Sirküler Yayınlar

2020-83 Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

No          : 2020-83

Tarih     : 17 Temmuz 2020

Konu     : Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı Resmî Gazete’de “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Konuya ilişkin kısa bir özeti ve değişen maddeleri bilgi ve değerlendirmenize sunmak üzere bu bülteni hazırladık.

Önce kısa kısa yapılan değişikliklerle başlayalım:

 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte başlayan dönüşüm sürecinde demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarına daha etkin hizmet verebilmek amacıyla 2018 yılında Dernekler Dairesi Başkanlığı yerine Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kurulmuş ve 81 ilde teşkilatlanmıştır.
 • Söz konusu değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Dernekler Yönetmeliğinde de değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile dernek iş ve işlemlerinin yalınlaştırılması, kolaylaştırılması, elektronik ortama taşınması sağlanmış; hesap verebilir, şeffaf bir sivil toplum anlayışının önünün açılması amaçlanmıştır. Yapılan bazı önemli değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.
 • Değişiklikle dernekler elektronik ortamda defter tutabilecek, yine elektronik ortamda alındı belgesi düzenleyebileceklerdir.
 • Yapılan düzenlemeyle tutulma zorunluluğu bulunmayan defterlere ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Ayrıca, basımevleri ve matbaalar tarafından basılan alındı belgeleri idareye elektronik ortamda bildirilebileceklerdir.
 • Kolaylaştırıcı bir düzenleme olarak dernek ve üst kuruluşlarının kurulmasında istenilen evrak tek nüshaya düşürülmüştür.
 • Yabancı STK’ların başvuru sürecini, statüsünü ve bildirimlerini düzenleyen belgeler detaylandırılarak yenilenmiştir.
 • Yabancı STK’ların şube ve temsilciliklerinin genel merkezden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirilmiştir.
 • Diğer bir kolaylık olarak DERBİS şifreleri il müdürlüklerine gitmeden ilçe birimlerinden de alınabilecektir.
 • Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün kurulması dolayısı ile yapılan değişiklikler Dernekler Yönetmeliğine yansıtılmıştır.

Değişikliklere geçmeden önce özet bazı istatistiki bilgilere bakalım konunun önemini sayısal olarak da görebilmek için.

 • Bugün itibariyle aktif dernek sayısı 120.339’dur. 189.988 adet dernek de feshedilmiştir.
 • İsminde izne tabi kelime (Türk, Türkiye, Cumhuriyet gibi) kullanan dernek sayısı 453’tür.
 • Faaliyetine izin verilen yabancı dernek sayısı ise 155’tir.

YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Değişen maddeler aşağıda, sol sütunda değişmeden önceki halini, sağ tarafta ise değişikliklerin işlenmiş hali olarak takip edebilirsiniz.

Değişikliklerin anlamlı bir şekilde takip edilebilmesi için eklenen cümle veya ifadeler bold (koyu siyah) olarak çıkarılan kısımlar ise üstü çizili olarak gösterilmiştir.

MADDE 3

Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri, 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun ile 2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 36 ncı, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13/A ve 8/6/1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri, 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun ile 2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 36 ncı, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 263 üncü ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık :İçişleri Bakanlığını,

Bakan : İçişleri Bakanını,

Daire Başkanlığı   :Dernekler Dairesi Başkanlığını,

Mülki idare amirliği :Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,

Mülki idare amiri  :Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,

Dernekler birimi : İl dernekler müdürlüğü ve ilçe dernekler büro şefliğini,

Dernekler müdürlüğü :Valilik bünyesindeki il dernekler müdürlüğünü,

Dernek : 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernek ve şubelerini, derneklerin oluşturdukları federasyon ve federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar ile yabancı derneklerin Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini,

Kar amacı gütmeyen kuruluş    : Merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki diğer kar amacı gütmeyen kuruluşları,

Birlik  : 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri,

Yabancı dernek  : Merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşları,

 

Yabancı vakıf  : Merkezleri yurt dışında bulunan vakıfları,

Dernek merkezi  : Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,

Derneğin yerleşim yer  : Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,

Kütük  : Dernekler kütüğünü,

Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanununu,

Medeni Kanun  : 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu,

Dernek eklentisi : Derneklere ait lokaller, umuma açık kamp, spor saha ve salonları ile iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için kurulmuş yerleri,

Mikrokredi : Gelir getirici bir faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla sandık üyelerine ödünç olarak verilen küçük bir sermayeyi, ifade eder.

 

 

 

 

 

 

Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: İçişleri Bakanını,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Birlik: 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri,

Dernek: 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernekleri ve şubelerini, derneklerin oluşturdukları federasyonları ve federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar ile yabancı derneklerin Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini,

Dernek eklentisi: Derneklere ait lokaller, umuma açık kamp, spor saha ve salonları ile iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için kurulmuş yerleri,

Dernek merkezi: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,

Derneğin yerleşim yeri: Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,

Federasyon: Kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelerek oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan üst kuruluşu,

Genel Müdürlük: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünü,

İl müdürlüğü: Valilik bünyesindeki il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünü,

İl müdürü: İl sivil toplumla ilişkiler müdürünü,

Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanununu,

Kar amacı gütmeyen kuruluş: Merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki diğer kar amacı gütmeyen kuruluşları,

Konfederasyon: Dernekler tarafından oluşturulan kuruluş amaçları aynı en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulan tüzel kişiliği bulunan üst kuruluşu,

Kütük: Dernekler kütüğünü,

Medeni Kanun: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu,

Mikro kredi: Gelir getirici bir faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla sandık üyelerine ödünç olarak verilen küçük bir sermayeyi,

Mülki idare amirliği: Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,

Mülki idare amiri: Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,

Sandık: Derneklerin üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için kurdukları tüzel kişiliği olmayan kuruluşu,

Sivil toplumla ilişkiler birimi: İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya şefliğini,

Yabancı dernek: Merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşları,

Yabancı vakıf: Merkezleri yurt dışında bulunan vakıfları ifade eder.”

 

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki” ibaresi “bir”, (c) bendinde yer alan “fotokopisi” ibaresi “örneği”, (e) bendinde yer alan “fotokopileri” ibaresi “örnekleri”, beşinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak, altıncı fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

MADDE 5-DEĞİŞTİRİLEN 6.FIKRA

İlçe dernekler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün ikişer örneğini yedi gün içinde il dernekler müdürlüğüne gönderir.İlçe sivil toplumla ilişkiler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünü yedi gün içinde il müdürlüğüne gönderir.

MADDE 6

 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentlerinde yer alan “fotokopisi” ibareleri “örneği” olarak, (d) bendinde yer alan “fotokopileri” ibaresi “örnekleri” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüğünce” ibaresi “il müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9

Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü mülki idare amirliğine verilir.Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış bir adet federasyon tüzüğü mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan iki ibaresi bir olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 11

 Federasyon ve konfederasyon kuruluş bildirimleri ve eklerinin incelenmesinde, sonucun kuruculara bildirilmesinde derneklere ilişkin hükümler uygulanır. Federasyon ve konfederasyonlar, merkezlerinin bulunduğu yerin il dernekler müdürlüğünce kütüğe kaydedilir. Ayrıca, federasyon ve konfederasyon kuruluş bildirimleri ile onaylı tüzükleri yedi gün içinde il dernekler müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir.

 

 Federasyon ve konfederasyon kuruluş bildirimleri ve eklerinin incelenmesinde, sonucun kuruculara bildirilmesinde derneklere ilişkin hükümler uygulanır. Federasyon ve konfederasyonlar, merkezlerinin bulunduğu yerin il müdürlüğünce kütüğe kaydedilir. Ayrıca, federasyon ve konfederasyon kuruluş bildirimleri ile onaylı tüzükleri yedi gün içinde il dernekler müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir.

MADDE 17

Aynı Yönetmeliğin 17nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ve bir yazı ekinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 18

Dernek veya vakıflar, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.Dernek ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 18-AYNI MADDEYE EKLENEN YENİ FIKRA

Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezinden aldığı paralar da aynı usulle bildirime tabidir.

 

MADDE 19

 Yurtdışından yardım alacak olan dernek veya vakıflar EK- 4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Yurtdışından yardım alacak olan dernek ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, EK- 4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

 

MADDE 22

Yabancı vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de doğrudan faaliyette bulunabilir, temsilcilik kurabilir, şube açabilir, üst kuruluşlar kurabilir, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.Yabancı vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, üst kuruluşlar kurabilir, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.

 

MADDE 23

Yabancı vakıflar, temsilcilik kurma, şube açma, üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluşlara katılma, kurulmuş vakıflarla işbirliği yapma ve Türkiye’de doğrudan gerçekleştirmek istedikleri diğer faaliyetleriyle ilgili başvurularını Bakanlığa (EK- 6)’da belirtilen Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu ve eklerini dört nüsha vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik kurma veya şube açma başvurularında (EK- 7)’de bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi zorunludur.

 

Yabancı vakıflar, temsilcilik veya şube açma, üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluşlara katılma, kurulmuş vakıflarla işbirliği yapma ve Türkiye’de faaliyette bulunma ile ilgili başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu ve eklerini vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik veya şube açma başvurularında EK-9/A’da, faaliyette veya işbirliğinde bulunma başvurularında ise EK-9/B’de bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi zorunludur.

MADDE 24

Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “Dışişleri Bakanlığının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25

Ülkemizde faaliyetlerine izin verilen yabancı vakıflar, her yıl sonu itibariyle yaptıkları harcama gerektiren faaliyetleriyle ilgili (EK- 8)’de belirtilen Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildiriminin iki nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin valiliğine takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar verirler. Bu form ve eklerinin bir nüshası valiliklerce Bakanlığa gönderilir.

Türkiye’de doğrudan uluslararası faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı vakıflar ise belirtilen nitelikteki formlarını, her yılın ilk iki ayı içinde, eğer faaliyet bir yıldan az süreli ise faaliyet sonunda,Türkçe olarak Bakanlığa verirler.

Ayrıca, bu vakıflar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınların ikişer nüshasını Bakanlığa gönderirler.

 

Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı vakıflar, her yılsonu itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına ilişkin bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar vermekle mükelleftirler. Bu beyanname yabancı vakıfların temsilcilikleri veya şubeleri tarafından kütük numarasının kayıtlı olduğu valiliğe, faaliyet veya işbirliği izni verilen yabancı vakıfların yetkilileri tarafından ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verilir. Faaliyet veya işbirliği izinleri yıl içerisinde sona eren yabancı vakıflar ise bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi izin süresi bitiminden itibaren iki ay içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verirler. Bu beyannameler elektronik ortamda da verilebilir.

 

 

 

 

Bu beyannameyi vermekle yükümlü olanlar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınlarının bir örneğini, istenmesi durumunda kütük numarasının kayıtlı olduğu mülki idare amirliğine gönderirler.

 

MADDE 26

Yabancı ülkelerde kurulmuş dernekler, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de doğrudan faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilirler.

 

Yabancı dernekler, Türkiye’deki faaliyetlerinde derneklerin tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.

 

Yabancı ülkelerde kurulmuş dernekler, Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilirler

MADDE 27

Yabancı dernekler, işbirliği yapma, temsilcilik veya şube açma, dernek veya üst kuruluş kurma, kurulan dernek veya üst kuruluşlara katılma ve Türkiye’de doğrudan faaliyette bulunma ile ilgili başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen form ve eklerini dört nüsha vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik açma başvurularında (EK- 9)’da bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden temsilcilik ana statüsünün; şube açma başvurularında ise Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen konuları ihtiva eden tüzüğün de verilmesi zorunludur.

 

Yabancı dernekler, temsilcilik veya şube açma, dernek veya üst kuruluş kurma, kurulan dernek veya üst kuruluşlara katılma ve Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunma ile ilgili başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen form ve eklerini vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik veya şube açma başvurularında EK-9/A’da, faaliyette veya işbirliğinde bulunma başvurularında ise EK-9/B’de bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi zorunludur.

MADDE 28

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Dışişleri Bakanlığının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 29

Ülkemizde faaliyetlerine izin verilen yabancı dernekler, her yıl sonu itibariyle yaptıkları harcama gerektiren faaliyetlerle ilgili yıllık olarak hazırlayacakları (EK- 8)’de belirtilen Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimin iki nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin valiliğine takip eden yılın ilk iki ayı içinde verirler. Bu form ve eklerinin bir nüshası valiliklerce Bakanlığa gönderilir. Türkiye’de doğrudan uluslararası faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı dernekler ise belirtilen nitelikteki formlarını, her yılın ilk iki ayı içinde, eğer faaliyet bir yıldan az süreli ise faaliyet sonunda, Türkçe olarak Bakanlığa verirler.Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler, her yılsonu itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına ilişkin bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar vermekle mükelleftirler. Bu beyanname yabancı derneklerin, temsilcilikleri veya şubeleri tarafından kütük numarasının kayıtlı olduğu valiliğe, faaliyet veya işbirliği izni verilen yabancı derneklerin yetkilileri tarafından ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verilir. Faaliyet veya işbirliği izinleri yıl içerisinde sona eren yabancı dernekler ise bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi izin süresi bitiminden itibaren iki ay içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verirler. Bu beyannameler elektronik ortamda da verilebilir.

 

MADDE 31

Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

 

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “beşyüzbin TL’yi” ibaresi “beş yüz bin Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)   Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)   Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3)   Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

4)   Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)   İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)   Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)   (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2)   Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

MADDE 36

 Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

 

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

 

Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren ve şekli (EK-11)’de belirtilen, elektronik ortamda tutulan Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

İl müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutulan, örneği EK-12’de yer alan Tasdik Defterine kaydeder.

 

MADDE 37

Aynı Yönetmeliğin yanda gösterilen 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.İl dernekler müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterleri Tasdik Defterine (EK- 12) kaydeder. Bu defter kullanılmaya başlanılmadan önce, sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. Bu defter, ayrıca bilgisayar ortamında da tutulur.

 

MADDE 38

Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının sonuna yanda yazılan koyu renkli cümleler eklenmiştir.Ayni bağış alındı belgeleri (EK-15)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.”

“Bu bildirim Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.

 

MADDE 41

Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin yıl sonlarında (31 aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeleri yeterlidir.Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin yıl sonlarında (31 aralık), Maliye ve Hazine Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeleri yeterlidir.

 

MADDE 42

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (EK- 17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (EK- 17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur. Alındı belgeleri (EK-17)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.

MADDE 43

Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludurBastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.

 

Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasının yanda altı çizili şekilde yazılan ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.Alındı Belgesi Takip Defteri kullanılmaya başlanılmadan önce, sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. Bu defter, ayrıca bilgisayar ortamında da tutulur.

MADDE 44

Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin başlığı “Alındı belgelerinin saklanması” olarak değişmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası yandaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır. (ESKİ MEVZUAT)

Bastırılan alındı belgeleri matbaadan dernek saymanınca tutanakla teslim alınır. Dernek saymanı bu alındı belgelerinin dernek adına para toplama yetkili kişilere tesliminden, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin saklanmasından sorumludur. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır. (YENİ MEVZUAT)

 

Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili fıkra yanda yazılmıştır.Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

MADDE 45

Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıda yazılan ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye yandaki fıkra eklenmiştir.

 

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir. (Birinci fıkra)

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır.Bu Yönetmelikte öngörülen alındı ve harcama belgeleri; Yönetmelik ekindeki örneklerinde gösterilen belgelerdeki tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve ilgili kişilerce imzalanması suretiyle düzenlenir.

MADDE 47

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL’yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 5.000 TL’yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

MADDE 48

Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde yer alan “dernekler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ifadesi eklenmiş, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 49

 Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak için derneğin Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000.-YTL’sını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması gerekir.

 

Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak için derneğin Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 200.000 TL’sını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması gerekir.

 

Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “yerel veya ulusal” ibaresi “yerel, ulusal veya uluslararası” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 52

Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “anlaşılırsa;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş, maddede geçen “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “bilgi verilir” ibaresi ise “tebliğ edilir” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 57

Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “kurumlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ibadethanelere” ibaresi eklenmiştir.

 

 

MADDE 57-DEĞİŞTİRİLEN (b) BENDİ

Aşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez:

b)  Her türlü mabetlerde,

 

Aşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez:

b)  Her türlü ibadethanelerde,

 

MADDE 57-DEĞİŞTİRİLEN  (c) BENDİ

Aşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez:

c)   Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlarına yüz metreden yakın mesafe içinde,

 

Aşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez:

c)   Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlarına ve ibadethanelere yüz metreden yakın mesafe içinde,

 

MADDE 58

 Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir dilekçe ile” ibaresi ile (b) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “bayındırlık ve iskan” ibaresi “çevre ve şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 59

Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüklerince” ibaresi “il müdürlüklerince”, “dernekler büro şefliklerince” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimlerince”, ikinci fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüğündeki” ibaresi “il müdürlüğündeki”, dördüncü fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65

Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dernekler birimleri” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 66

Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası yandaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller sebebiyle üç defa faaliyetten men edilen lokallerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.

 

Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen lokallerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.

MADDE 82

Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Kanununun” ibaresi “Kanunun Hazine ve” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Aynı maddeye yandaki fıkra eklenmiştir.Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir. Elektronik defterler hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

MADDE 83

Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin altıncı fıkrası değiştirilmiştir.

 

Dernekler beyannamesinde belirtilen sınıflamaların alt gruplarını belirlemeye veya alt gruplarda değişiklik yapmaya Daire Başkanlığı yetkilidir. Ancak, derneklerin amaç, faaliyet alanları ve ekonomik faaliyetleri ile dernek üye, personel veya diğer görevlilerinin meslekleri ve eğitim durumları sınıflamalarının alt grupları; Birleşmiş Milletler Uluslararası Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar Sınıflaması, Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması alt grupları göz önünde bulundurularak düzenlenir.

 

 

 

Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler, faaliyet bilgileri ile gerekli görülen diğer bilgiler Genel Müdürlüğün ve derneğin internet sayfasında yayımlanır. Yayımlanacak bilgilere ilişkin şekil ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

MADDE 85

Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu izninin” ibaresi “Cumhurbaşkanınca verilen iznin” şeklinde, “il dernekler” ibareleri “il” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 88

Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığında ve dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak değiştirilmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

‘’Derneklerin amaç ve yapılarına göre sınıflandırılmasına ait istatistiki bilgiler dernekler birimlerince düzenlenir.’’

Derneklerle ilgili istatistiki bilgiler sivil toplumla ilişkiler birimlerince düzenlenir.

MADDE 90

Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan bulunduğu yer il ibaresinden sonra gelen “dernekler” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi ve “ dernek merkezinin bulunduğu il valiliğine ve Bakanlığa da bilgi verilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığınca” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 91

Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dernekler birimine” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 95

Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3/11/2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3/12/2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Yurtları” ibaresi “20/2/2017 tarihli ve 2017/10090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6/5/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri” şeklinde ve “dernekler birimlerine” ibaresi ise “sivil toplumla ilişkiler birimlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 96

Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası  değiştirilmiştir.

Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, dernek başkanına dernek yönetim kurulu kararı ile verilir. Dernek başkanı, derneğin merkezinin bulunduğu yerin valiliğine, dernek karar defteri ve konuya ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararı fotokopisi ile yazılı olarak başvurur. Başvuru yazısı ile karar defteri yetkili il dernekler müdürlüğü personeli tarafından incelenir ve karar fotokopisi mühürlenerek imzalanır. Dernek başkanlarına, il dernekler müdürlüklerince müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir. Kapalı zarfın tesliminde, derneğin adı ve kütük numarasını, teslim eden ve teslim alan kişilerin ad ve unvanlarını, zarfın kapalı olarak teslim edildiğini içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak dernek başkanı, il dernekler müdürü ve bir personel tarafından tarih ve saat konulmak suretiyle imzalanır.

 

 

 

Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, kuruluş sürecinde dernek geçici yönetim kurulu başkanına geçici yönetim kurulu tarafından, organların oluşturulmasından sonra ise dernek başkanına dernek yönetim kurulu kararı ile verilir. Dernek başkanı veya dernek başkanı tarafından yetkilendirilen kişi, derneğin merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine konuya ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararının dernek başkanı tarafından onaylanmış nüshası ile yazılı olarak başvurur. Başvuru yazısı ile yönetim kurulu kararının onaylı nüshası sivil toplumla ilişkiler birimi personeli tarafından incelenir ve karar fotokopisi mühürlenerek imzalanır. Dernek başkanlarına, sivil toplumla ilişkiler birimi tarafından müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir. Kapalı zarfın tesliminde, derneğin adı ve kütük numarasını, teslim eden ve teslim alan kişilerin ad ve unvanlarını, zarfın kapalı olarak teslim edildiğini içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak dernek başkanı, sivil toplumla ilişkiler birimi yetkilisi ve bir personel tarafından tarih ve saat konulmak suretiyle imzalanır.”

 

 

Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin sekizinci fıkrası  değiştirilmiştir.

 

Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar, bir başkasının kullanmasına da izin vermezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin çalındığını, kaybedildiğini veya hangi nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenen dernekler, derhal il dernekler müdürlüğüne veya Daire Başkanlığına bilgi verirler.

 

 

 

Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar, bir başkasının kullanmasına da izin veremezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin çalındığını, kaybedildiğini veya hangi nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenenler, derhal sivil toplumla ilişkiler birimlerine veya Genel Müdürlüğe bilgi verirler.

 

Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin onuncu fıkrası  değiştirilmiştir.

 

Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Daire Başkanlığının kayıtları esas alınır.

 

 

 

 

Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Genel Müdürlüğün kayıtları esas alınır.

 

 

Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin on birinci fıkrası  değiştirilmiştir.

 

Daire Başkanlığı, elektronik ortamda verilen belgeleri, İçişleri Bakanlığının arşiv mevzuatında belirtilen sürelere uygun olarak elektronik ve benzeri ortamlarda saklar. Elektronik ortam dışında oluşturulması halinde, bu belgeler elektronik ortama aktarılarak işlem yapılabilir.

 

 

 

 

Genel Müdürlük, elektronik ortamda verilen belgeleri, İçişleri Bakanlığının arşiv mevzuatında belirtilen sürelere uygun olarak elektronik ve benzeri ortamlarda saklar. Elektronik ortam dışında oluşturulması halinde, bu belgeler elektronik ortama aktarılarak işlem yapılabilir.

 

Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin on ikinci fıkrası  değiştirilmiştir.

Elektronik ortamın güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması, yetkisiz erişimin engellenmesi hususunda Daire Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınır. Daire Başkanlığı, elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.

 

 

 

 

Elektronik ortamın güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması, yetkisiz erişimin engellenmesi hususunda Genel Müdürlük tarafından gerekli tedbirler alınır. Genel Müdürlük, elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.

 

Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası  değiştirilmiştir.

 

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yönetmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Daire Başkanlığının internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar.

 

 

 

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yönetmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar.”

 

MADDE 97

Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi yandaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan derneklerin verdikleri belgeler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik çerçevesinde mülki idare amirliğine verilmesi zorunlu olan belgelerden Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK- 3), Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (EK- 4), Türkiye’de Kurulu Vakıfların Yurt Dışı Faaliyette Bulunma İzin Başvuru Formu (EK- 5), Yetki Belgesi (EK- 19), Dernek Beyannamesi (EK- 21), Proje Bildirimi (EK- 23), Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi (EK- 24), Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi (EK- 25), Taşınmaz Mal Bildirimi (EK- 26) il dernekler müdürlüklerince, Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu (EK- 6) ise Daire Başkanlığınca elektronik sisteme kaydedilir.

 

 

 

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan derneklerin verdikleri belgeler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik çerçevesinde mülki idare amirliğine verilmesi zorunlu olan belgelerden Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK-3), Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (EK-4), Yetki Belgesi (EK-19), Dernek Beyannamesi (EK-21), Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi (EK-24), Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi (EK-25), Taşınmaz Mal Bildirimi (EK-26) il müdürlüklerince, Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu (EK-6) ise Genel Müdürlük tarafından elektronik sisteme kaydedilir.

MADDE 98

Aynı Yönetmeliğin aşağıdaki 98 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler istenilmesi halinde, bu Yönetmelik çerçevesinde Daire Başkanlığı ve dernekler birimlerine vermekle yükümlü oldukları belgeleri, asıllarının yanında kompakt disk veya disket gibi elektronik ortamlarda da verirler.

MADDE 99

Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dernekler Dairesi Başkanlığının” ibaresi “Genel Müdürlüğün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 100

Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dernekler birimlerince” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimlerince” ve “Dernekler birimleri” ibaresi “Sivil toplumla ilişkiler birimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 101

Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uyarınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş ve aynı maddede geçen “YTL” ibaresi “Türk Lirasının” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin EK-9’u, EK-9/A ve EK-9/B olarak iki bölüm halinde yeniden düzenlemek suretiyle ekteki şekilde değiştirilmiştir

 

 

            Aynı Yönetmeliğin EK-1’i, EK-2’si, EK-3’ü, EK-4’ü, EK-6’sı, EK-8’i, EK-11’i, EK-15’i , EK-17’si ve EK-21’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Merve Özsarıkaya & İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir