 ilçe bir alt bölge teşvikinden faydalanabilecektir. Burada temel amaç, bulunduğu ile göre daha az gelişmiş ilçelerde yatırımların cazip hale getirilmesidir.
 • Ayrıca, Adana, Adıyaman bir alt bölgeye indirilmiş (daha yüksek teşvik alacaktır) ve Balıkesir, Bilecik, Tekirdağ, Karabük, Manisa, Rize, Aksaray, Kırıkkale, Kütahya ve Düzce bir üst bölgeye yükseltilmiştir. Bu illerin gelişmişlik seviyelerine göre eskisine göre daha az teşvikten yararlanması söz konusu olacaktır.
 • Demiryolu yatırımları 5’inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. 6’ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları Öncelikli Yatırım Konuları arasına alınmıştır.

 • Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları asgari yatırım tutarına tabi olmaksızın Öncelikli Yatırım Konuları arasına alınmıştır.
 • Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar ile ilgili uygulamada İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden Karar Ek-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanacaktır.
 • Düzenlenen maddelerin farklı yürürlük tarihleri bulunmaktadır. Bazıları yayımı tarihinde (21.08.2020) bir kısmı 2020 başından itibaren uygulanmak üzere bir kısmı da 2021 yılı başında uygulanmak üzere farklılık arz etmektedir. Bu açıdan kontrol edilmesinde fayda bulunmaktadır.
 • Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında;
  • 1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
  • 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Merve Özsarıkaya & İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar & Gülten Çevik & Erhan Gürler

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir