Sirküler

2020-120 Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Kapsamlı Değişiklikler

Tarih     : 19.10.2020

No          : 2020-120

Konu     : Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Kapsamlı Değişiklikler

 

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. Değişikliklerin bir kısmı 20 Ekim bir kısmı da 29 Kasım tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kamu alımları ve Devlet İhalelerinin ülke ekonomisindeki rakamsal önemi dikkate alındığında yapılan düzenlemelerin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.

Değişiklik yapılan ve/veya yeni yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelikler aşağıdaki gibidir;

 • Kamu İhale Genel Tebliği
 • Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

Yapılan değişiklik ve düzenlemelere ilişkin öne çıkan detayları şu şekilde sıralayabiliriz. Konunun genişliği ve detayları dolayısıyla merak edilen hususlar için bizlere danışabilirsiniz.

 

 • Kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

  • İş deneyim belgeleri, yüklenici ve alt yüklenici iş bitirme belgesi, yüklenici iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesi olarak düzenlenir.
  • İş deneyim belge başvurularında yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan belgeler veya bunların YMM, SMMM, vergi dairesi veya noter onaylı suretlerinin de sunulması gerekir.
  • Bu Tebliğ yayım tarihi olan 30 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 • İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde uygulanmak üzere yapım işleri, hizmet ve mal alımlarında işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması şartının yeterlik kriteri olarak aranamayacağı, ancak, idarece bu hususun fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği hususu düzenlenmiştir. Bu durumda söz konusu fiyat dışı unsurun toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %1’i geçemez.

 

 • Tüzel kişi aday veya isteklilerin bir standart form aracılığıyla yönetici ve ortaklık bilgilerini göstermeleri mümkün hale getirilmiştir. (İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde)

 

 • Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelerin idari şartnamelerde açıkça sayılmadıkça, tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir. (İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde)

 

 • Elektronik ihalelerde teminat mektubunun elektronik olarak sunulması zorunlu hale getirilmiştir. (İlanı veya duyurusu 29 Kasım 2020 ve sonrasındaki ihalelerde)

 

 • Ayrıca teminat mektuplarının ilgili banka veya sigorta şirketince teyidine ilişkin düzenleme yapılmıştır. (internet üzerinden veya resmi yazışma ile)

 

 • Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması halinde; isteklinin ticari merkezinin işin yapılacağı il veya bu illerden birinde bulunması durumu avantajlı koşul olarak belirlenmiştir. (İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde)

 

 • İhale dokümanında ihalelere yerli isteklilerin katılımını veya yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi, sözleşme sürecinde yerli ürün kullanımının sağlanması ile yapım işlerinde yerli malı kullanımının denetiminin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. (İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde)

 

  • Hizmet alımları uygulama yönetmeliğinde “Bu şartnamelerde yerli isteklilerin katılımını engelleyici düzenlemelere yer verilemez.” fıkrası eklenmiştir.

 

  • Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde ise “Bu şartnamede yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez” fıkrası eklenmiştir.

 

  • Hizmet alımlarına yönelik usul yönetmeliğine “İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipmanın teknik özellikleri, öncelikle yerli malının da kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir. Bunlara ilişkin kullanım kılavuzlarına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.” fıkrası eklenerek yerli isteklilerin lehine düzenleme yapılmıştır.

 

 • İhalelerin 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil edip etmediğinin tespitine yönelik Kamu İhale Kurumunun denetim yetkisi artırılmıştır.

 

 • Şikâyet başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla düzenlemeler yapılarak, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) işlemlerinde kimlik doğrulaması için kullanılacak yöntemler artırılmıştır. İhalelere yönelik başvurulara ilişkin düzenlemeler ise Yönetmelik ve Tebliğin yayım tarihi olan 30 Eylül 2020’de yürürlüğe girmiştir.

 

  • Kamu İhale Kurumunun 2019 yılı Faaliyet Raporuna göre itirazen şikâyete konu toplam 1.864 başvurunun toplam şikâyet edilebilir ihale sayısına (64.871 ihale) oranı %2,87’dir.
 • Hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

 

 • Kamu İhale Genel Tebliğinde istenecek belgeler, önceki yıla ait belgelerin sunulamaması durumunda iki önceki yıla ait belgelerin sunulabilmesi, teminat mektuplarının teyit yöntemi, özellikli bazı işlerde istenecek ilave belgeler (taş, kum, çakıl vb ile hazır beton, iş makinesi analiz girdileri), fiyat farkına ilişkin esaslar ile başlamış olan ihaleler konusunda detaylı düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

 

Bulut Bellet & İlker Ersoy

 

Saygılarımızla,

Şaban Küçük

 

Tax & International Advisory | Finance & Procurement

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir