Blog Sirküler Uncategorized Yayınlar

2020-114 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Kanun Teklifi

No          : 2020-114

Tarih     : 7 Ekim 2020

Konu     : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Kanun Teklifi

Özü

Emek yoğun ekonomiden, bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli parametrelerinden biri de Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir. Yaygın bilinen adıyla teknoparklar ülkelerin araştırma geliştirme (Ar-Ge), teknoloji ve patent üretim merkezleri olarak tanımlanabilir.

Bir başka deyişle Teknoparklar; üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinden araştırma, geliştirme ve İnovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir.

2001 yılında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile yasal zemine kavuşan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; üniversiteleri, araştırmacıları, iş dünyasını bir araya getirerek, teknoloji üretimi ve ürünlerin ticarileşmesine izin vermektedir. 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Kanun neticesinde 85 tane Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. Bunlardan 71 tanesi çalışmalarını sürdürmekte iken, diğerleri yapılaşmalarını tamamlama aşamasındadır.

Önemi

Teklif ile temelde; Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini arttırma, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini destekleme, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme ve kurumsallaştırma, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirme amaçlanmaktadır.

Teklif ile; Teknoloji geliştirme Bölgesi kurulmasına karar veren değerlendirme kurulunda teknoloji konusunda faaliyet gösteren yetkin kurum kuruluş sayısı arttırılmaktadır.

Teklif ile; farklı ülke uygulamaları dikkatte alınarak; ülkemizdeki Ar-Ge yenilik ekosisteminin önemli aktörlerinden olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinin, bünyelerinde yer alan kuluçka merkezlerinde Bakanlıkça belirlenecek şartlar çerçevesinde girişimcilerin destek, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılması amaçlanmaktadır.

Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ilgili idarelerden alması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla verilmesi yoluyla girişimcilere önemli bir kolaylık getirilmektedir.

Ülkemizdeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla var olan devlet desteklerinin yanı sıra bu ekosistemin en önemli etkenlerinden biri olan sermaye fonlarının özel sektörün ayıracağı kaynaklarla kurulması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Değişen

Kapasite bakımından dolu olan Teknoparklara çözüm gelecek.

Teknopark sınırları dışında kurulun belirleyeceği yerlerde kuluçka merkezi olarak girişimcilere tahsis edilebilecek. Kuluçka merkezinden çalışılsa dahi teknopark içi gibi vergi avantajlarından yararlanılmaya devam edilecek.

Teklifle destek, teşvik ve muafiyetlerin süreleri uzatılacak.

Teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan firmaların buradaki faaliyetlerinden dolayı (yazılım, Ar-Ge ve diğer alanlarda) elde ettikleri gelirler Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi’nden istisnadır. Bu istisna süresi 2023’te dolacak iken, 5 yıl daha uzatılarak 2028’e kadar devam etmesi sağlanmıştır. Bu sayede teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir ülke olunması hedeflenmektedir.

Ar-Ge ve tasarım merkezi dışında geçirilen süreler destek kapsamına alınacak.

Doktoralı Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin üniversitelerde ders vermeleri, böylece akademik bilgi ile sanayideki bilginin etkileşiminin arttırılması, görece büyük ve kurumsal firmalardaki bilgi ve tecrübenin Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki girişimcilere danışmanlık yapılarak aktarılması  sanayi ve üniversite arasındaki işbirliğini güçlendirecektir. Bu işbirliğinin sağlanması amacıyla Ar-Ge ve tasarım merkezi dışında geçirilen süreler destek kapsamına alınacak.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunun’da Değişiklikler Yapılacak.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının nitelikli elektronik sertifika verdiği kişilerin kimlik bilgilerini T.C. kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir biçimde tespit etmesi halinde, nitelikli sertifikayı kimlik kartına yükleyebileceği düzenlenmekte, elektronik mühür ve elektronik mühür sahibi tanımlanmakta, elektronik mührün işlevi ve niteliği hükme bağlanmakta, internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası ve bu sertifikaların usul ve esasları düzenlenmekte, elektronik mühür ve elektronik mühür sahibi tanımlanmakta, elektronik mührün işlevi ve niteliği hükme bağlanmakta, internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası ve bu sertifikaların usul ve esasları düzenlenmektedir.

Teknopark Firmalarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek.

Bakanlıkça belirlenen şartlar çerçevesinde bölge dışında yer açabilmelerine imkan tanınmakta ve bu şartlar çerçevesinde girişimcilerin destek, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılması amaçlanmaktadır.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan firmaların işyeri açma ve ruhsatlarıyla ilgili düzenlemeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlükleri tarafından verilmeye başlanacaktır.

Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ilgili idarelerden alınması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri aracılığı ile verilmesi yoluyla girişimcilere önemli bir kolaylık getirilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen tüm konuları özetleyecek olursak:

  • Kanun Teklifinde 6676 sayılı Arge Reform Paketinden sonra en kapsamlı güncellemelerin yapılması olumlu olarak karşılanmıştır.
  • Yıllardır ifade edilen arge-tasarım ve teknokentlerde dışarıda geçirilen sürelerin (pandemi dahil esnek çalışma kapsamındaki uygulamaların) teşvik kapsamına alınması (%20-%50 arasında), doktora öğrencisi personel istihdamının destek kapsamına alınması, vergi istisnasına konu olan arge/Tasarım indirimi tutarlarının bir kısmının (%2 ve üst bir limitle) belli bir süre fonda tutulması ve diğer girişim firmalarına Sermaye olarak konulması gerekliliği, devlet tarafından karşılanan temel bilimler mezun desteğinin kapsamının genişletilmesi, doktoralı arge-tasarım personelinin mentörlük ve üniversitelerde verdikleri derslerin desteklenmesi (belli bir süreyi aşmamak koşuluyla) ve teşvik kapsamında değerlendirilmesi ve Girişim Sermayesi desteğine ilişkin tutarların artırılması spesifik olarak atılmış önemli adımlardır.
  • Arge desteklerinin 2028’e uzatılması, az personeli olan firmalarda destek personel oranının %10’dan %20’ye çıkarılması, gelir vergisi stopaj teşviklerinin istisna mı, tahakkuk/terkin mi olduğu ve bu teşvikin kime verildiğinin gerekçede netleştirilmiş olması, yüksek lisans vb. eğitimler için dışarıda geçirilen sürelerde en az bir yıl çalışmış olma şartının kaldırılması ve denetimlerin 2 yıl yerine 3 yılda bir yapılacak olması kolaylaştırıcı düzenlemeler olmuştur.
  • Kanun Teklifinin ana komisyon olarak Sanayi ve tali komisyon olarak Adalet komisyonuna gelmiş olması karşısında Plan ve Bütçe Komisyonundan da görüş alınmasının öneminin altı çizilmelidir.

Eski-yeni kanun karşılaştırma tablosu için tıklayınız.

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bahar Uçar & Erhan Gürler & Fatma Yıldırım &Yasemin Kemal Gündoğdu

Saygılarımızla,

Şaban Küçük, Ahmet Feyzioğlu

Tax & International Advisory | Incentives & Innovation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir