Sirküler Yayınlar

2020-142 / 2020’de Mali & Vergisel Gündemde Neler Oldu?

No          : 2020-142

Tarih     : 31.12.2020

Konu     : 2020’de Mali & Vergisel Gündemde Neler Oldu?

 

1 yılı aşkın bir süredir aşkla ve inanarak hazırladığımız mali bültenlerin kolay takibi için diğer aylarda olduğu gibi Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Umarız bültenlerimiz faydalanma imkânı olabilecek etrafınızdaki diğer kişilere de ulaşıyordur. Yaptığımız çalışmaları, bültenler, blog yazıları, hafta sonu okumaları, söyleşiler ve makaleler olarak size sunma gayreti içinde olduk ve bu yıl sizlere 150’ye yakın gönderim yaptık.

Ayrıca 2020 yılı boyunca gerçekleşen önemli mali & vergisel gelişmeleri 2020 Aralık ayını da içerecek şekilde bir webinar ile sizlere aktaracağız. (7 Ocak 2021 Perşembe günü saat 17:00)

Sizleri mutlaka aramızda görmek istiyoruz. Lütfen öncesinde kayıt olunuz!!

2021 yılı boyunca da gerçekleşen önemli mali gelişmeleri kronolojik olarak da sizlere aktarıyor olacağız. Her ayın ilk perşembe gününü lütfen takvimlerinize not alınız, pandemi boyunca bültenlerimizi size uzmanlarıyla birlikte webinar olarak da paylaşıyor olacağız.

2020 yılı içinde önemli gördüğümüz mali düzenlemeleri linkte yer alan sayfamızdan blog, bülten, makale, söyleşi, hafta sonu okuması formatında okuyabilirsiniz.

Şimdi Aralık ayı gelişmelerini konu başlıklarıyla beraber özetleri önce başlıklar ve daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler itibariyle sizlere sunuyoruz:

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

Önce ekonomi ve kamu bütçesiyle başlayalım.

 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • 7258 sayılı Kanunun birinci bölümü gider, gelir, finansman ve dengeyi düzenlemektedir.
  • Buna göre Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;
   • (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1.328.254.386.000 Türk lirası,
   • (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 119.877.971.000 Türk lirası,
   • (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 8.436.256.000 Türk lirası, ödenek verilmiştir.
  • Aynı şekilde 5018 sayılı Kanuna ekli;
   • (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 1.082.029.040.000 Türk lirası,
   • (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 16.546.924.000 Türk lirası öz gelir, 104.563.767.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 121.110.691.000 Türk lirası,
   • (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 8.267.484.000 Türk lirası öz gelir, 168.772.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 8.436.256.000 Türk lirası, olarak tahmin edilmiştir.
  • Geçen yılın bütçesine ilişkin olarak da 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu 7259 sayılı Kanun olarak yayımlanmıştır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 7 Aralık 2020 tarihli duyurusu ile Kasım 2020 hazine nakit gerçekleşme istatistikleri yayımlanmıştır.
  • Bakanlık tarafından 2005-2020 yılları arasını kapsayan analiz ile kamu gelir ve giderleri ile nakit gerçekleşmeleri düzenli olarak raporlanmaktadır.
  • Bu raporda gelirler, faiz dışı giderler ve faiz ödemeleri, faiz dışı denge, özelleştirme ve fon gelirleri, nakit dengesi, finansman, borçlanma, (iç ve dış-kullanım ve ödeme şeklinde), TMSF’den aktarımlar, devirli-garantili borç geri dönüşleri banka kullanımı, kur farkları ile kasa / banka net tutarları ayrı ayrı gösterilmektedir.
  • Buna göre Kasım ayı itibariyle faiz dışı denge 21,830 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İlk 11 ayda 117 milyar TL borç faizi ödenmiştir.
  • 30 Kasım 2020 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri verileri paylaşılmıştır. Yayımlanan tüm bu istatistiklere Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden de ulaşmak mümkündür.
 • 30 Kasım 2020 tarihi itibariyle Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21 Aralık 2020 tarihli duyurusu ile açıklanmıştır.
  • Merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 1.872,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ülkelerin toplam borç stokları, borç servisleri, borcun vadesi, para cinsi ve milli gelirlerine oranı özel olarak takip edilen ekonomik göstergelerdir.
  • Borç stokunun 792,8 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1.079,3 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.
 • Çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından 2021 yılında uygulanacak fiyat ve ücretler için asgari tarife yayımlanmıştır.

VERGİ

 • Hepimizi yakından ilgilendiren bazı Kanun ve Tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin Tebliğler Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre;
  • Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19) ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu ÖİV tutarı 2021 yılı için 86 TL olarak belirlenmiştir.
  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33) ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.
  • Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2021 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin açıklamalar Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) ile açıklanmıştır.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53) ile 2021 yılı için uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
   • Ülkemizde motorlu taşıtlar vergisi tarifeler itibariyle, motorlu taşıtların cinsi, yaşı, ağırlık, oturma yer sayısı ve motor hacmi gibi belli kıstaslara göre alınmaktadır.
   • Taşıtların yaşı arttıkça vergisi azalmaktadır. Uçak ve helikopterlerde 11 ve üzeri yaşta, diğer taşıtlarda ise 16 ve üzeri yaşta vergi tutarı sabittir.
  • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) ile; Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2020 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
   • Damga Vergisi Kanununun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.
  • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ile; 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin ve değerli konut vergisine ilişkin olarak 2021 yılında uygulanacak olan Emlak Vergisi Kanunu’nun 42 nci maddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
  • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313) ile; yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
   • Örnek olarak; GVK 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 7.000 TL,
   • GVK 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 25 TL
   • Bu yıl uygulamaya başlayan GVK 40’ıncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 6.000 TL olmuştur.
  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1) ile 2021 yılında alınacak GEKAP payları yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
   • En çok kullanılan plastik alışveriş torbaları için GEKAP tutarı 15 kuruştan 19 kuruşa çıkmıştır.
  • Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği (no:52) ile de Kanunda yer alan bazı had ve tutarlar yeniden değerleme oranı ile güncellenmiştir.
   • Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiştir.
   • Buna göre 2021 yılında 7338 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
   • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),
   • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,
   • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL olarak dikkate alınacaktır.
  • Ayrıca 86 ve 87 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranında artırılan 2021 yılı harç tutarları, 78 nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile de emlak vergisine esas tutarlar belirlenmiştir.
   • VUK 232 ve 313. madde kapsamında fatura kullanma mecburiyetine ve doğrudan gider yazılacak demirbaşlara uygulanacak tutar 1.500TL olarak belirlenmiştir.
 • Türkiye’de CbCR ülke bazlı raporlama GİB tarafından tekrar ertelenmiştir.
  • 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020’de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılmasına ilişkin 17 Aralık 2020 tarih ve TF-2/2020-1 sayılı sirküler yayımlanmıştır. Buna göre;
   • 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve Ocak/2020’de biten özel hesap dönemine ilişkin 31 Ocak 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
   • Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı rapor, anılan Kararda belirtildiği gibi, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacaktır.
  • Konu ile ilgili ayrıntılara 2020-141 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Daha önce açıklanan KDV, stopaj ve eğlence vergisi oran indirimlerinin süresinin uzatılacağına ilişkin sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına bu ayın ilk yarı özet bültenimizde yer vermiştik. Bu konuda gerekli düzenlemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;
   • 2020 yıl sonuna kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirilen;
    • İşyeri stopaj oranı,
    • GVK 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerine ilişkin stopaj oranı,
    • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine ilişkin stopaj oranı,
    • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine ilişkin stopaj oranı,
    • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine ilişkin stopaj oranı,

uygulama süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

  • 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;
   • %18’den %8’e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı,
   • %8’den %1’e indirilen yeme, içme hizmetleri KDV oranı,
   • %18’den %8’e indirilen yolcu taşımacılığı hizmetleri KDV oranı,
   • %8’den %1’e indirilen sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri KDV oranı ile
   • 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar KDV oranları indirilen diğer mal ve hizmetlerdeki oran indirimi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Konuyla ilgili olarak GİB tarafından çok sayıda özelge verilmiş olup hem bu işlerle uğraşan mükelleflerin hem de yukarıda sayılan hizmet alımı yapan firmaların KDV oran kontrolü yapmalarında büyük fayda bulunmaktadır.
  • Bu konuda işin uzmanlarıyla yapmış olduğumuz Webinarda gündeme gelen konuları linkte tekrar istifadenize sunarız.
   • Ayrıca aynı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde KDV oranı 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1’e indirilmiştir.
  • 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;
   • Yerli ve yabancı film göstermeleri için uygulanan eğlence vergisi oranları, 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.
    • Bu vergi önceden yerli ve yabancı filmler için farklı oranlarda uygulanmaktaydı. Sinema sektörü pandeminden çok derin etkilendiği için bu vergi oranı sıfırlanmıştır.
  • 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;
   • TL varlıklara ilgiyi artırmak amacıyla uygulanan indirimli gelir vergisi stopaj uygulaması 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır
  • 25 Aralık 2020 tarih ve 31345 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3328 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;
   • ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile diğer bazı tütün mamullerinin ÖTV oranı %67’den %63’e indirilmiş olup, bu ürünlerin vergi oranı ile maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında Ocak-Haziran 2021 dönemi için ÜFE oranında artış uygulanmaması öngörülmüştür.
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
  • ÖTV ülkemizde dolaylı vergiler başlığı altında KDV ile birlikte en verimli vergi türüdür. İlgili tabloya ve duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 • Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı Faaliyetiyle İştigal Eden (D1) Yetki Belgeli İşletmelerin e-Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru yapılmıştır.
  • 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 08/01/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmelere 01/01/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren) e-Bilet uygulamasına geçme, bu tarihten sonra düzenleyecekleri yolcu biletlerini ve yolcu listelerini e-Bilet uygulaması kapsamında, e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.
  • Bu kapsamda, mezkûr Genel Tebliğ ile kendilerine e-Bilet ve e-Yolcu Listesi düzenleme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, 31/12/2020 tarihine kadar e-Bilet Uygulamasına geçmek üzere gerekli hazırlıklarını yapmaları ve 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Bilet Uygulamasına dahil olmaları zorunludur. Uygulamanın tüm detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.

 

 • Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Daha önce de vakıf üniversitelerinde personelden kesilen gelir vergisi için yapılan bu tür bir özel fon hesabı uygulaması bu kez sporcu ücretleri için yapılmaktadır.
  • Sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilmek suretiyle ödenen gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen paylar Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılır.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı özel hesabına aktarılan bu tutarların %70’i ödenen vergi tutarlarıyla orantılı olarak amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverenin özel hesabına aktarılır. Kalan %30’u ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ek: 2’de yer alan kriterlere göre puanlama yapılarak durumu uygun olan spor kulüpleri ve sermaye şirketlerine aktarılır.
  • %30’luk payın aktarılması için bir komisyon oluşturulur ve komisyon tarafından, yardımdan faydalanmak isteyen spor kulüpleri ve sermaye şirketlerinin durumları her yıl Belirlenen kriterlere göre komisyon tarafından yapılacak puanlama esas alınarak ilgili pay spor kulüplerine ve sermaye şirketlerine aktarılır.
  • 1/1/2020 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar sporcu ücretleri üzerinden kesilen ve vergi dairesine beyan edilerek ödenen gelir vergisi tevkifatları da bu Yönetmelik kapsamındadır.
 • Türkiye ile Irak Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 17 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
  • Anlaşma iki ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
  • Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kâr payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli oranlarla sınırlandırılmaktadır. Ayrıca diğer ülkede 12 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.
  • Türkiye’nin, imzalanan bu anlaşma ile bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 95’e ulaşmış olup, bunlardan 85’i yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

VERGİ YAPILANDIRMA KANUNU UYGULAMASI

 • Vergi Borçlarının Yapılandırılması konusunu da içeren İstihdam Paketi Torba Kanunu TBMM’de Genel Kurulda görüşülmüş ve 7256 sayılı Yasa olarak kanunlaşmıştır. Türkiye her iki yılda bir vergi yapılandırması geleneğini sürdürmüştür.
 • 27 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği” yayınlanmıştır. Mükelleflerin söz konusu düzenleme kapsamındaki borçlarını nasıl yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Rehber hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.
  • Söz konusu Rehberde;
   • Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar,
   • Kanun kapsamına giren idari para cezalarına ve diğer kamu kurumlarına olan borçlara getirilen ödeme kolaylıkları,
   • Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarına yapılandırma kapsamında sağlanan avantajlar,
   • Öğrenim ve katkı kredisi borçlarına getirilen ödeme imkân ve kolaylıkları,
   • Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
   • Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
   • Peşin ödeme avantajları,
   • Taksit ile ödeme imkânı,
   • Kredi kartı ile ödeme imkânı,
   • Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,
   • Yapılandırmadan yararlanmanın diğer şartlarının neler olduğu ve
   • Yapılandırma kapsamındaki diğer kurum ve kuruluşlara ilişkin tablo gibi genel bilgiler yer almaktadır. İlgili rehbere ve duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Broşürünü yayımlamıştır.
  • Söz konusu Broşürdeki bilgilere göre;
   • 31 Ağustos 2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil);
    • Tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları,
    • Verilen Trafik Para Cezaları ve faizleri,
    • Verilen Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları,
    • Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen Otoyollar ve Köprülerden İhlalli Geçiş İdari Para Cezaları,

17/11/2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla bu Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

İlgili broşüre ve duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 • 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği kapsamındaki borçların ne şekilde yapılandırıp ödeneceği konusunda Broşür GİB tarafından hazırlanarak yayımlanmıştır.
  • Söz konusu broşürdeki önem arz eden bilgiler aşağıdaki gibidir;
   • 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,
   • 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara verilen idari para cezaları hariç olmak üzere tüm idari para cezaları,
   • Vadesi 17 Kasım 2020 tarihinden önce olan ve bu tarih itibarıyla ödeme süresi devam eden;
    • Ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu ile
    • Öğrenim kredisi ve katkı kredisi alacakları gibi diğer kamu alacakları yapılandırma kapsamındaki borçlar olacaktır.
   • Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş diğer borçların;
    • Asıllarının tamamının,
    • Faiz, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutarın, ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, faiz, gecikme faizi ve zammı gibi feri’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
   • 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar ile 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçlar da yeniden yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.
   • Birden fazla vergi dairesine borçlu olunması durumunda, her bir vergi dairesine olan borç için, ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.
   • Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve alacağın takibi için yapılmış işlemlere ilişkin açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.
   • Peşin ödeme avantajından yararlanabilmek için hesaplanan tutarlarının tamamının 1 Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde,
    • Yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır,
    • Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %90 indirim,
    • İdari para cezalarının aslından %25 oranında indirim yapılacaktır.
   • Yapılandırılan borçların 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Mart 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.
    • Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili taksit katsayısına göre düzeltilecektir.
   • Kanundan yararlanma hakkının devamı için Şubat/2021 ve Nisan/2021 taksitlerinin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.
   • Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılarak, vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile 1 Şubat 2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılması gerekmektedir.
   • 30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Kanunun 3. ve 4. maddelerinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
    • Böylece daha önce 31 Aralık 2020 olan son başvuru günü, 1 Şubat 2021 tarihine, daha önce 31 Ocak 2021 olan ilk taksit son ödeme günü 1 Mart 2021 tarihine ertelenmiştir.

İlgili broşüre ve duyurunun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

SGK & İŞKUR

 • Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı yayımlanmıştır.
  • Ülkemizde çok uzun yıllardır tartışılmasına rağmen bu yıl da ülke seviyesinde tek asgari ücret tutarı yayımlanmıştır. Yani bölgesel asgari ücret uygulaması bu sene de gündeme gelmemiştir.
  • İşçinin bir günlük normal çalışması karşılığında hak ettiği asgari ücret günlük brüt 119TL25kuruştur. (119,25TL)
 • SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlara ilişkin her yıl yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayımlanmıştır.
 • Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler ile ilgili 2020/51 nolu Genelge SGK tarafından yayınlanmıştır. Genelgeye göre yurt dışı borçlanma yaparak emekli olanların kısa süreli işlerde çalışması halinde aylıkları kesilmeyecektir.
  • 11 Aralık 2020 tarihli söz konusu Genelgeye göre; 7247 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine; “(C) Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelikle belirlenir.” hükmü eklenmiş ve eklenen bu hüküm 26/6/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;
   • 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetlerle aylık almakta iken, 26 Haziran 2020 tarihinden sonra ilk defa kısa süreli çalışmaya başladığı tespit edilenlerin aylıkları kesilmeksizin ödenmeye devam edilecektir.
   • 26 Haziran 2020 tarihinden önce aylık bağlananlardan, aylık başlangıç tarihi itibariyle kısa süreli çalışmanın bulunduğu ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları, başlangıç tarihi itibariyle iptal edilecektir. Ancak, Kanun değişikliğinden sonra kısa süreli çalışma aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, tespit tarihi itibariyle kısa süreli çalışmanın sona erip ermediğine bakılmayacak ve iptal edilen aylığın yeniden bağlanması için talep şartı aranmayacaktır. Bu şekilde aylığı kesilenler için Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26/6/2020 tarihi talep tarihi olarak kabul edilecek ve aylık bu tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden bağlanacaktır.
   • 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlandıktan sonra yurt dışında kısa süreli çalışması bulunduğu ve tespit tarihi itibariyle bu çalışmanın devam ettiği 26 Haziran 2020 tarihinden önce tespit edilerek aylıkları kesilenler yeniden başvurmaları ve gerekli şartları taşımaları halinde aylıkları yeniden bağlanacaktır.
 • İşverene Prim Desteği: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan üç aylık sürenin altı aya ve 31 Aralık 2020 tarihinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince karar verilmiştir. (1 Aralık tarih ve 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
  • Geçici 26’ncı maddeye göre Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31 Aralık 2020 (30.06.2021) tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanmaktadır.
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir. (1 Aralık tarih ve 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
  • Maddeye göre 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
  • Bu maddenin uygulanma süresi 2015/8321 sayılı BKK ile 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu kez 2 Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu maddenin uygulama süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
 • İstihdamda Prim Teşviki (Kadınlar ve Gençler İçin Daha Uzun Süreyle): İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesinin birinci ve onuncu fıkralarında yer alan 31/12/2020 tarihlerinin 31/12/2022 tarihine ve ikinci fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar uzatılmasına karar verilmiştir. (1 Aralık tarih ve 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
  • Kanunun geçici 19/1 nci maddesine göre Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 (31.12.2022) tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.
  • Sağlanan bu prim desteği 2022 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.
  • Keza Kanunun geçici 19/10 ncu maddesine göre 1/1/2018 ila 31/12/2020 31.12.2022tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.
  • Dikkate alınması gereken önemli noktalar ise bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Sağlanan bu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
 • İstihdamda Gelir ve Damga Vergisi Teşviki: İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar ve yedinci fıkrasında yer alan 31/12/2020 tarihinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. (1 Aralık tarih ve 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
  • Anılan maddeye göre bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20’nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez. Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2022 yılı aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır. Bu madde kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında sağlanan teşvikten yararlanılan çalışanlar için maddede yazılı süre ve şartlarla sınırlı olarak uygulanır, prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de uygulanmaz.
 • İstihdama Dönüş Prim Desteği: İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 inci maddesi ile öngörülen İstihdama Dönüş prim desteğinden yararlanmak mümkündür. Konuyla ilgili olarak SGK tarafından 2020/50 sayılı çok ayrıntılı bir Genelge yayımlanmıştır.
  • Destekten faydalanırken sigortalı yönünden;
   • 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 01.01.2019–17.04.2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin 01.12.2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi,
   • İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 01.12.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) başvuruda bulunulması,
   • 01.12.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınması,
   • 01.10.2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB / MPHB de kayıtlı olmaması,
   • Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,
   • Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması,
   • Fiilen çalıştırılması,
  • İşyeri yönünden ise
   • Özel sektör işverenine ait olması,
   • 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 28 inci maddesi ile öngörülen ilave istihdam prim desteğinden yararlanmak mümkündür. Konuyla ilgili olarak SGK tarafından 2020/49 sayılı ayrıntılı bir Genelge yayımlanmıştır.
  • İlave destekten faydalanabilmek için sigortalı yönünden;
   • 01.12.2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,
   • 01.10.2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB / MPHB de kayıtlı olmaması,
   • İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,
   • İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,
   • Sigortalının fiilen çalıştırılması,
  • İşyeri yönünden ise;
   • Özel sektör işverenine ait olması,
   • Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
   • 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen ek 7 nci maddeyle getirilen desteğe ilişkin usul ve esaslar İşkur tarafından yayımlanmıştır. (24 Kasım 2020 7253013 sayılı Usul ve Esaslar)
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 7256 sayılı Kanunla eklenen ek 7’nci maddeyle işsizlik ödeneği alırken özel sektör işyerlerinde işe girenlere aşağıdaki şartların sağlanması halinde uzun vadeli sigorta primi desteği uygulaması getirilmiştir.
  • Uzun vadeli sigorta Prim desteğinden yararlanmak için;
   • İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak,
   • İşin fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde olmak kaydıyla 17/11/2020 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işsizlik ödeneği alınan dönem içerisinde işe girmek,
   • İşe girdiği tarihten itibaren en az 12 ay süreyle işsizlik sigortası primine tabi bir işte kesintisiz çalışmak ve
   • Prim desteği için SGK’ya talepte bulunmak, koşullarını birlikte sağlanması gerekmektedir.
   • “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sadece aynı özel sektör işyerinde sağlanması zorunlu değildir. Ara verilmeden tekrar işe başlatılmış olmak kaydıyla farklı özel sektör işyerlerinde yapılan çalışmalar da bu şartın sağlanmasında esas alınır.
   • “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde SGK kayıtları esas alınır ve söz konusu dönemde 360 gün süreyle işsizlik sigortası prim bildirimi yapılmış olması gerekir. Ancak, ay içerisinde “01–İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süreler ile ara verilmeden çalışılmasına rağmen işten çıkış–işe giriş nedenleriyle ay içinde 30 günden az prim bildiren süreler “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde kesinti sayılmaz.
   • 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında sigortalı sayılanlar için geçerli olan uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisseleri, İŞKUR tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna prime esas kazanç alt sınırı (2020 yılı için 2.943 TL) üzerinden ödenir.
 • 22 Aralık 2020 tarih ve 2020/52 sayılı SGK genelgesi ile 2020/45 sayılı Genelgede bazı değişiklikler yapılmıştır.
  • 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile işverenlere ödeme kolaylığı sağlanmış olup, uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak yayımlanan 17/11/2020 tarihli ve 2020/45 sayılı SGK Genelgesinde yer alan bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır.
  • İdari para cezalarının yapılandırılması ile ilgili olarak;
   • Son başvuru tarihine kadar (31.12.2020 bu tarih dahil) tebliğ edilen idari para cezaları, işverenlerce / ilgililerce bu cezalara itiraz edilmeyeceğine dair yazılı beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
  • Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla düzenlenecek yazılarla ilgili olarak;
   • Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk iki taksitin ödenmesi şartı ilk taksitin süresinde ödenmesi şeklinde kolaylaştırılarak ilk taksitin ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması, kaydıyla yapılandırma müracaat tarihi itibarıyle yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir.
  • İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılarla ilgili olarak;
   • Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlarından (idari para cezası borçları hariç) ilk iki taksitin ödenmesi şartı ilk taksitin süresinde ödenmesi şeklinde kolaylaştırılarak ilk taksitin ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri ile birlikte kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması ve 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi kaydıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair yazı/belge verilecektir.
  • Hak ediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılarla ilgili olarak;
   • Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için ilk iki taksitin ödenmesi şartı ilk taksitin süresinde ödenmesi şeklinde kolaylaştırılarak ilk taksitin süresinde ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun da bulunmaması kaydıyla hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verileceği şeklinde değiştirilmiştir.
 • Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Uzatıldı: 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile pandemi ile gündeme gelen fesih yasağı ve ücretsiz izin süreleri bu kez iki aylık bir süre için olmak üzere yeniden uzatılmıştır.
  • Fesih yasağının süresi ve bu süre boyunca da işverenlerin istihdam ettikleri çalışanlarını ücretsiz izne gönderme imkânı 17 Mart 2021 tarihine dek uzatılmış oldu.
 • 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma uygulaması hakkında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi ile geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1/1/2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30/6/2020 tarihi, 30/11/2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31.12.2020 tarihi olan başvuru süresi 31/1/2021 tarihine uzatılmıştır. (Karar No:3316)
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, 26/10/2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28/2/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. (Karar No:3317)

Teşvik & Ar-Ge

 • Türkiye Ar-Ge dahil çok geniş bir alanda teşvik, destek, fon, hibe vb imkanlar sunan bir ülkedir. Tüm destekler ve teşviklere ilişkin ayrıntılı bir çalışmayı, bu alanda yazdığımız makale ve yazıların tamamını 2020-126 sayılı Bültenimizde bulabilirsiniz.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmıştır.
  • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2681 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikleri 2020-87 ve 2020-97 nolu bültenlerimizde sizler için özetlemiştik.
  • 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yapılan düzenlemeleri ve değişiklik yapılan madde tablosunu ayrıntılı olarak 2020-140 sayılı Bültende takip edebilirsiniz.
 • Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/42) yayımlanmış ve eski Tebliğ (2019-60) yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
  • Yapılan Yönetmelik değişikliği değerlendirme ve denetim komisyonunun yapısına ilişkin olarak yapılmıştır. Buna göre,
   • Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinin değerlendirme ve denetimi, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılır. Değerlendirme ve Denetim Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üye de yer alır.
   • Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen üye başkanlığında toplanır.
 • KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Yönetmelikte bir takım idari düzenlemeler yapılmış, tanımlarda değişiklikler yapılırken, kurumun niteliği, başkanlığın ve genel kurulun görevleri, icra komitesi organı ve görevleri ve karar mekanizması gibi hususlarda bazı revizyon ve güncellemeler yapılmıştır.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Teklifi TBMM’de görüşülmekte olup Ar-Ge ve Teknokent süreçleriyle ilgili önemli değişiklikler öngörülmektedir. Yasa Teklifi henüz Genel Kurulda görüşülmemiştir. TBMM Ocak 2021 sonunda tekrar açıldığında bu Kanun’un gündeme gelmesi beklenmektedir.
  • TBMM Sanayi Komisyonunda görüşülen ve bazı ilave değişiklikler ile kabul edilen Teklif ile;
   • Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini arttırma, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini destekleme, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme ve kurumsallaştırma, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek amaçlanmaktadır.
   • Teknoloji geliştirme Bölgesi kurulmasına karar veren değerlendirme kurulunda teknoloji konusunda faaliyet gösteren yetkin kurum kuruluş sayısı arttırılmaktadır.
   • Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ilgili idarelerden alması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla verilmesi yoluyla girişimcilere önemli bir kolaylık getirilmektedir.
   • Kanun Teklifinde 6676 sayılı Arge Reform Paketinden sonra en kapsamlı güncellemelerin yapılması olumlu olarak karşılanmıştır.
   • Yıllardır ifade edilen arge-tasarım ve teknokentlerde dışarıda geçirilen sürelerin (pandemi dahil esnek çalışma kapsamındaki uygulamaların) teşvik kapsamına alınması (%20-%50 arasında), doktora öğrencisi personel istihdamının destek kapsamına alınması, vergi istisnasına konu olan arge/Tasarım indirimi tutarlarının bir kısmının (%2 ve üst bir limitle) belli bir süre fonda tutulması ve diğer girişim firmalarına Sermaye olarak konulması gerekliliği, devlet tarafından karşılanan temel bilimler mezun desteğinin kapsamının genişletilmesi, doktoralı arge-tasarım personelinin mentörlük ve üniversitelerde verdikleri derslerin desteklenmesi (belli bir süreyi aşmamak koşuluyla) ve teşvik kapsamında değerlendirilmesi ve Girişim Sermayesi desteğine ilişkin tutarların artırılması spesifik olarak atılmış önemli adımlardır.
   • Arge desteklerinin 2028’e uzatılması, az personeli olan firmalarda destek personel oranının %10’dan %20’ye çıkarılması, gelir vergisi stopaj teşviklerinin istisna mı, tahakkuk/terkin mi olduğu ve bu teşvikin kime verildiğinin gerekçede netleştirilmiş olması, yüksek lisans vb. eğitimler için dışarıda geçirilen sürelerde en az bir yıl çalışmış olma şartının kaldırılması ve denetimlerin 2 yıl yerine 3 yılda bir yapılacak olması kolaylaştırıcı düzenlemeler olmuştur.
   • Konu ile ilgili detaylara web sayfamızda yer alan ArGe ve İnovasyon bölümünden ve 2020-114lu bültenimizden ulaşabilirsiniz.

Finans & Para

 • TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar vermiştir.
 • TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık 2020 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.
 • TCMB Başkanı Naci Ağbal, yeni döneme ilişkin bir sunum gerçekleştirmiş ve piyasalara güven verilmiştir.
  • Sunum içeriğine linkten ulaşabilirsiniz.
  • Ayrıca aynı gün itibariyle 2021, para ve kur politikası metni yayımlanmıştır. Söz konusu belgede, 2020 para politikası gelişmeleri özetlenmiş, 2021 yılına ilişkin para politikası uygulaması, enflasyon hedeflemesi çerçevesi, karar alma süreci ve iletişim politikası ile TL ve döviz likidite yönetimi genel çerçevesi açıklanmaktadır. Metne ek olarak 2020 yılında atılan politika adımları kronolojik sırayla verilmekte, 2021 yılı Para Politikası Kurulu Toplantıları ve PPK özetinin yayım tarihi, enflasyon ve finansal istikrar raporu yayım çizelgesi, para ve likidite politikası araçları ile döviz piyasası araçları ve temel özellikleri (Ek-4) yer almaktadır.
  • Metnin tüm iktisat ve politika öğrencileri tarafından dikkatle okunmasında fayda vardır.
 • TCMB avans ve reeskont faiz oranlarını artırmıştır.
  • Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade etmektedir. Reeskont ve avans işlemleri, Merkez Bankası Kanunu’nun 45. Maddesine göre düzenlenmiştir.
  • Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirlenir. Bunun yanında, reeskont kredilerinin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri doğrultusunda yine Banka tarafından konulur.
  • Bu işlemler için TCMB tarafından uygulanan faize “reeskont faiz oranı” adı verilmektedir. Banka reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerdir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.
  • 1990-2020 güncel faiz oranları linkte yer almaktadır.
 • Sermaye Piyasası Kurulu Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde (III-45.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (III-45.2.A) yayımlamıştır.
 • Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğini (II-3) yayımlamıştır.
  • Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hâkim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hâkim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • Tebliğin Taslak haline ilişkin olarak Ekim 2020 ayı (2020-125) bültenimizde ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
 • Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Yönetmelik esas olarak 6 ay içinde yürürlüğe girecektir.
  • Bu Yönetmelik, Türkiye’de katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerini, sigorta kooperatiflerini ve özel kanunları uyarınca sigorta sözleşmesi yapan kuruluşları; katılım esaslı faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere birlik, birim, büro, merkez, komite, hesap ve havuzlar, aracılar, eksperler ve aktüerleri kapsar.
  • Yönetmelikte uygulama ilişkin genel ve özel esaslar ile danışma komitesi, uyum birimi ve iç denetim rapor yükümlülüğü ile bilgilendirme yükümlülüğü ve geçiş dönemi uygulaması düzenlenmektedir.
  • Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre faaliyetlerin, ilgili mevzuat ile danışma komitesi kararlarına uygun olarak yürütüldüğü hususunda yılda en az bir defa olmak üzere katılım iç denetim raporu düzenlenir. Söz konusu raporu, katılım uyum birimi sorumlusunda aranan şartları haiz iç denetim personeli düzenler. Şartları haiz iç denetim personeli bulunmaması durumunda Kurumun onayı alınmak suretiyle söz konusu rapor dışarıdan hizmet alımı yoluyla düzenlettirilir.
  • Katılım iç denetim raporu içeriğinde katılım denetim rehberinde yer alan hususlara ilişkin tespitlere de yer verilmesi zorunludur. Raporun nihai hali danışma komitesi ile paylaşılır. Danışma komitesinin rapora ilişkin mütalaası en geç otuz gün içinde alınarak rapor ile birlikte yönetim kuruluna sunulur.
  • Ayrıca Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri ile uyumun sağlanması amacıyla hazırlanmış ve 27 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiştir.
  • Söz konusu Kanun kapsamında;
   • Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
   • Denetim ve İş Birliği Komisyonu oluşturulmaktadır.
   • Yasakların ihlalinde tatbiki söz konusu olacak adli ve idari yaptırımlar düzenlenmektedir.
   • Kanunda “Kimlik Tespiti” yerine Müşterinin tanınması” olarak düzenleme yapılmaktadır.
   • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu’ndaki idari yaptırımlar yeniden düzenlenmekte ve miktarı artırılmaktadır.
   • İnternetten izinsiz yardım toplanmasının engellenmesi için izlenecek usul belirlenmektedir.
   • Ticaret Bakanlığı’na pay defteri, YK karar defteri, YK toplantı ve müzakere defterlerinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilme yetkisi verilmektedir.
   • Halka açık olmayan A.Ş.’lerde hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin kaydedilmesine yönelik mekanizma kurulmaktadır. Bu madde özellikle Türkiye’deki tüm A.Ş.’leri ilgilendiren ve kayıtları izlemeyi kolaylaştıran bir mekanizma sunmaktadır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 8 Aralık 2020 tarihli duyurusuna göre sektörlerin her biri için ayrı olmak üzere Sektör Araştırma Raporları yayımlanmıştır.

Bunlar konular itibariyle şu şekildedir;

Bu raporların her biri çok önemli olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ayrıntılı olarak hazırlanmış olup, yukarıda yer alan sektörlerde yer alan firmaların, YMM ve SMMM işi yapan meslektaşların ise özel olarak okumalarında fayda vardır.

İlgili raporların tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 • Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/18) İle Fonların anlık ve Sürekli Transfer (FAST) sistemi üzerinden alınacak ücretler belirlenmiştir.
  • Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4’üncü maddesine “d) FAST işlemleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemleri,” tanım eklenmiş ve FAST işlem ücretleri konusunda aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  • “(6) FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen azami ücret sınırlamalarına tabidir. EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretler yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.”
  • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/19) ile de benzeri düzenleme bu Tebliğ için de yapılmıştır.
 • Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
  • Yönetmelik esas olarak, bankalarca destek hizmeti alımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Aşağıda belirtilen hizmetler, bankalarca dışarıdan temin edilmeleri halinde bu Yönetmeliğin kapsamı dışında tutuluyor.
   • Yemek, ulaşım ve temizlik gibi konularda alınan hizmetler ile bankaların mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu her türlü teknik ekipman ve demirbaşın temini, bakım ve onarımı ile eğitim hizmetleri,
   • Avukatlık hizmetleri ile hukuk danışmanlığı, danışmanlık ve reklam faaliyetleri,
   • Başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici veya sürekli olarak, birinci sırada sayılan işlerde çalıştırılacak personele yönelik hizmet alımları.
  • Yönetmelikte yapılan değişiklikle başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici veya sürekli olarak çalışan personel aracılığıyla yapılanlar hariç olmak üzere, destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulü hariç bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetlerin, her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin ve kredi kartlarının pazarlanması ile sınırlıdır.
  • Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda, pazarlama faaliyetleri oto bayilerinde, ikinci el motorlu araç satışı konusunda ilgili mevzuata göre alınması gereken yetki belgelerine sahip işletmelerde, emlak ofislerinde, çağrı merkezleri kullanılarak, şube içerisinde hizmet sunularak veya internet, televizyon, telefon, elektronik hizmet birimleri ve mevzuat ile izin verilen diğer dağıtım kanalları yoluyla gerçekleştirilebilir.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 18 Aralık 2020 tarihli kararı ile kredi kartlarının taksitlendirme sürelerinde ve kredi vade sınırlarında değişikliğe gidilmiştir.
  • Söz konusu değişiklik ile:
  • Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,
  • Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya,
  • Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmiştir.
  • Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade kırk sekiz aydan otuz altı aya,
  • Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,
  • Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmiştir.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 8 Aralık 2020 tarih ve 9311 sayılı kararı ile valör işlemlerinde değişiklik yapılmıştır.
  • 100.000 USD ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama ile,
  • Gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın kaldırılmasına karar verilmiştir.
 • Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürütülen finansal okuryazarlık eğitim çalışmaları kapsamında, banka müşterilerini yeni teknolojilerle tanıştırmak, bu teknolojileri ve alternatif bankacılık kanallarını kullanmayı teşvik etmek amacıyla “Mobil Bankacılık Video Eğitim” serisi hazırladığını duyurmuştur.

İlgili eğitim videosunun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

ERTELENEN DÜZENLEMELER

 • Isı Sayaçları Yönetmeliğinde öngörülen muayene yükümlülükleri ertelenmiştir.
  • Tip onay belgesi şartı olmayan sayaçların periyodik muayeneleri
   • Geçici Madde 1 –(1) (Değişik: RG-30/12/2020-31350) 26’ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 1/1/2021 tarihinden 1/3/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2021 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.
   • (2) (Değişik: RG-30/12/2020-31350) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2021 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmayan kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.
  • Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilen sayaçların periyodik ve stok muayeneleri
   • Geçici Madde 2 –(Değişik: RG-30/12/2020-31350)
   • (1) 26’ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçlardan muayene süresi dolmuş olanlar için, periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların,1/1/2021 tarihinden 1/3/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2021 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.
   • (2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2021 tarihine kadar muayeneyi yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.
 • Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Bu Yönetmeliğin amacı; basılı ürün senedi hükmünde olmak üzere depolamak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo işletmelerince bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak elektronik ortamda oluşturulan elektronik ürün senetlerinin kayden izlenmesi, devredilmesi, değiştirilmesi, iptali ve güvenliğine, bu hizmetleri yürütecek kuruluşun lisans alması, faaliyeti ile denetimine ve elektronik ürün senedine yönelik diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • Borsa (TÜRİB): Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketini ifade etmektedir.
  • TÜRİB’de yapılan işlemlerle ilgili emirler (Değişik ibare: RG-31/12/2020-31351) 31/12/2022 tarihine kadar doğrudan alım satım yapan gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilir.
  • Aynı şekilde Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte de değişiklik yapılarak Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıda yer alan a bendi uygulaması (2/a)12.2020 tarihine ertelenmiştir:
   • “(2) Borsa işlemlerinde;
   • a) Alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına almak,
   • b) İşlem gören elektronik ürün senedi ve vadeli işlem sözleşmelerinden kaynaklanan teslim ve ödeme taahhütlerinin zamanında yerine getirilmesini, nakit ve kıymet transferlerini ve teslim işlemlerini yürütmek, üzere Borsa bünyesinde bir takas merkezi oluşturulur veya Borsanın takas işlemlerinden doğan sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla takas hizmetleri konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşla anlaşma yapılır.”

TİCARİ DÜZENLEMELER

 • Ticaret Bakanlığının dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ticaret sicili alanında uygulanmakta olan mevzuata, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden dijital ortamda tek noktadan ulaşılması mümkün hale getirilmiştir.
  • Buna göre Ticaret Bakanlığınca Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ gibi muhtelif mevzuat düzenlemeleri ile ticari işletme ve şirketler hukuku alanında uygulamaya yön veren Bakanlık genelge ve görüşlerinin vatandaşların erişimine açılmasını amaçlayan “Ticaret Sicili Mevzuatı Modülü” devreye alınmıştır.
  • MERSİS üzerinden hizmete sunulan, konu başlıkları altında tasnif ve arama özelliği bulunan Mevzuat Modülü ile ticari işletme ve şirketler hukuku alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere kolaylıkla, tek noktadan ulaşılabilecektir.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 26 Aralık 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Değişiklikle sermaye kaybı yaşayan veya borca batık durumda olan şirketlerce uyulacak usul ve esaslar ile alınabilecek tedbirlere ilişkin mevzuatta düzenleme yapılmıştır.
  • Sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarına ilişkin uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla hesaplamalar hakkında ilave düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur.
  • Kapsam dahilinde bulunan şirketlerin eş zamanlı olarak sermaye artırımı ve azaltımı yapılması suretiyle daha az kaynak ile sermaye kaybı veya borca batık olma durumundan kurtulabilmeleri mümkün hale getirilmiştir.
  • Şirketlerin salgın döneminde karşılaştıkları problemler göz önünde bulundurularak, gerçeklememiş yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farklarının hesaplamalarda dikkate alınmamasına ilişkin istisnanın kapsamı genişletilmiştir.
  • Kur farkı zararlarına ilave olarak, 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 2023 yılına kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkânı sağlanmıştır.

İlgili tebliğ değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.

 • 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk lirası, diğer illerde aylık 500 Türk lirası kira desteği verilecektir.
 • 24 Aralık 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğe göre;
  • Ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde ekte kamuoyu bilgisine sunulmuştur.
  • 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Desteklenecek Ekonomik Faaliyetler için tıklayınız
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26 Aralık 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Yönetmeliğe göre;
  • Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 4 ay,
  • Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksit sayısı sınırı 12 ay,
  • Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 6 ay, olarak düzenlenmiştir.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmek üzere 26 Aralık 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlenmiştir.
  • Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda,
   • Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
   • Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
   • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacaktır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 • Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Her iki düzenleme de mali ve vergisel açıdan da etkileri olabilecek önemli düzenlemeler olup çok spesifik bir sektör olduğu için ihtiyaç halinde daha ayrıntılı bilgi için uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere 26 Aralık 2020 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.
  • Perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine veya raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması gerekmektedir. Sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de aynı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir işlem başına 452 lira,
  • Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya; söz konusu belgelerin tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 452 lira,
  • Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası 11 milyon 432 bin 783 lira,
  • Otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut veya devre tatil konutu satışı yapan satıcılara da 1 milyon 143 bin 274 lira,
  • Aldatıcı ticari reklamlar, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 22 bin 861 lira, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 457 bin 308 lira,
  • Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 228 bin 654 lira, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 114 bin 326 lira, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 11 bin 429 lira,
  • Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına yönelik yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 11 bin 429 lira,
  • Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciler tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komisyon indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi halinde her bir işlem başına 452 lira,
  • Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere 30 gün önceden yazılı olarak bilgi verilmemesi, verilen süre içinde haksız şart olduğu tespit edilen sözleşme hükümlerinin tüketici sözleşmelerinden çıkarılmaması ve kanunda düzenlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi, mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde de ceza tutarı, her bir işlem başına 452 lira,
  • Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 2 bin 282 lira,
  • Bununla beraber, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına 2 bin 282 lira, Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 45 bin 728 lira,
  • Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre tatil satım sözleşmeleri imzalayıp kuran satıcılara, tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almayan satıcılara, aynı şekilde Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 228 bin 653 lira idari para cezası verilecektir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Perakende Satış Tarifesi ve Dağıtım Tarifesi Tebliğlerinde değişiklik yapılmıştır.
  • Her iki tarife de 4628 sayılı EPDK Hakkında Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
  • Tebliğde elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerinin dağıtım veya perakende satış faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamındaki maliyet ve hizmetlerini karşılayacak şekilde tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Her iki Tebliğde de düzenlemeye esas işletmek giderleri maddesi (md. 7 ve md. 8) yeniden düzenlenmiş ve geçmiş yıllara ilişkin işletme giderlerine ait verilerin düzenleyici hesap planı çerçevesinde EPDK’ya sunulması kararlaştırılmıştır.
  • Yapılan değişiklikle ise, “bağış, sponsorluk ve reklam ve tanıtım giderleri, ceza giderleri ve bu Tebliğde yer alan dışında kalan tazminat giderlerinin” düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca her iki Tebliğde yer alan denetim, müşavirlik vd giderler için belirlenen %7 artırılmış gider uygulamasını öngören fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Kamu Gözetim Kurumu’nun 29.12.2020 tarihinde Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının 10, 13 ve 19’uncu Bölümlerine ilişkin Modüller yayımlanmıştır.
  • Söz konusu modüllere linkten ulaşabilirsiniz.
 • KGK bağımsız denetime ilişkin standartlarda önemli güncellemeler yapmıştır.
  • Buna göre aşağıdaki konularda yapılan değişiklik ve güncellemeler yayınlanmıştır.
  • İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)
  • İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610)
  • Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620)
  • Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705
  • Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706
  • Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800
  • Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805
  • Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810
  • Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420) Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında
  • İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında
  • Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kuralların Türkiye Denetim Standartları Üzerinde Yaptığı Değişiklikler

Güncel denetim ve muhasebe standartlarının tamamı için KGK sayfasına başvurabilirsiniz.

 • Çevre Ajansının Kurulması Hakkında 7261 sayılı Kanun Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • (2/3133) Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin 232 sayılı TBMM Komisyon Raporu yayımlanmış, görüşmeleri Genel Kurulda yapılmış ve en son Yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
  • Geri kazanım katılım payı uygulaması sonrasında hayatımıza depozito uygulaması da girecektir. Bu doğrultuda, hazırlanan Kanun Teklifi ile çevre kirliliğini önlemek, yeşil alanların iyileştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ölçekte depozito yönetim sisteminin kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulması amaçlanmıştır.
  • Ayrıca genel olarak atık yönetim firmalarının da atık yönetiminden sorumlu olması, idari para cezalarının caydırıcılığı temin edecek orantıda olması ve çevre izin ve lisansı olmayan faaliyetlerin süresiz durdurulmasına yönelik bazı düzenlemelerin yapılması amaçlanmıştır. Diğer taraftan; güvenli, sağlıklı ve çevreci ulaşım araçlarından olan bisiklet ve elektrikli skuterlerin teşvik edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bazı değişiklikler yapılmaktadır. Teklif ile; mahalli idarelere bisiklet ve e-skuterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma, Karayolları Genel Müdürlüğüne karayollarında bisiklet yolu ve gürültü bariyeri yapma gibi görevlerin verilmesi hedeflenmiştir.
  • Çevre Ajansının kurulması hakkındaki söz konusu Kanuna göre, GEKAP olarak toplanan paraların bir kısmı bu ajansa aktarılacaktır.
  • KANUN TEKLİF METNİ: Geri kazanım katılım payı GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2025 tarihine kadar 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım paylarının yüzde on beşi tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna, 2020 yılında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarın yüzde onu bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılır. Aktarılacak tutarlar karşılığında Bakanlık bütçesinde gerekli ödenek öngörülür.
  • YASALAŞAN METİN Geri kazanım katılım payı
  • GEÇİCİ MADDE 2 1/1/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım paylarının yüzde yirmi beşi tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılır. Aktarılacak tutarlar karşılığında Bakanlık bütçesinde gerekli ödenek öngörülür.

Dış Ticaret & Gümrük

 • Türkiye ile İngiltere arasında çok önemli bir anlaşma olan Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır.
  • Anlaşmaya ilişkin detaylar ayrıca duyurulacak olup 29 Aralık 2020 tarihli Bakanlık Genel Duyurusu linkte yer almaktadır.
 • 2021 yılında uygulanacak olan Türk Gümrük Tarife Cetveli 3345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olarak Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • 1958 yılından beri uygulanan standart tarife ülkemizce de 1964 yılından beri takip edilmekte olup, dış ticaret düzenlemeleri ve özellikle ÖTV tutar ve oranlarının belirlenmesinde önem arz etmektedir.
 • 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” TBMM’nde kabul edilmiştir. Kanun metninde gümrük vergi ve cezalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
  • Yapılandırma kapsamına giren gümrük vergileri ile birlikte, bunlara bağlı hesaplanması gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumunda;
   • Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri kapsamında kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin belirlenen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, kalan %50’sinin, tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Yapılan değişiklik sonrasında elektronik ortamda tanımlanan firmaların vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere, Tebliğe Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlıkça, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi resim harç istisnası belgesi düzenlenebilir.
  • Vergi resim harç istisnası belgeleri ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmeyecektir
  • Belge düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgeye ilişkin bilgilere, belge hakkında işlem yapacak kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilir.
  • Ayrıca düzenlenen/İptal edilen vergi resim harç istisnası belgelerinin aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanması uygulamasına son verilmiştir.
 • Menşe Şahadetnamesi konusunda 2021 başından itibaren yürürlüğe girmek üzere değişiklik yapılmıştır.
  • Gümrük Yönetmeliğinin değiştirilen 205/4-ç maddesine göre Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47’nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmaz.
  • Söz konusu değişiklik 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  • Yapılan düzenleme ile: “Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri….” ibaresi kaldırılmış olup, Ortaklık Konseyi Kararının 47. Maddesine atıf yapılarak, ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular haricinde menşe tespitine ilişkin ek kanıt istenmemesi gerektiği hususu düzenlenmektedir.

Diğer Mevzuat

 • Kamu İhale Kurumu’nun 24.12.2020 tarihli duyurusu ile ülkemizde yaygın olan “Adi Ortaklıklarla İlgili” 2020/DK.D-417 no’lu Kurul Kararı açıklanmıştır.
  • Buna göre;
  • Alt yüklenici tanımı gereği kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının yüklenici ile yapılan anlaşma kapsamında üstlenilebilmesi için alt yüklenicinin gerçek veya tüzel kişi olması gerektiği ve adi ortaklığın kendisini oluşturan ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda,
   • Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına ve kendilerine alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine,
   • Adi ortaklıklara ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde kullanılmamasına yönelik olarak söz konusu belgelere Kurum tarafından şerh düşülmesine; ayrıca, bu belgelerin belgeyi düzenleyen idarelerce iptal edilerek EKAP kayıtlarının silinmesi gerektiği hususunun ilgili idarelere bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
   • Duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süre ile taksitlendirilmesine ilişkin açıklama yapılmıştır.
  • 7256 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ve ortak hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31.08.2020 tarihinden önce kullandırılan ve kanunun yayınlandığı tarih itibariyle ödenmesi gereken hale gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklılarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayınlandığı tarihe kadar %3 faiz uygulanarak hesaplanacak borç tutarının ; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuru da bulunarak ilk taksit 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş taksitte ödenmesi şartı konulmuş olup uygun ödeme yapıldığı takdirde sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacaktır.
  • Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililer; 31/01/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine müracaat edecektir. Taksitlendirme sözleşmeleri; sistem üzerinden düzenlenecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.
 • Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ (Tebliğ no: 2020/25) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.
  • 23 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan uygulama rehberi; 2020/25 nolu Tebliğ kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi için hibe başvurusunda bulunmak ve proje uygulamak isteyen yatırımcılar tarafından yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esasları içermektedir.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi kapsamında küçük ölçekli işletmeler için yapılacak yatırımların başvuru sürecinde, potansiyel başvuru sahiplerine destekleyici bilgiler sunarak planlanan tüm faaliyetlerin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini hedeflemektedir.
  • Potansiyel yatırımcılar için hazırlanan bu uygulama rehberinin amacı, 2020/25 nolu Tebliğ kapsamında ekonomik yararların elde edilmesini sağlayacak uygun nitelik ve yeterli sayıda başvuru yapılmasını sağlamaktır. Potansiyel yatırımcılar, sundukları projeler ile hibeden faydalanabilmeleri için bu uygulama rehberinde belirtilen şartları sağlamak zorundadırlar.
 • Rehberin tamamına ulaşmak için tıklayınız.
 • Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak 31.12.2020’ye kadar yapılabilecek başvuru süresi 31 Mart 2021 tarihine uzatılmıştır.
  • Buna göre bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (19.12.2020) önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, 31/12/2020 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.
 • İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Bu sayede Türkiye’de ilk defa vale hizmetleri ülke çapında regüle edilmektedir. Yönetmeliğin amacı, vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, vale hizmeti verecek ve alacak işletmeler ile bu işletmelerde çalışacak görevlileri kapsar.
  • Yönetmelik yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir. Valeler için meslekli yeterlik belgesine sahip olma zorunluluğu ise 1 Ocak 2023 tarihine kadar uygulanmayacaktır.
  • Ayrıca aynı gün Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik değişikliği ile vale işletmelerinde aranacak nitelikler de belirlenmiştir.
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
  • Yönetmeliğin 32’nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   • “(1) Bakanlıktan izin belgesi almak isteyen;
   • a) Yapı denetim kuruluşlarından 385.079,10 Türk Lirası tutarında teminat alınır.
   • b) İzin belgesi almak için müracaatta bulunan yapı denetim kuruluşlarından evraklarını eksiksiz sunduğu tarihteki teminat bedeli tutarında teminat alınır.”
   • “(9) Yapı denetim kuruluşlarından vize aşamasında, daha önce alınan teminat bedelleri ile vizeye ilişkin evrakların eksiksiz sunulduğu tarih için sekizinci fıkra uyarınca güncellenen teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı bu maddede belirlenen esaslar dâhilinde alınır.”
  • Ayrıca izin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunması ve/veya Kanun uyarınca uygulanan idari yaptırımlar sonucunda Bakanlıktan aldığı izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşlarının verdikleri teminatlar irat kaydedilir.
  • Bunun dışında Bakanlıktan aldığı izin belgesinin iptalini talep eden yapı denetim kuruluşlarının teminatları, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin haklarında belge iptaline sebebiyet verecek herhangi bir inceleme olmadığına dair görüşü alınarak Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça iade edilir. Yapılacak inceleme sonucunda belge iptaline karar verilmesi halinde teminatı irat kaydedilir.”
 • Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Söz konusu Yönetmelik trafikte araç kullanan her bir kişiyi çok yakından ilgilendirmekte olup özellikle trafik para cezası, ehliyetin alınması, araçların çektirilmesi ve geri verilmesi konusunda yenilenen tutanak örneklerinin incelenmesi gerekir.
  • Tutanakların bir kısmı açıklamalarıyla beraber Türkçe ve İngilizce olarak tanzim edilmiştir.
 • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmıştır.
  • Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
  • Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre 1 Ocak 2023 tarihinden önce piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması, ilgili kurumların düzenlemelerine aykırı olmaksızın bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önceki hükümlere göre de yapılabilir.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Dünya 2020 yılını biraz zorlu bir şekilde atlatıyor maalesef.

Önümüz yeni yıl, ülkemizde ve dünyada güzellikler, sağlık ve mutluluğun geleceği bir yılı dilemek hepimizin ortak hakkı. Umuyoruz, yeni yıl tüm bereketi, umudu ve neşeyi yanında getirir.

Mutlu Yıllar

Sevgi ve saygılarımızla,

Taxia & Taxademy Ekibi

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF indirmek için tıklaynız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir