Sirküler Yayınlar

2020-107 Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Kar Dağıtım Sınırlaması Uzatıldı

Tarih      :     22 Eylül 2020

No           :     2020-107

Konu     :     Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Karlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama 31 Aralık 2020 ye Uzatıldı

Merhaba,

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin alınan tedbirler kapsamında 7244 sayılı Kanun ile getirilen 2019 Kar Dağıtım Sınırlamasının Usul ve Esasları 17 Mayıs 2020 tarihinde 31130 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanmıştı.

Söz konusu karar ile 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği hususları karara bağlanmıştı.

En son 18 Eylül 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu sınırlama 31 Aralık 2020’ye kadar uzatmıştır.

Kar Dağıtımının Sınırlandırılması: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna eklenen geçici madde 13 uyarınca;

 • Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinde, 31 Aralık 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir.
 • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.
 • Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenir.
 • Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.”

Aşağıda yer alan 3 durumdan herhangi biri içinde yer alan şirketler için Ticaret Bakanlığından uygun görüş almak şartıyla istisna düzenlemesi yapılmıştır.

 1. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç olmak üzere, 120.000TL ve altında kâr payı dağıtımı kararı alan şirketler,
 2. Dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasını sermaye taahhüt borcunu kapatmak üzere dağıtacak olan şirketler ile
 3. İmzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin nakden ifasında kullanacak şirketler.

Bu istisnaların herhangi biri ile kar dağıtımını genel kurulda görüşebilmek için Bakanlıktan uygun görüş alınması gerekmektedir.

Başvurularda:

 • Genel Kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği
 • Şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu
 • Şirketin kar veya zarar tablosu ve
 • Sayılan istisnaları tevsik edici belgelerin sunulması gerekmektedir.

Dikkat: Kâr payı hesabında finansal tablolarını KGK tarafından belirtilen standartlara göre hazırlayan şirketlerde söz konusu finansal tablolar, diğerlerinde ise VUK’a göre düzenlenen mali tablolar esas alınır. KGK standartlarına göre hesaplanan kar dağıtımına konu kaynakların tutarı VUK’ a göre tutulan kâr dağıtımına konu kaynaklar toplamını geçemez.

Tüm gelişmeleri de sizlere Türkçe ve İngilizce olarak ayrıca duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar & Gülten Çevik & Erhan Gürler & Merve Özsarıkaya

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir