Blog Duyuru Sirküler

2020-134 7256 Sayılı Kanun ile Gelen Yapılandırma ve Sigorta Prim Teşvikleri

No          : 2020-134

Tarih     : 23 Kasım 2020

Konu     : 7256 Sayılı Kanun ile Gelen Yapılandırma ve Sigorta Prim Teşvikleri

 

Sigorta prim teşviklerinin uzatılması ile yeni sigorta prim teşvikleri ile sigorta ve vergi borçlarının yapılandırmasını da içeren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha önce size tüm aşamalarını sunduğumuz söz konusu geniş kapsamlı düzenlemenin işletmelerin personel maliyetlerini azaltma açısından önem arz eden sigorta prim teşvikleri ile yapılandırma konusundaki maddelerini ve uygulamayı sizlere sunmak istedik.

Özü

Özü itibariyle bu Kanunla İşverenlerin katlanmış olduğu personel maliyetlerinin azaltılması ile sigorta ve vergi borçlarının yapılandırılması amaçlanmıştır.

Kanunla ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm

Önemi

Sigorta Prim Teşviki Uygulamaları ile;

 • Ülkemizde istihdamın arttırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması,
 • Kayıt dışı istihdamın engellenmesi,
 • Engelli sigortalıların istihdamının arttırılması,
 • Genç ve kadınların iş gücüne katılımının sağlanması olarak sayılan

amaçlarla teşvik kanunlarında belirtilen şartları yerine getiren işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede ilgili kurumlarca karşılanması planlanmaktadır.

Değişen

1) SGK Alacaklarının Yapılandırması

2020/Ağustos dönemi ve öncesine dönemlere ait kesinleşmiş olan aşağıdaki alacaklar yapılandırılacaktır;

 • Sigorta primleri
 • Genel sağlık sigortası primleri
 • İşsizlik sigortası primleri
 • İdari para cezaları
 • İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar
 • 4/B sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar

Yapılandırma kapsamında anapara borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak, borçlar Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) ile güncellenecektir.

Güncellenmiş borcun ilk taksit ödeme süresi sonu olan 01 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, iki taksitle 30 Nisan 2021 Cuma gününe kadar ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Yapılandırmaya 17.11.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında e-sigorta / e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapılarak, 6 – 9 – 12 – 18 taksitlerde ödeme yapma imkânı sunulmuştur.

Konuyla ilgili olarak SGK tarafından 17 Kasım 2020 tarih ve 2020-45 sayılı bir Genelge ile uygulamaların ayrıntıları açıklanmıştır.

2) Vergi Alacaklarının Yapılandırılması

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

 • 08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları hakkında uygulanır.

Söz konusu Kanun ile;

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziya-ı cezası) tamamının silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
 • Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

 • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,
 • Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkânları getirilmiştir.
 • Bu imkanlardan faydalanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, Varlık Barışı kapsamında bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

3) Kısa çalışma uygulaması ile 6111, 7103 ve 7252 sayılı Sigorta Prim Teşvikleri

 • 12.2020 tarihinde sona erecek olan 6111 sayılı sigorta prim teşviki 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • 12.2020 tarihinde sona erecek olan 7103 sayılı sigorta primi ve vergi teşvikini 31.12.2023 tarihine kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.
 • Kısa çalışma uygulamasını ve kısa çalışma sonrası sağlanan Normalleşme Desteği olarak da bilinen sigorta prim teşvikini (7252 sayılı kanun) Cumhurbaşkanı 30.06.2021’e kadar uzatmaya yetkilidir.

4) İstihdama Dönüş Teşviki

01.10.2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen APHB’de veya MPHB’de kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 01.01.2019 – 17.04.2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi (01.12.2020) takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından;

 1. Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır.
 2. İşe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği
 3. Başvurusunun kabul edilmediğini Kuruma bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartlarını sağlayanlara 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yapılacak değerlendirme göz önüne alınarak 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere Fondan hane başına günlük 34,34 TL destek verilir.

5) İlave İstihdam Teşviki

01.10.2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen APHB’de veya MPHB’de kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde APHB veya MPHB ile 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17.04.2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna APHB veya MPHB vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır.

Bu madde kapsamında işe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan sigortalılara 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilir.

6) İşsizlik ödeneği alırken istihdam edilene teşvik

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılıp, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde özel sektör işyerlerinde bu Kanun kapsamında işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanlardan talepte bulunanların, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı sayılmak suretiyle, işe başladıkları tarihten önce yararlandıkları en son işsizlik ödeneği süresi için Kurumca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç alt sınırı (2020 için 2.943 TL) üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı Fondan karşılanır. Bu fıkra hükümlerinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılır.

7) Kısa çalışma ödeneğinden yersiz yararlanılan tutarlar terkin edilecek

2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi (17.11.2020) itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez.

Not: Sigorta prim teşvikleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından genelge çıkarılması beklenmektedir.

*Bu bültenin hazırlanmasına katkılarından dolayı Rasyotek firmasına ve sayın Osman Şenay’a teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Şaban Küçük

Tax & International Advisory | SGK & Teşvik

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir