Duyuru Sirküler

2020-127 Vergi Yapılandırma Kanunu TBMM Genel Kurula Geldi

No          : 2020-127

Tarih     : 02 Kasım 2020

Konu     : Vergi Yapılandırma Kanunu TBMM Genel Kurula Geldi

 

Bu Bültenimizde TBMM gündeminde yer alan “İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde öngörülen düzenlemelere ilişkin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 239 sayılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile ilgili ayrıntıları ve değişenleri sunacağız.

Hazırlanan Kanun Teklifiyle; tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının istihdam üzerinde olumsuz etkilerinin azaltılması ve dolayısıyla çalışan ve işveren üzerindeki maddi yüklerin Devlet katkısıyla birlikte paylaşılarak azaltılması, diğer yandan da planlanan ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi için vergi rekabeti, vergide adalet, basitlik, etkinlik ve verimlik ilkeleri çerçevesinde vergisel alanda bazı güncellenmelerin yapılması ve istihdamın korunması amaçlanmıştır.

Bu amaçla getirilen yenilik ve yapılan değişiklik tekliflerini 2020/122 ve 2020/123 sayılı bültenlerimizde sizlerle paylaşmıştık.

Özet olarak teklifin tümü üzerinde yapılan çalışmaların ardından maddelerin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. 2/3147 esas numaralı Kanun Teklifi, aşağıda yer verilen değişikliklerle birlikte meclis genel kuruluna sevk edilmiştir.

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında kapsam ve tanımları belirleyen, bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla 31/8/2020 tarihine kadar olan vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları (düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları hariç), gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen alacaklar (adli para cezası hariç) ile belediyelerin, su, atık su ve katı atık gibi alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 1’inci madde olarak eklenmiştir.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ve belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarının yapılandırma şartlarını belirleyen bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 2’nci madde olarak eklenmiştir.
 • Yapılandırma kapsamında yapılacak başvuru süreci, ödeme süresi ve ödeme şekline ilişkin uygulanacak ortak hükümleri belirleyen bir düzenleme Teklif metnine çerçeve 3’üncü madde olarak eklenmiştir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine, iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacaklar, emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacaklar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Barolar Birliği, Türkiye İhracatçılar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları ile Türk Standartları Enstitüsünün bazı alacakları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’ sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiralanması, satılması ve kullanılması nedeniyle doğan bazı alacakların yapılandırılmasını öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 4‘ üncü madde olarak eklenmiştir.
 • Teklifin çerçeve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci maddeleri; çerçeve 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
 • Teklifin çerçeve 8’inci maddesi; 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasında; iş sözleşmesi feshedilenler ile SGK’ya bildirimi yapılmadan çalıştırılanlardan, işe dönüş başvurusu işveren tarafından kabul edilmeyen kişilere verilmesi öngörülen gelir desteğinin suiistimal edilmemesini sağlamak amacıyla, bu kişilere yönelik merkezi kontrollerin yanı sıra yerelde de 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında değerlendirme yapılabilmesine imkân sağlamasını teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 12’nci madde olarak kabul edilmiştir.
 • Teklifin çerçeve 9’uncu maddesi; çerçeve 13’üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir
 • Covid-19 salgını sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini; işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerinden maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanların terkin edilmesini, tahsil edilenlerin ise iade veya mahsup edilmemesini öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 14’üncü madde olarak eklenmiştir.
 • Teklifin çerçeve 10 ve 11 inci maddeleri; çerçeve 15 ve 16’ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir
 • Teklifin çerçeve 12’nci maddesi; Cumhurbaşkanının madde kapsamında tevkifat oranını tam mükellef sermaye şirketi paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte uygulayabilmesini teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 17’nci madde olarak kabul edilmiştir.
 • Teklifin çerçeve 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri; çerçeve 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34’üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
 • Teklifin çerçeve 30’uncu maddesi; uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan tarihin değiştirilmesi yerine uzatma sayısının üçten yediye çıkarılmasını teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 35 inci madde olarak kabul edilmiştir.
 • Teklifin çerçeve 31 ve 32’nci maddeleri; çerçeve 36 ve 37’nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
 • Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kamu üniversite hastanelerinin artan finansal yükünü hafifletmek amacıyla söz konusu sağlık hizmet sunucularının 2020 yılında verdikleri sağlık hizmet bedelinin götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki farkın kamu üniversite hastaneleri lehine terkin edilmesini ve terkin edilen tutarın Hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmasını öngörülen bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 38’inci madde olarak eklenmiştir.
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan ve ödeme yapmayanların sigortalılık sürelerinin durdurulmasını ve prim borçlarının silinmesini, talep edilmesi halinde ise durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesini öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 39’uncu madde olarak eklenmiştir.
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Teklifin 36’ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan hüküm nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve kazanılmış hakların korunmasını öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 44’üncü madde olarak eklenmiştir.
 • Teklifin çerçeve 37, 38, 39, 40 ve 41’inci maddeleri; çerçeve 45, 46, 47, 48 ve 49’uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
 • Teklifin yürürlüğe ve yürütmeye ilişkin 42 ve 43’üncü maddeleri, çerçeve 50 ve 51 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
 • Plan ve Bütçe Komisyonunda Teklife ihdas edilen maddeler neticesinde redaksiyon kapsamında Komisyon metninin adı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ şeklinde değiştirilmiştir.

 

TBMM’ye 43 madde olarak sunulan Teklif 51 madde olarak Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkmış olup Genel Kurulda görüşülmesi ve yasalaşması beklenmektedir.

Kanun teklifinin ilk metni ile Komisyonda yapılan değişiklikleri ekli tablodan takip edebilirsiniz.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bulut Bellet & Erhan Gürler

Saygılarımızla,

Şaban Küçük

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir