Duyuru Sirküler Yayınlar

2020-109 İhtisas Serbest Bölgelerinde Verilen Destekler

No          : 2020-109

Tarih     : 25 Eylül 2020

Konu     : İhtisas Serbest Bölgelerinde Verilen Destekler

Özü

Haziran 2020’de Kararnamesi çıkan İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Genelge (2020-4) yayımlanmıştır.

Bu bültenimizde 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla çıkan İhtisas Serbest Bölge desteklerine ilişkin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 2020-4 sayılı Genelge ile ilgili olarak bilgi sunacağız.

 • İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler belirlenmiştir.
  • 8 Haziran tarih ve 2535 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 ve 450.nci maddeleri ve 2976 sayılı Kanun gereğince söz konusu karar yürürlüğe konulmuştur.
  •  Aşağıda yer alan bilgi kutusunda görülen tüm desteklere ilaveten Karar ile yeni destek ve teşvik unsurları tanımlanmıştır.
 • Kararname ile ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları, bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları, desteklenir.
 • Personel için destek tutarı aylık 1.250ABD dolarını geçemez. Desteğin süresi 5 yıldır. Destek kapsamına yurt içi veya denkliği olan yurt dışı üniversitelerden lisans mezunu olan nitelikli personel yararlanabilir. Bu kapsama giren yabancı personelin yurt içinden temininde güçlük çekilen yönetici veya vasıflı personel (uzman) niteliğine sahip olması gerekir.
 • Ayrıca Bölge işleticilerinin, Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit Yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan Yatırım kredilerinin, faiz veya kâr payı giderleri %50 oranında desteklenecektir. Söz konusu yatırım ve harcamalara ilişkin YMM yıllık yatırım raporu hazırlanması gerekir. Ayrıca yatırımın bitmesini müteakip olarak 6 ay içinde konsolide olarak hazırlanan bir YMM raporu daha sunulur.
 • Bu destekler Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanacaktır.
 • Desteklerden en fazla 5 yıl süresince yararlanılabilecektir.
 • Kullanıcılar veya bölge işleticileri aynı faaliyet için diğer destek programlarından faydalanmaları halinde, bu Karar kapsamındaki desteklerden faydalandırılmazlar.

Önemi

Genel Olarak Serbest Bölgelerin Avantajları

Yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik şartların azaltıldığı, sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve avantajların sunulduğu özel ekonomi bölgesidir.

Özet olarak bu bölgeler;

 • Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi dışında sayılan,
 • Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı,
 • Sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı,
 • Fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

Türkiye’de kurulu 19 serbest bölgede; doğrudan 65.000 kişi, dolaylı olarak da 150.000 kişinin üzerinde istihdam sağlanmaktadır.

Serbest bölgelerde hali hazırda yararlanılabilen destekler şunlardır:

 • Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden %100 muafiyet.
 • İmalat şirketleri için kurumlar vergisinden %100 muafiyet.
 • KDV ve özel tüketim vergisinden %100 muafiyet.
 • Düzenlenecek evraklara uygulanan damga vergisinden %100 muafiyet.
 • Emlak vergisinden %100 muafiyet.
 • Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla Serbest Bölgelerden verilecek belirli lojistik hizmetlere %100 gelir ve kurumlar vergisi istisnası.
 • Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden %100 muafiyet (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç eden şirketler için).
 • Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.
 • Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.
 • Mülk alım-satımında tapu harcından muafiyet.
 • İnşaat, proje, iskân, izin ve onay süreçlerinde KDV muafiyeti.
 • KDV ve diğer vergilerden muaf hazır altyapı.

Değişen 

Genelge ile bu desteklere hangi belgelerle başvurulacağı, hangi sektörlere öncelik verileceği gibi konular açıklanmıştır.

Yukarıda genel olarak serbest bölgelerin avantajlarını sıralamıştık. Bu bölümde ise anılan Karar ve Genelge kapsamında yapılan düzenlemeleri özetliyoruz.

 • Genelge ekinde faaliyet ruhsatı müracaat başvuru formu, nitelikli personel ile kira gideri desteği başvuru formu ve taahhütname ve dilekçe ile izleme formu ve faiz veya kâr payı desteğine ilişkin dilekçe ve taahhütname yer almaktadır.
 • Başvuru formunun Türkçe ve İngilizce olarak tasarlanmış olması son derece olumludur.
 • Başvuru formu ekinde üretim akış şemasının da yer alması gerekmektedir.
 • 19 Şubat 2020 tarih ve 2117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin adı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak değiştirilmiştir.
 • Destek kapsamına yazılım veya bilişim ürünü üretilmesine yönelik faaliyetler, bölgenin özelliklerine göre Bakanlıkça belirlenecek diğer döviz kazandırıcı hizmet faaliyetleri ile orta-yüksek veya yüksek teknolojili imalat faaliyetleri girer.
 • Asgari 3 yıl önce kurulmuş yerli veya yabancı firmalar bu kapsama girebilir. Başvurular İhtisas Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılır ve Genelge’nin 7 nci maddesine uygun olanlar için 3, 20 veya 45 yıllık faaliyet ruhsatı düzenlenebilir.
 • Başvurusu kabul edilip faaliyet ruhsatı alan firmalar Genelgenin 9 ncu maddesine göre yatırımlarını tamamladıktan sonra nitelikli personel ücret ve kira gideri desteğine başvurabilirler. Bu destekler için ödeme belgelerinin ibrazı şarttır.
 • Destekten faydalananlar Ek-4 İzleme Formu ile raporlama yaparlar. Bu formda faaliyet türlerine ilişkin açıklamalar, sermaye ve personel yapısı, kullanıcının destek kapsamında verdiği taahhütlerin gerçekleşme oranları ile nitelikli personel ve kira gideri yararlanma tutarlarına yer verilir. Bu formun ekine yukarıda yer alan mali bilgileri teyit eden bir Yeminli Mali Müşavir raporu eklenir.

 

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Şaban Küçük

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Incentives & Innovation

PDF İndirmek İçin Tıklayınız…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir