Blog Duyuru Sirküler

2020-139 Aralık Ayı İlk Yarı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

No          : 2020-139

Tarih     : 16.12.2020

Konu     : 2020 Aralık Ayı İlk Yarı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

En son Kasım ayında gerçekleşen mali konuları özet olarak okumanız için sizlere sunmuştuk. Kasım ayındaki tüm gelişmeleri de sizinle 3 Aralık Perşembe günü canlı olarak paylaştık. Şimdi de yılın son ayının ilk yarısında gerçekleşen mali/vergisel düzenlemeler ile karşınızdayız.

2020 yılı boyunca gerçekleşen tüm önemli mali & vergisel gelişmeleri Aralık ayını da içerecek şekilde bir webinar ile sizlere aktaracağız. (7 Ocak 2021 Perşembe günü saat 17:00) Konuşmacı ve katılım bilgileri e-mail yoluyla sizlere iletilecektir. Sizleri mutlaka aramızda görmek istiyoruz.

Ayrıca her ayın ilk perşembe gününü takvimlerinize not alınız, pandemi boyunca bültenlerimizi size uzmanlarıyla birlikte webinar olarak da paylaşıyor olacağız.

1 yılı aşkın bir süredir aşkla ve inanarak hazırladığımız bültenlerin kolay takibi için diğer aylarda olduğu gibi Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Umarız faydalanma imkânı olabilecek tanıdığınız diğer kişilere de ulaşıyordur.

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

Önce ekonomi ve kamu bütçesiyle başlayalım.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 7 Aralık 2020 tarihli duyurusu ile Kasım 2020 hazine nakit gerçekleşme istatistikleri yayımlanmıştır.
  • 2005-2020 yılları arasını kapsayan analiz ile kamu gelir ve giderleri ile nakit gerçekleşmeleri düzenli olarak raporlanmaktadır.
  • Raporda gelirler, faiz dışı giderler ve faiz ödemeleri, faiz dışı denge, özelleştirme ve fon gelirleri, nakit dengesi, finansman, borçlanma, (iç ve dış-kullanım ve ödeme şeklinde), TMSF’den aktarımlar, devirli-garantili borç geri dönüşleri banka kullanımı, kur farkları ile kasa / banka net tutarları ayrı ayrı gösterilmektedir.
  • Kasım ayı itibariyle faiz dışı denge 21,830 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İlk 11 ayda 117 milyar TL borç faizi ödenmiştir.
  • 30 Kasım 2020 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri verileri paylaşılmıştır. Yayımlanan tüm bu istatistiklere Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden de ulaşılabilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 8 Aralık 2020 tarihli duyurusuna göre sektörlerin her biri için ayrı olmak üzere Sektör Araştırma Raporları yayımlanmıştır.

Bunlar konular itibariyle şu şekildedir;

Bu raporların her biri çok önemli olup, ayrıntılarını ayrıca paylaşacağız.

İlgili raporların tamamına ulaşmak için tıklayınız.

VERGİ

 • Daha önce açıklanan vergi indirimlerinin süresinin uzatılacağı sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştır. Bu konuda gerekli Kararların yakında yayımlanması beklenmektedir.
  • 2020 yıl sonuna kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirilen işyeri stopaj oranı uygulama süresinin 1 Haziran 2021’e kadar uzatılması planlanmaktadır.
  • 31 Aralık 2020 sonuna kadar uygulanan %18’den %8’e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranının da 1 Haziran 2021 tarihine kadar %8 olarak uygulamaya devam edilmesi düşünülmektedir.
  • Salgının etkisinin en aza indirilmesi için 2020 yıl ortasında başlatılan yeme içme, yolcu taşımacılığı, bakım onarıma gibi birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de yine 1 Haziran 2021’e kadar Cumhurbaşkanı Kararıyla uzatmaya gidilecektir.
  • TL varlıklara ilgiyi artırmak amacıyla uygulanan indirimli stopaj uygulamasının süresi uzatılacaktır.
  • Esnafa kira ve gelir kaybı desteği sağlanacaktır.
  • Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle ertelenmesi gündemdedir.
 • Vergi Borçlarının Yapılandırılması konusunu da içeren İstihdam Paketi Torba Kanunu TBMM’de Genel Kurulda görüşülmüş ve 7256 sayılı Yasa olarak kanunlaşmıştır. Türkiye her iki yılda bir vergi yapılandırması geleneğini sürdürmüştür.
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
  • ÖTV ülkemizde dolaylı vergiler başlığı altında KDV ile birlikte en münbit vergi türüdür. İlgili tabloya ve duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 • 27 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği” yayınlanmıştır. Mükelleflerin söz konusu düzenleme kapsamındaki borçlarını nasıl yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Rehber hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.
  • Söz konusu Rehberde;
   • Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar,
   • Kanun kapsamına giren idari para cezalarına ve diğer kamu kurumlarına olan borçlara getirilen ödeme kolaylıkları,
   • Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarına yapılandırma kapsamında sağlanan avantajlar,
   • Öğrenim ve katkı kredisi borçlarına getirilen ödeme imkân ve kolaylıkları,
   • Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
   • Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
   • Peşin ödeme avantajları,
   • Taksit ile ödeme imkânı,
   • Kredi kartı ile ödeme imkânı,
   • Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,
   • Yapılandırmadan yararlanmanın diğer şartlarının neler olduğu ve
   • Yapılandırma kapsamındaki diğer kurum ve kuruluşlara ilişkin tablo gibi genel bilgiler yer almaktadır. İlgili rehbere ve duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Broşürünü yayımlamıştır.
  • Söz konusu Broşürdeki bilgilere göre;
   • 31 Ağustos 2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil);
    • Tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları,
    • Verilen Trafik Para Cezaları ve faizleri,
    • Verilen Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları,
    • Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen Otoyollar ve Köprülerden İhlalli Geçiş İdari Para Cezaları,

17/11/2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla bu Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

İlgili broşüre ve duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 • 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği kapsamındaki borçların ne şekilde yapılandırıp ödeneceği konusunda Broşür GİB tarafından hazırlanarak yayımlanmıştır.
  • Söz konusu broşürdeki önem arz eden bilgiler aşağıdaki gibidir;
   • 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,
   • 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara verilen idari para cezaları hariç olmak üzere tüm idari para cezaları,
   • Vadesi 17 Kasım 2020 tarihinden önce olan ve bu tarih itibarıyla ödeme süresi devam eden;
    • Ecrimisil,
    • Kaynak kullanım destekleme fonu ile
    • Öğrenim kredisi ve katkı kredisi alacakları gibi diğer kamu alacakları yapılandırma kapsamındaki borçlar olacaktır.
   • Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş diğer borçların;
    • Asıllarının tamamının,
    • Faiz, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutarın, ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, faiz, gecikme faizi ve zammı gibi feri’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
   • 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar ile 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçlar da yeniden yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.
   • Birden fazla vergi dairesine borçlu olunması durumunda, her bir vergi dairesine olan borç için, ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.
   • Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve alacağın takibi için yapılmış işlemlere ilişkin açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.
   • Peşin ödeme avantajından yararlanabilmek için hesaplanan tutarlarının tamamının 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde,
    • Yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır,
    • Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %90 indirim,
    • İdari para cezalarının aslından %25 oranında indirim yapılacaktır.
   • Yapılandırılan borçların 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Şubat 2021 tarihine kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.
    • Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili taksit katsayısına göre düzeltilecektir.
   • Kanundan yararlanma hakkının devamı için Ocak/2021 ve Mart/2021 taksitlerinin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.
   • Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılarak, vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile 31 Aralık 2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılması gerekmektedir.

İlgili broşüre ve duyurunun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 • Ticaret Bakanlığının dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ticaret sicili alanında uygulanmakta olan mevzuata, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden dijital ortamda tek noktadan ulaşılması mümkün hale getirilmiştir.
  • Buna göre Ticaret Bakanlığınca Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ gibi muhtelif mevzuat düzenlemeleri ile ticari işletme ve şirketler hukuku alanında uygulamaya yön veren Bakanlık genelge ve görüşlerinin vatandaşların erişimine açılmasını amaçlayan “Ticaret Sicili Mevzuatı Modülü” devreye alınmıştır.
  • MERSİS üzerinden hizmete sunulan, konu başlıkları altında tasnif ve arama özelliği bulunan Mevzuat Modülü ile ticari işletme ve şirketler hukuku alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere kolaylıkla, tek noktadan ulaşılabilecektir.

SGK & İŞKUR

 • Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler ile ilgili 2020/51 nolu Genelge SGK tarafından yayınlanmıştır. Genelgeye göre yurt dışı borçlanma yaparak emekli olanların kısa süreli işlerde çalışması halinde aylıkları kesilmeyecektir.
  • 11 Aralık 2020 tarihli söz konusu ilgili genelgeye göre; 7247 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine; “(C) Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelikle belirlenir.” hükmü eklenmiş ve eklenen bu hüküm 26/6/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;
   • 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetlerle aylık almakta iken, 26/6/2020 tarihinden sonra ilk defa kısa süreli çalışmaya başladığı tespit edilenlerin aylıkları kesilmeksizin ödenmeye devam edilecektir.
   • 26/6/2020 tarihinden önce aylık bağlananlardan, aylık başlangıç tarihi itibariyle kısa süreli çalışmanın bulunduğu ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları, başlangıç tarihi itibariyle iptal edilecektir. Ancak, Kanun değişikliğinden sonra kısa süreli çalışma aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, tespit tarihi itibariyle kısa süreli çalışmanın sona erip ermediğine bakılmayacak ve iptal edilen aylığın yeniden bağlanması için talep şartı aranmayacaktır. Bu şekilde aylığı kesilenler için Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26/6/2020 tarihi talep tarihi olarak kabul edilecek ve aylık bu tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden bağlanacaktır.
   • 3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlandıktan sonra yurt dışında kısa süreli çalışması bulunduğu ve tespit tarihi itibariyle bu çalışmanın devam ettiği 26/6/2020 tarihinden önce tespit edilerek aylıkları kesilenler yeniden başvurmaları ve gerekli şartları taşımaları halinde aylıkları yeniden bağlanacaktır.
 • 30 Kasım 2020 tarih ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvuru ve yararlanma süresi uzatılmıştır.
   • 30 Kasım tarih ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına (Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar) göre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapmamış olan işyerleri 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapabilecektir.
   • Kanunun yayım tarihi olan 01.12.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihinde kadar başvuru yapan işyerleri 3 ay süreyle Kısa Çalışma ödeneğinden faydalanabileceklerdir. Bu kapsamda, İşkur üzerinden yeni başvurular 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlamıştır.
   • Bu karar kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir. 30 Haziran tarihine kadar Covid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri ilave işçiler için de Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) talebinde bulunabilecektir.

Ayrıntılı bilgiler ve başvuru için: İŞKUR (iskur.gov.tr)

 • İşverene Prim Desteği: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan üç aylık sürenin altı aya ve 31/12/2020 tarihinin 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince karar verilmiştir. (1 Aralık tarih ve 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
  • Geçici 26’ncı maddeye göre Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 (30.06.2021) tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanmaktadır.
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir. (1 Aralık tarih ve 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
  • Maddeye göre 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
  • Bu maddenin uygulanma süresi 2015/8321 sayılı BKK ile 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu kez 2 Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu maddenin uygulama süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
 • İstihdamda Prim Teşviki (Kadınlar ve Gençler İçin Daha Uzun Süreyle): İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesinin birinci ve onuncu fıkralarında yer alan 31/12/2020 tarihlerinin 31/12/2022 tarihine ve ikinci fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar uzatılmasına karar verilmiştir. (1 Aralık tarih ve 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
  • Kanunun geçici 19/1 nci maddesine göre Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 (31.12.2022) tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.
  • Sağlanan bu prim desteği 2022 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.
  • Keza Kanunun geçici 19/10 ncu maddesine göre 1/1/2018 ila 31/12/2020 (31.12.2022) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.
  • Dikkate alınması gereken önemli noktalar ise bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Sağlanan bu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
 • İstihdamda Gelir ve Damga Vergisi Teşviki: İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar ve yedinci fıkrasında yer alan 31/12/2020 tarihinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. (1 Aralık tarih ve 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
  • Anılan maddeye göre bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez. Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2022 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır. Bu madde kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sağlanan teşvikten yararlanılan çalışanlar için maddede yazılı süre ve şartlarla sınırlı olarak uygulanır, prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de uygulanmaz.
 • İstihdama Dönüş Prim Desteği: İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 inci maddesi ile öngörülen İstihdama Dönüş prim desteğinden yararlanmak mümkündür. Konuyla ilgili olarak SGK tarafından 2020/50 sayılı çok ayrıntılı bir Genelge yayımlanmıştır.
  • Destekten faydalanırken sigortalı yönünden;
   • 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 01.01.2019–17.04.2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin 01.12.2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi,
   • İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 01.12.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) başvuruda bulunulması,
   • 1 Aralık 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınması,
   • 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB / MPHB de kayıtlı olmaması,
   • Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,
   • Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması,
   • Fiilen çalıştırılması,
  • İşyeri yönünden ise
   • Özel sektör işverenine ait olması,
   • 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 28 inci maddesi ile öngörülen ilave istihdam prim desteğinden yararlanmak mümkündür. Konuyla ilgili olarak SGK tarafından 2020/49 sayılı ayrıntılı bir Genelge yayımlanmıştır.
  • İlave destekten faydalanabilmek için sigortalı yönünden;
   • 1 Aralık 2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,
   • 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB / MPHB de kayıtlı olmaması,
   • İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,
   • İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,
   • Sigortalının fiilen çalıştırılması,
  • İşyeri yönünden ise;
   • Özel sektör işverenine ait olması,
   • Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
   • 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen ek 7 nci maddeyle getirilen desteğe ilişkin usul ve esaslar İşkur tarafından yayımlanmıştır. (24 Kasım 2020 7253013 sayılı Usul ve Esaslar)
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 7256 sayılı Kanunla eklenen ek 7’nci maddeyle işsizlik ödeneği alırken özel sektör işyerlerinde işe girenlere aşağıdaki şartların sağlanması halinde uzun vadeli sigorta primi desteği uygulaması getirilmiştir.
  • Uzun vadeli sigorta Prim desteğinden yararlanmak için;
   • İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak,
   • İşin fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde olmak kaydıyla 17/11/2020 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işsizlik ödeneği alınan dönem içerisinde işe girmek,
   • İşe girdiği tarihten itibaren en az 12 ay süreyle işsizlik sigortası primine tabi bir işte kesintisiz çalışmak ve
   • Prim desteği için SGK’ya talepte bulunmak, koşullarını birlikte sağlanması gerekmektedir.
   • “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sadece aynı özel sektör işyerinde sağlanması zorunlu değildir. Ara verilmeden tekrar işe başlatılmış olmak kaydıyla farklı özel sektör işyerlerinde yapılan çalışmalar da bu şartın sağlanmasında esas alınır.
   • “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde SGK kayıtları esas alınır ve söz konusu dönemde 360 gün süreyle işsizlik sigortası prim bildirimi yapılmış olması gerekir. Ancak, ay içerisinde “01–İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süreler ile ara verilmeden çalışılmasına rağmen işten çıkış–işe giriş nedenleriyle ay içinde 30 günden az prim bildiren süreler “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde kesinti sayılmaz.
   • 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında sigortalı sayılanlar için geçerli olan uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisseleri, İŞKUR tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna prime esas kazanç alt sınırı (2020 yılı için 2.943 TL) üzerinden ödenir.

Teşvik & Ar-Ge

 • Türkiye Ar-Ge dahil çok geniş bir alanda teşvik, destek, fon, hibe vb imkanlar sunan bir ülkedir. Tüm destekler ve teşviklere ilişkin ayrıntılı bir çalışmayı, bu alanda yazdığımız makale ve yazıların tamamını 2020-126 sayılı Bültenimizde bulabilirsiniz.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Teklifi TBMM’de görüşülmekte olup Ar-Ge ve Teknokent süreçleriyle ilgili önemli değişiklikler öngörülmektedir. Yasa Teklifi henüz Genel Kurulda görüşülmemiştir.
  • Kanunun genel gerekçesine göre emek yoğun ekonomiden, bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli parametrelerinden biri de Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir. Yaygın bilinen adıyla teknoparklar ülkelerin araştırma geliştirme (Ar-Ge), teknoloji ve patent üretim merkezleri olarak tanımlanabilir.
  • Bir başka deyişle Teknoparklar; üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinden araştırma, geliştirme ve İnovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir.
  • TBMM Sanayi Komisyonunda görüşülen ve bazı ilave değişiklikler ile kabul edilen Teklif ile;
   • Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini arttırma, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini destekleme, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme ve kurumsallaştırma, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek amaçlanmaktadır.
   • Teknoloji geliştirme Bölgesi kurulmasına karar veren değerlendirme kurulunda teknoloji konusunda faaliyet gösteren yetkin kurum kuruluş sayısı arttırılmaktadır.
   • Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ilgili idarelerden alması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla verilmesi yoluyla girişimcilere önemli bir kolaylık getirilmektedir.
   • Kanun Teklifinde 6676 sayılı Arge Reform Paketinden sonra en kapsamlı güncellemelerin yapılması olumlu olarak karşılanmıştır.
   • Yıllardır ifade edilen arge-tasarım ve teknokentlerde dışarıda geçirilen sürelerin (pandemi dahil esnek çalışma kapsamındaki uygulamaların) teşvik kapsamına alınması (%20-%50 arasında), doktora öğrencisi personel istihdamının destek kapsamına alınması, vergi istisnasına konu olan arge/Tasarım indirimi tutarlarının bir kısmının (%2 ve üst bir limitle) belli bir süre fonda tutulması ve diğer girişim firmalarına Sermaye olarak konulması gerekliliği, devlet tarafından karşılanan temel bilimler mezun desteğinin kapsamının genişletilmesi, doktoralı arge-tasarım personelinin mentörlük ve üniversitelerde verdikleri derslerin desteklenmesi (belli bir süreyi aşmamak koşuluyla) ve teşvik kapsamında değerlendirilmesi ve Girişim Sermayesi desteğine ilişkin tutarların artırılması spesifik olarak atılmış önemli adımlardır.
   • Arge desteklerinin 2028’e uzatılması, az personeli olan firmalarda destek personel oranının %10’dan %20’ye çıkarılması, gelir vergisi stopaj teşviklerinin istisna mı, tahakkuk/terkin mi olduğu ve bu teşvikin kime verildiğinin gerekçede netleştirilmiş olması, yüksek lisans vb. eğitimler için dışarıda geçirilen sürelerde en az bir yıl çalışmış olma şartının kaldırılması ve denetimlerin 2 yıl yerine 3 yılda bir yapılacak olması kolaylaştırıcı düzenlemeler olmuştur.
   • Konu ile ilgili detaylara web sayfamızda yer alan ArGe ve İnovasyon bölümünden ve 2020-114 numaralı bültenimizden ulaşabilirsiniz.

Finans & Para

 • Bankların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
  • Yönetmelik esas olarak, bankalarca destek hizmeti alımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Aşağıda belirtilen hizmetler, bankalarca dışarıdan temin edilmeleri halinde bu Yönetmeliğin kapsamı dışında tutuluyor.
   • Yemek, ulaşım ve temizlik gibi konularda alınan hizmetler ile bankaların mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu her türlü teknik ekipman ve demirbaşın temini, bakım ve onarımı ile eğitim hizmetleri,
   • Avukatlık hizmetleri ile hukuk danışmanlığı, danışmanlık ve reklam faaliyetleri,
   • Başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici veya sürekli olarak, birinci sırada sayılan işlerde çalıştırılacak personele yönelik hizmet alımları.
  • Yönetmelikte yapılan değişiklikle başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici veya sürekli olarak çalışan personel aracılığıyla yapılanlar hariç olmak üzere, destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulü hariç bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetlerin, her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin ve kredi kartlarının pazarlanması ile sınırlıdır.
  • Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda, pazarlama faaliyetleri oto bayilerinde, ikinci el motorlu araç satışı konusunda ilgili mevzuata göre alınması gereken yetki belgelerine sahip işletmelerde, emlak ofislerinde, çağrı merkezleri kullanılarak, şube içerisinde hizmet sunularak veya internet, televizyon, telefon, elektronik hizmet birimleri ve mevzuat ile izin verilen diğer dağıtım kanalları yoluyla gerçekleştirilebilir.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 8 Aralık 2020 tarih ve 9311 sayılı kararı ile valör işlemlerinde değişiklik yapılmıştır.
  • 100.000 USD ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama ile,
  • Gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın kaldırılmasına karar verilmiştir.
 • Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürütülen finansal okuryazarlık eğitim çalışmaları kapsamında, banka müşterilerini yeni teknolojilerle tanıştırmak, bu teknolojileri ve alternatif bankacılık kanallarını kullanmayı teşvik etmek amacıyla “Mobil Bankacılık Video Eğitim” serisi hazırladığını duyurmuştur.

İlgili eğitim videosunun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Dış Ticaret & Gümrük

 • 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” TBMM’nde kabul edilmiştir. Kanun metninde gümrük vergi ve cezalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır:
  • Yapılandırma kapsamına giren gümrük vergileri ile birlikte, bunlara bağlı hesaplanması gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumunda;
   • Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri kapsamında kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin belirlenen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, kalan %50’sinin, tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • Menşe Şahadetnamesi konusunda 2021 başından itibaren yürürlüğe girmek üzere değişiklik yapılmıştır.
  • Gümrük Yönetmeliğinin değiştirilen 205/4-ç maddesine göre Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmaz.
  • Söz konusu değişiklik 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  • Yapılan düzenleme ile: “Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri….” ibaresi kaldırılmış olup, Ortaklık Konseyi Kararının 47. Maddesine atıf yapılarak, ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular haricinde menşe tespitine ilişkin ek kanıt istenmemesi gerektiği hususu düzenlenmektedir.

Diğer Mevzuat

 • 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 4 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süre ile taksitlendirilmesine ilişkin açıklama yapılmıştır.
  • 7256 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ve ortak hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan ve kanunun yayınlandığı tarih itibariyle ödenmesi gereken hale gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklılarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayınlandığı tarihe kadar %3 faiz uygulanarak hesaplanacak borç tutarının ; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuru da bulunarak ilk taksit 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş taksitte ödenmesi şartı konulmuş olup uygun ödeme yapıldığı takdirde sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacaktır.
  • Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililer; 31/01/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine müracaat edecektir. Taksitlendirme sözleşmeleri; sistem üzerinden düzenlenecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
  • Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   • “(1) Bakanlıktan izin belgesi almak isteyen;
   • a) Yapı denetim kuruluşlarından 385.079,10 Türk Lirası tutarında teminat alınır.
   • b) İzin belgesi almak için müracaatta bulunan yapı denetim kuruluşlarından evraklarını eksiksiz sunduğu tarihteki teminat bedeli tutarında teminat alınır.”
   • “(9) Yapı denetim kuruluşlarından vize aşamasında, daha önce alınan teminat bedelleri ile vizeye ilişkin evrakların eksiksiz sunulduğu tarih için sekizinci fıkra uyarınca güncellenen teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı bu maddede belirlenen esaslar dâhilinde alınır.”
  • Ayrıca izin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunması ve/veya Kanun uyarınca uygulanan idari yaptırımlar sonucunda Bakanlıktan aldığı izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşlarının verdikleri teminatlar irat kaydedilir.
  • Bunun dışında Bakanlıktan aldığı izin belgesinin iptalini talep eden yapı denetim kuruluşlarının teminatları, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin haklarında belge iptaline sebebiyet verecek herhangi bir inceleme olmadığına dair görüşü alınarak Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça iade edilir. Yapılacak inceleme sonucunda belge iptaline karar verilmesi halinde teminatı irat kaydedilir.”
 • (2/3133) Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin 232 sayılı TBMM Komisyon Raporu yayımlanmış olup görüşmeleri Genel Kurulda yapılacaktır.
  • Geri kazanım katılım payı uygulaması sonrasında hayatımıza depozito uygulaması da girecektir. Bu doğrultuda, hazırlanan Kanun Teklifi ile çevre kirliliğini önlemek, yeşil alanların iyileştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ölçekte depozito yönetim sisteminin kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulması amaçlanmaktadır.
  • Ayrıca genel olarak atık yönetim firmalarının da atık yönetiminden sorumlu olması, idari para cezalarının caydırıcılığı temin edecek orantıda olması ve çevre izin ve lisansı olmayan faaliyetlerin süresiz durdurulmasına yönelik bazı düzenlemelerin yapılması amaçlanmıştır. Diğer taraftan; güvenli, sağlıklı ve çevreci ulaşım araçlarından olan bisiklet ve elektrikli skuterlerin teşvik edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bazı değişiklikler yapılmaktadır. Teklif ile; mahalli idarelere bisiklet ve e-skuterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma, Karayolları Genel Müdürlüğüne karayollarında bisiklet yolu ve gürültü bariyeri yapma gibi görevlerin verilmesi hedeflenmektedir.
  • Çevre Ajansının kurulması hakkındaki söz konusu Kanuna göre, GEKAP olarak toplanan paraların bir kısmı bu ajansa aktarılacaktır.
  • Geri kazanım katılım payı GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2025 tarihine kadar 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım paylarının yüzde on beşi tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna, 2020 yılında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarın yüzde onu bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılır. Aktarılacak tutarlar karşılığında Bakanlık bütçesinde gerekli ödenek öngörülür.

Aralık ayındaki tüm gelişmeleri de sizlere Türkçe ve İngilizce olarak yılın başında iletiyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF İndirmek için lütfen tıklayınız…

Dünya 2020 yılını biraz zorlu bir şekilde atlatıyor, önümüz yeni yıl, ülkemizde ve dünyada güzellikler, sağlık ve mutluluğun geleceği bir yılı dilemek hepimizin ortak hakkı. Umuyoruz, yeni yıl tüm bereketi, umudu ve neşeyi yanında getirir.

Mutlu Yıllar

Saygılarımızla,

Taxia & Taxademy Ekibi

*Katkıları için Rasyotek firması ve sayın Osman Şenay’a teşekkürler.

 

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir