Sirküler Yayınlar

2020-91 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru

No          : 2020-91

Tarih     : 11 Ağustos 2020

Konu     : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Önemli Duyurular Yapıldı!

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır.

GİB ve SGK tarafından yapılan duyurular ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin veriliş tarihi, veriliş şekli, yapılması gerekenler ve yapılmaması gereken hatalı işlemler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bahsi geçen duyuruların detayları aşağıdaki gibidir.

   1. Meslek ad ve kodları hakkında 05.08.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuru

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. maddesinin 1 inci fıkrasına, 15.07.2016 tarih 6728 sayılı Kanunun 51’inci maddesi ile eklenen (n) bendi gereği, “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmüne istinaden işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde sigortalıların işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

Daha önce pilot illerde uygulanan ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına Türkiye genelinde 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

  2. Bildirimde sıkça yapılan hatalar ve düzeltilmesi konusunda 07.08.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderecek mükelleflerin beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümünü doldururken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin veri girişlerine ilişkin alanların ne şekilde doldurulacağı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzunda detaylı olarak açıklanmıştır. Mükelleflerin/işverenlerin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri için söz konusu kılavuzda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir. İlgili https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html adresinden ulaşılabilir.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflere/işverenlere hatalı girişlere ilişkin mesaj dönülmektedir.

Sıkça rastlanan;

  • “Sigortalı bilgilerinde “İşe Giriş Bilgisi Yanlış Girildi !!” hatası”
  • “Soyadı bilgileri hatalıdır.”
  • “Adı bilgileri hatalıdır.”
  • “TC Kimlik Numarası, Sicil Numarası bilgileri hatalıdır.”

gibi sigortalının tesciline ilişkin hatalar için https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap  adresinden  düzenleme yapılabilir. Duyuru ile ilgili tüm detaylara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşılabilir.

  3. Aylık ve 3 Aylık Beyanname Uygulaması Hakkında 10.08.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır. Bu konuda aşağıdaki uygulamalar esas alınacaktır:

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 98 inci maddesine göre, ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine 3 ayda bir verebilirler.
 • Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ile birlikte sigortalı çalışanı bulunan mükelleflerin çalışanlarının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini aylık olarak bildirmesi gerektiğinden aylık olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.
 • Ancak 10 veya daha az çalışanı bulunan mükelleflerin (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (Sıra No: 1) 5 inci maddesinde yer alan düzenleme gereğince Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dâhil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.
 • İşçi Çalıştırmayanlar: Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 26 ncı günü akşamına kadar bildirmeye devam edeceklerdir.
 • Aylık Tercih Edenler: 10 veya daha az çalışanı bulunan mükellefler talep ederlerse vergi kesintilerini aylık beyan edebilirler. Bu durumda tahakkuk eden vergilerin ilgili ayda ödenmesi gerekmektedir.
 • Haziran’da Çalışanı Olanların beyan dönemleri aylık olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda, vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerden Nisan-Haziran/2020 dönemi Muhtasar Beyannamesinde 3. ay (Haziran ayı) için asgari ücretli veya diğer ücretli çalıştırdığını beyan edenlerin vergilendirme dönemi Başkanlığımız tarafından “aylık” olarak değiştirilmiştir. Bu mükelleflerimiz İnteraktif Vergi Dairesinden durumlarını kontrol edebilirler.
 • Dilekçe Vermesi Gerekenler: Haziran ayında çalışanı bulunmayan ancak Temmuz ayında sigortalı istihdam etmeye başlayan mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi” vermeleri gerekmektedir.
 • Ayrıntılı Bilgi: Bu konuda ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf linkinde yer alan Kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Merve Özsarıkaya & İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar & Gülten Çevik

Tax & International Advisory | Tax & Accounting

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir