Sirküler Yayınlar

2020-87 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

No       :   2020-87  

Tarih  :   28.07.2020

Konu : Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yatırım teşvik sistemimizin en üst aşamasında yer alan ve “proje bazlı süper teşvikler” olarak bilinen sistemde bazı değişiklikler yapılmıştır. Vergisel teşvikler şirketimizin çok yakından takip ettiği ve Ar-Ge & İnovasyon ve Teşvikler Bölümü olarak özel bir şekilde takip ettiğimiz bir alandır. Bu konuları aylık mali özet bültenler dışında Ar-Ge ve teşvik bültenleri olarak da sizlere duyurmaya gayret ediyoruz.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2681 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.06.2020 tarih ve 31169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Mevzuat değişikliğinin kolay takip edilebilmesi için kaldırılan ifadeler üzeri çizili olarak, yeni eklenen ifadeler ise eklenen ifadeler açıklamasıyla veya koyu olarak gösterilmiştir.

Özet olarak,

  • Desteklerden yararlanan yatırımlarda, yatırım tamamlama vizesini takiben 3 yıl boyunca her yıl net satışların asgari %2’si kadar Ar-Ge harcaması yapıldığı yeminli mali müşavir raporuyla belgelendirilmesi halinde, vergi indirimi desteği, belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilerek uygulanacaktır.
  • Proje bazlı teşvik sisteminden faydalanan firmaların istihdam maliyetlerini yatırım döneminde de azaltabilmesi için sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanmasının yatırım döneminde başlamasına imkân sağlanmıştır.
  • Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde, yatırımın kısmen işletmeye geçişinin görevlendirilen en az 2 eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin raporun onaylanması, yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesiyle başlanabilecektir. Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilecektir.
  • Yapılan düzenleme kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmaların başvurularını Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden yapabilmeleri sağlanmıştır. Proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmaların yatırımları hakkında daha ayrıntılı bilgi vermelerini temin etmek için başvuruda sunulan belgelere ilişkin içerikte de düzenlemeye gidilmiştir.
  • Gerçekleşen sabit yatırım tutarının destek kararında öngörülen sabit yatırım tutarının altında gerçeklemesi durumunda; bazı destek ve hibe tutarlarına ilişkin azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülecek ve varsa fazladan yararlandırılan destekler geri alınacaktır.

MADDE-1

17.10.2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan (e) ve (h) bentleri:

e) İşletme dönemi: Yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten sonraki dönemi,

 

 

h) Yatırım dönemi: Destek Kararında belirtilen yatırıma başlama tarihinden başlamak üzere yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süreyi, ifade eder.

Eklenen bentler: 

(k) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): E-Devlet kapısı uygulamasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı ifade eder.(ı) Kullanıcı: Yatırım Teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemleri için bu Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında yatırımcıdan istenilecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri ifade eder.

MADDE-2

Aynı kararın 4. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik 18.09.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Birinci fıkrada belirtilen davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder. (Önceki Hali)

a) Ek l’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış yatırımcı firma ve proje bilgileri, yatırımın fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması istenilen destekler ile gerekçeleri.

b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.

c) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ve şahıs şirketleri için imza beyannamesi.

Birinci fıkrada belirtilen davet ve duyuruya istinaden kullanıcı tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye’de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1 in E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir.

(Yeni Hali) 

MADDE-3

Aynı Kararın 10. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “yatırım ve işletme döneminde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yatırımcı, yatırım ve işletme döneminde yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını Destek Kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü olup, bu hususlar Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilir. (Eski Hali)Yatırımcı, yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını Destek Kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü olup, bu hususlar Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilir. (Yeni Hali)

MADDE-4

Aynı Kararın “müeyyide” başlıklı 11. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Eklenen 3. ve 4. Fıkralar:

(3) Gerçekleşen sabit yatırım tutarının, Destek Kararda öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda; faiz veya kâr payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülür ve varsa fazladan yararlandırılan destekler birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri alınır.(4) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hal durumu nedeniyle yatırıma başlamayanlar hariç olmak üzere, Destek Kararının yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde asgari 200 Milyon TL veya Destek Kararında belirtilen yatırım tutarının yüzde onu kadar yatırım harcamasının gerçekleştirildiğinin, bu Kararın onuncu maddesi 2 inci fıkrası kapsamında tevsik edilememesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin Destek Kararı yürürlükten kaldırılır. Belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için Cumhurbaşkanınca ek 1 yıl süre verilebilir. Bu fıkrada belirtilen üç yıllık süre, daha önce yürürlüğe konulmuş Destek Kararları için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte başlar.

MADDE-5

Aynı Kararın “diğer hükümler” başlıklı 12. maddesinin üçüncü fıkrasının başına aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikler 26.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Üçüncü fıkranın başına eklenen cümle:

Enerji Desteği Uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesine müteakip başlanabilir. Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemez. (Eklenen Cümle)

 

Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum ve kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura bedelleri dikkate alınır.

 

Eklenen Fıkralar:

(15) Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir.(16) Yatırım tamamlama vizesini müteakip üç yıl boyunca her yıl satışların asgari %2 ‘si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporu ile  tevsik edilmesi halinde  vergi indirimi desteği, 20/08/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımlara Proje Bazında Desteklenmesi ile bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesinde belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla Destek Kararında belirlenen yatırıma katkı oranına beş puan ilave etmek suretiyle uygulanır.

MADDE- 6

Aynı kararın EK-1 sayılı ve “PROJE BAŞVURU FORMATI” başlıklı ekinde yer alan “Bölüm 1 ve Bölüm 2” bölümünde bazı değişiklikler yapılmış ve Ek-1’e “Bölüm 5” ile “Not” eklenmiştir.

Bölüm 1 Kısmında Yapılan Değişiklikler ve Eklemeler:

İstenen bilgilere firmanın ticaret sicil memurluğu ve numarası bilgisi eklenmiştir.

 

İstenen bilgilere firmanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri bilgisi eklenmiştir.

 

İstenen bilgilere firmanın son 3 yıllık finansal durum bilgisi eklenmiştir.

 

Şirketin finansallarından olan net satışlar ve net kar yerine cirosu, karı ve satış miktarı finansalları eklenmiştir.

 

Firmanın grup şirketleri bilgileri (Firma unvanı, aktif büyüklüğü, öz kaynaklar, net satışlar, istihdam, faaliyet konusu ve ortaklık yapısı) eklenmiştir.

Bölüm 2 Kısmında Yapılan Değişiklikler ve Eklemeler:

Teknik analiz kısmına aşağıdaki eklemeler yapılmıştır.

Teknik analiz

3.1.Ürün ve Girdi Analizi: Üretim sürecine girdilerin hangi aşamada ne miktarda girdikleri ile hangi aşamalarda yan ürünlerin ve nihai ürünlerin çıktığı belirlenecektir. Bu bölümde üretim akış şemasına yer verilecektir.

3.2.Kuruluş Yeri Analizi: Yatırım yeri olarak seçilen yerin gerekçeleri anlatılacaktır. Kuruluş   yeri, teknik, ekonomik ve finansal açıdan değerlendirilecektir. Kuruluş yerine ilişkin izin, kamulaştırma, tahsis, irtifak hakkı, mülkiyet devri vs. durumları ve altyapı imkanları hakkında bilgi verilecektir.

3.3.Teknoloji Analizi: Üretilecek ürünün alternatif üretim teknik ve yöntemleri var ise bunlar belirtilecektir. Kullanılacak teknoloji ve gerekçesi hakkında bilgi verilecektir. Belirlenen teknoloji ile üretim yapabilmek için gerekli olan makine ve ekipman listesi ve öngörülen maliyetleri belirtilecektir.

3.4.Kapasite Analizi: Seçilen kapasitenin teknik olarak optimal olup olmadığı açıklanacaktır. Daha yüksek ve düşük kapasitelerin finansal ve teknik olarak tercih edilmemesi gerekçelendirilecektir.

3.5.Organizasyon Yapısı ve Yatırım Planı: Yatırım için gerekli olan işgücü ve nitelikleri ile personelin hangi alanda kullanılacağı gerekçelendirilecektir. Nitelikli personel ihtiyacı var ise söz konusu personele neden ihtiyaç duyulduğu konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca yatırımın ne kadar zamanda tamamlanacağı ve hangi ay/yıllarda hangi aşamalarının tamamlanacağı çizelge ile gösterilecektir.

3.6.Tekniz Analiz Tabloları: Tablolar talep edilen destekler dikkate alınarak ve alınmadan olmak üzere iki ayrı şekilde hazırlanacaktır.

3.6.1Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı Tablosu

3.6.2.Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosu

3.6.3.Tam Kapasitede Yıllık İşletme Gelirleri Tablosu

3.6.4.İşletme Sermayesi İhtiyacı Tablosu

 

Ekonomik analiz kısmına aşağıdaki eklemeler yapılmıştır.

4.1Sektörel Analiz

·         Sektörün ve ürünün tanımı

·         Türkiye’de ve dünyada üretici sayısı ve üretim kapasitesi

·         Türkiye’de üretim miktarı ve kapasite kullanım oranı

·         Türkiye’de ve dünyada dış ticaret verileri, dış ticaret beklentileri

·         Hammadde temini

4.2.Firma Analizi

·         Firmanın sektördeki yeri

·         Firmanın son 3 yıla ilişkin mali tabloları ve tabloların analizi (likidite, finansal yapı, faaliyet ve karlılık oranlarına ilişkin analizi de içerecek şekilde)

·         Satış ve rekabet olanakları

·         Üretim ve satış tahmini

·         Satış fiyatları ve vade koşulları

·         İhracat-ithalat tahmin tablosu (işletmeye geçişten itibaren 10 yıl)

·         Tam kapasitede doğrudan-dolaylı istihdam tahminleri

4.3.Ekonomik Çıktı Analizi: Bu bölümde mevcut ve beklenen talep ve arz yapısına bağlı olarak firmanın hangi yıllarda hangi kapasitede çalışacağı ekonomik olarak öngörülecektir. Girdi ve çıktı fiyatlarına ilişkin beklentiler ile mevcut alım/satım vadelerine ilişkin beklentiler bu bölümde belirtilecektir.

 

Mali ve karlılık analizi kısmına aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

Mali ve karlılık analizi

·         Toplam finansman ihtiyaçları ve kaynakları

·         Proforma gelir gider tablosu (projenin geleceğe dönük değerlendirilmesi)

·         Proforma nakit akım tablosu

·         Maliyet tablosu

·         İç verimlilik oranı

·         Net bugünkü değer

·         Geri ödeme süresi

·         Karlılık endeksi

 

Bölüm 5: Genel Değerlendirme ve Sonuç

Açıklama: Bu bölümde daha önceki bölümlerde verilen bilgilerin ve elde edilen sonuçların genel değerlendirilmesinin yapılarak yatırım projesinin yapılabilirliğine ilişkin görüşlerin ortaya konulası beklenmektedir.

 

Not: Yatırımcı firma tarafından Proje Başvuru Formatında yer alan tüm bilgilerin doğru, tutarlı, eksiksiz olup olmadığı kontrol ve teyit edilmelidir. Proje Başvuru Formatında yer alan bilgilerin doğru olması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

 

MADDE-7

Bu Kararın;

·         2 inci maddesi kapsamında yapılan değişiklik 18.09.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

·         5 inci maddesi 26.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

·         Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE-8  

Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Merve Özsarıkaya & İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir