Sirküler Yayınlar

2020-82 Temmuz Ayı İlk Yarı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler ve Hatırlatmalar

No          : 2020-82

Tarih     : 16 Temmuz 2020

Konu     : Temmuz Ayı İlk Yarı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler ve Hatırlatmalar

Her ne kadar temmuz ayı büyük ölçüde mali tatil olsa da mali hayat durmuyor ve çok sayıda ödenmesi gereken vergi ve yapılan mevzuat değişiklikleri var. Size temmuz ayının ilk yarısında gerçekleşen önemli mali konuları vergi, sosyal güvenlik ve diğer mevzuat değişikliklerini başlıklar altında özet olarak sizlerin dikkatinize sunmak isteriz.

Ayrıca salgının durgunlaşma aşamasında iş dünyasına, çalışanlara ve tüm kesimlere destek amacıyla elde ettiğimiz bilgileri spesifik konu bazında web sayfamızdan izleyebilirsiniz.

Şimdi gelişmelere ana konu başlıkları itibariyle bakalım:

Vergi ve SGK

 • Özellikle gerçek kişi mükellefler temmuz ayında ödenmesi gereken araç vergisi (MTV) ve gelir vergisi taksitlerinizi unutmayınız.
  • İnteraktif vergi dairesi üzerinden motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları kolaylıkla ödenebilmektedir.
  • Gelir Vergisinin ikinci taksiti ile motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitlerinin temmuz ayı içinde ödenmesi gerekmektedir.
   • 2019 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başlamıştır. Gelir Vergisi Ödemelerinizi,
   • GİB Mobil uygulamasından (IOS ve Android),
   • İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından (IOS ve Android),
   • GİB resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden,
   • 02:00 – 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, banka hesabından havale yöntemi  ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
   • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile,
   • Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden ve son olarak tüm vergi dairelerinden yapmak mümkündür.
   • Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenmesi mümkündür.
 • Mali Tatil uygulaması 1 Temmuz – 20 Temmuz arası sürecektir.
  • 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun birinci maddesinde “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda Mali Tatil uygulaması bu yıl 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayıp, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.
 • Yeniden değerleme oranı (YDO) ikinci geçici vergi dönemi için %2,1 olarak belirlenmiştir.
  • 9 Temmuz 2020 tarihli ve KVK-54/ 2020-1 / Yatırım İndirimi – 40 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.
 • Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulaması ile fesih yasağının uzatıldığı bir ay olmuştur. Bu konuda bir uzatma daha olmazsa 3+1 ay uygulama yapılmış olacaktır.
 • TBMM’ye yeni sevk edilen (14 Temmuz 2020 tarih ve 119 sayı – Esas No 2/3037) Kanun Teklifi ile, KÇÖ ve nakdi ücret desteğinden yararlanan işyerleri için bu süreleri aşmamak kaydıyla 3 ay boyunca sosyal güvenlik primlerinin (işçi ve işveren payları) İşsizlik Sigortası fonundan karşılanması planlanmaktadır.
  • Kanun maddesinin Ağustos 2020’de yürürlüğe girecek bir şekilde TBMM’de görüşülmesi ve yasalaşması beklenmektedir.
  • Uygulamaya normal çalışmaya dönülmesi şartıyla başvurulabilecektir.
  • 2886 ve 4734 sayılı İhale, 5335 sayılı Kanun ve 5510/ek9 md. kapsam dışında olacaktır.
  • KÇÖ ve nakdi ücret desteklerinden haksız yararlandığı tespit edilenler bu kapsamdaki teşvikleri de 5510 sa. Kanun md.89 kapsamında gecikme cezası ve zammıyla ödeyeceklerdir.
  • İşçi adına ödenen tutar işverende kalacak, sigortalıya ödenmesi talep edilemeyecektir.
 • Mücbir sebep sona erdiği için KDV tevkifatı uygulamasına devam edilecektir.
  • KDV’de şartları uyan mükellefler için uygulanan mücbir sebep 01.07.2020 tarihi itibariyle sona erdiğinden, bu tarih itibariyle mükelleflerin gerekli hallerde kısmi tevkifata tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeninden başlamıştır.
  • Dolayısıyla, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatına tabi mal ve hizmet alımlarında, bu mükellefler adına düzenlenecek faturaların 01.07.2020 tarihinden itibaren KDV tevkifatlı olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 • E-belgeleri düzenleyen VUK 509 Genel Tebliğde güncellemeler yapan Taslak Tebliğ kamuoyunun görüş ve önerilerini almak üzere GİB web sayfasında yayımlanmıştır. Temel olarak e-adisyon, form Ba ve Bs, e-belgelerde mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve birim ölçülerinin yazılması, sağlık hizmet sunucularında e-uygulamalar vb yenilikler öngörülmektedir.
  • Hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkân sağlanmakta,
  • e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, mükelleflerce İdareye verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede verilmesini sağlamak üzere, GİB bilgi sistemlerinde var olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura verilerinden hareketle Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin bu e-Belgelerdeki bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturularak mükelleflerimiz tarafından onaylanmasına imkan sağlanmakta,
  • Analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilmekte,
  • Sosyal Güvenlik Kurumunca, sağlık hizmet sunucuları (eczane, hastane, medikal malzeme satıcıları, optikçiler vb.)’na yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmekte,
  • Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “e-Belge Portalleri Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal Yöntemi)”ne göre kullanıcı hesaplarının Başkanlık tarafından re’sen tanımlanmasına yetki verilmektedir.
  • Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için GİB tarafından çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, GİB’e iletilmek üzere bize veya 27/07/2020 tarihine kadar efatura@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
 • Kamunun deniz araçlarına ÖTV sıfırlanmıştır.
  • 9 Temmuz 2020 tarihli ve 2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına, miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla, verilecek akaryakıtta ÖTV sıfırlanmıştır.

Teşvik & Ar-Ge

 • TEYDEB’de 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda;
  • 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kuruluşlar TÜBİTAK’a ön kayıt yaptırabilecektir.
  • 29 Mart 2019 tarihinde yapılan duyuruda, TEYDEB’e her bir proje başvurusu için ön kayıt zorunluluğunun kaldırılacağı ve Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Sistemine geçileceği belirtilmişti. Konuyla ilgili geniş bilgi için ar-ge ve teşvik ekibimize ulaşabilirsiniz.
 • TEYDEB Projelerine Ek Süre : TÜBİTAK , Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen tüm destek programları için mücbir sebep nedeniyle en fazla üç (3) aya kadar ek süre verilmesini uygun bulmuştu. Ek süre talebi ile ilgili yazının en geç 31 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılması gerekmektedir.
 • 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrı Başvuruları Açılmıştır.
  • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı başvuru süreci açılmıştır.
  • Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılara 2020-76 numaralı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Küçük kapasiteli hayvancılık (büyükbaş ve küçükbaş) işletmelerine bir defaya mahsus olarak yem desteği verilecektir.
  • 2749 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen kapsamda olanlara Covid-19 nedeniyle belirlenen tutarda bir ödeme yapılacaktır.

Finans & Para

 • BDDK kredi kartı asgari ödeme tutarlarında kolaylaştırıcı bir karar almıştır.
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09.07.2020 tarihli ve 9093 sayılı Kararı ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan ve 06.09.2016 tarihli ve 7004 sayılı Kurul Kararı ile 1.300 Türk Lirası olarak belirlenen sınırın Kanunun 47 nci maddesi uyarınca 2.000 Türk Lirası olarak artırılmasına,
  • COVID-19 salgını nedeniyle içinde bulunulan koşullar ve alacaklı taraf olan kart çıkaran kuruluşları koruyucu bir düzenleme olduğu dikkate alınarak, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin “Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur.” hükmünü amir altıncı fıkrasının, asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasına ilişkin hükümlerinin, 31.12.2020 tarihine kadar kart çıkaran kuruluşlarca uygulanmayabileceğine karar verilmiştir.
 • TCMB ana sözleşmesinde değişiklik yapılmıştır.
  • 10 Temmuz tarih ve 2470 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yapılan değişiklikler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Kararda Başbakana veya Hükümete verilen yetkilerin Cumhurbaşkanına verilmesi, zorunlu karşılık düzenlemesinin tadili, ihtiyat akçelerinin her yılın karına eklenerek dağıtılabilmesi ve bir takım yönetsel değişiklikler yapılmıştır.

Ertelemeler ve Kolaylaştırıcı Mevzuat

Covid-19 kapsamında yükümlülük ve ödevlerle ilgili kolaylaştırıcı ve düzenleyici önlemler aşağıda özetlenmiştir:

 • Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getiremeyen yatırımcılara 60 günlük ilave süre verilmiştir.
  • 11 Temmuz tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Karara göre yatırımcılara bu süre içinde eksiklerini tamamlamaları halinde fesih işlemi uygulanmayacaktır.
 • Muhtasar ve hizmet prim beyannamesi Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek olup herhangi bir erteleme olmamıştır. Uygulama hali hazırda 4+3 toplam 7 ilde devam etmektedir. Tekrar bir erteleme yapılmazsa tüm ülke için uygulama 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlamıştır. Kesin olmamakla birlikte yakın zamanda bu konuda bir karar çıkması da muhtemeldir.
 • E-irsaliye uygulaması şartları sağlayan mükellefler için Temmuz 2020’de yürürlüğe girmiştir. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 yılı veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01/07/2020 Tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanmak zorundadırlar.
 • Henüz bir erteleme gelmemiş olup, az tehlikeli sınıfta yer alıp 50’den az çalışanı olan işyerlerinde İSG uzmanı ve işyeri hekimi zorunluluğu Temmuz 2020’de yürürlüğe girmiştir.
  • TBMM’ye yeni sevk edilen (14 Temmuz 2020 tarih ve 119 sayı – Esas No 2/3037) Kanun Teklifi ile, bu zorunluluğun 2023 yılı sonuna ertelenmesi planlanmaktadır.

Dış Ticaret & Gümrük

 • Uluslararası ticaret, teoride her ülkenin kendi kıt kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirip ulusların mukayeseli üstünlüklerine dayalı olarak üretim & satış yapmalarını ve uzmanlaşmalarını gerektirmektedir. Uluslararası kapitalizm ve ekonominin temel önermesi olan bu düzen Covid-19 süresince ciddi biçimde sarsıntıya uğramış ve çoğu ülke yaşamsal reflekslerle dışa kapanmıştır.
 • İthalatta açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuatı çerçevesinde ilk dağıtımı sonrasında artakalan kontenjanların dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını belirleyen 2020/8 numaralı Tebliğ yayımlanmıştır.

Diğer Mevzuat

 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Söz konusu değişiklikler 3 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış olup detayları ayrıca duyuracağız.
 • Avukatlık Kanunu’nda çok tartışma yaratan düzenlemeleri içeren 7249 sayılı Kanun 15 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.
  • Kanun ile aynı ilde birden fazla baro kurulması, yapılacak seçimler ve 2020 yılında zorunlu olarak yapılması öngörülen Baro yönetim ve denetim ile Barolar Birliği seçimleri, ilk 5 yıl baro keseneğinin yarı tutarında alınması gibi konuları düzenlenmiştir.
  • Aynı zamanda Denetimli Serbestlik, 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti Kanunu, Tüketicinin Korunması Kanunu ile Terör Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen üyeler için birden fazla baro olan yerlerde eşit ve dönüşümlü temsilin esas alınacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 • Yargıtay önemli bir karar alarak Dava ve Ceza Dairelerinin bir kısmının kapatılmasına ve görev devrine karar vermiştir. (Yargıtay – 7 Temmuz 2020 173 sayılı Birinci Başkanlık Kurulu Kararı)
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önemli bir karar alarak, yurt dışına gönderilen TIR şoförlerinin ücret dışındaki yan hakları konusunda oluşan içtihat farklarının giderilmesine gerek olmadığına karar vermiştir.
  • İçtihadı Birleştirme Kararları nitelik olarak diğer yargı kararlarının üzerinde ve tüm yargı organlarını bağlayan özelliği itibariyle, yargısal kararlardan çok, yasama işlevine yakın ve bir kural koyucu işlem niteliğindedir.
  • Söz konusu karar “…bu tür uyuşmazlıkların tümü için geçerli, soyut ve genel nitelikte kurallar koyan ve temel amacı hukukta birliği ve bütünlüğü sağlamak olan içtihadı birleştirme kararlarının bu amacı ile bağdaşmayacak şekilde bir sınırlandırma yapılmasının uygun düşmeyeceği” gerekçesiyle alınmış olup hukuki bir ders niteliğinde okunmalıdır.
 • Dernekler Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
  • 9 Temmuz 2020 tarih ve 31180 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile çok sayıda değişiklik yapılmıştır.
  • Anılan Yönetmelikle dernekler idaresinde isim değişiklikleri yapılmış ve bu değişiklikler Yönetmelikte ilgili yerlerine işlenmiştir.
  • Yönetmeliğin tanımları düzenleyen 4ncü maddesi yeniden kaleme alınmıştır.
  • Yönetmelikte, yabancı dernek ve vakıfların yıllık beyanname düzenlemeleri yapılmıştır.
  • Dernekler tarafından tutulması gereken defterler ve alındı belgeleri e-uygulamalar kapsamında yeniden kaleme alınmıştır.
  • Dernekler tarafından düzenlenen bazı belge ve bildirimlerin şekli ve formatı değiştirilmiştir.
  • Konuyla ilgili tüm değişiklikleri özetleyen bir bülteni ayrıca sizlere duyuracağız.
 • Yeni öğretim yılı için Üniversite devlet katkısı tutarları ve ikinci öğretim için öğrencilerden alınacak tutarlar ve öğrencilerden ücret alınmayacak halleri düzenleyen Karar yayımlanmıştır.
  • Buna göre 2020-2021 öğretim döneminde Karara ekli listede yer alan Devlet katkıları fakülte ve meslek yüksek okulları bazında kararlaştırılmıştır.
  • İlke olarak birinci öğretim ve açık öğretimde okulu zamanında bitiren öğrencilerden katkı payı alınmamaktadır. Okulu uzatanlardan ücret alınmakla, tersine bir teşvik verilmektedir.
  • Kararda ayrıca, akraba topluluklar ve karşılıklılık ilkesine göre yurt dışından gelen öğrenciler, Suriyeli öğrenciler, KKTC uyruklu öğrenciler, şehit ve gazi çocuklarıyla engelliler hakkında da bazı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır.
  • İkinci öğretim öğrencileri belirlenen katkı payı ödemesine tabi olmakla beraber %10’a giren başarılı olanlardan birinci öğretim katkı payı tutarında ödeme alınır.
  • Yabancı dilde eğitim yapılan kurumlarda ücretler 1,5 kat olarak belirlenir.
 • Tüketici hakem heyetlerinde bilirkişilik ayrı bir yönetmelik ile düzenlenmiş ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin konuyu düzenleyen 19, 20 ve 21 inci maddeleri 2021 yılı başı itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Tüketici hakem heyetleri yönetmeliği 2014 tarihli olup tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulan tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini kapsamaktadır.
  • Yeni Yönetmelik ise tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları ile bilirkişilerin sicile ve listeye kaydı, görevlendirilmeleri, uymaları gereken ilkeler, çalışma esasları ve listeden çıkarılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
 • Yüksek öğrenimde Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
  • 2 Temmuz tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik barınma hizmetleri sunulan yurt, apart, pansiyon vb yerlerin tanımlarını yapmakta ve geçiş dönemi sonunda tamamının bu Yönetmelikte getirilen yeni düzenlemelere uyması istenmektedir.
  • Yönetmeliğe göre barınma hizmeti yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenimleri süresince konaklama, beslenme ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu Yönetmelik kapsamında sayılan hizmetleri ve ders yılı da yükseköğretim kurumlarının akademik takvimlere göre derslerin başladığı tarihten, bittiği tarihe kadar geçen süreyi ifade etmektedir.
  • Konu, özellikle vergisel anlamda yasal kuruluş izni, uygulanacak KDV oranı, eğitim hizmetlerinde uygulanan istisna, bu kurumların mali yükümlülükleri, yapılan harcamaların gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamesi açısından durumu, tutulacak defter ve belgeler anlamında önemlidir. Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Temmuz ayının tamamıyla ilgili tüm gelişmeleri de sizlere Türkçe ve İngilizce olarak ayrıca duyurmaya devam ediyor olacağız.

Teşekkürler Ramazan Biçer (Advanced LLM in International Tax Law)

Şaban Küçük

Tax & International Advisory | Transfer Pricing

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Merve Özsarıkaya & İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir