Sirküler

2020-132 Kasım Ayı İlk Yarı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

No          : 2020-132

Tarih     : 16.11.2020

Konu     : Kasım Ayı İlk Yarı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

 

En son Ekim ayında gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk. Ekim ayındaki tüm gelişmeleri de sizinle 5 Kasım Perşembe günü zoom üzerinden canlı olarak paylaştık. Şimdi de Kasım ayının ilk yarısında gerçekleşen mali/vergisel düzenlemeler ile karşınızdayız.

Kasım ayındaki tüm gelişmeleri, özellikle ar-ge ve teşvikler ile ihracat ve yatırımda öngörülen tüm destekleri ve Aralık yıl sonu kapanış işlemleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli konuları da sizlere 3 Aralık Perşembe günü bir webinar ile aktaracağız. Her ayın ilk perşembe gününü takvimlerinize not alınız, pandemi boyunca bültenlerimizi size uzmanlarıyla webinar olarak paylaşıyor olacağız.

Kolay okunabilmesi ve takibi için bültenimizi yine Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 30 Ekim 2020 tarihli duyurusu Orta Vadeli Program ve Merkezi Yönetim Bütçesi öngörüleri esas alınarak hazırlanan 2021 yılı Hazine Finansman Programı kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
  • 2021 yılında, 385 milyar TL anapara ve 162,2 milyar TL faiz olmak üzere toplam 547,2 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 449 milyar TL’sinin iç borç; 98,2 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 6 Kasım 2020 tarihli duyurusu ile Ekim 2020 hazine nakit gerçekleşme istatistikleri yayımlanmıştır.
  • 2005-2020 yılları arasını kapsayan analiz ile kamu gelir ve giderleri ile nakit gerçekleşmeleri düzenli olarak raporlanmaktadır.
  • Raporda gelirler, faiz dışı giderler ve faiz ödemeleri, faiz dışı denge, özelleştirme ve fon gelirleri, nakit dengesi, finansman, borçlanma, (iç ve dış-kullanım ve ödeme şeklinde), TMSF’den aktarımlar, devirli-garantili borç geri dönüşleri banka kullanımı, kur farkları ile kasa / banka net tutarları ayrı ayrı gösterilmektedir.
  • Ekim ayı itibariyle faiz dışı denge 42,882 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlk 10 ayda 108,3 milyon TL borç faizi ödenmiştir.
  • 31 Ekim 2020 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri verilerini paylaşmıştır. Yayımlanan tüm Hazine istatistiklerine ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden de ulaşılabilir.

Vergi ve SGK

 • Vergi Borçlarının Yapılandırılması Dahil İstihdam Paketi Torba Kanunu TBMM’de Genel Kurulda görüşülmüş ve 7256 sayılı Yasa olarak kanunlaşmıştır.
  • Uzun zamandır beklenen ve aylardır istişare edilen İstihdam Paketi Torba Kanun olarak TBMM gündemine gelmişti. Kanunda sadece işçi ve işveren hukuku ile istihdamı artırmaya yönelik tedbir ve hükümler değil, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında çok sayıda düzenleme ve değişiklik öngörülmekte ve yurt dışı varlıklar için bir kez daha Varlık Barışı ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırması planlandı.
  • Kurumlar vergisinde %22 yerine düşük oran uygulanması, halka açılanlara geçici de olsa kurumlar vergisi oranında indirim, e-ihracatçı gerçek kişilere gelir vergisi istisnası getirilmesi, evde üretip internetten satanlara vergiden muaf esnaf kapsamında basit bir stopaj usulüyle vergilendirilme imkanı getirilmesi, yeni bir yurt dışı varlık barışı uygulaması, konaklama vergisinin bir kez daha ertelenmesi, GVK geçici 67’nci madde kapsamında yapılan vergileme rejiminin 2025 sonuna kadar uzatılması, at yarışı personelinin gelir vergisi tevkifat uygulamasının devamı, kısa çalışma, nakdi ücret, kadınlara ve gençlere yönelik istihdam teşviklerinin uzatılması, bu konuda ilave olarak gelir ve damga vergisi istisnaları konulması Teklifte ön plana çıkan başlıklardı.
  • Kanun teklifinin tamamını gerekçeleriyle beraber okumak, değişiklikleri madde bazında incelemek ve Plan ve Bütçe Komisyonunda öngörülen değişiklikler için 2020-122 sayılı bültenimize başvurabilirsiniz.
  • Kanun Teklifinin insani ve istihdama ilişkin boyutları olan maddelerini ve değerlendirmelerimizi ise işin uzmanlarıyla konuştuk ve istatistiki olarak işsizlik fonundan yararlananların, nakdi ücret, kısa çalışma ödeneği gibi imkanlardan faydalanan kişilerin sayılarını ve Kanun teklifinde öngörülen düzenlemelerin geniş bir ekti analizini 2020-123 sayılı bültenimizde istifadenize sunmuştuk.
  • Kanun teklifinde olmamasına rağmen vergi ve sigorta prim borçlarıyla sayılan kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 5 madde Plan ve Bütçe Komisyonunda önerilmiş ve Kanun teklifine eklenmiştir. Eklenen maddeler klasik vergi yapılandırma kanunlarındaki sırasıyla tanımlar, kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, ortak hükümler ve diğer hükümler şeklindedir.
  • Genel Kurulda yapılan düzenlemeler ile, esnek çalışmayı düzenleyen madde, 25 yaş altı ile 50 yaş üstünü kapsayan, belirli süreli çalışma süresini içeren kanun maddeleri ve kurumlar vergisi oranı hakkında Cumhurbaşkanına tanınan düzenleme yetkisini içeren maddeler kanun metninden çıkartılmıştır.
  • Kabul edilen 7256 sayılı kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.
  • Kanun ile getirilen düzenlemeler ve yapılan değişiklikleri, Teklif aşamasından Komisyona ve Genel Kuruldan kabul edilen metne kadar detaylı olarak 2020-131 sayılı bültenimiz ile birlikte sunmuştuk.
 • Yurt Dışında Geçen Sürelerin Sigorta Yönünden Borçlandırılması Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • Yönetmeliğin 10/1’nci maddesine göre borçlanma tutarı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen prime esas günlük kazancın % 45’inin borçlanılmak istenilen gün sayısı ile çarpımı kadardır.
  • Borçlanılacak sürenin belirlenmesinde ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanılmak istenen gün sayısı esas alınır. Bu tespitte bir yıl 360 gün, bir ay 30 gün olarak hesaplanır.
  • Yönetmelik yayım tarihi olan 6 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla beraber, maddelerin bazıları 11 Eylül 2014, 9 Temmuz 2018, 1 Ağustos 2019, 19 Haziran 2020 ve 26 Haziran 2020 tarihlerinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği için hak kaybı olmaması ve doğru işlem yapılabilmesi için Yönetmeliğin 21’nci maddesinde yer alan yürürlük ve geçerlik tarihleri dikkate alınmalıdır.
  • Yönetmeliğe göre sigortalılık sürelerinin borçlanılabilmesi için başvuru sahibince aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekir.
   • a) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde çalışılmış ise;

1) İlgili ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sigortalılık sürelerini gösterir belgenin aslıyla birlikte Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca yapılmış tercümesinden ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,

2) İlgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinden durumuna uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

   • b) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde çalışılmış ise ilgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.
 • İzmir de meydana gelen deprem nedeniyle İzmir İli için “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı.
  • 2 Kasım 2020 sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve bu tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1/11/2020 tarihli ve 132 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Kasım 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  • Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
  • İlgili tabloya ve duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmaya engel olma anlaşması Ankara’da imzalanmıştır.
  • Anlaşma iki ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
  • Türkiye’nin, imzalanan bu anlaşma ile bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 94’e ulaşmış olup, bunlardan 85’i yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Teşvik & Ar-Ge

 • Türkiye Ar-Ge dahil çok geniş bir alanda teşvik, destek, fon, hibe vb imkanlar sunan bir ülkedir. Tüm destekler ve teşviklere ilişkin ayrıntılı bir çalışmayı, bu alanda yazdığımız makale ve yazıların tamamını 2020-126 sayılı Bültenimizde bulabilirsiniz.
 • 2020 yılına ilişkin verilecek Tarım Desteklerine ilişkin Karar Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Çok uzun bir süredir beklenen 3190 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 5 Kasım 2020 tarih ve mükerrer Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Teklifi TBMM’de görüşülmekte olup Ar-Ge ve Teknokent süreçleriyle ilgili önemli değişiklikler öngörülmektedir.
  • Kanunun genel gerekçesine göre emek yoğun ekonomiden, bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli parametrelerinden biri de Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir. Yaygın bilinen adıyla teknoparklar ülkelerin araştırma geliştirme (Ar-Ge), teknoloji ve patent üretim merkezleri olarak tanımlanabilir.
  • Bir başka deyişle Teknoparklar; üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinden araştırma, geliştirme ve İnovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir.
  • TBMM Sanayi Komisyonunda görüşülen ve bazı ilave değişiklikler ile kabul edilen Teklif ile;
   • Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini arttırma, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini destekleme, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme ve kurumsallaştırma, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek amaçlanmaktadır.
   • Teknoloji geliştirme Bölgesi kurulmasına karar veren değerlendirme kurulunda teknoloji konusunda faaliyet gösteren yetkin kurum kuruluş sayısı arttırılmaktadır.
   • Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ilgili idarelerden alması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla verilmesi yoluyla girişimcilere önemli bir kolaylık getirilmektedir.
   • Kanun Teklifinde 6676 sayılı Arge Reform Paketinden sonra en kapsamlı güncellemelerin yapılması olumlu olarak karşılanmıştır.
   • Yıllardır ifade edilen arge-tasarım ve teknokentlerde dışarıda geçirilen sürelerin (pandemi dahil esnek çalışma kapsamındaki uygulamaların) teşvik kapsamına alınması (%20-%50 arasında), doktora öğrencisi personel istihdamının destek kapsamına alınması, vergi istisnasına konu olan arge/Tasarım indirimi tutarlarının bir kısmının (%2 ve üst bir limitle) belli bir süre fonda tutulması ve diğer girişim firmalarına Sermaye olarak konulması gerekliliği, devlet tarafından karşılanan temel bilimler mezun desteğinin kapsamının genişletilmesi, doktoralı arge-tasarım personelinin mentörlük ve üniversitelerde verdikleri derslerin desteklenmesi (belli bir süreyi aşmamak koşuluyla) ve teşvik kapsamında değerlendirilmesi ve Girişim Sermayesi desteğine ilişkin tutarların artırılması spesifik olarak atılmış önemli adımlardır.
   • Arge desteklerinin 2028’e uzatılması, az personeli olan firmalarda destek personel oranının %10’dan %20’ye çıkarılması, gelir vergisi stopaj teşviklerinin istisna mı, tahakkuk/terkin mi olduğu ve bu teşvikin kime verildiğinin gerekçede netleştirilmiş olması, yüksek lisans vb. eğitimler için dışarıda geçirilen sürelerde en az bir yıl çalışmış olma şartının kaldırılması ve denetimlerin 2 yıl yerine 3 yılda bir yapılacak olması kolaylaştırıcı düzenlemeler olmuştur.
   • Konu ile ilgili detaylara 2020-114 no.lu bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • TEYDEB Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu Güncellenmiştir.
  • TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları için mevcut durumda 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu bulunmaktadır. Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31/12/2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak ve destek programlarını kapsayacak tek bir kılavuz olarak 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Finans & Para

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 3 Kasım 2020 tarihinden itibaren Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalar arası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri sıfırlamış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerini durdurmuştur.
 • 7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal atanmıştır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 12 Kasım 2020 tarihinde 2021 Yılı Piyasa Yapıcılığı dönemine ilişkin kriterlerin yer aldığı basın duyurusunu yayımlanmıştır.
  • 2021 yılında sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar ile mevcut Piyasa Yapıcılığı Sisteminde yer alan bankaların 18 Kasım 2020 tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurması gerekmekte olup bankalar için belirlenmiş olan kriterler ile 2021 yılında söz konusu sözleşme kapsamında uygulanacak olan banka gruplandırmalarına ilişkin bilgiler duyuruda yer almaktadır.
  • Söz konusu duyurunun tamamına ulaşmak için tıklayınız.
 • Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının belirlenme yöntemi TCMB tarafından güncellenmiştir.
 • Bu çerçevede, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının hesaplanma yöntemi aşağıdaki gibidir:

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Aylık Azami Faiz Oranları (%)

Türk Lirası (TL)

Yabancı Para (YP)

Azami Akdi Faiz Oranı

Referans oran + 0,55TL azami akdi * %80

Azami Gecikme Faiz Oranı

TL azami akdi + 0,30YP azami akdi + 0,30

 

  • Buna göre, 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,46; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,76; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,17; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,47 olarak hesaplanmıştır.
  • Söz konusu yönteme göre hesaplanan oranlar her ayın sondan beşinci iş günü TCMB resmi internet sitesinde İstatistikler / Bankacılık Verileri / Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları bölümünde ilan edilecek ve takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerli olacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen yeni bir sistem ile farklı bankalardaki hesaplar arasındaki para transferleri, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilmenin yolunu açmayı planlamaktadır.
  • Uygulamanın 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde kullanıma açılması planlanmaktadır.
  • FAST Sistemi ile, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunulacaktır.
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.10.2020 tarih ve 67/1337 sayılı kararı ile onaylanan “Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi” Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.
  • Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçlarının onay tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile satılabileceği belirtilmiştir.
  • Söz konusu ihraç belgesine ulaşmak için tıklayınız.
 • Türkiye Bankalar Birliğinin 3 Kasım 2020 tarihli duyurusu ile depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlanacaktır. TBB bünyesindeki Bankaların müşterilerden, depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir.

Dış Ticaret & Gümrük

 • 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” TBMM’nde kabul edilmiştir. Kanun metninde gümrük vergi ve cezalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır:
  • Yapılandırma kapsamına giren gümrük vergileri ile birlikte, bunlara bağlı hesaplanması gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumunda;
   • Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri kapsamında kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin belirlenen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, kalan %50’sinin, tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce 10 Kasım 2020 paylaşılan bir yazıda; Ukrayna Maliye Bakanlığı Kararı’na istinaden 7 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ukrayna’da “Genel Varış Beyannamesi” uygulanmaya başlanacağı bildirilmektedir.
 • Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2 Kasım 2020 tarihli Genelge’de Değişiklik yazısı ile Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Gümrük Muafiyetine Tabi Eşya Listesine bazı eklemeler yapılmıştır. Söz konusu ilaveleri düzenleyen yazıya linkten ulaşabilirsiniz.

Diğer Mevzuat

 • 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 4 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Ülkenin geleceği tarım ve gıda açısından çok önemli düzenlemeler içerdiği için, konuyu özü, önemi ve değişenler olarak sizlere sunmak istedik. Bu Kanunla tarım arazilerinin bölünmesi sonucunu yaratan uygulamaların önüne geçilmeye çalışılırken, gıda güvenliğini ve güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyen unsurların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
  • Kanun teklifi, madde gerekçeleri, Komisyon’da yapılan düzenleme ve değişikliklerin tamamına, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Raporundan ulaşabilirsiniz. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss221.pdf
  • Kanunu ve getirdiklerini kurumsal ilişkiler, sürdürülebilirlik ve savunuculuk konularında uzman Sayın Dilek Emil’e sorduk. Konunun önemi, kanunun genel gerekçesi ve yapılan değişiklikleri 2020-130 sayılı bülten ile sunduk.
 • KGK tarafından 9 Kasım 2020 tarihli duyuru ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının 12 ile 15’inci Bölümlerine ilişkin Modüller yayımlanmıştır.
 • (2/3133) Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin 232 sayılı TBMM Komisyon Raporu yayımlanmış olup görüşmeleri Genel Kurulda yapılacaktır.
  • Geri kazanım katılım payı uygulaması sonrasında hayatımıza depozito uygulaması da girecektir. Bu doğrultuda, hazırlanan Kanun Teklifi ile çevre kirliliğini önlemek, yeşil alanların iyileştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ölçekte depozito yönetim sisteminin kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulması amaçlanmaktadır.
  • Ayrıca genel olarak atık yönetim firmalarının da atık yönetiminden sorumlu olması, idari para cezalarının caydırıcılığı temin edecek orantıda olması ve çevre izin ve lisansı olmayan faaliyetlerin süresiz durdurulmasına yönelik bazı düzenlemelerin yapılması amaçlanmıştır. Diğer taraftan; güvenli, sağlıklı ve çevreci ulaşım araçlarından olan bisiklet ve elektrikli skuterlerin teşvik edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bazı değişiklikler yapılmaktadır. Teklif ile; mahalli idarelere bisiklet ve e-skuterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma, Karayolları Genel Müdürlüğüne karayollarında bisiklet yolu ve gürültü bariyeri yapma gibi görevlerin verilmesi hedeflenmektedir.
  • Çevre Ajansının kurulması hakkındaki söz konusu Kanuna göre, GEKAP olarak toplanan paraların bir kısmı bu ajansa aktarılacaktır.
  • Geri kazanım katılım payı GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2025 tarihine kadar 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım paylarının yüzde on beşi tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna, 2020 yılında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarın yüzde onu bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılır. Aktarılacak tutarlar karşılığında Bakanlık bütçesinde gerekli ödenek öngörülür.
 • (2/3116) Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin 238 sayılı TBMM Komisyon Raporu yayımlanmış olup görüşmeleri Genel Kurulda yapılacaktır.
  • Kanunun genel gerekçesine göre maden, doğal gaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini temin etmek maksadı ile ihtiyaca yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.
  • https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss238.pdf
  • Enerji Düzenlemeleri içeren Kanun değişikliği ile devirlerde KDV istisnası öngörülmektedir.
  • MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 41- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmez. Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
  • Ayrıca, ilave edilen bir Ek madde ile kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ile bunların bağlı ortaklıkları tarafından yurt dışında kurulan ve hâlihazırda özellikle petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketlerin enerji ihtiyacı ve ekonomisi açısından büyük ehemmiyet arz eden faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu yerlerde Cumhurbaşkanı kararıyla aynı şirketlerin ortaklarınca işletme konuları, ticaret unvanları, sermayeleri ve ortaklık payları aynı kalmak kaydı ile ayrı birer şirket kurulabilmesine imkân sağlanmaktadır. Buna göre kurulacak şirketlerin yurt dışındaki şirketlerin her türlü haklarını, alacaklarını, yükümlülüklerini, taşınır ve taşınmazlarını, personellerini vb. yapılacak protokollerle devralabilerek faaliyet göstermesi ve devir sonrası yurt dışındaki şirketlerin Türkiye’deki şubelerini kapatması amaçlanmakta ve kurulacak şirketlerin özel hukuk hükümlerine tabi, özel sektörün sahip olduğu hızlı karar verme, harekete geçebilme, dünya piyasalarında rekabet edebilecek güce sahip işletmeler kurma ve yönetme, sonuç odaklı çalışabilme gibi esnek ve dinamik bir yapıya sahip olmalarının zaruret arz etmesi nedeniyle şirketlerin tabi olacağı ve muaf tutulacağı mevzuat hükümleri belirlenmektedir.
 • Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği yayımlanmıştır.
  • 2011 tarihli eski Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ve devam eden kira sözleşmelerinde kiracının talebi olması ve 31/12/2021 tarihine kadar müracaat edilmesi halinde kira sözleşmesi yenilenebilir. Kiracının bu yönde bir talebi olmaması halinde mevcut sözleşmelerinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.
  • Yönetmelik kapsam olarak Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile ticari, amatör, ıslah ve rekreasyonel amaçlı su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
 • Garanti, satış sonrası hizmetler ve tanıtma düzenlemelerini içeren Yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı.
  • Yönetmeliğe göre üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
  • Yapılan değişiklikle garanti belgesine tabi ürünlere ait listede güncelleme yapılmıştır. Yenilenen listede, bebek izleme kameraları, laptop soğutucuları, akıllı TV kutuları, insansız hava araçları (drone’lar) gibi ürünler yer almaktadır.
  • Garanti belgesinin tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.
  • Yönetmeliğe göre kalıcı veri saklayıcısı tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade etmektedir.
  • Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre malın teslim alındığına dair belge ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerekir. Onay, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilir.
  • Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgilere ek olarak üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi, ve tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi de yer alacaktır.
  • Söz konusu 3 Yönetmelik değişikliği de 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Ticari iletişim ve ticari elektronik iletilerin gönderilmesine ilişkin bazı yükümlülükler 1 Eylül 2020 tarihinden 16 Ocak 2021 tarihine ertelenmişti. Bu Yönetmelik kapsamında alınan onayların 1 Aralık 2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılması gerekmektedir.
  • 28 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile izinli ticari iletilere ilişkin tasarlanan sistem bir süre ertelenmişti.
  • Bu Yönetmelik kapsamında alınan onayların 1 Aralık 2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılması gerekmektedir. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 16 Ocak 2021 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecektir.
  • Ticari elektronik ileti yönetim sistemi (İYS) ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemi ifade etmektedir. Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS’ye kaydolurlar. İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez.
  • Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 16 Ocak 2021 tarihine kadar kontrol edeceklerdir. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir. Ticaret Bakanlığı, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak altı ay ertelemeye yetkilidir.
 • Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği yenilenmiştir.
  • 2011 tarihli eski Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu ve alt komisyonlar oluşturuluncaya kadar mevcut Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu ve alt komisyonları çalışmalarına devam edecektir.

 

Diğer aylarda yapılan tüm gelişmeleri de sizlere Türkçe ve İngilizce olarak ayrıca duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

 

İlker Ersoy & Şaban Küçük

Saygılarımızla,

 

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir