Sirküler

2020-125 Ekim Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

No          : 2020-125

Tarih     : 30.10.2020

Konu     : Ekim Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

 

Ekim ayında gerçekleşen Mali/Vergisel düzenlemeler ile karşınızdayız. İlk olarak, TBMM’nin açılmasıyla çok hızlı bir mali gündem oluştu diyebiliriz. Teknokent ve Ar-Ge Kanun değişiklikleri, varlık barışı ve olası bir matrah artırımını da öngören İstihdam Torba Kanun Teklifi ile Yasama gündemine yoğun başladı.

Ayrıca, Ekim ayı içinde okurlarımız için konusunun uzmanları, kamu ihale mevzuatındaki önemli gelişmeleri, Ekim ayı içinde verilmesi gereken ülke bazlı raporlama bildirim formunu, sanayi doktora programlarını, orta vadeli belgelerin ve Meclise sunulan 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun mükellefler için neler getirdiğini, istihdam torba kanununun insani ve sosyal boyutunu ve istatistiki öngörülerini, cazibe merkezleri programında yapılan değişiklikleri ve son üç ayda Türkiye’de ve dünyada yaşanan mali gelişmeleri kaleme aldılar. Bu çalışmaların tamamını blog sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Danışmanlık sorumluluğu çerçevesinde veriye, dataya, analize ve önceden takip edip zamanında bilgilendirmeye dayalı bilgi bültenlerimiz ve içeriklerini Taxademy ve Taxia linkedin ve diğer sosyal medya kanallarımızdan da takip edebilirsiniz.

Şimdi Ekim ayında yaşanan gelişmelere ana konu başlıkları itibariyle bakalım: Kolay okunabilmesi ve takibi için bülteni her zaman olduğu gibi Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

 

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

 • 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 19 Ekim 2020 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.
  • Teklife göre bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar ve vergi gelirleri 922,7 milyar TL olarak öngörülmüştür. 2021 yılında bütçenin 245 milyar TL açık vermesi öngörülmektedir.
  • Mükellefleri en çok ilgilendiren vergi gelirlerinin dağılımına bakıldığında ise; gelir vergisi 195,3 milyar TL, kurumlar vergisi 105,2 milyar TL, özel tüketim vergisi 213,7 milyar TL, dahilde alınan KDV 70,6 milyar TL, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar TL, motorlu taşıtlar vergisi 18,5 milyar TL, BSMV 28,5 milyar TL, damga vergisi 23,8 milyar TL, harçlar 34,4 milyar TL, diğer vergiler 37,9 milyar TL olarak öngörülmektedir. Vergi dışı gelirlerin ise 178,4 milyar TL olması hedefleniyor.
 • 2021-2023 Yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ve Yeni Ekonomi Planından sonra, Orta Vadeli Mali Plan 2020/12 sayılı Genelge ile Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberleri yayımlanmıştır. Bu programların genel kapsamında; ekonomik büyüme, işsizlik, vergi, Ar-Ge, enflasyon gibi konu başlıkları yer almaktadır.
  • Orta vadeli belgelerde yer alan mali düzenlemelere bakmak gerekirse örnek olarak, RADAR projesi, davranışsal politikalar, vergi affı konusu, VDK yapılanması, gönüllü uyum ve teşvikler ve alınacak önlemler ve eylemler programda yer almaktadır. Öngörülen tedbirlerden birkaçı aşağıdaki gibidir;
 1. Vergi politikaları vergide adalet ve eşitlik ilkelerini pekiştirecek şekilde sürdürülmeye devam edilecek, vergi tahsilatının etkinliği artırılacak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele sürdürülecektir. Program süresince, vergi affına gidilmeyecektir.
 2. Vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi kurulacak, farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler RADAR sisteminde toplanacak, risk senaryoları oluşturulacak ve modelleme yapılacaktır.
 3. Avrupa Birliğine katılım sürecinde müktesebata ve üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlarca vergisel alanda belirlenen standartlara uyum çalışmalarına devam edilecektir.
 • 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır.
  • Program Resmî Gazetede 27 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmış olup aynı zamanda Strateji ve Bütçe Başkanlığının web sayfasından ulaşılmaktadır. https://www.sbb.gov.tr/yillik-programlar/
  • Söz konusu program 5 yıllık Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan ve merkezi yönetim bütçesi ile birlikte kamu gelir ve giderleri ile sektörel konular açısından önemli ipuçları barındırmaktadır.
  • Programda ana bölümler olarak dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, kamu maliyesinde gelişmeler ve hedefler, programın öngördüğü hedefler ana temalar, alt başlıklar olarak mevcut durum, amaç, amaca yönelik politika ve tedbirler ile performans göstergesi olarak hedefler (2019 mevcut durum, 2020 ve 2021 yılı) yer almaktadır.
  • Programda öngörülen ana amaç, önerilen politikalar ve sektörel olarak ele alınan hedefleri sizlere detaylı olarak ayrıca sunacağız.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Ekim 2020 tarihli duyurusu ile Eylül ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu yayımlamıştır. Rapordaki verilere 2020 yılının ilk üç çeyrek istatistikleri ve 2019 yılı ile kıyaslaması şöyledir;
  • Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Eylül dönemi itibarıyla 729 milyar 422 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Vergi gelirleri 578 milyar 729 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 130 milyar 466 milyon TL olmuştur.
  • 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri 653 milyar 808 milyon TL iken 2020 yılının aynı döneminde yüzde 11,6 oranında artarak 729 milyar 422 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak-Eylül dönemi gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 74,3 iken 2020 yılında yüzde 76,3 olmuştur.
  • 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 oranında artarak 578 milyar 729 milyon TL olmuştur.
  • Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 64,2 iken 2020 yılında yüzde 73,8 olmuştur.
  • Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda değişiklikler öngören Yasa Teklifi TBMM’de kabul edilmiş ve 7254 sayılı Yasa olarak 16 Ekim 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Teklif ile başta kamu bütçe sürecinde performans esasına geçilmesi ve ekli cetvellerin güncellenmesi, idari düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü, mahalli idarelerde kırsal yerleşim yerlerinin tespiti gibi hususlar öngörülmüştü.
  • Detaylara bakmak gerekirse;
   • Kamu idarelerinin program bütçeye uygun olarak performans programlarını hazırlaması, kamu idareleri bütçelerinin hazırlanmasında uyumlu olması gereken üst politika belgelerinin belirlenmesi ve kamu idareleri bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarının izleme, değerlendirme sonuçlarının idare faaliyet raporlarında gösterilmesi, bütçenin program yapısının görülmesini sağlayacak şekilde hazırlanması ve uygulanması, merkezî yönetim bütçe kanununun gider cetvelinin program sınıflandırmasına uygun olarak düzenlenmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçelerini program yapısını esas alacak şekilde hazırlamalarının sağlanması,
   • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerin yeniden düzenlenmesi,
   • Mahalli idarelere dış borcun ikrazı yoluyla kullandırılan kredilerden doğan Hazine alacaklarının terkinine Hazine ve Maliye Bakanı’nın yetkili kılınması, ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararıyla kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahallelerin kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi amaçlanmıştır.
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler) ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programları Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştır.
  • Karar ile bu kurum ve kuruluların uyacakları kurallar, istihdam ve hizmet alımları, açıktan ve naklen atama, zorunlu istihdam, ilave atamalar, yapılacak sınavlar, geçici işçiler, fazla çalışma, diğer istihdam şekilleri ve ilave hizmet alımları, işletmelerin bütçeleri, alım ve satımlarda fiyat ve miktar uygulamaları, borç ve alacaklara ilişkin işlemler, KİT’ler arası faiz uygulamaları, KİT’lerin izlenmesi ve şeffaflığın sağlanması, kapasite geliştirme, hedeflerinin tespit ve takibi, stratejik planlama, iç kontrol sistemleri, yurt dışı bağlı ortaklıkları, iştirakler ve yatırımları şeklinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
  • Karara göre bu işletmeler 2015’ten beri bağımsız denetime (KGK) tabidirler.
  • Bağımsız denetçiyi seçmeye KİT’ler yetkili olup, finansal tabloların hazırlanmasında ve sunumunda TMS/TFRS esas alınır. Raporlar Sayıştay ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 7 Ekim 2020 tarihli duyurusu ile hazine nakit gerçekleşme istatistikleri yayımlanmıştır.
  • 2005-2020 yılları arasını kapsayan analiz ile kamu gelir ve giderleri ile nakit gerçekleşmeleri düzenli olarak raporlanmaktadır.
  • Raporda gelirler, faiz dışı giderler ve faiz ödemeleri, faiz dışı denge, özelleştirme ve fon gelirleri, nakit dengesi, finansman, borçlanma, (iç ve dış-kullanım ve ödeme şeklinde), TMSF’den aktarımlar, devirli-garantili borç geri dönüşleri banka kullanımı, kur farkları ile kasa / banka net tutarları ayrı ayrı gösterilmektedir.
  • Eylül ayı itibariyle faiz dışı denge 47,022 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlk 9 ayda 97,3 milyar TL borç faizi ödenmiştir.
  • 30 Eylül 2020 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri verilerini paylaşmıştır. Yayımlanan tüm Hazine istatistiklerine ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden de ulaşılabilir.

 

Vergi ve SGK

 • Vergi Borçlarının Yapılandırılması Dahil İstihdam Paketi Torba Kanunu TBMM’de Komisyonda kabul edilmiş olup Genel Kurulda görüşülmesi beklenmektedir.
  • Uzun zamandır beklenen ve aylardır istişare edilen İstihdam Paketi Torba Kanun olarak TBMM gündemine gelmiştir. Kanunda sadece işçi ve işveren hukuku ile istihdamı artırmaya yönelik tedbir ve hükümler değil, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında çok sayıda düzenleme ve değişiklik öngörülmekte ve yurt dışı varlıklar için bir kez daha Varlık Barışı ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırması uygulaması planlanmaktadır.
  • Kurumlar vergisinde %22 yerine düşük oran uygulanması, halka açılanlara geçici de olsa kurumlar vergisi oranında indirim, e-ihracatçı gerçek kişilere gelir vergisi istisnası getirilmesi, evde üretip internetten satanlara vergiden muaf esnaf kapsamında basit bir stopaj usulüyle vergilendirilme imkanı getirilmesi, yeni bir yurt dışı varlık barışı uygulaması, konaklama vergisinin bir kez daha ertelenmesi, GVK geçici 67’nci madde kapsamında yapılan vergileme rejiminin 2025 sonuna kadar uzatılması, at yarışı personelinin gelir vergisi tevkifat uygulamasının devamı, kısa çalışma, nakdi ücret, kadınlara ve gençlere yönelik istihdam teşviklerinin uzatılması, bu konuda ilave olarak gelir ve damga vergisi istisnaları konulması ön plana çıkan başlıklardır.
  • Kanun teklifinin tamamını gerekçeleriyle beraber okumak, değişiklikleri madde bazında incelemek ve Plan ve Bütçe Komisyonunda öngörülen değişiklikler için 2020-122 sayılı bültenimize başvurabilirsiniz.
  • Kanun Teklifinin insani ve istihdama ilişkin boyutları olan maddelerini ve değerlendirmelerimizi ise işin uzmanlarıyla konuştuk ve istatistiki olarak işsizlik fonundan yararlananların, nakdi ücret, kısa çalışma ödeneği gibi imkanlardan faydalanan kişilerin sayılarını ve Kanun teklifinde öngörülen düzenlemelerin geniş bir ekti analizini 2020-123 sayılı bültenimizde istifadenize sunmuştuk.
  • Kanun teklifinde olmamasına rağmen vergi ve sigorta prim borçlarıyla sayılan kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 5 madde Plan ve Bütçe Komisyonunda önerilmiş ve Kanun teklifine eklenmiştir. Eklenen maddeler klasik vergi yapılandırma kanunlarındaki sırasıyla tanımlar, kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, ortak hükümler ve diğer hükümler şeklindedir.
 • 7254 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda değişiklikler öngören Yasa ile kırsal mahalle ve alanlarda vergisel bazı düzenlemeler, indirimler ve muafiyetler öngörülmüştür.
  • Kanunun onuncu maddesiyle Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen ek madde 3/3’e göre kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.
 • Ülke Bazlı Raporlama Anlaşması onaylanmıştır.
  • Türkiye, “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı 1 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylamıştır.
  • Söz konusu anlaşma ile 25 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri çerçevesinde “Ülke Bazlı Raporlama” yapma zorunluluğu getirilen “Çok Uluslu İşletmeler Grubu” açısından “Ülke Bazlı Raporlama” bilgilerinin, Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’na taraf olan ülkeler ile Türkiye arasında otomatik değişimine imkân vermektedir.
  • Bu da Türkiye’nin 2019’dan itibaren ülke bazlı raporlarına ilişkin bilgi değişiminde bulunacağı ve ilk ülke bazlı raporların 31 Aralık 2020’ye kadar Türkiye’de Türk Grupları tarafından yapılacağı anlamına geliyor.
  • Anlaşmanın iç mevzuata göre onaylanması çokuluslu yabancı grupların Türkiye’deki şirketleri için iyi bir haber, çünkü Anlaşmanın onaylanması ile bu tür şirketler Türkiye’de raporlama yapmak zorunda olmayacaklar.
 • Transfer Fiyatlandırması Ülke Bazlı Raporlama Formunun 30 Ekim tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.
  • Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesinde Kullanıma Açılmıştır.
  • Türkiye’nin de üyesi olduğu G-20 ve OECD tarafından üzerinde çalışılan en önemli uluslararası vergi projelerinden bir tanesi BEPS olarak bilinen (Base Erosion and Profit Shifting) ve 15 aksiyon adımından oluşan bir yaklaşımdır.
  • Bu projenin aksiyonlarından bir tanesi de Transfer Fiyatlandırması ve Belgelendirme Yükümlülükleri başlığını taşıyan 13 no.lu aksiyondur. Türkiye de bu konuda yasal düzenleme sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliği ile üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir.
  • Bu kapsamda yeni belirlenen 3’lü raporlama yükümlülüğü kapsamında Ülke Bazlı Raporlamaya ilişkin bildirim formunun 30 Ekim 2020 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili detaylı açıklamalara 2020-116 bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 29/10/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
  • İlgili güncel ÖTV tablosuna ulaşmak için tıklayınız.
 • 520 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin Mali İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerin sonlandırmasını amaçlayan tebliğinin konusu 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
  • Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilenler mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Bakanlık ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen ve vergi incelemesine sevk edilen mükellefleri ifade etmektedir.
 • BSMV mükellefleri için Ocak 2021’den itibaren uygulanmak üzere e-beyanname sisteminde güncelleme yapılmıştır.
  • GİB tarafından e-beyanname sisteminin 05.10.2020 tarihli BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) Mükelleflerine İlişkin duyurusu yayımlanmıştır
   • Ocak/2021 döneminden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen Hizmet Vergisi Beyannamelerine ek bildirimler dâhil edilecek olup, mükellefler tarafından Ocak/2021 dönemi ve sonrasında verilecek Hizmet Vergisi Beyannamelerinde Banka Muameleleri Vergisi mükellefleri için (Banka Muameleleri Vergisi Ek Bildirimi) tablosunda yer alan bilgilerin,
   • Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri için ise (Sigorta Muameleleri Vergisi Ek Bildirimi) tablosunda yer alan bilgilerin doldurulması talep edilecektir. Yapılacak olan değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Ocak/2021 dönemi ve sonrasında verilecek beyannameler için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekecektir.
 • e-Bilet Uygulamalarına ilişkin mevcut Teknik Kılavuzlar güncellenmiş ayrıca e-Bilet Rapor Özeti Kılavuzu yayınlanmıştır.

Bu kapsamda;

  • E-Bilet uygulamalarına ilişkin olarak raporlama sürelerini gösterir bölümler eklenmiştir.
   • E-Bilet Raporu Teknik Kılavuzuna (Etkinlik); Sinema e-Bilet Uygulaması Yeni Nesil ÖKC Entegrasyonu ve Eğlence Vergisi başlıklı bölüm eklenmek suretiyle sinema işletmelerince uyulması gereken usul ve esaslar açıklamıştır. Söz konusu kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.
  • e-Dekont belgesine ait e-Arşiv raporunda bulunması gereken alanların açıklamalarının yer aldığı e-Dekont Teknik Kılavuzu ve paketi güncellenmiştir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19.10.2020 tarihli duyurusu ile üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,29 olarak belirlenmiştir.
  • 19/10/2020 tarihli ve KVK-55/ 2020-2/Yatırım İndirimi–41 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,29 (yüzde beş virgül yirmi dokuz) olarak tespit edilmiştir.
 • Kar dağıtım sınırlamasına ilişkin Tebliğde değişiklik yapılarak kâr payı yanında kâr payı avansı da düzenlemeye eklenmiştir.
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13 ncü maddesine göre yıl sonuna kadar uzatılan kar dağıtım yasağıyla ilgili tüm ayrıntıları 2020/107 sayılı bültenimizde bulabilirsiniz.
 • Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı iki ay daha uzatılmıştır
  • 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de ”3134 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.
  • Aynı şekilde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.
  • Son olarak fesih yasağına bakarsak, 17.04.2020–17.11.2020 tarihleri arasında uygulanması planlanmıştı. 27.10.2020 tarihli 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı uygulaması 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Uygulamanın detaylarını 2020-124 sayılı sirkülerimizden okuyabilirsiniz.

Teşvik & Ar-Ge

 • 7245 sayılı Kanun’un 11’nci maddesiyle yapılan değişiklikle Sanayi Bakanlığını bilgilendirmek şartıyla Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda 1 yıl boyunca Bakanlığın belirlediği şartlara uymak kaydıyla uzaktan çalışma imkânı sağlanacaktır.
  • Buna göre, 7244 sayılı Kanunun 2/1-ğ maddesiyle öngörülen uzaktan çalışmayı belirleme konusunda Sanayi Bakanlığının yetkisi 11 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl olarak yeniden belirlenmiştir.
  • 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/10/2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Teklifi TBMM’de görüşülmekte olup Ar-Ge ve Teknokent süreçleriyle ilgili önemli değişiklikler öngörülmektedir.
  • Kanunun genel gerekçesine göre emek yoğun ekonomiden, bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli parametrelerinden biri de Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir. Yaygın bilinen adıyla teknoparklar ülkelerin araştırma geliştirme (Ar-Ge), teknoloji ve patent üretim merkezleri olarak tanımlanabilir.
  • Bir başka deyişle Teknoparklar; üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinden araştırma, geliştirme ve İnovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir.
  • TBMM Sanayi Komisyonunda görüşülen ve bazı ilave değişiklikler ile kabul edilen Teklif ile;
   • Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini arttırma, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini destekleme, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme ve kurumsallaştırma, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek amaçlanmaktadır.
   • Teknoloji geliştirme Bölgesi kurulmasına karar veren değerlendirme kurulunda teknoloji konusunda faaliyet gösteren yetkin kurum kuruluş sayısı arttırılmaktadır.
   • Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ilgili idarelerden alması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla verilmesi yoluyla girişimcilere önemli bir kolaylık getirilmektedir.
   • Kanun Teklifinde 6676 sayılı Arge Reform Paketinden sonra en kapsamlı güncellemelerin yapılması olumlu olarak karşılanmıştır.
   • Yıllardır ifade edilen arge-tasarım ve teknokentlerde dışarıda geçirilen sürelerin (pandemi dahil esnek çalışma kapsamındaki uygulamaların) teşvik kapsamına alınması (%20-%50 arasında), doktora öğrencisi personel istihdamının destek kapsamına alınması, vergi istisnasına konu olan arge/Tasarım indirimi tutarlarının bir kısmının (%2 ve üst bir limitle) belli bir süre fonda tutulması ve diğer girişim firmalarına Sermaye olarak konulması gerekliliği, devlet tarafından karşılanan temel bilimler mezun desteğinin kapsamının genişletilmesi, doktoralı arge-tasarım personelinin mentörlük ve üniversitelerde verdikleri derslerin desteklenmesi (belli bir süreyi aşmamak koşuluyla) ve teşvik kapsamında değerlendirilmesi ve Girişim Sermayesi desteğine ilişkin tutarların artırılması spesifik olarak atılmış önemli adımlardır.
   • Arge desteklerinin 2028’e uzatılması, az personeli olan firmalarda destek personel oranının %10’dan %20’ye çıkarılması, gelir vergisi stopaj teşviklerinin istisna mı, tahakkuk/terkin mi olduğu ve bu teşvikin kime verildiğinin gerekçede netleştirilmiş olması, yüksek lisans vb. eğitimler için dışarıda geçirilen sürelerde en az bir yıl çalışmış olma şartının kaldırılması ve denetimlerin 2 yıl yerine 3 yılda bir yapılacak olması kolaylaştırıcı düzenlemeler olmuştur. Komisyonda bazı maddelerde açıklayıcı ve ek düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklere ve konu ile ilgili tüm detaylara 2020-114 ve 2020/121 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Cazibe Merkezleri Programında değişiklik yapılmıştır.
  • Cazibe Merkezi Programı kapsamında sayılan illerde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar bu karar kapsamında desteklenmektedir.
  • Sunulan destekler, yeni eklenen Kilis ili ve daha fazla ayrıntıyı 2020-117 sayılı bültenimizde okuyabilirsiniz.
 • Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında 20 Ekim 2020 tarih ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır.
  • Karar ile manda düvesi yetiştiriciliği, küçükbaş alımına yönelik destek, damızlık kaz, hindi ve ticari kaz yetiştiriciliği, arıcılık ve ipek böceği yetiştiriciliği kapsamında yapılacak yatırımları kapsayacaktır.
  • Uygulanacak hibe oranları yatırım konusuna göre %50 ila %100 arasında olacaktır. Karar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır.
 • 1 Ekim 2020’de TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Çağrısı Açılmıştır. Bu program kapsamında üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen iş birliği modelleri açıklanmıştır.
  • Çağrının amacı ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite – sanayi iş birliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı – sanayi iş birliğinin geliştirilmesidir.
  • Bu çağrı duyurusu, doktora eğitimi vermek üzere yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapılarının; Ar-Ge veya tasarım merkezlerine sahip özel sektör kuruluşları veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya TÜBİTAK tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış özel sektör kuruluşlarıyla birlikte sunacakları projelerin her türlü işlem ve yükümlülüklerini kapsar.
  • Konu ile ilgili detaylara 2020-115 bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak nitelikli elektronik sertifika ve kayıtlı elektronik posta hesabı (KEP) ile e-TUYS kullanımına ilişkin düzenlemeler açıklanmıştır.
  • Yönetmelik 16 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 15 Kasım 2020 tarihine kadar belge asılları ile birlikte yapılabilecek yetkilendirme başvuruları için geçici uygulamaya izin verilmiştir.
  • Aynı şekilde Yatırım Teşvik Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde de benzeri düzenleme yapılmıştır. Yatırımcılar e-TUYS uygulaması için KEP adresi almak zorunda olacaklar ve evrakları 10 yıl süreyle saklamakla yükümlü olacaklardır.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; TCMB, SPK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Sicil Memurlukları başta olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı Veri Paylaşım Protokolleri veya diğer usuller çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgileri temin eder. Yönetmeliğin temel amacı doğrudan yabancı yatırımların ülkemize hızlı ve pürüzsüz bir şekilde ve en az bürokratik işlemle ulaşmasını temin etmektir.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2020/1 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
  • 2012/1 sayılı Tebliğde değişiklikler yapılmasını öngören Tebliğ 16 Ekim 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olmaktadır. Yapılan değişiklikler ile;
   • Enerji verimliliğine ilişkin yatırım başvurularında gerekli enerji tasarrufu oranı %20’den %15’e indirilmiş ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceği taahhüdü ise kaldırılmıştır.
   • Hazır giyim yatırımlarının mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının %100’ü geçmesi halinde komple yeni yatırım olarak değerlendirilmesi şartı kaldırılmıştır.
   • Yatırımların tamamlama ekspertizinde görev alabilecek kurumlar arasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri de eklenmiştir.
   • Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgelerin bulunduğu EK-2 listesi kaldırılmıştır.
 • Özbekistan ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma 15 Ekim 2020 tarih ve 3091 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanmıştır.
 • Çin Halk Cumhuriyeti ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve eki Protokol Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.
  • 29 Temmuz 2015 tarihinde Pekin’de imzalanan ve 7111 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan anlaşma ülkelerin yatırımlarının korunmasına ilişkin mekanizmaları tanımlamaktadır.
  • Anlaşma ve eki Protokol sayın Cumhurbaşkanı tarafından 3039 sayılı Karar ile onaylanmıştır. Anlaşmada tanımlar dışında, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, yatırımlara uygulanacak muamele, kamulaştırma ve tazminat, kayıplar için tazminat, ülkesine iade ve transfer, halefiyet, tarafların yatırımcıları ve akit taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, uygulama kapsamı ve yürürlüğe girme hususları düzenlenmektedir.
  • Müzakereleri Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye’nin bugüne kadar 108 ülkeyle imzalamış olduğu Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları, yabancı bir ülkede yatırım yapan yatırımcılar için büyük önem taşıyan; yatırımcıya ev sahibi ülke tarafından uygulanacak muamelenin sınırlarının belirlenmesi, yatırım yaptıkları ülkelerdeki temel hak ve menfaatlerinin uluslararası hukuk temelinde korunması, kar transferlerinin güvence altına alınması, ev sahibi devletçe yapılması muhtemel kamulaştırma işlemlerinin şartlarının belirlenmesi ve uyuşmazlık halinde uluslararası tahkime başvurulması gibi “olmazsa olmaz” hükümler içeren temel nitelikte anlaşmalardır.
  • Türkiye’nin imzaladığı anlaşmalar ve geniş bir özet rehberi yakında sizlerle paylaşacağız.
 • Sanayileşme İcra Komitesi kurulmuş olup konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır.
  • Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları dâhil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla karar almak üzere, kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesinin kurulması ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • SAİK’in ilgi çeken alanlarına bakmak gerekirse, ihale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirleri almak, yurtiçi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak kararlar almak, ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak, imalat sanayi firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi, gerektiğinde şirket birleşmelerinin özendirilmesi, verimliliği artıracak politikaların tasarlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için kamu uygulamalarını yönlendirici kararlar almak göze çarpan başlıklardır.
 • Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
  • Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yıl içerisinde desteklenmesi uygun bulunmayan projeler için bir sonraki yıl yapılacak Kurul veya Komisyonda değerlendirmeye alınmak üzere başvuru yapılabilir.
  • İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği başlıklı 14 üncü maddede yapılan değişiklikle ilk uzun metrajlı kurgu filmini gerçekleştirecek olan yönetmen daha önce en az iki kısa ya da bir belgesel filmin yönetmenliğini yapmış ve Kurul toplantı tarihi itibarıyla daha önce çekimleri tamamlanmış bir uzun metrajlı kurgu film yapım projesinin yönetmenliğini yapmamış olmalıdır.
  • Aynı şekilde uzun metrajlı sinema film yapım desteği, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği ile ortak yapım desteğinde ikinci dilim ödeme alınabilmesi için öngörülen süre 18 ay yerine 36 ay olarak güncellenmiştir. (Eski düzenlemeye göre ikinci dilim ödemenin yapılabilmesi için senaryodaki sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının sözleşme tarihinden itibaren en geç on sekiz ay içinde Bakanlığa teslim edilmesi gerekmekteydi.)
  • Yönetmeliğe eklenen bir geçici madde ile bu maddenin yayımı tarihinden önce 2017 ve 2018 yılları içerisinde ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen ve uzun metrajlı kurgu film yapım türlerinde desteklenen projelerin teslim, sinema salonu gösterim ve geri ödeme süreleri imzalanan destek sözleşmelerinde belirtilen tarihten itibaren on sekiz ay (18 ay) uzatılmıştır.
  • Bu Yönetmeliğin amacı; sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal faaliyetlerde kullanılan, tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının Tarım ve Orman Bakanlığı uygulamaları kapsamındaki deney, belgelendirme ve piyasa denetimleri; deney kurumlarının yetkilendirilmesi ve denetimleri ile Bakanlık uygulamalarına konu olan bu araçlara ait destekleme, hibe ve projelerin etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
  • Tarım makineleri ve tarım teknolojisi destekleme araçları, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere kredi uygunluk belgesi alan aracın temini için ulusal ve uluslararası kaynaklardan/fonlardan sağlanan program ve proje bazlı desteklerle, kredi kuruluşlarınca kullandırılan tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi, hibe ve diğer desteklerini ifade etmektedir.
  • Yönetmelik, genel olarak, amaç, tanım ve dayanak dışında deney kurumu, firma, görev ve sorumlulukları ile deney kurumunun yetkilendirilmesi ve denetimine ilişkin genel esasları, araç deneyleri, deney süreci, deney raporunun hazırlanması ve kredi uygunluk belgesi ve başvurusu, araç deney raporunun uygunluğuna yönelik piyasa denetimi, deney kurumuna ve firmaya gerekirse uygulanacak idari yaptırımları, tip onay mevzuatı ile deney kurumları yetkilendirme kapsamı ve geçiş hükümlerini ayrıntılı olarak düzenlemektedir.
 • Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin (YDLM) Desteklenmesi Hakkında 3080 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.
  • Karar kapsamında YDLM’lerin yararlanabileceği destekler şu şekildedir:
   • Kurulum, bilişim dâhil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve YDLM başına en fazla 5.000.000 (beş milyon) ABD doları,
   • Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dâhil kira/komisyon/kullanım giderleri, ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 3.000.000 (üç milyon) ABD doları, (5 yıl süreyle.)
   • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Ticaret Bakanlığınca belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100.000 (yüz bin) ABD dolarını geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 700.000 (yedi yüz bin) ABD doları (5 yıl süreyle)
   • Kullanıcıların gümrükleme ve Genelge ile belirlenen diğer giderleri ise, yıllık en fazla 100.000 (yüz bin) ABD doları desteklenmektedir. (5 yıl süreyle)
   • Dipnot: Ticaret Bakanlığının YDLM’lere yönelik performans kriterleri kapsamında yapacağı değerlendirme neticesinde, son üç yıllık ortalama kapasite kullanım oranı yüzde elli olanlara beş yıl ilave destek süresi verilebilir. Ancak toplam destek süresi on yılı aşamaz.
 • Türkiye Bankalar Birliğinin 16.10.2020 tarihli Turizm Destek Paketi Uygulaması duyurusu aşağıdaki gibidir:
  • Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacaktır.
  • Turizm Destek Paketi Uygulamasının detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
 • Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 2. Faz Çağrısı Açılmıştır
  • Yenilik Destek Programı ile gerçek ve tüzel kişilerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ve üniversite-sanayi iş birliği, teknoloji transferi, kümeleşme, girişimcilik ve ticarileştirme faaliyetlerine destek sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Bu amaçla birlikte SAYEM 1. Faz çağrısı kapsamında özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritası hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çağrının devamı niteliğindeki SAYEM 2. Faz Çağrısı, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında SAYEM Faz-2-2020 kodlu ve Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak 2020 yılı İkinci Faz Çağrısı 19.10.2020 tarihi itibari ile açılmış olup son başvuru tarihi 30.06.2021’dir.
 • Bu çağrıya sadece SAYEM Faz 1’i tamamlayarak SAYEM Faz 2’ye geçmeye hak kazanan Faz 1 Yürütücüleri başvuru yapabilir.

 

Finans & Para

 • Veri Depolama Kuruluş (VDK) Yönetmeliğinde değişiklikler yapılarak yönetici ve personelin uyması gereken çıkar çatışması (conflict of interest) kuralları güncellenmiştir.
  • Buna göre, VDK yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları, VDK’ya bildirilen işlemlerin ilgili olduğu piyasalarda ikinci fıkra hükümleri hariç olmak üzere alım satım işlemi yapamazlar ve pozisyon alamazlar.
  • VDK yöneticileri ve tüm personeli; göreve başlamadan önce maliki oldukları, VDK’ya bildirilen işlemlerin ilgili olduğu piyasalarda gerçekleştirdikleri alım satım işlemleri nedeniyle sahip oldukları, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen araçlar ile yatırım fonu ve emeklilik fon payları dışındaki kıymetleri ve pozisyonları görev sürelerinin başlamasından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.
  • Yönetmeliğe göre VDK’nın görevleri şu şekilde sayılmıştır:
   • Sermaye Piyasası Kanununun 87nci maddesi çerçevesinde, SPK tarafından belirlenen işlemlere ilişkin kendisine raporlanan verileri Türkiye sınırları içerisinde olmak üzere elektronik ortamda kaydetmek ve saklamak,
   • Üyelerce yapılan raporlamaların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve düzenlemelere aykırılığın tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve mutabakat sağlanamadığı durumlarda (SPK) Kurula bilgi vermek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak,
   • Yönetmelikteki VDK verilerinin paylaşılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde verilerin analiz edilmesine imkân sağlayacak gerekli araçları geliştirmek,
   • Kayıtların mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlamak, Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde verileri kamuya açıklamak ve veri taleplerini bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde karşılamak.
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) Teşkilat Yönetmeliği 15 Ekim 2020 tarih ve 3093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yayımlanmıştır.
  • Kurum düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında 11’nci sırada yerini almıştır. Kurum 5 üyeden oluşur. Yönetmelik ile kurumda idari teşkilatlanma, başkan yardımcılığı, daire başkanlığı ve grup başkanlığı şeklinde yapılmıştır.
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esaslarına İlişkin bir Yönetmelik yayımlamıştır.
  • Kurum, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir tüzel kişiyi 4632 sayılı Kanunun 20/A maddesinde sayılan kamusal faaliyetleri yerine getirmek üzere emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirir.
  • Emeklilik gözetim merkezinin sermayesinin en az yüzde elli birinin şirketlere ait olması ve her şirketin eşit hisseye sahip bulunması zorunludur.
  • Yönetmelikte emeklilik gözetim merkezi ana sözleşmesi, yönetim kurulu ve teşkilatı, günlük gözetim ve denetim, katılımcı bilgilerinin saklanması, gözetim raporları, bireysel emeklilik aracılarına ilişkin işlemler, istatistiki analizler, emeklilik planları, teknik altyapının uygunluğu, bilgilendirme ve şikâyet usulleri, mali katkı ve ücretlendirme ile gizli bilgilerin saklanması gibi konular düzenlenmektedir. Şirketler emeklilik gözetim merkezinin yeterli mali güce sahip olmasını teminen gereken mali katkıyı hisseleri oranında sağlar.
 • SPK tarafından Kurumsal Yönetim Tebliğ değişikliği yayımlanmıştır. (II-17.1.a)
  • 2014’te yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği)’nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ESG) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Tebliği’n 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemeler yapılmıştır.
  • Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1 ve 8 nci maddelerine yapılan ilave ile;
   • Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanma alanı bakımından Tebliğ’in birinci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen “…(a) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar, (b) Payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem gören ortaklıklar, (c) Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklardan; payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem görecek olanlar ile (ç) 89/14391 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre dışarıda yerleşik sayılan ortaklıklar…” dışında kalan ortaklıkların, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamalara yer vermeleri,
   • Ortaklıklar tarafından yıllık faaliyet raporlarında, diğer hususların yanında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin açıklanması öngörülmektedir.
   • Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup, sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi de hazırlanmıştır.
 • SPK tarafından Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliğlerinde değişiklik yapılmıştır.
  • 9 Ekim 2020 tarih ve 31269 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.C) (II. KISIM) yayımlanmıştır.
   • Tebliğde, yatırım fonlarının finansal raporlama standartları, Şemsiye Fonlar ile Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Özel Esaslar, finansal rapor düzenleme yükümlülüğü ve finansal raporlarda sorumluluk beyanları gibi konular düzenlenmektedir.
  • Yine 9 Ekim 2020 tarih ve 31269 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde (III-48.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.E) yayımlanmıştır.
   • GYO’lar Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek ya da belirli bir gayrimenkule yatırım yapmak amacıyla kurulabilen ve izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen, gelirleri kurumlar vergisinden istisna tutulmuş (Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5/1-d-4) sermaye piyasası kurumlarıdır. Tebliğde GYO’ların kuruluş ve faaliyet esaslarıyla, payların satış ve ihracı, Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerine yatırım yapacak ortaklıklara ilişkin özel hükümler, payların türü, niteliği ve devri, yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin esaslar ve yönetim yapısı, portföy sınırlamaları, sigorta mecburiyeti, denetim, inşaat hizmetleri, değerleme hizmeti, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıların bilgilendirilmesi ve kâr payı dağıtılmasına ilişkin esaslar yer almaktadır.
   • Gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde etmektir. Portföyündeki gayrimenkullerin alım satımından kar sağlayan gayrimenkul yatırım ortaklığı, yılsonunda bu karı ortaklarına temettü olarak dağıtabilmekte ve bu suretle gayrimenkul gelirini ortaklarına aktarabilmektedir.
  • Yine aynı tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde (III-52.4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.B) yayımlanmıştır.
   • Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tebliğinde bu fonlara ilişkin temel esas ve usuller, kurucu, portföy yöneticisi, girişim şirketi, fon ihracı, fonun yapabileceği yatırımlar, pay ihracı, fon portföyünün yönetime, saklanması ve temsili, fonun kuruluşu ile fon katılma paylarının ihracına, satışına ve pazarlanmasına ve dağıtımına, fona iadesine, yatırımcılar arasında devredilmesine ve değerine ilişkin esaslar, fon faaliyetlerine ilişkin hükümler, yatırım sınırlamaları, performans ücret ödemeleri, periyodik raporlama, bilgi verme ve denetim hususları düzenlenmektedir. SPK tarafından ihraç belgesi onaylanmış 44 GSYF bulunmaktadır.
 • Dövizle Sözleşme Yasağı ve Kira Sözleşmelerinde Uygulama: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 13 Ekim 2020 tarihli duyuru ile ülkemizde 2 yıldır uygulanan döviz ile sözleşme yasağı kapsamında geçiş dönemi sonrasına ilişkin açıklama ve hatırlatma yapılmıştır.
  • Bilindiği üzere, 12.09.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen istisnalar ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de düzenlenmişti.
  • Öngörülen geçiş süresi olarak belirlenen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün bulunmayacağını, aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştur.
   • Bahse konu düzenlemelerde sözleşme taraflarının Türk lirasına dönüşte mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esaslar belirlenmişti.
   • İki yıllık sürenin sonunda geçiş süreci sona erecek ve taraflar Türk lirası tutarlara uygulanacak artış oranında yine mutabakata varamazlarsa 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344 üncü maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacaklardır.
   • Geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.
 • BDDK 26.10.2020 tarihli karar duyurusu ile aktif rasyosu (AR) hesaplamasına ilişkin düzenleme yaparak uygulamayı kolaylaştırmıştır.
  • Duyuruya göre; bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının;
   • Mevduat bankaları için %90’ın,
   • Katılım bankaları için %70’in altına düşmemesine karar verilmiş olan Aktif Rasyosunun (AR) hesaplanmasına ilişkin,

pandemi dönemi koşullarından yeni normale geçiş adımları çerçevesinde, söz konusu Kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 01.11.2020 tarihinden itibaren,

  • Yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları
   • 1 yıldan uzun vadeli YP kredilerin, doğrudan kullandırılmış olan kredi tutarı nispetinde,
   • Sendikasyon kredilerinin ise, krediyi kullandıran bankanın sendikasyondaki payı nispetinde AR’ın pay kısmında yer verilen “Krediler” kalemine, kullandırım anındaki orijinal vadelerinin dikkate alınması suretiyle, 1,00 katsayısı ile dahil edilmesine karar verilmiştir.
 • SPK ortaklıktan çıkarma ve satma hakları konusunda Tebliğ Taslağı hazırlayıp web sayfasında görüş ve önerilere açmıştır.
  • 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25.02.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış ve SPKn’da değişiklikler yapılmıştır. SPK nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde, SPKn’nda yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen talepler de dikkate alınarak “II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Taslağı” (Tebliğ Taslağı) hazırlanmıştır.
  • Taslakta; ortaklıkta sahip olunan payların ortaklığın oy haklarının %95’ine ulaşması veya bu konumda iken ek pay alınması durumunda, hakim ortak açısından diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı doğacağı, ancak ortaklık tarafından gerçekleştirilen bedelsiz ve/veya yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı bedelli sermaye artırımlarında, mevcut ortaklar tarafından alınan paylar nedeniyle satma ve ortaklıktan çıkarma hakkı doğmayacağı öngörülmüştür. Ayrıca hakların kullanımına ilişkin işleyiş sadeleştirilmiştir.
  • Tüm kişi ve kuruluşlar 06.11.2020 tarihine kadar Tebliği Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini görüş bildirme formu aracılığı ile SPK’ya iletebilirler veya ortakliktancikarma@spk.gov.tr e-posta adresine ya da SPK’ya yazılı olarak gönderebilirler.
 • TCMB Para Politikası Kurulu’nun 22 Ekim 2020 tarihli toplantısı ile faizin sabit tutulmasına karar vermiş ve döviz kurları yukarı yönlü hareket etmeye başlamıştır.
  • Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına,
  • Para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir.

 

Ertelemeler ve Kolaylaştırıcı Mevzuat

Covid-19 kapsamında yükümlülük ve ödevlerle ilgili kolaylaştırıcı ve düzenleyici önlemler aşağıda özetlenmiştir:

 • 16 Ekim 2020 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 7254 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle 7244 sayılı Kanunun 2’nci maddesine a eklenen iki fıkra ile bazı alacaklar için faizsiz erteleme imkanı getirilmiştir.
  • j) (Ek:RG-16/10/2020-7254/11 md.) Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların yapım veya onarım karşılığı kiralama, restorasyon veya onarım karşılığı kiralama ve kat karşılığı inşaat modeliyle yapım işlerinde 11/3/2020 tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar inşai faaliyetlere ilişkin olarak süre uzatımı vermeye ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlara ilişkin olarak kira sözleşmelerine istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 11/3/2020 tarihinden itibaren tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 31/12/2020 tarihine kadar ertelemeye Kültür ve Turizm Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.
  • k) (Ek:RG-16/10/2020-7254/11 md.) Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli veya tasarrufundaki taşınmazların maktu bedel esas alınarak Döner Sermaye İşletmesi tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesine ilişkin sözleşmelere istinaden ödenmesi gereken bedellerden 11/3/2020 tarihinden itibaren tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 31/12/2020 tarihine kadar ertelemeye Kültür ve Turizm Bakanı yetkilidir. Bu süreler bitiminden itibaren Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Kriterler Tebliğinde uzaktan yapılabilecek işlemlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapsam genişletme başvurusunda bulunan da dahil olmak üzere başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla kuruluşun idari yapısını ve yetkinliğini öncelikle yerinde denetler. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlar oluşması halinde denetimleri bilişim teknolojileri kullanarak uzaktan gerçekleştirebilir. Denetim sonucunda değerlendirme raporu hazırlanır. Kuruluşun yeterli olmadığı tespit edilirse başvuru reddedilir.
  • Onaylanmış kuruluşun, görevlendirildiği teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yeterliliğinin izlenmesine ilişkin denetimler resen veya şikâyet üzerine Bakanlık tarafından öncelikle yerinde yapılır. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlar oluşması halinde denetimler bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan gerçekleştirilebilir.
  • Söz konusu Yönetmeliğe tabi teknik düzenleme listesi için tıklayınız.
 • Evde bakım ve gelir desteğine ilişkin gelir ölçütü ve ağır engellilik şartlarının Covid-19 nedeniyle aranmamasına ilişkin 3096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun geçici 18’nci maddesine dayanılarak kullanılan bu yetki ile söz konusu ölçüt ve şartlar 17 Nisan 2021 tarihine kadar aranmayacaktır.
   • Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;
   1. a) Bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ek 7’nci maddenin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları ile b) Hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için ek 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartı aranmayacaktır.
 • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak bazı tarihler ötelenmiştir.
  • Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi ifade eder. Yapılan değişikliğe göre sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek taşımacının sorumluluğundadır.
  • Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlarla ilgili Geçici Madde 1 ile öngörülen süre 1 Temmuz 2020’den 1 Temmuz 2021’e ertelenmiştir. Buna göre 2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırları içinde veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış ancak, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların; muayene, test ve belgelendirilmeleri, Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuata göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ADR/Taşıt Uygunluk Belgesini almaları zorunludur.
  • Tünel kategorilerinin belirlenmesi ve işaretlenmesi konusunda verilen süre 2020 sonu yerine 2025 yılı sonu olarak yeniden belirlenmiştir. Yönetmeliğin Geçici 3ncü maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğünce, karayolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanacaktır.
  • Ayrıca Yönetmelik kapsamında istihdamı zorunlu hale getirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına (TMGD) ilişkin düzenlemeler 1 Temmuz 2021’e kadar uygulanmayacaktır.

 

Dış Ticaret & Gümrük

 • Gümrük Kanunu Uygulanması Kararında değişiklik yapılarak doğalgaz taşımalarında beyan eksikliği takibatında oranın artırılması, hava araçlarının ithalatı ve yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanmasında aranan sürede esneklik sağlanmıştır.
  • Kararın 131. maddesi uyarınca; boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde %4’ü aşmayan farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmamaktadır. Kararda yapılan değişiklik ile; özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmayacak farklılık oranı %4’ten, % 6’ya çıkarılmıştır.
  • Bunun yanı sıra Covid-19 salgını nedeniyle yurtdışında yerleşik olma şartının sağlanmasına ilişkin geçici madde eklenerek esneklik sağlanmıştır. Geçici Madde 3- “10.2020 tarihinden önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurtdışında ikamet eden kişilerden Covid-19 salgını nedeniyle yurtdışına çıkamayanların, 31.12.2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yük seksen beş gün (185 gün önce) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma şartı aranmayacaktır.”
  • Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi tutulabilecektir.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılarak geçmişe yönelik uygulamalar hakkında açıklama getirilmiştir.
  • İthalatta haksız rekabete ilişkin damping veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemler ve alınacak önlemler 99/13482 sayılı Karar ile düzenlenmektedir. Söz konusu Kararın “kesin önlemlerin askıya alınması” başlıklı 9’ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
   • “İthalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla, Kurulun kararı ve Bakanlık onayı ile kısmen veya tamamen askıya alınabilir ve bunların nevi değiştirilebilir. Bu yönde alınacak kararlar yürürlük tarihinden başlamak üzere ileriye dönük olarak geçerli olup daha önce yapılmış olan tahsilatların iadesi talep edilemez.”
 • Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile menşe tevsikine ilişkin menşe şahadetnamesi ibrazı için 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren 6 aylık bir süre verilmiştir.
  • “Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”
  • Bu alanda ilk düzenleme 01.04.2020 tarihinde yapılmış ve Gümrük Yönetmeliğine eklenen Geçici 16/2 maddesi ile geçmişe yönelik belge ibrazı mümkün kılınmıştı. Bu düzenlemede öngörülen süre bittiği için yeni düzenleme ile mükelleflere yeni bir imkân tanınmış olmaktadır. Bunun yanı sıra bu düzenlemeden eşyanın AB ülkelerinden ATR eşliğinde gelmesi gibi bir şartın da aranmadığı anlaşılmaktadır.
 • İthal Şahadetnamesi ile ilgili taahhütname 12 Kasım 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmaktadır.
  • İthalat Yönetmeliğinin 13 ncü maddesine göre ihracatçı ülke tarafından, kritik malzeme ithalatında, istenilen ithal şahadetnamesine ilişkin başvurular, Bakanlıktan sağlanacak ithal şahadetnamesi formüleri, proforma fatura ve örneği Yönetmeliğe ekli taahhütname ile Bakanlığa yapılmaktadır.
  • (Değişik ikinci fıkra: RG-12/04/2007-26491) Onaylanan ithal şahadetnameleri ilgili yerlere gönderilir. Onay tarihinden itibaren altı ay geçerli olan bu belgelerin süresi uzatılamaz.
 • İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Genelgenin “Peşin Döviz” maddesinde düzenleme yapılmıştır.
  • İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB tarafından yayımlanan İhracat Genelgesinin “Peşin Döviz” başlıklı 6/2 fıkrasına istisna hükmü eklenmiştir.
  • 6 ncı madde hükümlerine göre; peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunlu olup, 24 ay içerisinde ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabi tutulmaktadır.
  • 6/2. fıkraya eklenen ibare ile; 24 ay tamamlanmadan önce indirim, iskonto veya malda bozulma gibi haklı sebeplerin bulunması ve bu durumun ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya sözleşme ve kesin satış faturasında yapılan değişiklikle tevsik edilmesi halinde, peşin bedelin tevsik edilen tutar kadar kısmının iade edilmesi mümkün kılınmıştır. Eklenen kısım aşağıda italik olarak gösterilmiştir.
   • Peşin Döviz
   • Madde 6 – (1) Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur.
   • (2) Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabidir. Ancak, 24 ay tamamlanmadan önce indirim, iskonto veya malda bozulma gibi haklı sebeplerin bulunması ve bu durumun ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya sözleşme ve kesin satış faturasında yapılan değişiklikle tevsik edilmesi halinde peşin bedelin tevsik edilen tutar kadar kısmının iade edilmesi mümkündür. Bu durum dışında kalan kısmi iadelerde kısmi iade tarihinde söz konusu peşin bedel prefinansman hükümlerine tabi olur. Kısmi olsun veya olmasın Bankalarca yalnızca transferi gerçekleştiren kişiye peşin bedelin iadesi mümkündür. Peşin bedelin iadesine ilişkin KKDF mevzuatı hükümleri saklıdır.

 • 7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” da birtakım değişiklikler yapılmıştır;
  • Daha önce 23 Mart 2017 tarih 30016 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9962 Sayılı BKK ile belirlenen koşulları sağlayan İhracatçı firmaların yetkililerine 2 yıl süre ile (Yeşil) Pasaport Verilmesine karar verilmişti. Daha sonra bu süre 4 yıl olarak değiştirilmişti.
  • Ayrıca yeşil pasaport alınabilmesine ilişkin limit 1 milyon USD’den 500bin USD’ye düşürülmüştü.
  • Bu kez yapılan değişikliklerle;
   • Mülga Ekonomi Bakanlığının geçtiği maddeler güncel duruma uyarlanmış,
   • Ticaret Bakanlığının yeni taşra teşkilatı düzeninde yetkili bölge müdürlüklerinin Bakanlık tarafından belirleneceği düzenlenmiş,
   • Uygulamada kırtasiyeciliğe ve zaman kaybına yol açan temsil ve ilzam yetkisine sahip olma şartı sadece temsile yetkisine sahip olma şeklinde değiştirilmiş,
   • Talep formunu imzalama yetkisi ihracatçı birlikleri genel sekreterlerine ve yetkilendirecekleri genel sekreter yardımcılarına verilmiş,
   • Hususi damgalı pasaport müracaat sürecine ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemek konusunda Bakanlığa yetki verilmiş,
   • Hususi damgalı pasaport alabilme şartlarını kaybeden kişilerin pasaportlarını iptal ettirme ve firmaların bu durumu bölge müdürlüklerine bildirme sürelerinde düzenleme yapılmış; bu sürelerde iptal ve bildirim yapılmaması durumunda verilecek hak mahrumiyeti de öngörülen 4 yıllık pasaport hakkı süresiyle paralellik sağlaması amacıyla 10 yıldan 4 yıla indirilmiştir.
 • Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır. (Değişiklik Yönetmeliği 1 Ekim 2020’de Resmî Gazetede yayımlanmıştır.)
  • Yönetmelikte “evsel kullanım amaçlı etil alkol” ibareleri çıkarılmış ve bu konuda bir geçiş hükmü konulmuştur. Buna göre evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altmış gün süreyle yapılabilir. Söz konusu ürünler bu sürenin sonundan itibaren piyasaya arz edilemez ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilir.
  • Etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamaz. Etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devire izin verilmez.
  • Etil alkol üretim tesisinin yeni teknolojinin uygulandığı bir tesis olması gerekir. Yeni teknoloji, ana üretim proseslerinde kullanılan makine ve ekipmanın kullanılmamış olmasını ifade eder. Tarım ve Orman Bakanlığından üretim izni alınmış etil alkol veya distile alkollü içki üretim tesisindeki makine ve ekipmanın aynı firmaya ait etil alkol üretim tesisinde kullanılmasında veya üretim izni iptal edilen veya yenilenmeyen tesisin üretim iznini haiz firmaya devrinde Tarım ve Orman Bakanlığının onayı aranır. Bu durumlarda yeni teknoloji şartı aranmaz. Tarım ve Orman Bakanlığı etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alır veya aldırtır.
 • 9 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Yönetmelik ile anonim şirketlerin genel kurullarına dair usul ve esaslarda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, tek pay sahipli şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
  • Güncelleme ile tek pay sahipli anonim şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ve hazır bulunanlar listesi hazırlanması zorunluluğu kaldırılmış, genel kurul vekâletnamelerinin sadece noter onaylı olması zorunluluğu getirilmiş, Bakanlık temsilcisi başvurularının MERSİS üzerinden elektronik ortamda pay sahiplerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle yapılması imkânı tanınmıştır.
  • Yönetmelik ile A.Ş.’lerde genel kurul toplantılarının işleyişine ilişkin değişiklikler öngörülmüş, başta tek pay sahipli anonim şirketler olmak üzere sermaye şirketlerinin genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeden önce Yönetmelik’in değişen hükümlerini göz önünde bulundurması ve Yönetmelik ekinde şeklen güncellenen belgelerin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Diğer Mevzuat

 • İnternet Alan Adları Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Tebliğ ile şimdiye kadar ODTÜ’nün yaptığı alan adları yönetimi işi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yerine getirilecektir. Tebliğde yeni işleyiş ve geçiş süreci ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
  • Ayrıca kayıt kuruluşları bir önceki yıla ait ve internet alan adı işlemlerine ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili SMMM veya YMM onaylı gelir tablolarını, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar BTK’ya göndermekle yükümlüdür.
 • T.C. Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği yayımlanmıştır.
  • Yönetmelik ile İç İşleri Bakanlığı tarafından kimlik kartı ile gerçekleştirilen elektronik doğrulama sistemi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiş olmaktadır.
 • Asansör Piyasası Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yayımlanmıştır.
  • Yönetmelik garantisi devam eden ve garanti süresi içerisinde bulunan ve garanti kapsamı dışına çıkmış asansörü kapsamaktadır. Piyasa gözetimi ve denetimi duyusal inceleme, test ve muayene ile ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme şeklinde yapılır.
 • Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulmasıyla İlgili Yönetmelik değişikliği yapılmıştır.
  • Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • Bu maddenin yayımı tarihinden önce sonuçlandırılmamış belge grubu tayini başvuruları, başvurunun yapıldığı tarihte bu Yönetmeliğin yürürlükte olan hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak talep edilmesi halinde, başvuru evrakı başvurulan belge grubuna uygun olmak kaydıyla, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan değişikliklere göre de işlem yapılabilir.
  • Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle, 16 ncı maddenin yedinci fıkrasındaki koşulları sağlamadığı için EKAP kaydı mümkün olamayan işler, aynı maddenin beşinci fıkrasındaki usule göre yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınabilir.
  • Yönetmelik ile başvuru formu ve ekonomik ve mali yeterlik formu değişikliğe uğramıştır. Ekonomik ve mali yeterlik formunu ilgili mali müşavir veya YMM’nin onaylaması gerekmektedir. Formların güncel haline linkten ulaşabilirsiniz. Ekonomik ve mali yeterlik formunda toplam ciro veya sadece yapım işleri cirosunu bildirme imkânı getirilmiştir. Form dipnot 9’a göre iş hacmi bilgileri olarak, sadece yapım işlerine ait ciro da sunulabilir. Bu takdirde, başvurunun yapıldığı yıldan önceki son üç yıl içerisinde herhangi bir yılın parasal tutarı üzerinden yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 • Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Tarafından Yayımlanan Genel Sunum ve Açıklamalara İlişkin Taslak Metin’e Yönelik KGK ve Paydaşlarının Görüşleri IASB’ye gönderilmiştir.
 • Kıyı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik değiştirilmiştir.
  • Yönetmelikte, liman, balıkçı barınağı, sosyal ve teknik alt yapı tesisleri tanımları değiştirilmiş ve barınak, tonoz sistemleri, rekreaktif amaçlı iskele tanımları eklenmiştir.
  • Ayrıca, yargı organlarınca verilen kararlara ilişkin yapılacak işlemler ile kıyıda, denizde ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazide yapı ruhsatı maddesi güncellenmiştir.
  • Daha detaylı bilgi için bize başvurabilirsiniz.
 • Denizlerde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin kurulması, hassas deniz alanlarının belirlenmesi ve deniz çevresine olan etkilerinin izlenerek çevresel yönetimine ilişkin düzenlemeleri içeren Yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
  • Yönetmelik ekinde yer alan parametre ve kriterler ile hassas alan ve hassas alan olmayan yerlerde dikkate alınacak metrikler belirlenmiştir. Ayrıca, çevresel yönetim planı formatı ile balık çiftliği izleme raporu formatı Yönetmelik ekinde yer almaktadır.
  • Çevre yönetim planı ve izleme raporları yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.
 • Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2985) TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
  • Kanun Resmî Gazetede yayımlanınca yürürlüğe girecek olup, detaylarını ilerleyen günlerde sizlere sunacağız.
 • Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte mahkeme kararıyla iptal edilen parselasyon planları maddesine ilave düzenlemeler yapılmıştır.
  • Bu Yönetmeliğin amacı; 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirmektir. Aynı şekilde bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar plânı alanları içindeki binalı veya binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar.
  • Söz konusu düzenlemeyi yapan 37’nci maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
   • (5) Daha önce yapılmış ancak mahkeme kararı ile iptal olmuş imar uygulamaları nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılarak kök parsele dönülmesi sonucunda, iptal edilen imar uygulamasına göre tahsis edilmiş ve üzerinde yapı bulunan imar parsellerinin, yeni yapılan parselasyon planında kök parselinin bulunduğu yer veya en yakın yerden tahsis edilememesi nedeniyle, burada bulunan bina ve müştemilatların bulunduğu parselin, bina sahipleri adına tescil edilememesi durumunun ortaya çıkması veya davaya konu parselin imar planında umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi ve benzeri hukuki veya fiili imkânsızlıklar nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılamaması halinde;
    1. Parselasyon planlarını onaylayan idarenin yetkili birimlerince geri dönüşüm işlemlerinin yapılamamasının gerekçelerini açıklayan ayrıntılı bir teknik rapor hazırlanır ve bu durum belediye encümen kararı, il encümeni kararı veya ilgili idare onayında belirtilir.
    2. Hak sahiplerinin muvafakatinin alınması kaydıyla, davaya konu parsel uygulama sahası içerisinde idarece uygun görülen bir yere tahsis edilir.
    3. Yapı ve parsel sahibinin farklı kişilerden oluşması durumunu ortadan kaldırabilmek ve hukuki durumu düzenleyebilmek amacıyla, üzerinde yapı bulunan parselle, yapı sahibine tahsis edilen parsel, taşınmaz sahiplerinin muvafakatiyle takasa konu edilebilir.
    4. Muvafakat olmaması veya yeni yapılacak imar uygulamasında davaya konu parselin imar planında umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi sebebiyle bulunduğu yerden veya teknik nedenlerden dolayı yakınından tahsis edilememesi halinde; uygulamayı yapan idare tarafından yapının bulunduğu parsel ya da yerinden tahsis edilemeyen parsel kamulaştırılabilir. Kamulaştırılacak parsel maliklerine varsa, öncelikle aynı alan içerisinden olmak üzere, uygulamayı yapan idareye ait parseller teklif edilerek kamulaştırma bedeli trampa yoluyla karşılanabilir.
    5. Yapının bulunduğu parselin uygulamayı yapan idarenin mülkiyetine geçmesi sonrası, bu parsel yeni uygulamada yapı sahibine tahsis edilen parsel ile trampaya ya da satışa konu edilebilir.
    6. Trampa işlemleri, parsellerin rayiç bedelinin SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları ya da idarenin kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen değerler üzerinden yapılır. Parseller arasında değer farkı oluşması halinde ilgili idare ve yapı sahibi tarafından mahsuplaşılır.
   • (6) Bu maddeye göre yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
 • Rekabet Tebliğ Taslağı kamuoyunun görüşlerine açılmıştır.
  • Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı” kamuoyu görüşüne açılmıştır.
  • 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesine eklenen fıkra ile de minimis müessesesinin hukukumuza kazandırılması olmuştur. Rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin soruşturma konusu yapılmamasına olanak sağlayan de minimis müessesesi sayesinde Kurum kaynaklarının öncelikli olarak daha önemli ihlallere yönlendirilmesi mümkün olacaktır.
  • https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/rekabeti-kayda-deger-olcude-kisitlamayan-anlasmalara-iliskin-teblig-taslagi-pdf
  • Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerin 11.2020 tarihine kadar duzenleme@rekabet.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi mümkündür.
 • KGK tarafından şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır. Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

 

Diğer aylarda yapılan tüm gelişmeleri de sizlere Türkçe ve İngilizce olarak ayrıca duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Merve Özsarıkaya & İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar & Gülten Çevik & Erhan Gürler

Saygılarımızla,

 

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

 

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir